Friday , February 21 2020
Home / ትግርኛ (page 3)

ትግርኛ

ሹም ገደደን ቆርበትን

ናይ ሎሚ ክፋል ነጋሪት ንመጀመርታ ግዜ ብወርሒ 9, 2005 ዝተጻሕፈት እያ–ሳልሕ “ቃዲ” ጆውሃር 3/25/2019 አዚኣ ዛንታ ነቶም ብሓይሊ ዝተዓስከሩ ግዳያት ዘይኮነ ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ዝተጻሕፈት እያ። ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ጽብቕቲ በዓልቲ ሓዳር ሰበይቲ ሰለዝደለያ፡ ሓደ እከይ መደብ ኣውጺኡ፡ ሸያጥ ጠስሚ ተመሲሉ ማዕጾ ገዝኣ ኳሕኲሐ። ብዓል ቤታ ማዕጾ ምስ ኸፈተ …

Read More »

“ቲፎዞ ናይ ሃያክ’ዶ ወይስ ናይ ከይነዝ?”

[ብጳውሎስ ዝተዳለወ ተኸታታሊ ምቅሉል ትምህርቲ–awatestaff] ሰላም ብሩኻት ህዝበይ, ረሳሓት ክዳውንቲ ተኣኪቡ ስለዝነበረ፣ ብርጭቆ ክዳውንቲ ክትሓጽብ ክትዳሎ ጀመረት፣ ክልተ ጥስቲ ከተምጽእ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተወት፣ ሓወቦይ ምራጭ ኣብቲ ኣፍደገ ገዛ ጻሓይ ይጽሎ ስለዝነበረ ናበይ ኢልክዮ ኢኺ እዚ ጥስቲ ኢሉ ሓተታ፣ ዋእ ናትኩም ነገር’ካኣ ዘውዳእ፣ ሓንሳእ ክዳውንትና ጨንዩ መቓይርቲ ስኢንና ኢልኩም …

Read More »

ቃል ኣዳለውቲ መደብ ብመሓመድ እስማዒል

ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዑዱማት:: ብ መጀመርታ ሕውነታውን ሃገራውን ሰላምታና ተቀበሉ:: ብምቅጻል:- ነዚ ሃገራዊ ጻውዒትና ተቀቢልኩም ብምምጻእኩም ብ ሽመይን ብ ሽም ኣዳላዊት ኢዚ መደብን :ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከይ ኣመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን:: ንዓይ ድማ : ንመርበብ ዓዋተን : ነዛ ኣዳላዊት ግዝያዊት ኮሚተ ወኪለ : ቃለይ ከስምዕ ዝተወሃበኒ ዕድል ከይ ኣመስገንኩ ክሓልፍ  ውን ኣይደልን እምበኣር ነዚ ጽሑፍ …

Read More »

መሰረታዊ  ስነ-ቁጠባ፣ “እታ ስውርቲ ኢድ”

(መሰረታዊ  ትምህርቲ ስነ-ቁጠባ፣ “ዘፍጥረት ገንዘብ” (እታ ስውርቲ ኢድ-The Invisible Hand-Adam Smith) ብኣቶ ጳውሎስ ዝቀረበ ካብ ባይቶ ልዝብ ዓዋተ ዝተቀድሔ፥) awatestaff ሰላም ብሩኻት ህዝበይ, ቀዳም ማዓልቲ ብርጭቆ ንጉሆ ተሲኣ ናብ ሹቕ ኣስፔዛ ክትገብር ትኸይድሞ፣ ሓወቦይ ምራጭ ገዛ’ዘላ መሲልዎ ብርጭቆ ኣቲ ብርጭቆ ተበለ መልሲ ምስ’ሳኣነ፣ ንግሆ ምድሪ ናበይ እያ ኸይዳ ኢሉ ከንጸርጽር …

Read More »