Awate.com

ኣብባይ ዓርኪ መረብ ናይ ጎረቤትዶ ክንዛረብ!

ኣባይ ወዲ መረብ
ዝብላዕ’ስኪ ተዛረብ
ኣይውዳእን’ዩ’ቲ መረቕ።
ኣባይ ወዲ ጣና – ነቶም ዘፋነና
ዓይንና እናረአና – መረቕ ዓደ’ቦና
ዝለኣኽና ናበ’ሕዋትና
እንታይ’ዩ ማይ ኢዳና።
እቲ ንፈልጦ ማይ
ከምዘይፈሰሰ ካብ ሰማይ
ገዛ ንኽኣቱ ኣብ ዓዲ-ጸሓይ፣
ይውሕዝ ይፈስስ – ዶባት ይጠሓሕስ
የልምዕ የተርክስ – የፋቕር የባእስ
የድግም የድግስ – ይጽሕፍ ይድምስስ
ኣጽርዩ ኣጻርዩ ይምለስ ናብ ባሕሩ ይፈስስ።
ናይ ሎምስ ኣይተርአን
ብፈይስቡክ ብትዊተር
ምስጢራት እንዳ ንጉስ’ኮ’የን ተቐሊዐን
ማዕረ ህዝበን ተሰሪዐን።
ወይ ጉድ! እዚ ፈይስ ቡክ ቁሩሕ
ኣየፍቅድ ኣይኹሕኩሕ
ማዕጾ ብዕጹዉ ዝኣቱ እንዳንጉስ።
ዝኣረገ ስርዓት ዘቦኽቡኽ
ንመለኽቲ ዘዐምቡኽ ብሰሙናት ዘምበርክኽ።
እዛ ትዊተር ዕንቅርቢት
ካን! በጻብዕ ትውት ትውት’ሲ
ከይተተኮሰ ጥይት ተቕስን ተዐውት።
እሞ’ዛ ትዊተር
ክሳብ ክንድ’ዚ’ለዋ’ዩ ቁም ነገር
ዘናዕብ ንሃገር
ኣንጻር መላኺ ዲክተይተር።
ካን’ዞም መለኽቲ ስሱዓት
እንክትርእዮም  ከሳዓት-ፈርጣዓት
ክሳብ ክንድ’ዚ’ዮም ግዱዓት
ብተክስት- መሰጅ’ሲ ካብ ዙፋኖም ይወርዱ ናብ ቅርዓት።
ዝገርም’ዩ!
ወላ ኣብ’ቲ ዓቢ-ዓዲ፣ ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ
ዓዲ ነጋውስ ዓዲ ፈርዖን
ዓዲ ፒራሚድ ዝመስል ጣዖት
መበቆል ሃይማኖት መሰረት ኣምልኾት
እቶም ሓያላት ዓቀይቶት
መልሓሶም ተቖሊፎም
ኢዶምን እግሮምን ተጠሊፎም
ንድልየት ብዙሓት ኣሜን ኢሎም።
ኣቤት!
ተኣምር’ዩ መጺኡ ከም እሳት ዘንበልብል
ኣብ ኩሉ ዝርከብ መንፈስ ቅዱስ ዝመስል
መን’ኻ እንተበልዎ’ስ ጉጉል’የ ዝብል
ጻህይዩ ዝጉልጉል ንጎደፋ ዝቐብር።
ናባና’ብሎ’ምበር! ይሓንና’ሎ የጥበልብል
ይጎዪ’ሎ ይድብል።
ካብ ካይሮ ንሰንዓ – ኩላተን ክሰምዓ
ካብ ሰንዓ ንጅቡቲ – የማስላ’ሎ ጎረባብቲ።
ስለ’ዚ ዓለም መድረኽ’ንድያ ናይ ተራ
ደጊም ተራኺ’ዩ ኣስመራ
ጎረባብትኺ ከይጀሃራ ብኣኺ ከይፍክራ
ሃየ ሓደራ ኣባኺ በጺሐን፣ በዓል ትዊተር ከይቅበራ።
በዓል ፈይስ ቡክ ከይክዕቡኺ
ኣይማዕበለትን ከይብሉኺ
ካብ’ቲ ናይ ጉጉል መጽሓፎም ከይስርዙኺ።

Shares

Related Posts

Archives

Cartoons

Shares