Wednesday , January 26 2022
Home / Documents / ብሰላም ዕረፍ ክቡር ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ ኣድሓኖም!

ብሰላም ዕረፍ ክቡር ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ ኣድሓኖም!

ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም
ዕለተ መስዋእቲ፡ ለካቲት 19 2021

ካብ ኣብኡ ባሻይ ገብረማርያም ካሳን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ውነሽ ርጆን ኣብ ወርሒ መስከረም 1945 ኣብ ኣፈልባ
ተወሊዱ። ወላዲቱ ካብቲ ዝነበራ ከቢድ ናይ ሕርሲ ኩነታት፣ ብዘይ ጉድኣት ክትገላገል ብምኽኣላ፣ ልዑል ፈጣሪ
ንምምስጋን ወለዱ “ ኣድሓኖም ” ዝብል ረዚን ስም ከምዝሃብዎ ታሪኽ ቤተሰቡ ይሕብር።

ሕሳስ ልደ እንዳ ኣቦይ ባሻይ ገብረማርያም ዝኾነ ኣድሓኖም፣ ምዉቕን፡ ፍቅርን፡ ምሕብሓብን ዝመላኦ ግዜ
ህጻንነት ኣብ ሑቕፊ ወለዱን ኣሕዋቱን ኣሓቱን የሕሊፉ። ኣብ ምስግጋር ካብ ህጻንነት ናብ ቁልዕለት፡ ብፍላይ
ምስቶም ንስለ ናጽነት ኤርትራ በጃ ዝሓለፉ የሕዋቱ ሓጎስን መምህር መሓርን እናተጻወተ ዕድመ ናይ ትምህርቲ
በጽሐ።

ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ፡ ኣብታ ኣብ ከብዲ ዓዲ ተደኲና ዝነበረት ቤት-ትምህርቲ ኣፈልባ ብምምዝጋብ፣
ናይ መባእታ ትምህርቱ ተኸታቲሉ። ኣብቲ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ፈተናታት፡ ብልዑል ነጥቢ ብምሕላፍ
ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ተኸታተሉ።
ብምቕጻል፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ንምዝዛም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ፡ ኣብ ሰይንት ጆሰፍ (St. Joseph
School) ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ተኸታቲሉ። ብምቕጻል ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ነጥቢ ብምምጻእ፣ ናብ ኣዲስ
ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተጸንበሩ።

ምስእናይ ኣብቲ ናይ 1970ታት ምንቅስቃስ ተምሃሮ ውፉይ ተሳትፎኡ፡ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ክሳብ ሳልሳይ ዓመት
ድሕሪ ምክትታል፣ ኣብ መጀመርታ ኣዋርሕ ናይ 1972 ሃገራዊ ጉቡኡ ንምፍጻም፡ ምስ ብዓል ተጋዳላይ ብርሃነ
ገረዝግሄር፣ ተጋዳላይ በራኺ ገብረስላሴ፡ ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍረምን ካልኦትን ዝነበርዎም ናይ ቃልሲ ብጾቱ
ብሓባር ብምዃን፣ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ።

መዛግብቲ ታሪኽ ከም ዝሕብርዎ፣ ኣብቲ ኣድሓኖምን ብጾቱን ዝተሰለፉሉ እዋን፡ ቁጽሪ ተጋደልቲ ሰልፊ ናጽነት
ኤርትራ ከባቢ 100 ተጋደልቲ እዩ ኔሩ።

ብወትሃደራዊ ታዕሊም ዝጀመሮ ሂወት ገድሊ፡ ደረጃ ብደረጃ ካብ መራሕ ጋንታ ክሳብ ኣዛዝን ኮሚሳርን ክፍለ-
ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ነዊሕ ኣገልጊሉን፣ ወሰንቲ ውግኣት መሪሑ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን።

ኣብ 1987 ኣብ ዝተገብረ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ውዱብ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ተመሪጹን
ኣገልጊሉን። ከም ዝበዝሑ ብጾቱ፣ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ብዙሕ መውጋእቲ ዘጋጠሞን፣ ከቢድ በሰላ ኲናት ኣብ
ዝተፈላለየ ክፋል ኣካላቱ ዝርኣየሉን እዩ ኔሩ።

ምዝላቕ፣ ሽድሻይ ወራር፡ ምድምሳስ ውቃው እዝ፣ ምድምሳስ ናደው፡ ስርሒታት ግንባር ድሕሪ መስመርን
ክትቆጽሮም ዘጸግም ብዙሓት ውግኣትን ምስ ብጾቱ ዝመከተ ኣድሓኖም፣ ዋግዋጎ ነጻነት ክርኣ ኣብ ዝጀመረሉ
ማለት ኣብ ከባቢ 1989 ፡ ካብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተሳሒቡ፣ ንኽፍሊ ንግዲ ክመርሕ ተመዲቡ እናሰርሐ፡ ተረፍ
መስዋእቲ ኮይኑ ምስ ኩሎም ጀጋኑ ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ነጻነት ኤርትራ ኣብ 1991 ክርኢ በቒዑ።
ኣብቲ ድሕሪ ሉኣላውነት ዝቖመ ሃገራዊ ባይቶ፡ ከም ኣባል ባይቶ ኤርትራ ኮይኑ እጅግኡ ሰብሲቡ መስርሕ ጉዕዞ

ዳግመ ህንጻ ሃገር ምስ ብጾቱ ጀሚሩ።

በዚ መሰረት ድሕሪ ምሕራር ኤርትራ፡ ከም ቀዳማይ ኣኽባር ሕጊ ሃገረ ኤርትራ ኮይኑ ተመዚዙ፣ ነቲ ቤት
ጽሕፈትን ንሚንስትሪ ፍትሕን ዝኸውን መሰረት ኣንቢሩ። ኣብቲ ኣብ 1994 ዝተገብረ ዳግመ-ውደባ መንግስቲ፣
ኣድሓኖም ከም ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሰራየ ኮይኑ ተመዚዙ ብተወፋይነትን ብብሕልን ህዝቡ ኣገልጊሉ።
ድሕሪ ምምሕዳር ኣውራጃ ሰራየ፡ ከም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስቻንደነቭያ ኮይኑ ኣገልጊሉ።
ድሒሩውን ከም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ኮይኑ ተመዚዙ ኔሩ።

ድሕሪ እዚ ኩሉ መንግስታውን ሃገራውን ተልእኾታት፡ ኣብቲ ኣብ 2001 ዝተጀመረ ንፍትሕን፡ ግሉጽነትን፡
ደሞክራስን፡ ቅዋማውነትን ግዝኣተ ሕግን ዝጽውዕ ምንቅስቃስ ገዳይም ተጋደልቲ ክታሙ ኣንቢሩ፡ ዳግም
ቃልሲ ንሰባዊ-ሓርነትን ክብረትን ህዝቢ ኤርትራ ድምጹን፡ ሕልንኡን፡ ምሉእ ግዚኡን ጉልበቱን ሂወቱን
ከወፊ ተበጊሱ።

ኣብቲ ድሕሪ መፋርቕ 2001 ዝቀጸለ ሂወቱ፡ ከም ልሳንን ተረካቢ ዕላማ ናይቶም ክሳብ ሕጂ ትሓይሮምን ድሃይ
ኣጥፊኦም ዘለዉ ገዳይም ተጋደልቲ፡ ጋዜጠኛታት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ናይ ሕልና እሱራትን፡ ኣብዘውዳእ
ኣገልግሎት ሂወቱን ዕድሚኡን ዝኸፍል ዘሎ ዋርሳይ ወለዶን ብምዃን፡ ኣብ ደምበ ፍትሒ ብትብዓትን ብመሪሕ
ተራን ደው ብምባል ተቓሊሱን ኣቃሊሱን።

ተጋዳላይ ኣድሓኖም፣ ንሃገሩ ኤርትራን ህዝባን ኩልንትንኡ ዝኸፈለ፡ ጸላእቲ ህዝቡን ሃገሩን ዝኾኑ ባዕዳውያን
ገዛእቲ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ብትብዓት መኪቱ ዝስዓረ፣ ምሁርን ክኢላን ናይ ሕጊ፡ ኣመሓዳሪ፡ ዲፕሎማሰኛ፡ ብሉጽ
ጽሓፋይን ክሳብ መወዳእታ ድማ ተቓላሳይ ፍትሕን ደሞክራስን ኔሩ። ተጋዳልይ ኣድሓኖም ብዓል ሓዳርን ኣቦ
ሰለስተ ቆልዑን እዩ።

እታ ዕትብቱ ዝተቀብረላ፣ ነጻ ንኽትወጽእ ዕድመ ንእስነቱን፡ ደሙን፡ የሕዋቱን፡ ብጾቱን ዝኸፈለላ ሓላል ሃገሩ ካብ
መፋርቕ 2001 ኣትሒዙ ክርእያን ክነብረላን ኣይክኣለን፡ ኣብ ዘልኣለማዊ ፋንዉኡ እውን ክቕበረላን ኣይክኣለን።
ብምቅላሱን ብምግዳሉን፡ ክሳብ እታ መወዳእታ ህሞት ናይ እስትንፋሰ-ሂወቱ ተጣዕሱ ኣይፈልጥን!
“ ነዚ ክብርን፡ ምዕባለን፡ ሰላምን፡ ቅሳነትን ዝግብኦ ረዚን ህዝቢ ኤርትራ፡ ሽሕ ግዚ ምስዋእ ሓላል እዩ!“
ዝብላ ቃላት፡ ናይ ወትሩ መዛዘሚ እቲ ምቕሉልን መሃርን ኣዘናጋዕን ዕላላቱ እየን።

”ዘጋጠመ የጋጥም፡ ዝሓቶ ከቢድ ዋጋ ይሃሉ፡ ንመሰልካ ካብ ምቅላስ ደው ኣይትበል፡ ኣይትበሊ“ ዝብል
ለበዋ ተላብዩ ሓሊፉ፡ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም!

ክቡር ሓርበኛ ኣድሓኖም፣ ኩሎም ኣባላት ቤተሰብካ፡ ዝኣዘዝካየን በራጊዳትካ፡ ዝመራሕካየን ክፍላተ ሰራዊትካ፡
ዘምሓደርካዮ ህዝቢ፡ ብጽሑፋትካን ኣብነትካን ዘንቃሕካዮ መንእሰይ ኤርትራ ብልብን ብመንፈስን ናይ ክብሪ
ሰላምታ የቕርቡልካ።

ኽንዲ ሽሕ ኔርካ፡ ኣሽሓት ድማ ኣፍሪኻ ኢኻሞ፡ ብሰላም ዕረፍ ክቡር ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ ኣድሓኖም!

ንኽብርቲ ብዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ዮዲት ፍስሃየ፡ ንፍቑራት ደቁ፡ ንናይ ቃልሲ ብጾቱን ንመላእ ህዝቢ
ኤርትራን ጽንዓት ይሃብ።

About awatestaff

Check Also

The Story of the #BlueEritrea Flag

Today, I hope the restless would stay calm as I narrate a basic history of …

 • Dongolo

  Selam all. No doubt that Adhanom will be remembered as a liberation hero. However, his 2004 call for Eritreans to arm themselves and to attack Eritrea with he backing of the TPLF, will also unfortunately be remembered. To his credit he did later admit that this ploy was a mistake.

 • aklilu zere

  Dear Awate Nation.

  I have been AWOL from my Awate for long time. I know I have absconded my responsibility and I apologize. The following is my homecoming gift.

  This is also in the Memory of my Beloved Comrade Adhanom who chastised me every time we had telephone chat concerning why I stopped writing articles. The last time we had a chat was on early January 0f 2021. May the Almighty God rest my friend’s soul and Bless his living family.

  Time Is The Balm For Our Despondency

  Lord, History is weary
  Of her unspeakable liaison with Time,
  For Time and History
  Have never seen eye to eye:
  Time laughs at History
  And Time and time and time again
  Time traps History in a li e by James Baldwin

  Time hates Lies. Time hates Evil. Time loves Truth. Time loves Justice. Time loves Peace.

  Are we Eritreans doomed, doomed with no hope for recovery? Darkness with no hope for Light? Do we still have faith, faith even the size of a mustard seed? A mustard seed that grows beyond expectations considering its size!! When one sees the mustard plant who would have thought about that insignificant seed? Will this seed be our model of survival? Can we grow and bloom like this miraculous seed?

  YET!
  What is faith without Hope? Or hope without Faith? Don’t they go together? Aren’t they inseparable twins? Twin pillars that hold steady the good Life? Paul the Apostle wrote “Faith is the substance of things hoped for; the evidence of things not seen.” Didn’t I write in my article titled “22 questions” the tyrant is constantly working to demolish these two: our faith and hopes, the last vestiges of our existence? For the tyrant knows without these two foundations and fundamentals of life, Eritrean life becomes an open field for evil experimentation; a laboratory for evil research; a field for testing malicious and sick ideas? And all these lead to our DOOM, road to extinction: NON EXISTENCE!

  In 1882 Dostoyevsky illuminated this phenomenon in his book “The house of the dead” when he wrote:

  “…….I don’t know how it is today, but in the not-too-distant past, there were distinguished people to whom abusing and denigrating victims afforded feeling similar to those of the Marquis de Sade and the marquise de Brinsvilliers. I think that there is something in these sensations that, in these people, make their heart explodes in agonizing delight. There are people like tigers who long for a taste of blood. Anyone who has once experienced this power, this unlimited control over the body, blood and spirit of a man like himself, a fellow creature, his brother in Christ-anyone who has experienced the power to inflict supreme humiliation upon other beings, created like himself in the image of God, is bound to be ruled by his emotions. Tyranny is a habit; it grows upon us and, in the long run, turns into a disease.

  Say that most decent man in the world can, through habit, become as brutish and coarse as a wild beast. But then, the bestial side does not develop equally in all men. If the beast in a man overpowers all his other sides, he becomes horrible, monstrous. Blood and power intoxicate; callousness and vise develop; the most abnormal things become first acceptable, then sweet to the mind and heart.
  The human being, the member of society, is drowned forever in the tyrant, and it is practically impossible for him to regain human dignity, repentance, and regeneration. One such instance-the realization that such arbitrary power can be exercised-can infect all society; such power is seductive. A society which can watch this happen with equanimity must itself be basically infected.
  Thus, the power given to one man or group of men to inflict bodily and spiritual punishment upon others is a social sore; it is perhaps the surest way of nipping the civic spirit in the bud. It will inevitably lead to the disintegration of society.”

  By now, without an iota of doubt, we know our tyrant has an incurable defect: obsessive self- idolatry. Self-idolatry is a perverted will thus anti -life; anti- existence and anti-being. In his being there is no light only shadows and darkness. It is void of life as we know it. He is a self-destructing machine. How can we expect a self-destructing machine to preserve existence to others? Its self-destruction is first exhibited in destroying others because it is through others around him that he becomes aware of his void and miserable existence. Because he is self-idolater he takes everyone outside of him either an enemy or entity of exploitation that facilitates his perverted will. He is also a coward because he is obsessively afraid of his own death. He is a loner and is always on-the-run. His plan and choice is to die the last if it could not be avoided. Look what happened to his past comrades and also watch what will happen to his present comrades. If the Yemanes and others who are close to the evil master think they will be spared they are nuts. If PFDJ operatives inside and outside believe they will be spared they are crazy! As a matter of fact he does not even want to die before his son Abraham or his comrade Abiy Ahmed of Ethiopia!

  By now I know (I don’t know about you), the tyrant is in reality a non- existent entity – NOTHINGNESS! It sounds contradictory isn’t it? In fact it is not. People are often mistaken of their understanding of the person versus his will. First differentiate the person and his deeds; his character; his values. The tyrant was created Good as everyone else but he chose evil by his own volition. You can describe a person by his or her deeds. Once evil is accepted with volition it defines and judges the person. Evil then becomes the perverted will, motto and action of the person. Then it becomes a true description of the person.

  Evil doesn’t have independent existence. It is a shadow and not a substance. It depends on good to exist and corrupt, like shadow needs light and ignorance needs knowledge. Light exists but shadow depends on light to exist. And if the corruption of the good in a creature is completed then evil ceases to exist. It can’t stand on its own because evil is not a created entity. The reason for this is, evil does not divide-and-rule. Its mission is to corrupt the whole (bjimla). The whole is its prize not the partial. It does not want to spare anybody in its wake including itself!! That’s why at the end it ceases to exist. Look what it did and is doing to our people.

  In our case it took long… long… time. It takes time to devour the whole. Once I read a pacifist philosophical instruction on how to defeat domestic evil. It says it is better to ignore it and to let evil run its course and not to obstruct it with opposition for confrontation rejuvenates its energy. If you let it do its will then it will run out of its course and will head to oblivion where it came from. By this I understood the goodness and wisdom of Eritrean people. With all the incessant and continual evil they faced they humbly and quietly (to my dismay for a long time but now I hesitantly try to understand the pacifism of our people) bore its burden and now we see the result. The evil could not find nourishment (resistance) in its house and was heading home (called void) but found a new life in the neighboring country called Ethiopia. The evil deeds we hear in Tigray are the evil’s extension of what it did in Eritrea. Evil is extremely vicious when it approaches its end.

  Woe!! Woe!! Woe!! To the people of Ethiopia!!

  But the good news is if the evil does not succeed in its present endeavour its END has come indeed. And take my word: he is finished. What remains to be done will be to clean the toxic waste that was piled up by the evil. And this will require a massive endeavor. I pray God to furnish us with The PATIENCE of Moses; The PURITY of Samuel; The COURAGE of Daniel; The INTEGRITY of Job; The WISDOM of King Solomon; The JUSTICE of King David; The DEDICATION of Ezra. Then REBUILDING the destroyed Eritrea will be easy.

  Is Time running away from us? Is Time conspiring against us? Is Time laughing at us? Or do we still have ample time to act if we have sufficient WILL?

  YES! No time is short; no time is empty; no time is useless. If you use it even a millisecond can bring change. What stupendously amazing is The Creation, the big bang! Just in a tiny fraction of a second Bang! And the universe and we are created. Including Time itself!!

  One thing to make sure about Time is that none of us own it. It is independent and hates servitude. It does not matter to Time if you use it wisely or foolishly. If you do the former you are prudent but if you do the later you are either lazy or wicked. But Time shouts to us to understand it and recognize it.

  It is difficult to understand Time because of our clouded perception. If you see yourself in the mirror you automatically perceive and judge yourself sometimes positively (I am young; I am handsome; I am fulfilled…), sometimes harshly (I am ugly; I am aging; I am useless…). And Time becomes the scapegoat. We become weary and angry with Time. But Time never judges. It is always Present. It sees you at Present. It doesn’t not see you at the Past. It doesn’t see you at the future. Time wants to you to be Present now. Time wants you to See now. Time wants you to Hear now. Time wants you to Bloom now. Time wants you to Act now. Time wants you to Stand Up now. Time wants you to Stop now. Time wants you to Start now. Time wants you to Change now. Time wants you to Repent now. Time wants you to Regenerate now. Time is our friend and our ally. If you change your perception of Time you will be Born Again New and Now.
  Every time you encounter Time, Time whispers to you: You are a Baby. You are Young. You are full of Energy. You are Blessed. You are Blooming. You matter. You are Starting. You are Productive. You are Promising. You are Free. You are Graced with Free Will!!

  It is not in the nature of Time to “see” the Negative in You!!! The negative in “you” is your own perception.

  Once you know and believe this then, you will have new energy; new direction; new enthusiasm which all lead to Victory. And Victory is what all we wish. Victory over evil. Victory over radical evils. Victory over banal evils. Time is the best weapon for EXISTENCE! Time is Good. Time is created Good. Because Time is Good it is the enemy of Lie. That’s why Time is pleading with you:

  To Live in Truth;
  To Believe in Truth;
  To follow Truth;
  To defend Truth
  To protect Truth and
  To Die for Truth.

  Didn’t The Good woman taught us “ haki tezareb’mo ab mengedi babur dekis”

  If you are like me I had many regrets. Sometimes I liked immersing into “what ifs” but always I hit a Wall- The Wall Of Truth. I end up more miserable than when I started. It took me long to realize that regrets are anti-time. And anything anti-time is a waste. It is also contrary to Grace. Grace is the balm that assuages time. To be grateful is to be Human. To be grateful is to live Life. To be grateful is to live in Truth. To be grateful is to Love your people as you Love yourself. To be grateful is to serve your people as you like to be served. To be grateful means even to Love Your Enemy!!!

  The reason why humans delve into regrets is they wanted to erase Pains in their life and substitute it with comfort. But life in this earth without Pain is tasteless and meaningless. The seed has to die; to decay to become fruitful and multiply. Many times it is the Pain we suffer that strengthens our characters, our behaviors, our perseverance and eventually our faiths and hopes. No one suffered like the Eritrean people. Their suffering is a complete not partial suffering. We can’t even compare it to North Korea! But our people through their pain and suffering will emerge anew and invigorated like the mustard seed. They are people of Faith and Hope. Faithfull and hopeful people are optimistic and full of positive energy.

  They will not stager, defeated or be resigned to not BEGIN AGAIN!!!

  As you all know, God endowed us with free will, meaning unabated freedom to choose and to act what we choose. This free gift furnished to us was meant to choose Good. To choose Love. To choose Peace. To choose Cooperation. To choose Humanity. This gift is given to all humanity without any discrimination. This means free will is not restricted to some. It is the birth right of everyone birthed. If you think only tyrants have free will you are wrong. If you believe only the wealthy have free will you are wrong. If you believe only tyrants or people with power win you are fundamentally WRONG. The difference between them and us is they work hard with determination to further their interest at the exclusion of humanity while the majority opt not to use it.

  We are weeping and moaning because of the perverted free will choices of our tyrant and his cabal associates who live and act with no moral frame work or belief in absolute morality. But the big question is don’t we the majority have also equally divine gift of free will choices to live and act in morality and goodness? Why be afraid of evil? Or is it death that we are afraid? If so let’s follow Baldwin’s advice “if you are scared to death, walk towards it”.
  But how?

  The answer again comes from Baldwin and it is : BEGIN AGAIN!

  NOW! NOW! NOW!

  In his idea of “begin again” Baldwin followed Revelation 2:5 “Consider how far you have fallen!! Repent, and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.” James Baldwin further elaborated this by saying ““When I speak of doing one’s first works over I am referring to the movement of the human soul, in crisis which, then, is forced to re-examine the depths from which it comes in order to strike water from the rock of its inheritance” and he added “To do your first works over means to re-examine everything. Go back to where you started, or as far back as you can, examine all of it, travel your road again and tell the truth about it. Sing or shout or testify or keep it to yourself: but know whence you come.”

  To this I will add a marvelous quote by Samuel Beckett: “try again, fail again. Fail better”

  That is what brother Sal did in his latest article and for that I praise him.
  My heart goes with the people of Tigray in their time of Pain and Suffering.

  With Love and Respect
  Aklilu Zere

  • Brhan

   Selam Aklilu,
   Welcome back. Thanks for the home coming gift.
   I believe that we, Eritreans have faith: that the evil will end. This faith, is, what the dictator could not eradicate from us. He knows that we see him as an evil. We have nothing to do with his aggressions and plunders, including the current one, that he asked us to join him a few days ago. No! to his ክተት !
   Blessed are people like you, who saw the evil long time ago and informed about it. And belessed have been, the people who listened to you and have faith and deeds to particpate in a struggle to end this evil.

   • aklilu zere

    Yes indeed Good brother Brhan. We have Faith; We have Hope and we Shall Win. I have No Doubt about it.
    Evil is not everlasting; Truth is. Vices and wickedness wilt and decay; Justice Bloom.

 • Simon Kaleab

  Selam,

  May God bless his memory, and give strength and consolation to his family,

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ዝኸደ ዝተፈለ ይመስለና
  ግና
  ነቐምጦ እንተፈተና
  ንሰዶ እንተደሊና
  እቶም ዝተረፍና
  ኣብዛ ዓለም መጻኢኡ ይኸውን ኣባና

  ኣደ ኣቦ ወዲ ጓል ሓዊ ሓውቲ
  ከምኡ’ውን በዓል-ቤት ኮነት ሰበይቲ
  ምሳና ይተርፉ፡ ናይ ስጋ ነገር ናይ ኣዕጽምቲ

  ግና ክኸውን ከሎ ወዲ-ዓዲ ወዲ-ዓውዲ ወዲ-ሃገር
  ንዝተረፉ ደቂ-ዓዱ ንሃገሩ ዝገበሮ ይዝርዘር ይንገር

  ዝበዝሕ ጽቡቕ፡ ሓደ ሓደ ዘለዎ ጨንገር
  ኣብ ኣድሓኖም ግና፡ ኣድሓነ ምስ በልካ የለን ነገር

  ጽንዓት ንኹሉ ቤቱ ኣዝማዱ ዓዲ ትርከቡ
  ከምኡ’ውን ዝተሰደድኩም መቃልስቱ ሰቡ

 • Amanuel Hidrat

  መሪር ሓዘን ይስመዓኒ!!

  ተጋዳላይ አድሓኖም ገብረማርያም: ሓደ ካብቶም ተቃሊሱን አቃሊሱን ሃገር ዘረጋገጸ ሓርበኛ ኤርትራዊ’ዩ:: ሕጂ ብሞት ተፈልዩና:: ከም ግቡእ ሕጂ አብታ ዝተቃለሰላን ዝመስረታን ሃገር ብኽብሪ ሓመድ ኣዳም ክለብስ ነይርዎ:: ከምቶም ብዙሓት ቅድሚኡ ዝሓለፋ ተጋደልቲ: መቃብር ዓዶም ዝሰአኑ ኾይኑ ኣብ ስደት ክቅበር: ድርብ ሓዘን ይስመዓኒ:: ብሰላም ዕረፍ ሓርበኛ ሃገር:: ጽንዓት ንኩሉ ስድራ ቤትን ብጾት መቃልስቱን:: ሽግ ቃልስኻ ክንቅጽሎ ኢና::

  • aklilu zere

   Dear Good Amanuel :
   I take this opportunity to give you and your children my heartfelt condolence. I apologize for my delayed message but at the time I heard about you loss I wept and I prayed. May God’s Grace and Presence be with you and your children.

   N:B

   In my last call with Adhanom at the beginning of Jan, he talked a lot about you with admiration and sincerity. I loved him because he was always “direct” like the Good Eritrean Woman. He did not change since my acquaintance with him in in 1974 and that’s why even his enemies “loved” and “respected” him.

   • Saleh Johar

    Aklilu,
    Glad to see you, thanks to our dear friend Adhanom. We miss you Aklilu, please fill the vacuum. But I ask about you and I have. few friend who tell me about your whereabouts though I don’t like the second hand info. Please do stay close–time, we need you more than any time before.

    Saleh

    • aklilu zere

     Dear Good Brothers Saleh; Amanuel; Ismael:

     This Time I promise I will not “hide”.

     While I was In hiding I was sponging all the Good things in AWATE, like a parasite without giving back good things in return. Even though AWATE is my Alma mater and “HOME” , I still felt like a thief. Now that every one welcomed me, I feel like the “Prodigal son”.

     The lesson I learnt is one can defer his responsibility but never can abandon it totally.

     Thank you Good Citizens of AWATE nation.

   • Amanuel Hidrat

    Dear Aklilu,

    Thank you for your support and prayers. You are a brother in need is a brother indeed.

    I spoke to Adhanom, may be around the time you spoke to him. Though, he wasn’t feeling good the last three years, I wasn’t expecting him to leave us soon. He is a good man with good heart. He was calling me often in my difficulty days. We had mutual understanding on the Eritrean politics that kept us close to each other for over a decade, despite we came from different political culture. I will miss him a lot. RIP a true Patriot!

    Regards

   • Ismail AA

    Selam aklilu,

    Glad to have you back in the forum. I join SJ, and other, to express our wish you try to spare time to refill the gab you have left in the forum. You, and many other resourceful compatriots, are perhaps needed more this time than any time. I think participation in affairs of our needy nation is one of the ways we can let the souls of those who left us comfortably rest in peace in our conscience.

 • Nitricc

  RIP sir! thanks for your service.

 • Brhan

  Selam Awate
  It is a very sad news. Rest in peace Tegadaly Adhanom, My deepest sympathy to his family.

 • Ismail AA

  Selam all,
  Sad news. In the backdrop of Saleh’s Younis’ suggestion, the late Adhanom was one of the persons that came to my mind, and assumed that he could be one of the consulted. May his soul rest in peace.

  • iSem

   Hi Ismail AA and Emma:
   The death of Adhanom reminds me of the quote often attributed to the first Iraeli PM: ” the old will die and the young will forget.” Which is the notion that PFDJ/IA count on

   And also reminds of line from an Arabic poem often quoted by Eritreans when I was going to school in Sudan” the enemy kills a hero but the land produces thousands heroes”
   The first seems true in our case while the second not true in the Eritrrea, though am increasing pessimistic about the Eritrea future, I stand corrected.
   Since I mention Israel, this also reminds me of the late Edward Saed, who once said that he was saddened to find a jewish family living in the house he was born. I wonder who I will find living in my father’s house if IA and PFDJ win and the old die and the young forget

   • Ismail AA

    Selam iSem,

    True, it pains living to witness prolongation of people’s suffering. However, a people who devote themselves to their cause once they believe in its justness persevere and survive due to optimism in the future. That is what our people have been doing since the exit of the Italians. The old did not die before passing their just cause to next generations.

    That is also what the Palestinians have been doing for the last seven generations. They had proven the falsehood of what Ben-Gurion stated cynically pretending to tell the obvious while telling falsehood. His aim was to breath optimism to his settler communities who lived through fear and anxieties because they were aware they occupying someone others’ properties, which the late Edward Said eloquently stated.

    Edward and thousands of Palestinian fighters have been heroes and heroines the Palestinian mothers’ wombs have produced. Any justice loving Eritrean youth or old who write or say a word against the injustice being done to their people by the despot and his regime are heroes and heroines Eritrean mothers’ wombs have produced.

   • Amanuel Hidrat

    Selam Sem & Ismailo,

    The motto of our fighters was always instilled by the revolutionary message that says “ the heroes might pass but struggle continues”. By that, it means the martyrs pass the torch of the struggle in their passing away to those who survived in the fighting. This was a living story in the continuity of our cause and it’s success.

    In every struggle there are “indispensable heroes” whose roles are extraordinary to the success of a cause, by exhibiting collective leadership and designing the overall strategy of the struggle. This is what we call the “role of individuals” who excels in the mission of the struggle and become an exemplary in every sense of leadership quality.

    The current struggle lacks individuals with those quality of leadership and rally the Eritrean people around them and their cause.

    Now what I observe in our organizational predicament is; the torch extended by the old generation is hanging in the air, where the reluctant young generation unable to grab it and take the responsibility to ensure the continuity. This scenario will tell us only where the “subject matter” lags behind the “objective reality” that mimicked all kind of frustrations that becomes the seeds of all pessimism.

    Sem, despite the PM of Israel retorted “the old will die and the young forget” the reality in the history of Israel we are watching is, the rely of the torch from generation to generation continue unabated, to ensure the existence of Israel since 1947 – extending their territory to the neighboring Arab lands. So in our case the transfer of the torch from generation to generation might delay, but the path towards it is inevitable, by overcoming all the hurdles, and setting all the preconditions to clear the way to fill all the vacuums with the quality of leadership. So while I agree with the circumstantial frustration you could have, I have enough dose of optimism to hope that slowly but surely the young generation will take the stock of our nation to ensure the continuity of the hopes and aspirations of our people. In short I tend to agree with Ismailo from the basis of my argument.

    Regards

    • Ismail AA

     Selam Aman,

     History teaches us that society does not so often make leaders; they emerge from within it through epochs in accordance to needs of societies at particular age. Knowledge molded in qualities creation endow help ambitious persons to make good use of potential to make themselves felt in society and its affairs. They assert their presence in many ways ranging from use of force to skillful mobilization to gain followers and eventually endorsement depending on the sort of setting they operate in – system of hierarchy (patriarchal) or democratic (selection/election) in nation-state systems.

     In our short(in terms of history) existence culturally and religiously diverse polity, history has not yet settled on emergence of an above- -socio-cultural national leadership or a leader. Provincialism in still in progress evolvement of nation building to a weathered nation-statehood has been, and still remains, real impediment to compatriots who might possess required qualities leadership demands.

     What we had so far were (are) either leaders who took responsibility through compromises among leaders of power centers who could not impose themselves on one another (sand thus weak) or someone like the current despot who rode on provincial sentiments during time of national exigency (war of independence) to dominate, and then emerged as supremo of destructive political sect leader.

     • Kokhob Selam

      Dear Brother Ismail,

      I couldn’t relax on bed… according the doctor advice, after reading your comment..Is that a lesson? yes it must be…

      “In our short(in terms of history) existence culturally and religiously diverse polity, history has not yet settled on emergence of an above- -socio-cultural national leadership or a leader. Provincialism in still in progress evolvement of nation building to a weathered nation-statehood has been, and still remains, real impediment to compatriots who might possess required qualities leadership demands.”

      It is really an information. Please contact me taking my email.from Dr. Amanuel..

      KS,,

     • Ismail AA

      Selam dear Kokhob Selam,

      Thank so much for your generous good will words. Such words from a humble and wise brother like you add to one’s energy. I always hope your health will fully regained. We need you more for our own sake as brother and compatriot. Please do not over-burden yourself until your health fully restores. I will ask Amanuel how I can reach you when we get chance to talk over Messenger as we often do.