Saturday , November 27 2021
Home / ትግርኛ / ሹም ገደደን ቆርበትን

ሹም ገደደን ቆርበትን

ናይ ሎሚ ክፋል ነጋሪት ንመጀመርታ ግዜ ብወርሒ 9, 2005 ዝተጻሕፈት እያ–ሳልሕ “ቃዲ” ጆውሃር 3/25/2019

አዚኣ ዛንታ ነቶም ብሓይሊ ዝተዓስከሩ ግዳያት ዘይኮነ ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ዝተጻሕፈት እያ።

ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ጽብቕቲ በዓልቲ ሓዳር ሰበይቲ ሰለዝደለያ፡ ሓደ እከይ መደብ ኣውጺኡ፡ ሸያጥ ጠስሚ ተመሲሉ ማዕጾ ገዝኣ ኳሕኲሐ። ብዓል ቤታ ማዕጾ ምስ ኸፈተ አብ ቆርበት ዝተመልአ ጠስሚ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ከም ዝሸይጥ ዘሎ ነገሮ። እቲ በዓል በት በቲ ሕሱር ዋጋ ስለዝተሳሕበ ክጥዕሞ ሓትተ። እቲ ሸያጥ ጠስሚ ድማ ሕራይ ኢሉ ነታ ቆርበት ጤል ክሳዳ ክፈትሓ ሕዘለይ በሎ። እቲ በዓል ቤት ነታ ቆርበት ብክልቲኡ ኢዱ ምስሓዘ፡ እቲ ሸያጣያ ነታ ክሳዳ ዝሓዘት መእሰሪ ፈቲሑ ትኽ ኢሉ ናብታ ሰበይቲ ዘላቶ ከፍሊ ኣተወ። እቲ በዓል ቤት ኣብ ክንዲ ነቲ ቆርበት ደርብዩ ብጉያ ናብ ሰብይቱ ምድሓን ክንዲ ዝኣቱ፡ ፈራሕ ስለዝኾነ ነታ ጠስሚ ዝመልአት ቆርበት ሒዙ ዓው ኢሉ “እዚ ጠሰሚ ከይፈስስ እንተዘይስከፍ ኔረስ, ምቐተልኩኻ ኔረ” ኢሉ ጨደረ። ነታ ተደፊራ ተእዊ ዝነበረት ሰብይቱ ድማ “ንገርዮ፡ ሰብኣይ እንተኾይኑ መጺኡ ነዚ ጠስሚ ይቐበለኒሞ ክልተ ኢደይ ነጻ ምስኮነ፡ ሰብኣይ ምዃኑ ከርእዮ። ንገርለይ በላ!!!

ኣታ ሹም ገደደ

ኣታ ሹም ገደደ ሹም ገደደ
ኣብ ርእሶም ኮፍ ኢልካ ሜስካ ስተ

እዛ ናይ ቀደም ናይ ከባቢ ደርፊ ቁሩብ ደብዚዛ ትዝከረኒ’ላ። ሎሚ ሹም ገደደ ሜስ ኣይኮነን ዓቲሩ ዘሎ፡ እንታይ ድኣ፡ ዊስኪ ዓቲሩ ኣብ ርእሴና ምኻድ ሓሊፍዎ በቲ ናይ ወታሃደር ሳእኑ ኣካላትና ይረጋግጽ ኣሎ– ጸገመይ ምስ ላዕለዎት ሓልፍቲ ሰራዊት ከኣ እዚ እዩ። ብፍላይ እቶም ይከኣሎ ዝበሃሉ ነባራት ተጋደልቲ፣ እቶም “ንሓርነት ኤርትራን ነጻነት ህዝባን” ዝተቓለሱ፣ እንቀዓ ዓወት “ንሓፋሽ” ን “ኣልነስር ልል ጀማሂር” ኢሎም ዝጨረሑ።

እንኾርዓሉ ቃለስናን መስዋእትናን ቦታኡ ዝሓዘ ዝሓለፈ ታሪኽ እዩ፤ ኣብ ታሪኽና ኻኣ ብኽብሪ ነዐቅቦ። ናይ ትማሊ ተጋድለቲ ዝገብርዎ ዘለዎ እከይ ተግባር ስቕ ኢልካ ምቕባልን ነቲ ጭካነኦም ምምኽናይን ግና ነቲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ምኽሓድ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ በደል (ስእነት ፍትሒ) ብዘይ ተግበርቲ ኣብ ባዶ መሬት ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ።

ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ዝተዓስከሩን ስልጣን ዘይብሎምን እዮም። ምእንቲ ክኣርጉን መንፈሶም ክማስንን ሕልነኦም ክዓርብን ብህግደፍ ኣብ ስንጭሮታት ዝተሓየሩ እዮም። ከምዚ ኾይኑ ኸሎ ፤ ገለ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ቀጻሊ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ የካይዱ ኣለዉ። እዚኣቶም ንኤርትራ እናተጋስስዋ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ “ተጋደለቲ” ከምቲ ሰበይቱ ክትድፈር ገለ ዘይገበረ ደኹም ሰብኣይ ቆርበት ጤል ሒዞም ተሪፎም።

ሎሚ ዉሑዳት እዮም ነቲ ናይ ታሪኾም ሕድሪ ብሓቂ ሒዞም ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ጸገም መፍትሒ ክረኽቡ ዝጽዕሩ ዘለዉ። ገለ ዉሑዳት ድማ ርሙሳት ደገፍቲ ናይቲ ዝትግበር ዘሎ ጭፍጨፋ ኮይኖም ይርከቡ። ልክዕ ከምቲ ዘገልግልዎ ቐታሊ ስርዓት ገበነኛታት እዮም። ገለ ገለ በዘይ ሕልና ብህይወቶም ዝሞቱ ውን ኣለዉ። መሓውር ናይ ህዝቢ ኢና ዝብሉ እንተለዉ ቆርበት ጤል ደርብዮም፡ ወላ ጠስሚ ይፍሰስ፡ ሃገር ክድሕኑ እዩ ዝግባእ። ሓደ ዓንደ ሕቖ ዘለዎ ኤርትራዊ ናይ ሓደ ንህዝቢ ዘጋፍዕ ስርዓት “ኣገልጋሊ” ክኸውን የብሉን። መጋበርያ ናይ ጨካን ስርዓት ምዃን ከም ኣገለጋሊ ሃገር ገርካ ክቑጸር የብሉን። ኣባል ሰራዊት ኹን ኣይትኹን ብዘይገድስ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ድማ ቀሪባ እያ።

እቶም መሻርኽቲ ናይቲ ጨኳኒ ስርዓት ዝኾኑ “ክቡራን” ይካኣሎ ተጋደልቲ ካብ ባር ንባርን ንትልሂትን ክዘሉ ይርከቡ። እዚ “ዝያዳታት”ን ስልጣንን ብክፍሊት ነጻነት እቲ ተራ ህዝቢ እዮም ዝረኽብዎ ዘለዉ። ተራ ወተሃደራትን በርገስን ንደቂ ሃገሮም ምስላይ፡ ምህራምን ምውራድን ናተይ እሎም ዝሓዝዎ ውራይ ኮይኑ’ሎ። ናይ ህግደፍ መዛረቢ ኣፍ በትሪ ኮይና ተሪፋላ፤ ግን እታ በትሪ መን እዩ ሒዝዋ ዘሎ? እቲ ይከኣሎ ዝኣዘዞ ተራ ዋርሳይ!! እዞም ውሑዳት ዝመሽመሹ ድንሽ ነቲ ኩሉ እሙን ሓይሊ፡ ዘይብሉ ዜጋ፡ ከም ባርያ፡ ውርደተኛ፡ ኣብ ፍርሓትን ሽበራን ዝነበር፡ ግዳይ ራዕድን እስራትን ቅተለትን ጌሮሞ ይርከቡ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ህዝባዊ ናይ እምቢ መድረኽ ክኽሰት ባህርያዊ እዩ። እቲ በሕርቃን ከም ሃልሃልታ ዘባራዕ ዘሎ ከብዲ ህዝቢ ክትኵስ ንእሽቶ ወሰኽ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ። ስለዚ፡ ናይ ጎነጽ ስግኣት ኣይህሉን ክበሃል ድዩ? ሽዑኸ ንሃገራት ምዕራብን ንሕቡራት መንግስታትን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክህቡናን ሽግራትና ክፈትሑልና ክንጸበ ዲና? መዓስ ኢና ክንዓቢ? መዓስ ኢና ሽግርና ባዕልና ንፈትሕ?

ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ፡ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ክገብር እየ ኢሉ ፈንጥራዕ ፈንጥራዕ ክብል ጀሚሩ ኔሩ። እቲ ሰራዊት ነቲ ዝወርድ ጥፍኣት ኣተሓሳሲብዎ ዝን ኢሉ አብ ዘነበረሉ እዋን፡ ሓደ ጀነራል እዩ ንኢሳአስ ዝተቓወሞ– “ኣነ ኣይሰማማዓካን እየ። ውግእ ኣየድለየናን እዩ። ኣይተቐረብናሉን ድማ” ብምባል ንኢሳያስ ደፊሩ ዝተዛረቦ። ኣብቲ ዶብ ዝርከበ ወጻእተኛ ምንጪ ከምዝሓበሮ እዚኣ ናይቲ ጀነራል ድፍረት ሓደ ክፉእ ኩነት ንኸይመጽእ ተኽላኺላ።

ውሑዳት ሓልፍቲ ሰራዊት ናይ ሃገርና ኩነታት ዘሻቕሎም ከም ዘለዉ እኹል መረደኢታት ኣሎ። ብግልጺ ድማ ህግደፍ ነቲ ናይ ወጻእተኛታት መግዛእቲ ብናይ ደቂ ሃገር መግዛእቲ ዝተከአ ስርዓት ገሮም ይርእይዎ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። እዚ ዕግበታት ኣብ ቃልዕ ወጺኡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ብምኻድ ነቲ ዝደሚ ዘሎ ሃገር ካብቲ ዝፈሶ ዘሎ ድሜት ጠጠው ከብሎ ኣለዎ። ሎሚ ዘይድህሰስ “ናይ ሞራል ዓወት” ኣይኮነን ዘድሊ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ሽግር ብሓላፍነት ዝሕተትን ናይ ምፍትሑ ሓላፍነትን ብቐዳምነት ኣብቶም ነቲ ወጽዓን ጭፍጨፋን ዘምጽኡ ኣባላት እዩ ዝወድቕ። እዚ ድማ ከምቲ– ዝሰቢርካዮ ባዕልኻ ኣዕርዮ ኣዩ ዝብል ብሂል እዩ።

ካብታ ከም ኤርትራ፡ መንፈስ ህዝባ በቲ ሃገራዊ ቃልሳ አንጻር ፈረንሳ ዝተመሰረተ ሃገር፡ ካብ ኣልጀርያ ክንመሃር ይግባእ።

ኣልጀርያ ካብ ፈረንሳ ነጻ ድሕሪ ምውጻኣ፡ እቲ ነጻነት ዘምጽአ ናይ ኣልጀርያ ሓርነታዊ ግንባር (ተሓአ)፡ ምስሊ ኣልጀርያ “ዓዲ ሓደ-ሚልዮን ስዉኣት” ኣብ ዝብል ጭርሖ እዩ ሲኢሉ ቀሪጽዎ። እዚ ንኣልጀርያ ብሓንቲ ፓርቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝገዝአ ግንባር ልክዕ ከም ናይ ሕጂ ህግደፍ እዩ ዝዋሳእ ኔሩ። ድሕሪ ቁሩብ ናይ ታሕጓስን ትዕግስትን ዓመታት እቲ ምሕደራ ህዝቢ፡ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ጽልኣትን ምፍንፋንን ኣሕዲሩ ስጋብ መቓብር ተጋደልቲ ኣብ ምብልሻው ተበጺሑ። እዚ ኣብ ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን ኣልጀርያ ኣይምተሓስበን። ኣብ ሰማንያታትን ተስዓታትን ግና፡ ኣቲ ጨቋኒ ግንባር ነታ ሃገር ኣብ ክንደይ ኣሽሓት ሂወት ዝወደአ ኣዕናዊ ኩነት ኣእትይዋ እዩ። ህግደፍ ውን በዘይ ዓጋቲ መግዛእቱ ኣንተቀጺሉ፡ ናይ ቃልስና ፍረን ክብርናን፡ እቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልናሉ ታሪኽ ጌና ከነጥፍኦ ኢና፡

ባህታ ሓጎስን ዓዋተን ተቓወምቲ ኣይነበሩን

ዘይፍትሓዊ መግዛእቲ አብ ዘለዎ ሃገር ምምካት ንቡር እዩ። ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዲክታቶርያ ስርዓት ተቓዋማይ የልቦን፤ እንታይ ድኣ፡ ምቹእ ናይ ፖልቲካ ባይታ ስለዘይለ፡ እምብይታን መኸተን ዕዩ ዝህሉ።

ዝኾነ ይኹን ነጻ ህዝቢ ብዲክታቶረ ምስ ዝጩቆኑን ዝዋረድን ነቲ ጭቆና ንምልጋስ እምቢ ክብልን ክቃልስን ባህርያዊ እዩ። ግና ኩሎም ደቅሰብ ኣይኮኑነ ነዚ ብድሆ ዝዓትርዎ። እዚ ናይ ጀጋኑ ስራሕ ስለዝኾነ ድማ እዮም ጅጋኑ ዝፍጠሩ።

ባህታ ሓጎስ ኣንጻር ጥልያን፡ ዓዋተ ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝተላዕሉሉ ምኽንያት ሓደ እዩ፡ ድሌት ነጻነት። ምእንቲ ፍትሓዊ እምነቶም ድማ ሂወቶም በጅዮም። ነጻ ኣገልገልቲ ናይ ነጻነት ኮይኖም መንፈሶም ኣብ ባርነት ስለዘይኣለኹዎ ድማ ከም ጀጋኑ ተፈልጡ። ተቓወምቲ ገና ኣይኮኑን። ናይቲ ክብሪ ዘለዎ ናይ መኸተ ሓይሊ ኣዮም ዝነበሩ።

ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ጀጋኑ ኤርትራውያን ንነጻነት ህይወቶም ኣሕሊፎም እዮም። እቲ ዝገደፍዎ ሓድግን መስዋእትን ድማ ስጋብ ሎሚ መለለዪ ናየ ኤርትራዊ መንፈስ ኮይኑ ይርከብ። ተዓዘብቲ፡ ንኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ተዓዚቦም፡ ሓደ ንፉዕን ጅግናን ህዝቢ ከመይ ጌሩ እዩ ነዚ ዝወርዶ ዘሎ ጭፍጨፈ ዝቕበሎ ዘሎ ኢሎም ይግረሙ እዮም። እቲ መልሲ ድማ ስምባደ እዩ። ናይቲ ብደቕኻ ዝወርድ ክሕደት ስምባደ! ሕጅ ግና እቲ ስምባደን ዋእ ዋእን ሓሊፍናዮ ኢና። ከም ብሓድሽ ትርጉም ኤርትራውነት ከነረጋግጽ ከድልየና እዩ– ኩርዓትናን ክብረትናን ንምሕላው ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከምዘየንሕለል ንምርግጋጽ። ማህጸን ኤርትራ ምፍራይ ጀጋኑ ዝለመዳ ማህጸን አያ፤ እዚ ዝረአ ዘሎ ስቕታ ድማ የደናግር እዩ፤ ምኽንያቱ፡ ምልክት ናይቲ እናገደደ ናብ ናይ ምትኳሱ ኣንፈት ዘምርሐ ዘሎ ናይ ምዕባስ ወጥሪ ስለ ዝኾነ። እቲ ምእባይን ምምካትን እምበኣር እንዳናሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፡፡ ካብቲ ዝነበረ ልሙድ ናይ ርእስኻ ኣድኒንካ ምኻድ ሓሊፉ ርእስኻ ኣቕኒዕካ ብትብዓት ነቲ ዝወርድ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኩርማጅ ንምጥቃዕ ናብ ምቅላስ ኣዝጊሙ ድማ ይርከብ።

እዚ ናይ ምስጢራዊ ዝመስል ናይ ስቕታ ኣብያ ዝዓይነቱ ንባዕሉ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝዓቢ ዘሎ ውሽጣዊ ምንቅስቃስ ባህርያዊ ተርእዮ እዩ። እቶም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን መከትቲ ድማ ኣብ ድሞክራሲያዊ ክብርታት፡ ግሉጽነት፡ ናይ ነዊሕ እዋን ቑጠባዊን ማሕበራዊ ሽቶታት ዝሓዘለ ዓንድ ሕቖ ዘለዎ ትልሚ ምስ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ከርእዩ ጊዚኡ ኣኺሉ እዩ። ንኤርትራ ኣብ ናይ ግሎባል ዓለም ንኸትሰጋግራ ዘኽእል ትጉህ ጻዕሪ ክገብሩ ማሕላዊ ተበግሶ የድልዮም። ሎሚ እዩ እቲ ግዜ፡ ናይ ኣውንታዊ ናይ ምጥቃዕ ስትራተጂ ግዜ።

ምምካትን ረጽምን

ኣብ ሃገርና ክልተ ዓይነት ረጽሚ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ሓደ፡ ብሓቂ ክንስሕቶ ዘይብልና፡ ዋላኳ ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ምምካት ሓይልታትን ሰፊሕ ውግእ ኣይሃሉ፡ ጎነጽ ካብ ዝጅመር ነዊሕ እዋን ጌሩ እዩ። ኤርትራውያን ነንሕድሕዶም ካብ ዝቃተሉ ኣይወሓደን፤ ብዙሕ ህይወት ኤርትራውያን ውን ጠፊኡ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ናይ መንግስቲ ሓይልታትን ዘሎ ጎነጽ እዩ። ካልኣይ፡ እሞ ብዝዓበየ ደረጃ ድማ፡ እቲ ረጽሚ ዝኣመሉ ምሕረት ዘይብሉ መንግስቲ ኩርማጁ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ካብ ዝዝርግሕን ዝሻሙጥን ኣንጻር ህዝቢ ካብ ነዊሕ ዘጀመሮ ጎነጽ እዩ። እዚ እዩ ድማ እቲ ቀንዲ ናይ ጎነጽ ጸገም።

ብዙሓት ውልቀሰባትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን (ሰ-ባ) ንነዊሕ እዋን ሃገራዊ ዕርቂ ክግበር ጸዊዖም እዮም። እቲ ትዕቢተኛ ህግደፍ ግን ነዚ ጻውዒት ናይ ድኽመት ምልክትን ከም መስሓቕን ቆጺሩዎ። ዓብደላ ጃብር፡ ኣብቲ ብክፉእ ዝዝከር ዘርብኡ፡ ንተቓወምቲ “ነፈር፡ ነፈረን” ወይከኣ “ሓደ ክልተ” እናበለ ኣቛናጺብዎም እዩ። እቲ ልዑል ህግደፍ ከመይ ጌሩ እዩ ምስ ሓደ ክልተ ዝዛረብ? እናበለ ብብድዐ ከም ዝገረሞ ተዛሪቡ እዩ። እዚ እዩ ናይ ህግደፍ ናይ ዕርቂ መስትያት። ኣብ ዝኾነ ባይታ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ ንህግደፍ መውጽኢ ኣፎም ኮይና ነራ እያ። ኣነ ሓደ ካብቶም ንዕርቂ ስለዝተጣበቕኩነ ዝተቆናጸብኩን ስለ ዝኾንኩ ነዚ ጉዳይ ኣጸቢቀ ይፈልጦ እየ። ኣብ ህግደፍ ዝነበረኒ “ተስፋ” መኺኑ፡ ኣብ መጻኢ ንዝርከብ ረጽሚ ባዕሉ ህግደፍ ናይ ሓላፍነት ተሰካሚ ምዃኑ ደምዲመ እየ፡ እቲ ዝበልክዎ ድማ እንሆ ንዓሰርተ ዓመት ዝኣክል መዓልቲ መዓልቲ ይምስከር ኣሎ።

ምሕራቕን ኣንጻር ግፍዒ ምምካትን፡ ነቲ ፈጣሪ ዝሃበካ ሰብኣዊ መሰል ንምዕቃብ ምቅላስን ባህርያዊ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዘኹርዕ ቃልሲ እዩ። ሰባት ጎንጺ ዝመርጹ ፍትሒ ንምርካብ ካልእ ኣማራጺ መገዲ ምስዝስእኑ እዩ። እዚውን ባህርያዊ ምዃኑ እዩ። መወዳእታኡ ድማ ደም ምፍሳስ ይስዕብ። ናይ ሕጂ ሕቶ፡ ነታ ኣብቲ ርእሲ ድኽመታ ትደሚ ዘላ ሃገር ከመይ ጌርና ነዚ ዝፈስስ ዘሎ ደም ጠጠው ነብለላ? ዝብል ሕቶ እዩ። መጀመርታ፡ ምንጪ ናይዚ ዘይፍትሓዊ መግዛእትን ንዕርቂ ዝዕንቅፍ ዘሎን መን እዩ ዝብል ሕቶ ምምላስ የድልየና። እዚ እቶም ሃገራውያን መሊሶሞ እዮም። ናየ ኩሉ ጸገምና ጠንቂ ህግደፍ እዩ። ካልኣይ፡ ህግደፍ ካብ ሱሩ ክብንቆስ ኣለዎ።

ገለ ሰባት ንመሰሎም ንዘለዓለም ክጽበዩ ይመርጹ። ምርጭኦም እዩ። ገለ ኸኣ ንመሰሎም ክመልሱ ስጉምቲ ክወስዱ ይመርጹ። ምርጭኦም ደማ እዩ። ካብቶም ብሕልና ረጽሚ ዘይብሉ ቃልሲ ዝድግፉ ዉሑዳት እቶም፡ “ሱቕ ኢልና ንጸበ” ዝዓይነቱ ጠባይ ሒዞም ዝጓዓዙ ዘለዉ ይበዝሑ። እንተኾነ ግን ህግደፍ ብተኣምር ባዕሉ ብርኩ ተሰሩ ባዕሉ ክወድቅ እዩ ዝብል መጎተ ፍርያት የብሉን። እቲ ዝገርም፡ እቶም ነዚ መገዲ ክኽተሉ ዝደልዩ ዋላ ሓንቲ ከይገበሩ፡ ዝመረጽዎ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ርእሲ እቲ ሙሉእ ናይ ምቅዋም ምንቅስቓስ ክደፍእዎ ይደልዩ። ግንከ ተቀባልነት ከርክቦም ዘኽእል ወላ ሞራላዊ ተሰማዕነት ውን የብሎምን። ምርጫኦም እምባኣር ኣብቲ ዘይረጽማዊ ቃልሲ ይሳተፉሞ ለውጢ ከምጽኡ ከምዝኽእሉ የእምኑ። ሽዑ እቶም ብረት ሒዞም ዘለዉ ኣሚኖም ኣጽዋሮም ምእንቲ ክድርብዩ።

እቲ ዘሕዝን፡ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ይቐተል ኣሎ። ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምዝፈልጦ፡ ክልተ ሰባት እንተድኣ ጠበንጃ ሒዞም፡ ብዘይ ቅድመ ኲነት ወይ ናይ ተኹሲ ጠጠው ምባል ሰምምዕ ወይ ናይ ዕርቂ ልዝብ ከይተገብረ ስቅ ኢሉ ብረቱ ዘውርድ የልቦን። እቶም ዋላ ሓንቲ ዘይገብሩ ተሳተፍቲ ብምኹናንን ዘረባን ካብ ዘጽምሙና መፍትሒ ክረኽቡ ምንዳይ ምሓሾም ገለ ፍረ እነተምጽኡ።

ኤርትራ ናይ ኣስላምን ናይ ክርስትያንን ሃገር ምኻና ዘይፈልጥ ሰብ ዘሎ ኣየመስለንን፡ ናይ ሓደ ሃይማኖት ኣመንቲ ክብርታቶም ናብቶም ናይቲ ካልእ ሃይማኖት ኣመንቲ ብሓይሊ ከተግብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ንዝሓለፉ ኣማኢት ዓመታት ከምዝነበርናዮ ናይ ሃገርና ብሰላምን ብሓባር ናይ ምንባር ጸጋ ብኣተኩሮ ክንከላኸሎ ይግባአና። ጥሩፋትን ዕዉራት-ኣእምሮን ንሓድነትና ይፍታትንዎ ኣለዉ። ህግድፍ ድማ ነዚ ቁስሊ ዝተናኽፍ ሃዋህው እዩ ዝፈጥር ዘሎ። ንሓደነትና ምክልኻል እንተዘይበቂዕና እሞ ብሰላም ዘንብረና ናይ ፍትሓዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ሃዋሁ እንተድኣ ዘይፈጢርና፡ በጺሑና እዩ። ስለዚ፡ ንኤርትራ ንምድሓን፡ ናይ ምምካት እዋን ኣኺሉ እዩ።

ንርእይቶኹም እናኣመስገንኩ። articles@awate.com

About Saleh "Gadi" Johar

Born and raised in Keren, Eritrea, now a US citizen residing in California, Mr. Saleh “Gadi” Johar is founder and publisher of awate.com. Author of Miriam was Here, Of Kings and Bandits, and Simply Echoes. Saleh is acclaimed for his wealth of experience and knowledge in the history and politics of the Horn of Africa. A prominent public speaker and a researcher specializing on the Horn of Africa, he has given many distinguished lectures and participated in numerous seminars and conferences around the world. Activism Awate.com was founded by Saleh “Gadi” Johar and is administered by the Awate Team and a group of volunteers who serve as the website’s advisory committee. The mission of awate.com is to provide Eritreans and friends of Eritrea with information that is hidden by the Eritrean regime and its surrogates; to provide a platform for information dissemination and opinion sharing; to inspire Eritreans, to embolden them into taking action, and finally, to lay the groundwork for reconciliation whose pillars are the truth. Miriam Was Here This book that was launched on August 16, 2013, is based on true stories; in writing it, Saleh has interviewed dozens of victims and eye-witnesses of Human trafficking, Eritrea, human rights, forced labor.and researched hundreds of pages of materials. The novel describes the ordeal of a nation, its youth, women and parents. It focuses on violation of human rights of the citizens and a country whose youth have become victims of slave labor, human trafficking, hostage taking, and human organ harvesting--all a result of bad governance. The main character of the story is Miriam, a young Eritrean woman; her father Zerom Bahta Hadgembes, a veteran of the struggle who resides in America and her childhood friend Senay who wanted to marry her but ended up being conscripted. Kings and Bandits Saleh “Gadi” Johar tells a powerful story that is never told: that many "child warriors" to whom we are asked to offer sympathies befitting helpless victims and hostages are actually premature adults who have made a conscious decision to stand up against brutality and oppression, and actually deserve our admiration. And that many of those whom we instinctively feel sympathetic towards, like the Ethiopian king Emperor Haile Sellassie, were actually world-class tyrants whose transgressions would normally be cases in the World Court. Simply Echoes A collection of romantic, political observations and travel poems; a reflection of the euphoric years that followed Eritrean Independence in 1991.

Check Also

Negarit 148: ብሰላም ዕረፍ – Remembering a friend – ارقد في سلام

Eulogy for a departed friend, mourning in my own way and cursing the PFDJ//Saleh

 • Hayat Adem

  Dear friends,
  Kjetil Tronvoll , Professor of peace and conflict studies, has penned a very telling article on Ethiopia’s current situation and the way forward. He advising PM Abiy to bring in TPLF and his Front togther. He has to say this: “As the situation now stands, EPRDF under ODP/ADP is more in need of TPLF, than the other way around. A restored, cohesive, and confident EPRDF would likely manage to impose a semblance of security and order prior to the elections.”

  • Ismail AA

   Selam Hayat,

   Thanks for the tip. Can you share where it’s published? He also co-authored a good, informative and balanced article published in Ethiomedia in association with OpenDemocracy.

  • Nitricc

   Hi Hayat; I know you are all-in with TPLF thugs but the problem is not only bigger and deeper but a good teaching moment how not do change. The current government and the rest of the organizations are useless. Unless someone new and absolute dictator emerges and restores order; I see no hope. The problem is the emergence of job-less youth started to organize and gives orders; the end is near you. When you go to Oromia; you get Kero, who are well organized to the point they are feared by the current government. When you go to Amara region; you get Fano, who are increasingly trying to compete with Kero and becoming bold and disobeying the Amara state government. When you go to Gurage region, you get Zorma and this group is waking up to the idea of Kero and Fano; just a matter of time before they defy the government. Now in South, you get the Ejato gungs who are boldly emerging to take controls. Just last week they shut down the whole city in protest. The point!!! It is in the matter of time the unemployed youth takes over their respective killil and starts to give orders and create a job for themselves; once they are empowered to do that … well use your imaginations. the Truth is, Ethiopians proven to tolerate repression but not freedom i.e. repression brings order? fair!

  • Amanuel Hidrat

   Selam Hayat,

   I read it yesterday and shared it with friends. It is a must read article. The author’s evaluation as to what is going on in Ethiopian politics and the possible the possible solution he suggested is very interesting.

 • Kokhob Selam

  Dear all.

  Just now very good news
  Breaking news from Adi keyih….

  It seems they start moving,,,

  KS..

  • Millennium

   Kokhob Selam:

   You found this video so newsworthy you had to violate the posting guideline of this website to post it! what breaking news is in this video that you found so good? goodness!!

   Regards,
   Millennium

   • Paulos

    Millennium,

    You might as well see yourself to the washroom for you’re probably soiling yourself, so are all the spineless Hgidefites.

    Yiakil!

    • Millennium

     Hi Paulos:

     Why would I soil myself? I have nothing to fear ….but I have concern for the wellbeing of my people, and it looks you are acknowledging that. It is concern that makes me follow developments back home.

     Do you see anything in the video with a potential to scare anyone unless you have allowed yourself to be scared by anything.

     I like to believe you have the same concern; hopefully, it is only our way of solving the problem that is not aligning

     but honestly, it makes you look so desperate to allow yourself to be so worked up by the above video, which is not in anyway different from the thousands of conversations that Eritreans could have had over the years. The only difference being probably that this is recorded and posted as a news item

     Regards.
     Millennium

     • Hayat Adem

      Hi Millennium,
      You said: “…but I have concern for the wellbeing of my people”. Any concern you might possibly have about the wellbeing of people must have been multiplying itself at staggering rate every single day the psychopathic man has overstayed his time. What more could really concern you?
      I personally believe the video exactly signals something different. There is always the last-straw law. Signals are blinking everywhere. I am particularly impressed by the gut of the army commanders to stand against his sick proposals and rejecting him right there. He is truly sick: he is still planning to lead Eritrea to fight against Weyane and Tigray! Even his close confidantes I know by name are distancing themselves from him.

     • Millennium

      HI Hayat:

      In the video, the interviewee says it is those whose prison sentence is long that are serving as prison guards because there are no police officers to do the job. Gedayim Esurat are doing the police work and taking the role of prison guards…and you are telling me you believe this?

      NB: You have such an affection for TPLF and, in absolute terms, an equal amount of hatred for PFDJ; that makes you a person with an agenda and I can not converse with you about PFDJ or Eritrea in good faith

      Millennium

     • Hameed Al-Arabi

      Ahlan Millennium,

      The question is: Where did the regime disappear from guarding its prisoners? I think, you should be worried about whereabouts of the regime. Did you hear in your life the regime left its prisoners without intense guards?

      A prison without guards in itself is a fresh news, of course for the first time in the history of the regime.

      Al-Arabi

     • Hayat Adem

      Hi Millennium,
      Okay, okay: on the prison guarding: what made you think that account is unbelievable? Why wouldn’t I believe as long as it is a mathematical possibility? He is there and you are not. He is an eye witness to the situation he is reporting, and you are not. Why do you have to believe your assumptions more than an eye witness account coming from scene? And why do you want me to doubt his eye witness account because you want me to?
      On my affection for TPLF, okay okay this is familiar and I don’t mind going over it again and again:
      I don’t see myself as such. I always come to say some stuff about them whenever I notice extreme lies and mischaracterizations against them; and you guys never failed to bring bizarre stuff about them.
      I also see them as strategic friends of Eritreans because of their firm principles and good pasts. You can only understand and appreciate that when you care to weigh how they behaved in the face of the amount of betrayal and backstabbing they received from IA. Where they made some mistakes, the regretted, apologized, and tried to redress and correct. They hosted and paid for schooling of our youth; IA continue ganging up with other Ethiopian forces and prepared himself and mobilized everything in his power for an over-kilI TPLF and smash the Tigreans like what he did to Eritrea. Next to the Eritrean people, the biggest crush-ripe targets of IA are the Tigrayan people. I have a new theory: IA’s evilness concentration spans out from inside and from close proximity outwards in a decreasing intensity. For example he is more cruel at people close to him (eg: DeruE, Naizghi etc than say Alamin , Monkey; at Eritreans than at Ethiopians; at TPLF than OPDO; at Tigreans than at Oromo etc)
      He smashed Eritrea and Eritreans to dust and ashes. No other force could have done that successfully because Eritreans would have resisted and defended well if they were not deceived by the enemy from within. Next to them, the next enemy in order for the serial psychopath’s playcrime for his diabolical project were the people of Tigray. He thinks he is done with Eritreans and Tigray is now on his plate. He declared game over with the TPLF because of his prior work that resulted in “success” so that they wouldn’t stand on his way to interfere with his work on Tigray.
      Now, I want to ask you, Millennium: between Debretsion and Isayass, who is more lethal enemy of Eritrea? I wouldn’t call the former an enemy of Eritrea at all and I wouldn’t hesitate to call the latter the number one enemy of Eritrea. Eritrea is where it is today entirely because of his ideas and actions, or the absence of them. What did Debretsion do to Eritrea to get it here? Nothing!
      So, if you can’t talk to me about Eritrea in good faith, it is only because of your twisted logic and unjustified support to this sick man, and it can’t be because of my support to Debresion (actual or perceived). It is only because your priority is at messing up Tigray/Ethiopia than on putting your house in order. It is because you are agitated by the gameover mantra than by rehabilitating Eritrea. I don’t blame you; I don’t blame Isayass. He is there because we didn’t do enough. You are still supporting him because there will always be few and fewer folks who would support him to the very end till he gets dethroned and locked up where he needs to be.

     • Millennium

      Hi Hayat:

      If you want to believe that prisoners serving longer term are actually playing the role of prison guards because the police refused to do their job, well, you can believe that, but that only shows the state of your mind. The reason you have a gray matter between your ears is to help you critically evaluate whatever you hear and assess its veracity. As a matter of fact, if that is how you operate, I may understand why you hold the views you do regarding TPLF. It looks you have no filter and you do operate based on your base instinct…. looking for hearsay that confirm your bias

      Can you see how badly you have dragged me to the mad that you usually wallow in?

      Millennium

     • Hayat Adem

      Hi Millennium,
      Look, I know it is odd for a prisoner to stand guard of the prison in many countries. But there are many exeptionals in Eritrea.
      The president doesn’t have a legislative body who limits or reglates executive excesses. The resident doesn’t even honor his own proclamation. His proclamation limits national service to 18. He never honors it, under peace or otherwise. The president shelves a ratified constitution, and then comes to declare it is a dead paper; and then comes to promise a new one is being drafted. Now three years into that promise, nothing is out. A member of the government leadership, a veteran tegadalai, and a close friend of him dies abroad and his family ask for a burial spot; the president refuses until the family becomes hopeless and take the body of the deceased out of the bank and bury him at foreign land against the will of the dead. Is this normal?
      If some one calls from Eritrea and tells me a prisoner is guarding the jail, that is less abnormal than the ones I mentioned above. And you are not telling me you have other accounts to check this report against. You are not telling us you have familiarty with how prisons in Eritrea operate. The guy on the call has said a lot of other general conditions reports about the state of conditions in the country that don’t sound as doubtable.
      By the way, there are prisoner of good conduct who are about to finish their years in there and are allowed to volunteer to assist work in prison offices. There are also prisoners who are trusted to visit their family and come back on their own without a security. As there are guards who work with and help and join escaping prisoners, it is possible to find prisoners who can stay on watch on their cell mates. Now, unless you have some real acocounts to refute the witness account, you are still free not to beleive it but please don’t bother echoing your assumptions back to us. Either make sense and help me see your side or stop questioning others mindsets and judging abilities.
      And II am not dragging you to the mud. You are it. You can’t even wash it away. Paul said you might be soiling yourself. I think that is a promotion. You can’t be more soiling yourself than what you are.

     • Millennium

      Hi Hayat:
      Just compare the ills of governance by PFDJ that you narrated above with the massacre that TPLF carried out in the wake of the 2005 election. More than a thousand people dead and injured, in a broad day light, and you have the audacity to try to pass these thugs as some kind of harmless, virtuous players. That single event is suffice to show starkly what those you so lavishly admire are like.

      unfortunately, I am talking about TPLF because i found it necessary just to show that your indignation with the actions of PFDJ is selective. Your assessment is very biased. Your views are not guided by any kind of moral considerations, they are just partisan and I think it is time for you to realize that your thousands of comments here are just a waste of ink and time; you are deceiving no one.

      I hope you live long enough to see the success of the Eritrean people

      Millennium

     • Hayat Adem

      Millennium,
      You can be sure about that. The Eritrean success is around the corner. Unless you are one of Nisu or Nisu himself, you will be able to see it, too. Even if we do nothing, trust me biology is knocking at his door and soon he will go one way or the other.nHe is the only and the last man standing between me and the Eritrean people’s success.
      You are funny: remember you are talking about an election crisis! It is an election crisis… people are trying to vote, mind you, to pick their leaders. Can you imagine how that simple exercise is impossible to imagine it happening in Eritrea with Nisu at the helm?
      Okay, the election didn’t end a peaceful success and violence erupted and 200 people got killed (why did you say 1 thousand?) But at least people are trying normal politics.
      Are we trying that in Eritrea?
      No.
      Why?
      So that people don’t get killed.
      Ha.. you are right: people didn’t get killed at MayHabar;
      people didn’t get killed trying to cross borders..
      People didnt get killed in 10s of thousands in unnecessary wars ignited by our crazy man.
      Poeple didn’t die in the desert sand and seas tryingto flee hell at home.
      People are not dying and perishing in prisons and in containers without a single day in court or facing any charge.
      What partisian? We are discussing crimes and people’s fates. You are heartless. Why do you defend a criminal to that length!?

     • Millennium

      Hi Hayat:

      So you are saying it is better if the government goes through the motions of election and then kill those that have come our victorious just so that people can say you have an election? The reason I brought that event of massacre is however to show how dishonest your feigned human rights concern is. No matter how bad the PFDJ is, there is no way a sane person would have the kind of admiration and adoration you have for the likes of thugs we see in the weyanes; lying, as has been stablished on this forum, comes very naturally for you

      This hint of peace has frightened you so much; You are talking about the imprisoned as if you care; I am sure it is the possibility of normalization and their release that is scaring you. And sure enough they will be released not because people the likes of you with a dubious character pretended to care but because there are people that genuinely care
      And whether you like it or not, Eritreans will emerge out of this victorious. I give you the floor and won’t respond to after this entry.

      Millennium

     • Hayat Adem

      Millennium,
      Talk to me after they are released. I am glad I pressed you to expose yourself. Who would have thought you would argue: Peace and normalization with another country was required to either charge or free prisoners? And you think people like myself are afraid of seeing them released?
      Oh..
      What kind of person am dealing with?!

     • Hope

      Selam Hayat:
      Seriously,Huh?

      Digital Weyane at its BEST?

      .

      Kudos to you.

      .Never mind about Debretsion.

      .Talk about the EVIL TPLF Gang and its dead-for-good

      “Midghet/Leader,who:

      -Declared an Official War on Eritrea and Eritreans in retaliation to a simple border skirmish he himself set up and provoked in his very own words as confirmed by Amb Cohen et al:

      .-“We were looking for this incident so as to teach PIA and Eritreans a Lesson coz they used to call us AGAMES AND THEY BLOCKED THE SUDAN-TIGRAY ROUTE IN 1985 OR SO”.

      -Deported more than 90,000 Eritreans and Ethiopian of Eritrean origin including neonates and post-partum young Moms and elderlies in their 80s and 90s bare-foot, hungry, thirsty and ill.

      -Refused for cessation of hostilities and rather decided and BOSATED of invading the entire Eritrea until they reach Asmera and Marsa Fatima or karora and destroyed the cemeteries of our martyrs and our historical and Archaeological relics and monuments coz of jealousy,thereby to reverse the hard-won Eritrean Independence, but if not possible to do so, to capture Aseb and break the spine of the Eri people and place a Weyane Puppet in Asmera and to control Eritrea and Eritreans.

      This is NOT to mention the precious 20-30K Young Eritreans and the displacement of a million Eritreans and this, ONLY and ONLY ,just for the sake of taking over a barren land that NEVER belonged to them but also to teach Eritreans a lesson.

      -Did everything evil under the sun by sanctioning ,isolating, containing, sabotaging economically, politically and diplomatically threatening and provoking Eritrea day in and day out

      o-Placed Eritrea and Eritreans on a No war No Peace Status thereby setting up our Youth to be drained for Eritrea in the every own words of the same Midghet PMMZ

      ,Etc…

      And all these with the FULL support of its Western Masters.

      And you are comparing the acts of PIA with the above atrocities?

      eAn still admiring and giving credit to the same EVIL Janda,that put the existence of Eritrea and Eritreans in a big question mark?

      Come on Weizerit Hayat Adem,remember that you are dealing with the WELLL INFORMED Eritreans here in their own home and University.

      In the event, good luck with your Sactism and Digital Weyane business.

      This one captured my attention:

      Hayat declared unconsciously:

      “By the way, there are prisoner of good conduct who are about to finish their years in there and are allowed to volunteer to assist work in prison offices. There are also prisoners who are trusted to visit their family and come back on their own without a security.”

      Are you giving credit to the PFDJ?

      By the way, there are prisoner of good conduct who are about to finish their years in there and are allowed to volunteer to assist work in prison offices. There are also prisoners who are trusted to visit their family and come back on their own without a security

     • Alex

      Hi Hope,
      If you think the two or three TPLF apologist in this forum will understand what Eritrea went through in the last 20 years because of TPLF treachery you are mistaken. They are better on defending TPLF than the real digital woyane.

     • Berhe Y

      Hi Millennium,

      It’s quite easy really. The game is very simple, to convert the guards to abandon their posts and join with their people.

      Berhe

   • Hameed Al-Arabi

    Ahlan Millennium,

    The good news in this video is, specially in the 3rd millennium, when home is connected with diaspora LIVE for the first time against the regime in Eritrea.

    Al-Arabi

  • Paulos

   Kokhobay,

   Thank you for posting the video.

   Yiakil!

   • Berhe Y

    Dear Kokobay,

    Yes in deed very good news. I just heard the Yiakil message from St. Antonious Church in Burnigham, UK and it’s timely and great message specially to the Orthdox church and their leaders.

    Yiakil indeed.

    Berhe

  • Senay Zer

   Dear Kokhob — Part of the struggle is to stay the course and not get distracted by attention seekers and short cuts….. Ignore the vid, it is not in adikeyih.

   • Kokhob Selam

    Dear Senay Zer,

    Not short cuts, we are inside struggle and we will remain fighters till time comes when Eritrea will be free of this rules criminal group. Remember this group will go not through peace till completely disappear we will continue

 • Kokhob Selam

  Yes Dear SGL.

  “This article is first published on Sep. 19, 2005 when the current trend of degrading and belittling the Eritrean struggle was unthinkable. I thought of bringing it up again to help us reflect. Its TIGRINYA TRANSLATION IS HERE ሹም ገደደን ቆርበትን (ሳልሕ “ቃዲ” ጆሃር):: ”

  This article was written 5 years and it is so strange we are all recycling it today..and bellow is my comment at the same article..

  Why were most of our great Leaders like the late Ahmed Nasser always working for peace, why were always asking for reconciliation. It is the same; it is the same what you wanted always. It was after watching what and how our fronts were built and structured that l start to think that war is not the solution. DIA and AL AMIN, just will send me my own brother to kill me, no way! let my country men and women know them very well “ZEYFELETE Y’FLETOM..

  and it was completely written in English ,,,

  “Ata Shum Gedede
  ata shum gedede shum gedede
  ab r’som kof ilka messka ste ?”

  “ኣታ ሹም ገደደ
  ኣታ ሹም ገደደ ሹም ገደደ
  ኣብ ርእሶም ኮፍ ኢልካ ሜስካ ስተ”

  KS,,

 • Kokhob Selam

  DEAR ALL

  . . . . .ኣንታ ሹም ገደደ . . . . .

  ኣንታ ሹም ገደደ ሹም ገደደ :-
  ኣንታ ሹም ገደደ ኣንታ ዕደ:-
  ብህይወት እንከሎ መሰሉ ተቐብደ:-
  ድቃስ ዝወሰዶ ብእግሩ እናኸደ :-
  እንታይ ኮን ይብላኻ እተን ኣደ :-
  እንታይ ኮን ይብለካ ዝተወልደ :-
  ላዕሊ ዝነበረ ሽምካ ምስ ወረደ ::

  ኣንታ ሹም ገደደ!!!! ኣንታ ሹም ገደደ :-
  ፈራሕ ከይብሉኻ ገዛእቲ ዘርዓደ :-
  ዓሻ ከይብሉኻ ጎራሕ ዝተሞርደ :-
  . . .እንታይ ኮን ይኸውን ሓንጎልካ ዘዕነደ :-
  . . . .ሕጂ በጺሑ ዶ ሓሞትካ ተቐደ :-
  . . . . ቀደም ዘይገበሮ ሎም ተንበድበደ :-
  . . . . . .እንታይ ወሪዱካ ሹም ገደደ ::

  ካን ዶ ኮይንካ እዩ ደኒንካ ክትሓልፍ :-
  ምእዙዝ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ :-
  መሪጽካ ዶ ምንባር መሰል ግፉፍ :-
  መሪጽካ ዶ ምንባር ስዑር ስኑፍ :-
  ንድሕሪት ተመሊስካ ኮይንካ ትሩፍ ::

  ክብረቱ ዝሕደግ – እታ ኪዳኑ:-
  ምኽኒት እናብዘሐ መሰሉ ዘዕኑ :-

  ኣይትበራበርን ዶ ሹም ገደደ :-
  ቅልጽም ሓፋሽ ድምጹ ከይንጎደ :-
  ድሑር ስርዓት ገና ከይተፈርደ :-
  ከይለከመካ – ሒዙካ ከይኸደ ::
  . . . . .ኣንታ ሹም ገደደ —

  ኮኾብ ሰላም

 • Haile S.

  ሰላም ሳልሕ፡

  ነዚ ዕላልልን ዘረባን ክትዕን ዓወተ ናብ ኤርትራ ገጹ ንኽትጠውዮ ብእትገብሮ ጻዕሪ፡ ምስጋና ይብጻሕካ።

  ብዙሕ ዝጥጠም ኣቑጽልቲ ዘለዋ ገረብ ኣምጺእካ ኢኻ ጋቢዝካና ዘለኻ። በል ክሳብ ጽቡቕ ጌርና እነጣጥማ፡ ጊዜ ሃበና።

  የቕንየልና ኸኣ ንዘረባ ሹም ገደደ። እምበኣርከስ መታን ግጥሚ ክትሃርም ነታ ናይ መወዳእታ ቃል ልውጥ ኣቢለልካ ኣለኹ።

  ኣታ ሹም ገደደ ሹም ገደደ
  ኣብ ርእሶም ኮፍ ኢልካ ሜስካ ተኣንገደ

  • Saleh Johar

   ሰላም ሃይለ
   ፈተነ’ዩ፥ ዘሕዝን ግን 14 ዓመት ዝገበረ ጽሑፍ’ዩ፥ ሎሚ እንዝጽሕፎ ነረ ውን ክም ሓዲስ ኮይኑ ምተሰማዓኒ:: ምድጋም ጥራሕ ኮይኑ ናብራና፥ የቅልሎ ጥራሕ::

   እንተ እቲ ግጥሚ ናይ ደቂ-ከባቢ ድርስት ስለዝኾነ ምምሕያሽን ምቅይያርን ዝፍቀድ ኮይኑ ይሰምዓኒ፥፥ ብሩኽ ህዝብና እንተኾነ: ኮፒ-ራይት ዶ መንደፍ ኣይብልን’ዩ:: ዋላ ንመሰሉ ውን ሸለል ዝበሎ’ዩ ዝመስል::