Awate.com

Negarit #16: I surrendered! ተጣዒሰ ኢደይ ሂበ ‘ለኹ

  1. ኣያ ኢሳያስ ይቅረ በለለይ
  2. ክቡረ ኣቶ ቶማስ ወዲ ጎቦ ክብረት ይሃበልይ
  3. ክቡር ኣምባሳዶር ጃዝበሃይ ክብረት ይሃበልይ
  4. ክብርቲ ሚስ ብራውኒን ብሩቶን ክብረት ይሃበልይ
  5. ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላሊ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ጠቅላሊ ዲክተትርን ክቡር ዶክተር ዓቢ ኣሕመድ ይቅረ በለለይ
  6. ዓወት ናይ ኤርትራ ነጻ ፕረሰ:  51 ሓደሽቲ ናይ ዜና ማዕከናት ስረሐን ጀሚረን
  7. ጉዕዞ ንጀነቫ ንብረዚደንቲ ኢሳያስ (ኣነ ንሱ ንሱ፡ንሱ) ብዝብል ጭርሖ ንምርግጋጵ

ዓወት ንሓፋሽ

Shares

Related Posts

Archives

Cartoons

Shares