Home / ትግርኛ / መንግስቲ ኤርትራ ብገበኑ ተኣሚኑ

መንግስቲ ኤርትራ ብገበኑ ተኣሚኑ

The Eritrean Government Admits Its Banking Blunder

About awatestaff

Check Also

“መንግስቲ ኤርትራ ንበይኑ ዝገብሮ ስምምዕ ሰላም፡ ውሕስነት የብሉን።” ሳልሕ (ቓዲ) ጆሃር

  • Kokhob Selam

    ክቡራት እንዳ ዓዋተ :-

    ብክልተ ቛንቛ ምጽሓፍኩም ከየመስገንኩ ኣይሓልፍን :- ገና ድማ ብሕጂ ንዝጸሓፉ እውን በዚመልክዕ ከምተቅርብዎ ዘለኒ ምንዮት ከይሓበርኩ ኣይሓልፍን:- ምስኩሉ ኣኻብሮት :

    ከኾብ ሰላም ::