Saturday , November 27 2021
Home / ትግርኛ / “ቲፎዞ ናይ ሃያክ’ዶ ወይስ ናይ ከይነዝ?”

“ቲፎዞ ናይ ሃያክ’ዶ ወይስ ናይ ከይነዝ?”

[ብጳውሎስ ዝተዳለወ ተኸታታሊ ምቅሉል ትምህርቲ–awatestaff]

ሰላም ብሩኻት ህዝበይ,

ረሳሓት ክዳውንቲ ተኣኪቡ ስለዝነበረ፣ ብርጭቆ ክዳውንቲ ክትሓጽብ ክትዳሎ ጀመረት፣ ክልተ ጥስቲ ከተምጽእ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተወት፣ ሓወቦይ ምራጭ ኣብቲ ኣፍደገ ገዛ ጻሓይ ይጽሎ ስለዝነበረ ናበይ ኢልክዮ ኢኺ እዚ ጥስቲ ኢሉ ሓተታ፣ ዋእ ናትኩም ነገር’ካኣ ዘውዳእ፣ ሓንሳእ ክዳውንትና ጨንዩ መቓይርቲ ስኢንና ኢልኩም ተጉረምረሙ፣ ጸኒሕኩም’ካኣ፣ ኣበይ ኢልክዮ ‘ዝጥስቲ ኢልኩም ትሓቱ፣ ናበይ ኢለዮ’ዳኣ ክዳውንቲ ክሓጽብ እምበር ካልእ’ዳኣ እንታይ ክገብረሉ ኢላ ገጻ ዓጺፋ መለሰትሉ።

ሓወቦይ ብተፈጥርኡ ሓራቕ ስለዝነበረ፣ ኣቲ ቖልዓ፣ ሎምስ’ካኣ ካን ንዒቕክኒ ድምጽኺ ኣልዒልኪ ትምልስለይ ኣለኺ በላ፣ ዓሕ ኣነ ምራጭ’ኣነ ምሳኻትክን ጉማማታት ተሪፈ በላ፣ ንሳኻ’ኣ ኣነባ ምሳኹም ተሪፈ፣ ብግዜይስ’ባ ብርጭቆ በዚኣ ሓለፈት በቲኣ ኸደት’የ ዘብል’ኔረ፣ ኣየርኤልኪ ንስኺ’ዳኣ እንታይ ዝረአ’ለኪ፣ ብርጭቆ መጸት ክባሃል’ከሎ ኳርታ ዘቢጦም ይሃድሙ ይነብሩ’ምበር በላ እንዳሳሓቐ፣ ንሱስ’ዳሓን ፈላጥየይ ይፈልጠኒ፣ በለቶ። ምስኡ ቅጽል ኣቢሉ፣ ዝሓተትኩኺ ምኽንያት ማይ ከምዘየላ ክሕብረኪ ደልየ’እየ በላ፣ እዋይ ካብ ቀደሙ ከምኡ’ዳኣ ዘይትብሉ በለቶ። እሞ ሕጂ’ዳኣ እንታይ ክገብር’የ፣ በሉ መሕለፊ ግዜ ክኾነና እታ በቐዳማይ ዝሓተትኩኹም ብዛዕባ መንግስቲ ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ ዕዳጋ ኢዱ ከእቱ ይኽእልዶ ኢለ ዝሓተትክኹም ቀጽልዋ በለቶ።

ሓወቦይ በሊ ካብበልክስ ኢሉ ዘረብኡ ከምዚ ክብል ጀመረ። ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባ መንግስቲ ኣብቲ ዕዳግ ተራ ዝጻወት ተኾይኑ ምርኣይና፣ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ጽንሰ ሓሳብ ታሪኻዊ ኣማጻጽእኡ ምርኣይ የድልየና፣ እዚ ጽንሰ ሓሳብ’ዚ ሊበራሊዝም [Liberalism] ተባሂሉ ይጽዋዕ።

መጀመርታ ብፍላይ አብ መወዳእታ ናይ 18 ክፍለዘመን፣ እቲ ቀንዲ ኣምር ናቱ ኣብ ናይ ፖለቲካውን ፍልስፍናን ዛዕባ ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ፣ እቲ ቀነዲ ትርጉሙ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ወዲሰብ ነጻነት እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዙ እዩ መጺኡ፣ ካልኣይ’ካኣ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ እቲ ልኡላዊ ዝባሃል እቲ ውለቀ-ሰብ እዩ ይብል፣ ስለዚ እቲ ነጻነት ዝብል፣ ብዙሕ ነገራት ዝሓዘ እዩ፣ ማለት ወዲሰብ ዝኾነ ዓይነት ውሳኔ ክውስን ምንም ነገር ዋላ መንግስቲ’ተኾነ ክግድዶን ክውስነሉን ኣይክእልን እዩ ይብል። እዚ ኣታሓሳስባ ጥንታዊ ሊበራሊዝም [Classical Liberalism] ተባሂሉ ይፍለጥ።

ኣብ መወዳእታ ናይ 19 ክፍለዘመንን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ 20 ክፍለዘመን ግን እቲ ሊበራሊዝም ዝባሃል ኣምር ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኤሜሪካ ናይ ስነ-ቁጠባ ኣታራጓጉማ እንዳ’ሓዘ መጺኡ፣ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ፣ ኣብ ክንዲ ነጻነት እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ወዲሰብ ኮይኑ ዝፍለጥ፣ ማዕርነትን [Equality] ድሕንነትን [Welfare] ከም ቀንዲ ዕላማታት ኮይኖም ቀሪቦም፣ ነጻነት ከም ማእከላዊ ደረጃን ከም መሳጋገሪ ናብ ማዕርነትን ድሕንነትን ኮይኑ ቀሪቡ። ኣብዚ ክልተ ተጋራጨውቲ ሓሳባት ክንዕዘብ ንኽእል፣ ንሱ’ኻኣ እንታይ’ዩ፣ ሓደ ሰብ ናጻ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ኢሉ ምስ’ካልኦት ማዕረ ክኸውን ይኽእል? ምኽንያቱ ካብ ካልኦት ጸብለል ኢሉ ኽረአ ነጻነት ስለዘለዎ፣ እዚ ተጋራጨዊ ዛዕባ ርእሱ ዝኻኣለ ኣፋታትሓ ኣለዎ፣ ምናልባት ዳሕራይ ማዓልቲ ብዛዕብኡ ከነዕልል ኢና በላ።

ሓወቦይ ዘረብኡ ብምቕጻል ከምዚበለ፣ ስለዚ ወዲሰብ ድላዩ ክገብር ነጻ እንድሕር ኮይኑ፣ እቲ ዕዳጋ’ኻኣ ብናይ ደቂ ሰባት ዝግበር ንናይ ብሕቲ ጥቕሚ ንምዕባይ ዝግበር ጸወታን ውድድርን ስለዝኾነ፣ ነጻ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ፣ ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ታራ ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ ኢዱ ከእቱ ዘይኮነ፣ እንታይ’ዳኣ ተርኡ ኣብ ብሕታዊ ሃብቲ ምሕላውን ኣብ ሞንጎ ተዋሳእቲ ዝግበር ምስሕሓብን፣ ስርቅን፣ ምሽፋጥን ናይ ምፍታሕ ግደ ጥራሕ እዩ ክጻወት ዘለዎ። ነገር ግን ናይ ነብሲወከፍና ክእለትን ናይ ኣታሓሳስባ ክእለትናን ዝተፋላለየ ስለዝኾነ፣ እቶም ኣብቲ ናይ ዕዲጋ ዝግበር ጸዋታ ዝተሳዕሩን ዝጠፈሹን፣ ወይካኣ ስራሕ አልቦ ዝኾኑ መን ይሓግዞም ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል። ነዚ መሰረታዊ ሕቶ ንምምላስ፣ ክልተ ውልቀሰባት ሓደ ፍረድሪክ ሃያክ [Fredrich Hayek] ዝባሃል ወዲ ኦስትርያ፣ እቲ ሓደ’ኻአ ጆን መንየርድ ከይነዝ [John Maynard Keynes] ዝባሃል እንግሊዝያዊ እዮም።

ክልቲኦም ዳርጋ ከም ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ነናቶም ጽኑዓት ኣመንትን ተኸተልትን እዮም ኣፍርዮም፣ ክሳብ ዕለተሞቶም ካኣ ተጻባእቲ ኮይኖም ነቢሮም። ናይ ክልቲኦም መሰረታዊ ሓሳባት ተጻራሪ ጥራሕ ዘይኮነ፣ በቢግዚኡ፣ ኣብ ዓበይትን ሓያላትን ሃገራት ኣብ ናይ ዘቤታዊ ዝተገብረ ናይ ስነ-ቁጠባ ስልትን ቅድን፣ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም እዮም። ንምሳሌ ካብ 1945 ክሳብ 1975 እቲ መብዛሕቱ ምዕራባውያን ሃገራት ዝኽተሎኦ ዝነበራ ናይ ስነ ቁጠባ ቅዲ ኣብ ናይ ከይነዝ ዝተመርኮሰ ጽንሰ ሓሳብ እዩ ኔሩ፣ ድሕሪኡ’ኻኣ ማለት ካብ መጀመርታ 80ታት ክሳብ ዳርጋ ኣብዚ’ቐረባ እዋን ማለት ክሳብ 2008 እቲ ዝዓብለለ ሓሳብ ናይ ስነቁጠባ ኣብ ናይ ሃያክ ዝተመረኮሰ ኔሩ። ስለዚ እቲ ቀነዲ ኣፋላልዮኦም ክንርኢ እንተዳኣዀንና እተን ዝጻሓፍወን መጻሓፍትን እቲ ታሪኻዊ ኣማጻጽኦምን ክንርኢ ኣለና።

ብከይነዝ ንጀመር: ከይነዝ ካብቶም ናይ እንግለዝ ልሂቃን ደርቢ ዝባሃሉ ሓደ ካብኣቶም እዩ ኔሩ፣ ኣቡኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፍልስፍናን ሎጅክን [Logic] መምህር ስለዝነበረ፣ ንከይነዝ ኣብ ኣታሓሳስቡኡን ኣብ ሕሳብ [Mathematics] ዘለዎ ተገዳስነት ከምዝዓቢ ሓጊዝዎ እዮ፣ ግን ብተፈጥርኡ በሊሕን ደፋርን ስለዝነበረ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዝተዋሳሰቡ ጸገማት ምፍታሕ የድህብ ነበረ፣ ብኸምኡ’ኻኣ እዮ እቲ ውሩይ ናይ ሕሳብ ክኢላ በርትራንድ ራሰል [Bertrand Russell] ብዙሕ ናእዳ ዘይህብ ሰብ ክነሱ፣ ብዛዕባ ከይነዝ ግን እቲ ዝበልሐን ዝነጸረ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሂወተይ ዘጋጠመኒ ኢሉ ዝተዛረበ።

ኣብዚ ክንርእዮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ፣ ከይነዝ ትምህርቱ ወዲኡ ኣብ ስራሕ ዓለም ዝኣተወሉ ግዜ፣ እቲ ናይ ቁጠባ መስርሕ ወይካኣ ዋጋ ናይ ገንዘብ ኣብ ወርቂ-ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር [Gold Standard] ዝተመረኮሰሉን፣ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ማእከላይ ባንኪ [Central Banks] ብብሕታውያን ሰብሃብቲ ዝተወነነሉን መሊሱ’ኻኣ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝጅመረሉ ዝነበረ ግዜ እዮ ኔሩ፣ እዘን ረቛሒታት እዚኣተን ንናይ ከየነዝ ኣታሓሳስባን ነታ ውርይቲ መጽሓፉ ማለት “The General Theory of Employment, Interest and Money” ንኽጽሕፍ ዓቢ ግደ ተጻዊተን’የን፣ በብሓደ ንርኣየን።

ብሕጽር ዝበለ ኣዛራርባ ጎልድ ስታንዳርድ እንታይ ማለት እዩ፣ ናይ ሓንቲ ዓዲ ዝዘውር ዘሎ ገንዘብ ዋግኡ ዝግመት በቲ ኣብ ካዝና ዓቘራቶ ዘላ ናይ ወርቂ ሃብቲ እዩ፣ እቲ ወርቂ ከም ቡልዮን [Bullion] ማለት ጋና ዘይመኸኸ ወርቂ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንመረዳእታ ምእንታን ክጥዕመና። ንምሳሌ ሓንቲ ናቕፋ ዋግኣ 8 ግራም ወርቂ ተኾይኑ፣ ናይ ሓንቲ ብር ዋጋ’ኻኣ 4 ግራም ተኾይኑ፣ ሓንቲ ናቕፋ 2 ብር እዩ ዋግኣ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ጎልድ ስታንዳርድ እንታይ እዩ፣ ዝቕባበ [Inflation] ንኽህሉ ሳዕቤን ኣይክህሉን እዩ፣ ምኽንያቱ፣ እቲ ዝሕተም ገንዘብ ብዕቅን ናይ ወረቂ-ሃብቲ ናይታ ዓዲ ክኸውን ስለዘለዎ።

ጸኒሕና ከምንርእዮ ግን፣ ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም፣ ጀርመን ምስተሳዕረት እሞኻኣ እቲ ዝተገብረላ ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን ምስቲ ልቓሕ ዝጸንሓ ተደሚሩ፣ ብሰንኪ እቲ ዝጸንሐ ናይ ጎልድ ስታንዳርድ ቅዲ፣ ነቲ ናይ ኣካፋፍላ ጸገማት መሊሱ ስለዘግደዶ፣ ንዕዑ መፍትሒ ዝኸውን ኢሉ ቅድሚታ ኣብታ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሳ ዘለ መጽሓፉ [Peace And Its Consequences] ትብል መጽሓፍ ጸሓፈ፣ ኣብኣ ከይነዝ ጀርመን ዕዳኣ ክትከፍል ክትክል እንተዳኣ ኾይና፣ ናብ ኩለን ሃገራት ኣቑሕታ ክትሸይጥ ክፍቀደላ ኣለዎ፣ እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ ኢምፖርት ከይገበረት፣ ኤክስፖርት ጥራሕ ብምግባር ማለት እዩ፣ መሊሱ’ኻኣ እቲ ዕዳ ካብ ዳርጋ 34 ቢልዮን ናብ 6 ቢልዮን ክወርድ ኣለዎ ኢሉ ጸሓፈ። እታ መጽሓፍ ብቕጽበት ብዙሕ ተሸጠት፣ ኣብ ምሉእ ምዕራብ ዓለም’ካኣ ከይነዝ ሽሙ ግኑን’ኮነ። ነቶም ሽዕዑ ዝነበሩ ናይ ዓለም መራሕቲ ግን እታ መጽሓፍ ብዙሕ ኣቖጣዓቶም፣ ምኽንያቱ ብፍላይ ብፍላይ ካብ ናይ ናፖልዮን ግዜ ኣትሒዙ፣ ኣብ መንጎ ፈረንሳን ጀርመንን ዓቢ ቅርሕንቲ ስለዝጸንሐ። ብኸምኡ እዩ’ኻኣ ከይነዝ ኣዝዩ በሊሕ ጥራሕ ዘይኮነ ደፋር ከምዝነበረ ዝፍለጥ።

ሓወቦይ ከምዚ ክብል ዘረብኡ ቐጸለ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝራኣናዮ፣ እተን ማእከላይ ባንኪ ዝባሃላ [Central Banks] ብብሕታውያን ዝውነና፣ እቶም ዘካይድወን ንመንግስቲ ዘይኮነ ነቶም ዳይረክተራት ተሓታትነቶም ጥራሕ ዘይኮነ፣ እቲ ቐንዲ ሓላፍነተን ከም ሎሚ ስራሕ ኣልቦነት ንምጉዳል፣ ናይ ኣቑሑት ዋጋታት ንምርግጋእ ዘይኮነ፣ እንታይ’ዳኣ፣ ሓላፍነተን ነቲ ናይ ገንዘብ ዋጋ ንምዕቃብ ጠራይ እዩ ኔሩ። እዚ ዓቢ ጸገም ምዃኑ ዘስተውዓለ ከይነዝ፣ ካልእ ነገር ካኣ ከሻቕሎ ጀመረ፣ ንሱ’ንታይ እዩ፣ ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም፣ ኣብ ኤሮጳ ብፍላይ ስራሕ ኣልቦነት ገኒኑ ኔሩ፣ እዚ ስራሕ ኣልቦነት እዚ ናይቲ ኣዝዩ ሃሳይ ዝኾነ ውግእ ሳዕቤን ክኸውን ይኽእል፣ ንምሳሌ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ 3 ሚልዮን ሰባት ስራሕ ኣልቦ ኔሮም፣ እቲ ንከይነዝ ክርድኦ ዘይካኣለ ግን ኤሜሪካ በቲ ውግእ ዘይተጎድአት ክነሳ፣ 15 ሚልዮን ዜጋታታ ስራሕ ኣልቦ ኾይኖም ኔሮም፣ ነዚ መሰረታዊ ሕቶ ንምምላስ እዩ’ኻኣ እታ ክሳዕ ሎሚ ውርይቲ ዝኾነት መጽሓፉ “The General Theory Of Employment, Interest And Money” ዝጻሓፈ።

እቲ ክሳዕ ሽዑ ግዜ ብናይ ጥንታዊ ስነቁጠባ [Classical Economics] ኣታሓሳስባ ዝፍለጥ ዝነበረ፣ ጠንቂ ናይ ስራሕ-ኣልቦነት፣ ወይ ሰባት ብድልየቶም ስራሕ ይገድፉ፣ ወየካኣ ሰባት ደሞዝ ስለዝዋሓደ ክሰርሑ ኣይደልዩን፣ ከየነዝ ግን ሓድሽ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነት–እቲ ድማንድ [Demand] ናይ ስራሕ ስለ ዝጎደለ እዩ ዝብል ኣምር ሒዙ ቀረበ፣ ስለዚ ይብል ከየነዝ፣ መንግስቲ ኣብቲ ዕዳጋ ኢዱ የእትዩ ስራሕ ክፈጥር ኣለዎ ኢሉ። ሓደ ካብቶም ስራሕ ዝፈጥረሎም ሜላታት፣ ሓደሽቲ ጽርግያታት፣ ድልድለት፣ መገዲ ባቢር ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት ምውጻእ፣ ዳሓር ሰባት ኣብቲ ስራሓት ምስተዋፈሩ፣ እቲ ዝረኽብዎ ደሞዝ ኣብ ዕዳጋ ስለዘውዕልዎ፣ እቲ ዝሒሉ ዝነበረ ቁጠባ ክንቃሳቀስ ይኽእል፣ መሊሱ”ኻኣ፣ እቲ ሰራሕተኛታት ዝኸፍልዎ ግብሪ፣ ነቲ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ስራሕ ክፈጥር ኢሉ ዘሕተሞ ሓድሽ ገንዘብ ይኹን ካብ ሰብ ሃብቲ ዝተለቆሖ ገንዘብ መሸፈኒ ይኾኖ። ብፍላይ ብፍላይ እዚ ናይ ከይነዝ ሓድሽ ኣምር፣ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብናይ ኒው ዲል [New Deal] ዝፍለጥ ብናይ ኤሜሪካ ብረዚደንት ሩዝቨልት ዝወጸ ሓድሽ ናይ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕጊ ማእከላይ ተራ ተጻወተ።

ከይነዝ ድሕሪኡ፣ ነቲ ናይ ማእከላዊ ባንኪታት ንምፍታሕ ሓድሽ ቅዲ ከውጽእ ጀመረ፣ ንሱ’ኻኣ እንታይ’ዩ ቀዳማይ ነገር ሓደ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ባንኪ ክፍጠር፣ እቲ ዝፍጠር ባንኪ፣ ሀገራት ኣብ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ክኣትዋ ከለዋ ከድሕን ዝኽእል መታን፣ እቲ ዓቢ ጸገማት ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተፈጥረ ከይድገምን። ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል’ካኣ ምስ ሓደ ደክስተር ዋይት [Dexter White] ዝተባህለ ምክትል ናይ ቁጠባ ሚንስተር ዝነበረ ኤሜሪካዊ ኮይኑ ናይ ዓለም ባንኪ ክምስርት በቕዐ። እቲ ደክስተር ዋይት ዝተባህለ ኤሜሪካዊ ግን ንቡዙሕ ዓመታት ናይ ሩስያ ሰላሊ ኾይኑ ይሰርሕ ስለዝነበረ፣ ምስ ተታሕዘ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ጋና ኣብ ፍርዲ ከይቀረበ ብናይ ልቢ ውቅዒት ምኽንያት ሞተ። ከይነዝ ግን ብህጻንነቱ ኣትሒዙ ብርኽሰት ናይ ልቢ [Rheumatoid Fever] ይሳቐን ብኣንቲባዮቲክስ ሙሉእ ዕድሚኡ ይካየድ ስለ ዝነበረ፣ ኣብ መጨረሽታ ኣብ 62 ዕድሚኡ ብልቢ ድኻም ሞተ።

ብኣንጻሩ ናይ ፍረድሪክ ቮን ሃያክ ኣምር ክንርኢ ከለና ካልእ ኣታሓሳስባ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ብጠባይ’ውን ካብ ከይንዝ ብዙሕ ፍሉይ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ከይንዝ ከምዝራኣናዮ ናይ ተግባር [Practical] ሰብ እዩ ኔሩ። ሃያክ ግን ካብ ናይ ቁጠባ ክኢላ ምዃን ንላዕሊ ፈላስፋ እዩ ኔሩ። ንምሳሌ እታ ኣዝያ ኣብ ዓለም ዘፍለጠቶ መጽሓፍ “The Road To Serfdom” ትብል ብኣቃማምጣ ናይ ቃላት ይኹን ብትሕዝቶ’ውን ተኾነ ናይ ኣካዳምያዊ ትሕዝቶ የብላን።

ትዝክሪ ተኾንኪ ይብላ ሓወቦይ ንብርጭቆ፣ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ሾፐንሆውር ዝተባህለ ፈላስፋ ከነዕልል፣ ክንደይ’ለ ክዝክሮም ሽሞም እንድዩ በዚሑኒ በለቶ፣ ሾፐንሆውር ነታ መጽሓፉ “The World As Will And As An Idea” ዝጻሓፋ ድሕሪ ስዕረትን ምእሳርን ናይ ናፖልዮን፣ ድሕሪኡ ኣብ ምሉእ ኤሮጳ እነዳዞረ ተራኣየ፣ ብዙሓት ሰብት ጠምዮም፣ ካብ ቦቶኦም ተጓሳቚሎም ምስ ራኣየ፣ ካብ ተስፋ ምቑራጽ ተላዒሉ እዩ ነታ መጽሓፍ ጽሒፍዋ።

ብተማሳሳሊ መልክዕ ካኣ፣ ካልኣይ ውግእ ዓለም እነዳተኻየደ እዚ’ኹሉ ሞትን ዕንወትን ናይ ዜጋታትን ናይ ከተማታትን ምስ ራኣየ እዩ ሃያክ ነታ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰት መጽሓፉ ዝጻሓፋ፣ ነገር ግን ንሃያክ ካብ ሾፐንሆወር ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ትንታኒኡ ተስፋምቑራጽ ዘንጻባርቕ ኣይነበረን።

ሃያክ እንታይ ኢሉ እዩ ኣሚኑ፣ እዚ ኩሉ ዕንወት ዝመጸ፣ እቲ ንሕብረተሰብ ንናይ ማሕበራዊ መዳይ ይኹን ወይካኣ ንናይ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳይ ዝቋጻጸር ካብ ሓደ ማእከላዊ ስልጣን [Central Authority] ስለ ዝመጸ እዩ ይብል። ኣብቲ ኣብ መጀመረያ ዝራኣናዮ፣ እቲ ናይ ጥንታዊ ሊበራሊዝም [Classical Liberalism] ቀንዲ ኣምር ስለዝነጸግናዮ ማለት ወዲሰብ ነጻ ንኸይከውን መሰሉ ብመንግስቲ ስለተገፈፈ እዩ ይብል።

ንምሳሌ ይብል ንሱ፣ ነብስወከፍና ነናትና ቤተሰብ አለውና ስለዚ የዐሪና ንፈልጦም ነቶም ቤተሰብና ኢና። ነገር ግን ነቶም ዘይፈልጡና ሰባት፣ ሓደ ማእከላዊ ስልጣን ከይኣዘዘና ብሰላም ንራዳዳእን ምስቶም ጓኖት እታ ዘራኸበትና ስራሕ ትኹን ወየካኣ ንግዲ ጌርና ንኸይድ፣ ብኻልእ ኣዛራርባ፣ ሓንቲ ክዳን ኣላ ንበላ ሕጂ እዛ ኽዳን ኣብ ተፋላለዩ ዓለም ዝነብሩ ሰባት እዮም ተሳቲፎምላ፣ ማለት ካብ እቶም ነቲ ጡጥ ዝዘርኡን ዝለቐሙን ጀሚርካ፣ እቶም ነቲ ክዳን መታን ክስፈ ምእንቲ መርፍእ ዝሰርሑ ሰባት ኣትሒዝካ፣ ስለዚ ነዛ ክዳን ዝፈጠሩ ሰባት ፍጹም ኣይፋለጡን እዮም ግን ሓደ ብማእከላዊ ስልጣን ዘይቅየድ [Spontaneous] ዝኾነ ናይ ሓባር ሕጊ ኣራኺብዎም። ስለዚ ይብል ሃያክ እቲ ጸገም ዝመጽእ መንግስቲ ኢዱ ከእቱ ኸሎ ጥራሕ እዩ ይብል።

እቲ ቀንዲ ነገር ምስ ከይንዝ ዝፈልዮም ግን ብዛዕባ ስራሕ ኣልቦነትን ሓረጣን [Interest Rate] ዝነበሮም ኣራኣእያ እዩ፣ ከምቲ ኣቐዲምና ዝራኣናዮ፣ ከይነዝ ድማንድ [Demand] ናይ ስራሕ ምፍጣር ክጎድል ከሎ እዩ ዝብል፣ ሃያክ ግን እቶም ስራሕ ፈጠርትን ሰብ ሃብትን ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ጌጋ ሓበሬታ ክረኽቡ ከለው እዮም ይብል። እንታይ ዓይነት ጌጋ ሓበሬታ ኢላ ብርጭቆ ንሓወቦይ ትሓቶ፣ እቲ ሓበሬታ ሓረጣ [Interest Rate] እዩ ይብላ።

ሓረጣ መዐቀኒ ብዛዕባ ናይ ግዜ ዘለና ምርጫን ውሳኔን እዪ፣ [Time Preference] ተባሂሉ ይፍለጥ፣ እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ ሕጂ ንበሎ ሓደ ሰብ ማኪና ክዕድግ ይደሊ ነገር ግን ካብ ሕጂ ማኪና ደስ ኢላቶ’ኸላ ዝዕድግ፣ ተጸሚመ ጸኒሐ ዳሕራይ ማዓልቲ ንወደይ ትምህርቲ መምሃሪ ይኹነኒ ኢሉ እቲ ገንዘቡ ኣብ ባንኪ የቐምጦ ንበል፣ ሕጂ ኩሉ ሰብ እንድሕር ከምኡ ጌሩ፣ ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኣሎ ማለት እዩ፣ ስለዚ ዝዘውር ገንዘብ ስለዘየለ ገንዘብ ክኸብር ይጅምር፣ እቶም ባንክ እቲ ገንዘብ ብውሑድ ሓረጣ ንነጋዶ እቲ ገንዘብ ከለቅሕዎም ይጅምሩ፣ እቶም ነጋዶ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት በቲ ገንዘብ ጌሮም ይጅምሩ ብኡቢሎም ስራሕ ይፈጥሩ።

ብኣንጻሩ እቲ ህዝቢ ክንዲ ገንዘብ ዝዓቁር ደስ ዝበሎ ይዓድግ ንበል፣ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ይዘውር ስለዘሎ ገንዘብ ሓሲሩ’ሎ ማለት እዩ፣ ስለዚ እቶም ሰብ ሃብቲ ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ሓበሬታ ስለዝረኸቡ፣ ገንዘብ ኣይልቁሑን ምኽንያቱ እቶም ባንኪ ብዝላዓለ ሓረጠ ስለዘለቅሑ።

ናብታ ናይ መጀመርታ ተመሊስና ተሪኢና፣ እቶም ህዝቢ ካብ ገንዘብ ዘጥፍኡ፣ ኣብ ባንካ ምእካብ መሪጾም ንበል፣ ግን እቲ መንግስቲ ሐድሽ ገንዘብ የሕቲሙ ናብ’ቲ ዕዳጋ ፈኒይዎ ንበል፣ ብእኡ ምኽንያት ክንዲ ገንዘብ ዝኸብር እቶም ሰባት ገንዘቦም ስለዘቐመጡ፣ ብሰንኪ መንግስቲ እቲ ገንዘብ ይሓስር፣ ሽዑዑ እቶም ሰብ ሃብቲ ጌጋ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ቑጠባ ስለዝረኸቡ፣ ገንዘብ ከይተለቅሑ ይተርፉ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ’ኻኡ ሃያክ እቲ ቐንዲ ወሳኒ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓረጣ እዩ ዝበለ።

ሃያክ ክሳዕ ዕለተ [ዕድመ ጸጊቡ ኣብ 93 ዕድሚኡ ሞይቱ] ሞቱ ናይ መንግስቲ ኣብ ዕዳጋ ምእታው ተቓዊሙ፣ እቶም ድሕሪኡ ዝመጹ ብፍላይ ሚልተን ፍሬድማን [Milton Friedman] እቲ ቀንዲ መጽናዕቱን ምርምሩን ገንዘብ ብጹንኩር ክሕሎ [Regulate] ከምዘለዎ ብሞኒተሪ ፖልሲ [Monetary Policy] ከምዝፍለጥ፣ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ተማጎተ። ኣብ ሞንጎ ናይ ክልቲኦም ቲፎዞ ዘሎ ሞገት ይቕጽል።

About awatestaff

Check Also

Negarit 148: ብሰላም ዕረፍ – Remembering a friend – ارقد في سلام

Eulogy for a departed friend, mourning in my own way and cursing the PFDJ//Saleh

 • Paulos

  ሰላም ብሩኻት ህዝበይ,

  “ኤቮልሸን”

  ኣዲኣ ንብርጭቆ ኣደይ ማዓሾ ምስ ጓለን ኣኸዛ ንብርጭቆ ክርእያኣ ካብ ዓዲ ኾተዮ ስለዝመጻ፣ ብርጭቆ ኣብቲ ገዛ ላዕልን ታሕትን ክትብል ጀመረት፣ ቡን ተፈሊሑ ዕላል ምስ ተጀመረ፣ ዓባየይ ከምዚ ክትብል ዘረባ ጀመረት፣ እዚ ናይ ‘ዝጊሄር ነገር’ሲ ዝገርም እዩ፣ ብርጭቆ ኣብአ ከለኺ ነዴኺ ትመስሊ፣ ሓፍትኺ ኣኸዛ ግን ናይ ቤተሰብ ምስሊ ዋላሓንቲ የብላን በለት። ኣደይ ማዓሾ ነቲ ዕላል ከምዚ ክብላ ቀጸለኦ፣ ኣኸዛ ንሓደ’ሎ ወዲ ሓወቦና ዝብጻሓና፣ ንዕዑ እያ ትመስል፣ እዚ ናይ ሓረግ ነገር ዝገርም እዩ በላ።

  ዓባየይ ሽዕዑ ከምዚ በለት፣ ምራጭ እንታይ’ዳኣ ተረኽበ ሎምስ ኣፍካ ታሓቲሙ፣ ሳይንስቲ ከምዚ በሉ ከምዚ ደገሙ ኣይትብልን ዲኻ በለቶ። ኣየ’ደይ ሳይንስቲ ኣይኮነን ዝባሃል ሳይንትስት እዩ ዝባሃል፣ ካልኣይ’ካኣ ኣደይ ማዓሾ ከምኡ ዓይነት ዕላል ባህ ዘይብለን ከይከውን ኢለ እየ በላ። ኣደይ ማዓሾ’ኻኣ፣ እንታይ ከይብለና ዳሓን የዕልለና በለኦ።

  ካብ በልክንሲ እምባኣር ኢሉ ዘረብኡ ሓወቦይ ምራጭ ከምዚ ክብል ጀመረ። ከምቲ ኣብ ኩሉ ዓውደ ማህደራት ዘሎ መሰረታዊ ሕግታት፣ ኣብ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ባዮሎጂ [Biology] ኻኣ ሓደ ከምዚ ዝብል መሰረታዊ ሕጊ ኣሎ፣ ንሱ’ኻኣ እንታይ እዩ ዝብል፣ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ ፍጥረት ወለዲ ኣለውዎ፣ ወለዲ ዘይብሉ ሂወት ዘለዎ ፍጥረት የለን።

  ንሕጂ ግን ኣተኩሮና ናብ’ቶም ካብ ክልተ ጾታታት [ተባዓታይን ኣንስተይትን] ዝፍጠሩ ወይካኣ ዝውለዱ ኢና ከነቶኩር። ብፍላይ ብፍላይ ናብ ደቂሰባት ዝምልከት ማለት’ዩ። ብዛዕባ እንስሳታት ጸኒሕና ትንክፍ ከነብሎ ኢና። ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ግን ጽገና [Modification] ትብል ቃል ከነስተውዕለላ ይግባእ ምኽንያቱ ጸኒሕና ከምንርእዮ ንሓደ ኤቮልሽን [Evolution] ዝባሃል መሰረታዊ ሐሳብ ንኽንርዶኦ ክትሕግዘና ኣያ።

  ሕጂ ንበሎ ናብዚ ሕጂ ኣብ ቤት-ገርግሽ ዘሎ ቤተ እንስሳ ዘገዳም ክድና ንርአ ንበል፣ ኣብኡ ዝተፋላለዩ እንስሳታት ኢና ንርኢ፣ መጀመርታ ንህበይ ተሪኢና፣ ምሳና ብዙሕ ከምዝማሳሰል ንርኢ፣ ማለት ክልተ እዝኒ ክልተ ዓይኒ፣ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን አለዎ፣ ካባና ዝፈልዮ፣ ኣመና ጨጓር ስለዝኾነን ጭራ ስለዘለዎን እዩ’ምበር ንዓና ንደቂሰባት እዩ ዝመስል፣ ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል፣ ህበይ ስለተጸገነ [Modify] እዩ’ምበር ሰብ እዩ። አምበሳ ተርኢና፣ ክልተ ዓይንን ክልተ እዝንን አለዎ ግን ኣብ ክንዲ ክልተ ኢድ ከም ሰብን ህበይን፣ ኣርባዕተ እግሪ ኣለዎ፣ ስለዚ አምበሳ ቁሩብ ካብ ህበይ ንላዕሊ ስለ ዝተጸገነ እዩ’ምበረ፣ ኣምበሳ’ውን ንሰብ እዩ ዝመስል ክንብል ንኽእል።

  ናብ ገርግሱም ተኼድና’ኻኣ፣ ዓሳታት ንርኢ፣ ዓሳታት ክልተ ዓይኒ ኣለዎም ኣፍንጫ አለዎም፣ እዝኒ ግን የብሎምን፣ ግን ከም ዘይዓበየን ዘይበሰለን ዝመስል ኢድን እግርን ኣለዎም፣ ስለዚ ዓሳታት’ውን ይዕርዮም ተጸጊኖም ኮይኖም እምበር ንሰብ እዮም ዝመስሉ ወይ’ካኣ ሰብሲ ኣመና ተጸጊኑ ኾይኑ’ምበር ንዓሳ እዩ ዝመስል ክንብል ንኽእል።

  ስለዚ ኩሎም ፍጥረታት ስለተጻጋገኑ እዮም’እምበር ሓደ እዮም፣ እዚ እንታይ ማለት’ዩ ካብ ሓደ ናይ መጀመርታ ወላዲ እዮም መጽዮም ማለት እዩ፣ ስለዚ ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን ጉዕዞ እንዳተፋላለዩ መጺኦም፣ እዚ ኣምር እዚ፣ እቮልሽን [Evolution] ተባሂሉ ይጽዋዕ።

  ሽዕዑ ብርጭቆ ከምዚ ክትብል ንሓወቦይ ሓተተቶ፣ ጠንቂ ናይቲ ጽገና እንታይ እዩ፣ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ’ዩ በላ፣ ሽዕዑ ሓወቦይ ከምዚ ክብል ዘረብኡ ቀጸለ። ናብቲ መልሲ ናይቲ ሕቶ ቅድሚ ምእታውና ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሂወት ዘለዎም ፍጥረታት ክንግንዘብ ይግባእ። ንሱ’ኸኣ እንታ’ዩ ኩሎም ፍጥረታት ዘርኦም ናብቲ ዝመጽእ ወለዶ ዘተሓላልፉሉ ብ-ዲ.ኤን.ኤ. [DNA—Deoxyribo-Nucleic-Acid] ዝተባህለ ኣብ ነብሲወከፍ ዋህዮ [Cells] ኣብ ነብስና ዝርከብ ንጥረ ነገር እዩ፣ ሕጂ ንምሳሌ፣ 15 ትሪልየን ዋህዮታት አለው ኣብ ነብስና፣ ብሓፈሻ 3 ቢልየን ዝኾኑ ኑክልዮታይድስ [DNA] ኣለው ኣብ ነብስና፣ 28 ሽሕ ዝኾኑ ጂን [Genes] ካኣ ኣለው ኣብውሽጢ ኣብ ነብስና ዘለው ዋህዮታት ብሓፈሻ፣ ፍልልይ ናይ ጂንን ዲ.ኤን.ኤን እንታ እዩ፣ ዝኾኑ ማለት ዝተወሰነ ብዝሒ ዘለዎም ዲኤንኤ ተጠርኒፎም ጂን ተባሂሎም ይጽውዑ፣

  ሕጂ እዞም ዲኤንኤ ከመይ ኢሎም እዮም ናብቲ ዝቕጽል ወለዶ ዝሓልፉ እንተ’ልና፣ ወይካኣ ከመይ ኢሎም ይጽገኑ ተልና፣ መሊስና እዞም ዲኤንኤ ካብምንታይ ከምተሰርሑ ክንርኢ ንግደድ፣ ንሱ’ኻኣ እንታይ እዪ፣ ዲኤንኤ ካብ ኣርባዕተ መሰረታውያን ንጥረ ነገራት እዮም ተሰሪሖም፣ ንሳቶም’ካኣ:

  ኣደኒን [Adenine]
  ጓኒን [Guanine]
  ሳይቶስን [Cytosine]
  ታያምን [Thyamine]

  ተባሂሎም ይፍለጡ፣ ሕጂ እንታይ እዩ፣ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው፣ ነብሲወከፎም መሻርኽቲ ኣለውዎም፣ እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ ኣደኒን ምስ ታያምን ይሻረኽ፣ ሳይቶስን’ካኣ ምስ ጓኒን ይሻረኽ። ነገር ግን ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ዝቕጽል ወለዶ ክሓልፉ ከለው እንድሕር ሓዲኦም ወይ’ካኣ ኩሎም ብጌጋ መሻርኽቲ ቀይሮም፣ እዚ ጌጋ እዚ፣ ሚውተሽን [Mutation] ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ጌጋ እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከይታዓረየ እንተዳኣ ተማሓላሊፉ፣ ብሰንኪ እዚ ምቕያር፣ እቲ ፍጥረት ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ጠባይ ምቅይያራት እንድሕር ክዛነ [Adopt] ዘይካኣለ፣ እቲ ፍጥረት ይሃልቕ ማለት እዩ፣ ግን እቲ ዘጋጠሞ ጌጋ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ምቅይያር ክዛነ ክኢሉ፣ ዘርኡ ይስዕሩን ይነብሩን ማለት እዩ፣ እዚ ከይዲ እዚ ምምባር ናይቲ ዝሓየለ [Survival Of The Fittest] ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለዚ እቲ ኩሎም ፍጥረታት ተጻጋጊኖም እምበር ሓደ እዮም ዝበልናዮም፣ እቲ ጽገና ካብ ሚውተሽን ዝመጸ እዩ፣ እቲ ሚውተሽን ካኣ ፍልልያት ወየካኣ ዓይነታት [Variation] ናይ ፍጥረታት የምጽእ፣ ስለዚ ኤቮልሽን ሰለስተ መሰረታውያን ረቛሒታት ኣለውዎ፣ ንሳቶም’ካኣ እዞም ዝስዕቡ ይባሃሉ:

  ሓባራዊ ናይ መጀመርታ ወላዲ [Common Ancestor]
  ሚውተሽን [Mutation]
  ፍልልያት [Variation]

  ሓወቦይ ከምኡ እንዳበለ’ኸሎ ጎረቤትና ቀሺ ደሞዝ ነደይ ማዓሾ ሰላም ክብልወን ስለዝመጹ፣ ነቲ ዕላል ኣቋረጾ፣ ቀስ ኢሉ እዝጊሄር ብሰላም የጽንሓና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ናይ ኤቮልሽን ታሪኻዊ ኣማጻጽኣን ንምንታይ ኣኸዛ ካብ ቤተሰባ ፍልይቲ ምዃና ክንርእይ ኢና በለ።

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  Here follows my today’s poem:

  The Eritrean regime & International days

  ከም ኣመለይ ሎሚ ገንጺለ ሓዳስ ኤርትራ
  ርኣኹ Down syndrome መዓልቲ ብ21 ተኸቢራ
  ጽቡቕ ተግባር፡ ንዝተተንከፉ ዝድግፍ ምስ ሙሉኣት ስድራ

  ከምዚኦም ዝኣመሰለ በዓላት ክ’ኽበሩ
  ደስ ዘብል እዩ ክትርኢ ዝተወጽዐ ዝዝክሩ

  እቲ ዘስክፍ ግና ዘጠራጥር ዘሎ
  ንስሙ ካይከውን ተግባር ዝጎደሎ
  ሓሊፉ’ውን ሽፋን ነቲ ብህጹጽ ዝድለ ዝዕብልሎ
  ድልየት ህዝቢ ዝሰርቕ፡ ብግብረ-ሰናይ ዘታልሎ

  ሓንቲ ካብ ሓዳስ ኤርትራ ዝተመሃርኩዋ
  ክሳብ ቀረባ ጊዜ ዘይነበረኒ ጠመተ ሓለዋ
  International day ትበሃል ሃገርና ዘብዕልዋ

  ትማሊ’ውን International TB day ኣብዒሎም
  መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጋዜጣ ዘውጽኦም ዝኾርዓሎም

  እምበኣር እንሆ እቲ ዋና መልእኽቲ
  ክብሎ ዝድሊ ነዚ ኣጉል መንግስቲ

  ምብዓል እንተኾይኑ ካይፈለኹም ኣብዕሉ
  ብሓደ ዓይኒ ርኣይዎ ንሕማም ንማእሰርቲን ንኹሉ

  ብዘይ ክሲ ብዝይ ፍርዲ ዝተኣስረ ዝተደጎነ
  እንታይ ይፈልዮ ካብቲ ብ’TB ሳንቡኡ ዝተሸፈነ

  ኣብዕሉ ኣኽብሩ ድላይኩም ዘክሩ
  ሓቂ ክህልዎ፡ ኣብ ጋዜጣ ትጽሕፍዎ፡ ብግልጺ ኣተግብሩ

  24. March
  World Tuberculosis Day

  24. March
  International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

  25. March
  International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

  25. March
  International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members

  • Paulos

   Selam Hailat,

   Superb and very creative as usual. They say, every day ought to be commemorated for every day is a day of the human condition.

   Not sure if it was coincidence when they wanted to name 21st a day of Down’s Syndrome day. As you know, chromosomes come in pairs and as it so happens that, when Chromosome 21 has three copies instead of only two, Down’s Syndrome sets in. I thought it was interesting.

   • Haile S.

    Hi Paul,
    Great observation. I hope it was intentional.
    ኣበዓዕላ ህግደፍ ከም በዓላት ተዋህዶ ገይረሞ። ኣብ ተዋህዶ በዓል ዘይብላ መዓልቲ የላን። ንምሳለ፡ ሎሚ ክዳነ ምህረት እያ። ጽባሕ እስቲፋኖስ፡ ድሕሪ ጽባሕ ቶማስ። በዓል ኣዴታትና፡ እንድዒ እታ ኪዳነምህረት እምበር፡ እስቲፋኖስን ቶማስን ኣይመኽበራን ምበልኩ።
    ነቲ ሓደ ኣኽቢርካ፡ ንሓደ ምግዳፍ እየ ከም ምስላ ኣቕሪበ እምበር፡ እታ ኣደይን እተን ኣዴኻን ምስ እንዳ ህግደፍ ከወዳድረን ኢለ ኣይኮንኩን፡ ምድርን ሰማይን!

    • Paulos

     ሃይላት,

     ፈሪሕና’ለና ኢሳያስ ንዓይ ሓንቲ ማዓልቲ ኣብዕሉለይ ከይብለና!

     ከምቲ ትፈልጦ፣ ጁልየስ ቄሳር ኣብ ጊዜ ለካቲት ብዙሕ ጊዜ ኣብ ውግእ ስለተሳዕረ፣ ንለካቲት 28 ማዓልቲ ጥራሕ ከምትህልዋ ጌሩ። ንሕና’ኻኣ ኢሳያስ ክንድሕር ብሽመይ ማዓልቲ ኣብዕሉለይ ተይሉና፣ መስከረም 18 ኢና ነብዕለሉ።

     • Haile S.

      ጳውሎስ፡
      ንምንታይ ድኣ መስከረም 18? መዓልቲ ኩሉ ተታሒዙ እዩ፡ ኣሽንኳይ’ዶ ንኣኹም ንነቢይ ኢሳያስ እኳ መዓልቲ የብሎምን። ኣብቲ ድሓር ትኸድዎ እቶም ኣዕርኽቱኹም ጽቡቕ ጌሮም ክቕበልኹምን መዓልቲ ክፈልይልኩምን እዮም ዘይንብሎ?

     • Paulos

      ሃይላት,

      ኣብ 18 መስከረም እንድዩ ነቶም ጀጋኑና ኣብ ቤት ማሕቡስ የእትይዎም።

     • Abrehet Yosief

      Selam memhir Paulos and Aya Haile
      ኣንቱም ጎይቶተይ እንታይ ረኺቡኩም። ኣይ ዓመት ሙሉእ እንድዩ መዓልቲ እሳያስ። ኣብ ክንዲ ብግዜ ጸሎት ምሉእ መዓልቲ ሓንጎልና ዝኣስር:: ኣብ ክንዲ መባእ ባንክና ዝ ህግር። ኣብ ክንዲ ጽላል: ገዛና ዘሕድግ። ኣብ ክንዲ በጊዕ ደቅና ዝስውእ። እህ ህ ህ እሰከ ሕማመይ ኣትየላዕሉለይ።

     • Paulos

      ሰላም ፍትውትን ክብርትን እምቤትና,

      ቃላትክንን ዘረባኽንን ኣብ መሬት ዘይወድቕ፣ ኤርትራ ንዓኽን ምፍራያ ተዓዲላ ኽነሳ፣ ናይ ሓሲድ ነገር ኮይኑ ኢሳያስ ዝባሃል ርኹስ ወሪድዋ፣ ግን እምበይተይ፣ ጸላኢኽን እህህ ይበል እህህ ኣይትበላ፣ ባዕላ ኪዳና ምህረት ክትታዓረቐና ቀሪባ እያ።

      ይኣክል!

     • Haile S.

      Selam Abrehet,

      ኣብረሀት፡

      ክብርቲ ሓውቲ ትሕሽዮ ንስኺ ኢኺ እታ ጎይታ
      ብዓልቲ ዓቕሊ ብዓልቲ ቃላት ዘይወድቁ ኣብ ባይታ
      ብወገነይ’ውን ክብለኪ ዓቕሊ ኣይተጽብቢ ኣብ መወዳእታ
      ክፋእ ነይሕባእ ዋላ እንተጠቕጠቕካዮ ኣብ ውሽጢ ለቖታ

 • Paulos

  Selam My Good People,

  I think we all should applaud Haile Menqerios for holding the Bull by its horn when he challenged Abiy at the conference that recently took place in Addis. He said that, peace can only be lasting and tenable when the deal is not only institutionalized but also when it is not confined to only two individuals as in Abiy and Isaias as well.

  He went on to say that, the peace deal between Abiy and Isaias can not be said between Eritrea and Ethiopia when they are by-passing Tigrai unless otherwise Tigrai is considered not part of Ethiopia. I thought it was a gutsy remark. My hats off to him!

 • Amanuel Hidrat

  Selam Dr Paulos,

  Since there is no “relative truth” in the dynamics of economy, the battle between the two school of thoughts will persist for ever with no excellence one over the other: But let me ask you the following:

  (a) Bernard Mandeville argued “private vices” as public benefits. How so?

  (b) How the “will of nature” maintain the equilibrium of various interests in the context of “self-interest” that brings socially beneficial products?

  (c) What has to do “the invisible hand of providence” with the Marx theory of economics?

  Regards

  • Paulos

   Selam Professor A. Hidrat,

   Thank you for the interesting and engaging questions. That said, not sure where to start. Really.

   If you remember, the new motto of the 80s was “Greed is Good” where it led the eccentric Oliver Stone to make a movie titled “Wall Street” in the late 80s.

   The question is, is greed good? The question cuts deep into the ontological inquiries that have hitherto mystified philosophers, thinkers, sociologists and psychologists alike about human nature. Thomas Hobbes and Freud believed that, human nature is inherently bad, for instance. On the other hand, John Locke and Rousseau believed otherwise.

   These two philosophical underpinnings buttressed the latter day political economists to frame their ideas accordingly. Adam Smith and Bentham postulated that, every individual is driven by an intense self interest where this self interest is not only the driving force of the market dynamics but if it is curbed or arrested by an external force as in the State, it becomes detrimental to the entire society. In short, the “Invisible Hand” favours the powerful and the strong. And that is the crux of present day “Neo-Liberalism” where if Classical Liberalism put individual freedom at the center of its creed as a God given liberty, on the other hand, Neo-Liberalism argues that human freedom can only be guaranteed by unfettered free market.

   However, the disparity in equality and the ownership of the capital throughout history by the very few and powerful whose motto was greed is good, brought about not only social and political revolutions but impressed upon Karl Marx not so much to focus on the philosophical questions about human nature but to examine the entire structure of history through the interplay of Capital and Labour.

   Certainly Karl Marx was influenced by the Epicurean teachings of the ancient Greek when they emphasized living in harmony in a community but remained bitter towards history for he was convinced that, history was owned by those who owned the modes and means of productions including the ultra-structure as in the legal system of a society as well. As such, Marx saw the value of any product not by how it is determined by the forces of supply and demand with in the market but by the amount of time and energy the working class puts toward the product and by how much the bourgeoisie is profiting from the product where the two theories are known as “Labour Theory of Value” and “Surplus Theory of Value” respectively.

   Thing is, perhaps Adam Smith was right, equally Marx was right as well. The idea that human beings are unique in their own right and differ in their ability remains to be true. And the challenge becomes to creat a system to provide everyone a fair share and it takes a responsible state that can live up to that end that can strike an equilibrium between the ever tense relationship between Labour and Capital as well. That is probably the reason Social Democrats seem to get it right al’a the Welfare nations as in the Scandinavian countries, for instance.

   • Amanuel Hidrat

    Merhaba Doctore,

    Thank you for the elaboration. As you have aptly noted it that “the Invisible Hand favors the powerful and the strong”, certainly the current economic structure only serves to the very few who owns the “mode of production” and those who runs the legal system of the “super structure.” If the “value of the labor” on the “products” are not considered on the outcome of the “surplus value of the product” that mandate a “proportional distribution” of the fruits of the laborers, then the economic system is structured to benefit the capitalists by exploiting the labor value that goes in to the product.

    In my opinion the true essence of the “LTV” and the “STV” can only be defined by Karel Marx’s theory of economics “the value of ‘Labor’ vs the value of the products” as directly proportional to each other.

 • iSem

  Hi Brother Paulo
  I admire you not only for the vast knowledge but on your tenacity to write all this In Tig.
  the Eritreans named Birchiko and Mirach are long dead. If they are alive they do not speak in these vernaculars. But this point is besides the point you are trying to make. It is characterization point, I am making. The Adety Bircho’s and Aboy Mirachs will not say zaeeba, they sat guday et
  Theses pieces can be compiled, edited and read in radio to educate the public. You are tacking serious issues in lay peoples’ terms. they weave history, economics for those who have such interest.

  • Paulos

   Selam Semerile,

   I remember watching one of Peter Sellers parody movies titled “The Party” and in one of the scenes, he plays an actor where the plot and setting is medieval Europe and when he was on the set with a medieval costume, he forgot to take off his wrist watch. Obviously, during that time, wrist watches hadn’t been invented yet but since it was a parody, the whole purpose was to make it funny.

   I agree with you that, there appears to be inconsistency between the wording and the times of the characters lived in but I am under the impression that, readers might shrug it off for focusing on the inconsistency might mean missing the whole point of the crux so to speak. Thank you for pointing it out though.

 • Berhe Y

  Dear Paulo,

  I really enjoyed reading your superb economic lesson on Hayek & Keynes, Other than the names and titles, I had no knowledge on the topic and you made is quite interesting, specially doing it so in Tigrina for such a heavy topic.

  Lately I have heard Ray Dalio Principles trying to learn the economic cycles from pure practical point of view: related to the market. I think his discussion on interest rate and the whole monitory policy you may find it of interest if you haven’t already.

  Having said that, I always get puzzled how the world financial system seem to favor those rich and powerful nations and the pure countries (specially Africa) at the mercy of those rich countries.

  What I am saying is, these economic theory they are practical in the western and rich countries, countries that have the ability and are in charge of their monitory policy. For example, China had a huge growth in the last 30 years. At the same time, it’s national debt has been growing at the same rate.

  What puzzles me the most is, why is China able to have so much debt and where / who is lending money to the country…where China in turn and lend money to many other counties like most African countries and including the US.

  Does countries like China, the US, Japan and other countries have the ability to print money as they wish and fund the projects or they have to raise capital like any other third world countries.

  In this case, I think the fact that Africa is divided to so many small countries with their own monetary policy, how does that affect Africa to develop.

  Is there such a theory specific for Africa or countries for Africa.

  Berhe

  • Paulos

   Selam Berhino,

   Glad you found it interesting. Maybe I will do “Neoliberalism” as a continuation of the comment on Hayek and Keynes. God willing and if time permits, that is.

   As you know, Ray Dalio is a very wealthy guy and he gives all the props to his old man for he taught him the value and how to save money on an early age. In fact his maxim goes, there are two kinds of people in this world—those who work for money and those who make money. He proudly says that, he belongs to the latter.

   His videos are straight from a classic Economics text book and it doesn’t give you the historical overview or context in terms of why a certain School of Thought differs from another School of Thought, for instance. I have come to realize that, in order to understand a powerful idea, it is prudent to learn more about the person who came up with that idea as in what factors influenced him or her. And that is precisely the reason that, it gives one a broader understanding when one learns about the eras Keynes and Hayek lived in, for instance including understanding why they wrote the books that brought them to fame and academic accolade as well.

   For China, it was a matter of a critical choice and a matter of survival as well. That is to say that, it had to depart from a command economy to a free market economy in 1978 when it realized that, Japan and Taiwan right in the neighborhood were riding on double digit growth that could be a threat for China. But the route China followed was manufacturing based on cheap labour by investing on its untapped human capital. Africa is certainly following the same economic imprint. And it will be seen if it is a huge investment or a burden to posterity.

   • Berhe Y

    Dear Paulo,

    Your broad knowledge is quite amazing. Yes I agree to go to source and it’s basic forum is important and I think it’s the reason why you made these topic so enjoyable to read.

    While I was reading Rai Dalio bio long time ago, I come across a free software company his son co-started called Endless OS. It’s aimed at a lot of third world countries who do not have access to internet but comes loaded with lots of application that do not require internet connection.

    I think it’s great learning tool specially for young children who will be less distracted from browsing the Internet while having lots of access to play and learn.

    Berhe

 • Paulos

  Selam My Good People,

  I just finished listening to the Seminars given by the same “old” men in a counter-offensive as Sal put it in one of his twitter feeds to the firebrand unstoppable Yiakil!

  Here is a run down in any normal nation:

  We have academics and researchers, they churn out new ideas. And these ideas are conveyed to the general public via public intellectuals as in journalists, writers, bloggers, pundits and columnists–the citizen becomes a well informed citizen so that his or her judgement would be based on facts by weighing in on the pros and cons! But when the citizen is fed the same worn out recycled propoganda, the end result becomes the same. One thing is crystal clear—PFDJ is feeling the heat of Yiakil!

  • Hameed Al-Arabi

   Ahlan Paulos,

   I think it is better those old men should bring forward their YOUTH. The youth should be with the following specifications:

   1- Less than 35 years old.
   2- Without GRAY HAIR.
   3- Should not be BALD.
   4- Free of WRINKLES on their faces.
   5- Should be more than 170cm long.
   6- With strong muscles.
   7- Legs and thigh should be hairy (black hair)
   8- It is prefered colour to be white.

   I hope above details could hide them well.

   Really, this is a farce. In our revolution all our people were struggling side by side without dividing themselves between old and young, women and men. I think it is better all the caravan should move all together.

   I think our choice for leadership should be from the point of view, education, well-cultured, experienced, good back ground, democratic, knows the history of Eritrea well, capacity to struggle …

   Al-Arabi

  • Berhe Y

   Dear Paulos,

   It really is wonderful to see and witness this. All their trolls including the likes of Sirak Bahlibi were on defence against the “Enough” movements. I just hope that people start soon in Eritrea.

   It reminds me how the downfall of the EPRDF started. Imagine now what they think their problem was and the solutions they were prescribing, equal representation and all kind of sophisticated solution for simple problem which is, free and fair election. Now they are really find a complex problem (like Addis ownership)and they have no solution.

   The PFDJ is talking about,roads they are fixing, ports they are expanding and diplomacy they are engaged and at the same time expanding the national service and free slave labour.

   They don’t get it that that’s not what the people are demanding, and it will not cut it this time.

   We just have to keep “pump up the volume”.

   Berhe

   • Paulos

    Selam Berhino,

    This is truly significant. Instead of Isaias carrying on the second part of the interview which was supposed to address the core issue of reform al’a Abiy’s mantra, Isaias opted to torpedo it with Seminars instead.

    Second, when the regime is so well known in ignoring people’s demands out of sheer contempt, this time around however, it is feeling the heat and this is a huge victory for the people including the owners of the Yiakil movement as well.

    Thing is, when the Seminars are over and done with, people will go back to their indignation and will continue pressing on with Yiakil, simply because the regime is not addressing the pink Elephant in the living room so to speak as in Constitutionalism, rule of law, immediate release of political prisoners, pluralism, freedom of press, demarcation and other pertinent issues.

    Yiakil!

   • Hameed Al-Arabi

    Ahlan Berhe Y,

    In Ethiopia if they are differing about Addis Ababa, they are doing it under a government that could seek a solution for it. I hope this to be understood and to compare the Eritrean problem in a different context applicable to it.

    Concerning, Yiakil to the regime in Eritrea started before years and should continue as a mantra to influence people. It is short and easily understandable by any Eritrean whether inside Eritrea or in diaspora. Yiakil is only a mobilizing tool, but not a representing entity. I think, the mobilized people require leadership. If you don’t mind it could you explain to me who are the leaders of this movement and who has chosen them? Are the people of Eritrea condemned to be lead by passerby or there are people behind the scene whom we don’t know?

    Al-Arabi

    • Berhe Y

     Dear Hameed,

     The word “movement” is mine and I see the problem it could create and misunderstood. So I take it back, what I meant was the momentum the “speaking us is taking”.

     As a matter of principle that I held from Sept2001, Eritrea has one and only one enemy and that is IA and his supporters.

     Any person, organization or what ever who contribute in his / her capacity fighting this regime, I consider an asset and should be encouraged and supported.

     I worry very little who comes next because, if and only if Eritrean people manage to remove the regime from power then, the people will have the capacity to take the country to the next stage. If we end up with another dictator that comes after him, well I believe we have to deal with him when we get there.

     To answer to your question, I don’t know who the organizers and leaders of yiAkl challenge are but from what I have seen, it’s an open challenge and people are taking part and raising their voice.

     Here is a link to the interview Amanuel Dawa who I believe is the guy he started it with SBS, answering how it started and what the next plan is.

     In general, like you said the other day I think, in 1991 IA had 99% support and ever since he was losing supporters. Change is slow process but eventually it will take off and this “challenge” is an addition to the great fight that has been going on by a lot of people.

     https://www.sbs.com.au/yourlanguage/tigrinya/ti/audiotrack/hhaada-kaabe-aawate-tsaawiite-yeaakele-ferehhi-kaabe-eereteraawiyaane-keqhenethathe?language=ti&fbclid=IwAR2UHM3FkyiWkhflTTw980lCVJbtdV8kHvE0xrp0msPCRMVQfqxzMfQk4-o

     And when you have time, please check the YeAkle / enough page in FB and listen to some of the challenge takers.

     Berhe

     • Hameed Al-Arabi

      Ahlan Berhe Y,

      Thank you very much for clarifying the issue for me.

      Brother Berhe, you care a little about tomorrow, but I care too much about tomorrow. The more Eritreans come together the more Isaias removal will be nearer than we expect. The only thing that kept Isaias up-to now is our division. The issue that frightens most Isaias is our UNITY not the word YIAKIL, because many people in the opposition said Yiakil a long time ago but didn’t frighten Isaias. Today, Isaias is frightened because we are united more than any time before in our history.

      Isaias removal is inevitable, therefore it doesn’t bother me. What bother me most is the period after Isaias. Are we ready to receive that period properly? In Arabic we say, “Take care from your enemy one time, and from your friend thousand times”. My advice to All Eritreans is to guard their present revolution vigilantly from theft.

      THE PRESENT IS KNOWN BY ALL THE PEOPLE OF ERITREA. WE SHOULD INFORM OUR PEOPLE ABOUT THE NEXT STEPS, THE MOST IMPORTANT STEPS. WE SHOULD NOT MOVE BLINDLY. ALL OUR STEPS SHOULD BE WELL CALCULATED.

      “If we end up with another dictator that comes after him, well I believe we have to deal with him when we get there.”

      Your above statement reminded me a chat with a friend (God bless his soul).

      In 1994, I met him in one of our neighboring countries. I asked him: Did you visit Eritrea? he replied to me: Why do I visit her? I told to him she became independent. He responded to me, now too thirty years is not a long period. I replied to him, shame on you again thirty years.

      Brother Berhe, the next dictator will take 60 years, because he will take lessons from the demise of Isaias.

      Al-Arabi

     • Berhe Y

      Ahlan Hameed,

      If I give you the indication that I do not care about tomorrow, I am sorry on my part, as I have not been able to explain my self better.

      In fact YiAkl, opposition etc will not bare fruit of the fight we are engaging is not done with strict strategy, that will lead us to democracy.

      In the book of Gene Sharp, from dictator ship to democracy, the great deal of time needs to be spend in strategy to craft the future and the transition. I don’t know if you recall in my reply to Dr. Paulos, that’s wat I tried to relay for the thinkers to come up with road map.

      Yes I agree the opposition were saying YAkil for long time, but I think the PFDJ was able to use division to divert and slow the momentum.

      The reason I am hopeful is, as people we have learned and experienced a lot. If we learn from history for many countries who went through our experiences, with every change they get closer to the ultimate goal of reaching democracy.

      But I agree we should not go through another pain but rather aviod it all together and have smooth tradition would be the best outcome.

      Here for example I got a survey, which I suspect it’s from some people behind YiAkl (don’t know for sure a friend forwarded to me) that if you or others find of importance to participate.

      https://www.surveymonkey.com/r/eri-affairs-vt

      Berhe

 • Amanuel Hidrat

  Selam Dr Paulos,

  Thank you for the short economic lesson to your readers. And above all, for highlighting the difference of the two prominent scholars (Hayek & Keynes) in their economic outlooks, for which their economy philosophy has resulted to two school of thoughts debating rigorously till this date. I tend to agree with Keynes economic philosophy, especially on the role of the government in solving the unemployment when the work demand is limited. Well done Dr Paulos, well done. Please keep up.

  • Paulos

   Selam Professor A. Hidrat,

   I am glad you like it and many thanks for the encouraging words.

   It is fair to say that both thoughts are compelling in their own rights given the complexity of economic factors. I intentionally left out Marx’s powerful theory otherwise known as “Labour Theory of Value” where it could blur the critical distinction between Hayek and Keynes. More over, if we add the “I am my brother’s keeper” article of faith of the Judeo-Christian moral tradition into the mix, we could see that, the argument not only becomes contradictory and convoluted but also Hayek’s stand becomes weak for it traces its main ideas from the said tradition.

   This is to say that, every nation is not cut from the same cloth so to speak for every nation has its own realities including norms, values and culture. As such, it becomes out right hubris and condescending to ascribe a single economic dogma for every nation.

   • Amanuel Hidrat

    Selam Doctore,

    In your next class, please bring “Marx theory” in to the mix to understand the flaws of the two school of thoughts. As there was an end to feudalism, there will be an end to capitalism. It is only a matter of time until automation displaces the entire human labor.

    • Paulos

     Selam Professor A. Hidrat,

     I am thinking of commenting on Evolution instead next time around to give a repose to readers from the “social” sciences.

     By the way, how do we say a Zoo in Tigrinya?

     • Amanuel Hidrat

      Dr Paulos,

      Zoo = ደንበ እንስሳ ዘገዳም

     • Paulos

      Oh great. Many thanks Sir!

     • Haile S.

      Selam Paul,

      Are you planing to talk of Eritrean wildlife? I am not sure there is anymore zoo. Emma’s translation of zoo is great. My choice is ቅርዓት እንሰሳ ዘገዳም.
      Question for you and all. What kind of animals do you expect to be indigenous to Eritrea only?

     • Amanuel Hidrat

      Selam Hailat,

      To give you a laugh of the day, how about “ግሔ” or “ሜዷቅ”.

     • Haile S.

      Emma,
      Nice try, but the species of Hyrax (ጊሔ) and ሜዷቅ that exist in Eritrea exist at least in Ethiopia.
      Waiting to hear more!

     • Amanuel Hidrat

      Selam Hailat,

      Are you a biologist? I sensed your interest on plants and animals. If we have resident biologists at Awate, let us hear from them. Tough lock.

     • Haile S.

      Selam Emma,
      If there no biologist with a crown at Awate-U, I can act as one. I will come back on my question later after hearing from others, hopefully.
      Another question for you. What do you call ዓንጎግ in english? Have you ever seen it, BTW?

     • Amanuel Hidrat

      Dear Hailat,

      So you are a biologist. I think I am familiar with “ዓንጎግ ” but have no idea in English.

     • Haile S.

      Emma,

      ዓንጎግ is Nile monitor. It lives in the nile and its tributaries and lakes. It use to live in rivers of Eritrea as well. Don’t know its status there now. I have seen it in Ethiopia. In Eritrea, I remember villagers talking about its danger cutting peoples legs with its tail. Cutting is exaggerated, but its long tail is muscular, uses it for defense, and it can throw someone off balance. Usually around 3 to 5 feet long (total body), it can attain more than 7 feet. It has beautiful colorful skin. Like all monitor lizards, it has a forked tongue. ዓዲ ሓሎ can be a great habitat and center of rehabilitation for this reptile.
      https://youtu.be/_wKqusfUi4k
      Enjoy

     • Amanuel Hidrat

      Hailat,

      I was completely off. I was thinking a kind of plant that covers the ground. This animal is new to me thank you. Now you are a resident biologist of Awate university.

     • Haile S.

      Hi Emma,
      Thank you Emma. Very interesting! The plant is ዓንጎ, the reptile ዓንጎግ. At least both are greenish :-).
      ዓንጎ is an edible plant in Eritrea and Ethiopia. It is ቛርፍ መሮር. I tried it one day, I didn’t like it. It is one of the plants whose scientific name (Caralluma ango) came from tigrigna, ዓንጎ. There are other gender and species too, edible in our countries, decorative ‘miniature’ plants elsewhere.

     • Amanuel Hidrat

      Hailat,

      “ዓንጎ” was in my mind. Thank you.

     • Paulos

      Selam Hailat,

      Not any animal in particular but the idea of a Zoo could be a way of putting the idea of Evolution in a context. Your translation is equally great and appealing. Thank you.

      No Zoos in Eritrea? That’s funny 😂. ኢሳያስ ንኹላህና ናብ Zoo ቀይሩና እንታይ ክንገብር ኢልካና!

      I really can’t think of any animal unique only to Eritrea.

     • Haile S.

      Hi Paul and all,

      Paul, I think, by animals, you were thinking about mammals and birds. Endemic animals to Eritrea include, insects, fish, a frog (one specie only), and snakes among which one venomous viper only found in one of the Dahlak islands.

     • Paulos

      Hailat,

      Yea I was thinking along those lines as in mammals, reptiles and birds.

      I tell you, I am impressed by the vastness of your knowledge about the diversity of faunas in Eritrea. Great stuff.

     • Berhe Y

      Hi Haile S.

      There use to be a zoo in bet gergish during Derg time. It use to be at Gibi.

      I remember when they build the zoo at bet ghergish and moved the animals there. That’s where I first saw a lion and heard it’s roar, still remember it, and never heard it again.

      Berhe

     • Haile S.

      Selam Berhe,

      Yes, I knew both. It was also at Gibi that I first saw a Lion. My dad use to take me there when I was very young. After getting moved to Bet-Ghiorgis the situation of the animals deteriorated and the last Baboon died 2 years back (we talked about it here), I am not sure if there is anything else.

     • Paulos

      Hailat,

      Perhaps Isaias was jealous of the lion for he thought he was the only lion in Eritrea, thus he decided to shut it down.

     • Hameed Al-Arabi

      Ahlan Berhe Y,

      I think, it could be called ሕዝኣት እንስሳ ገዳም

      Al-Arabi

     • Amanuel Hidrat

      Selam Hailat,

      ኣብ ከባቢና “ንቅርዓት” ከም “ክፋት ደገ” ኢና ጥቀመሉ:: ንኣብነት

      1- ኣብ ቅርዓት እቲ ዓዲ ኣኼባ ኣካይዶም::

      2 – ኣብ ቅርዓት ዓዲ ወጺኡ ኣእውዩ

     • Saleh Johar

      Emma,
      I believe it means Piazza

     • Amanuel Hidrat

      Abu Salah,

      Is “Piazza” Tigrigna? If it is, it is a new word to my vocabulary.

     • Saleh Johar

      Emma,
      Not Tigrinya, the Italian piazza. Which is an empty central place in a city, town or village

     • Amanuel Hidrat

      Abu Saleh,

      That is exactly the definition of the word.

     • Haile S.

      Emma,

      ከብትን ጤለ-በጊዕን ቅድሚ ምውፋረን፡ ጓሳ ክሳብ ዝቖርስ/ዝምሳሕ፡ ኣብ ቅርዓት ይጸንሓ።

     • Amanuel Hidrat

      Hailat,

      I agree if it is an open space.

    • saay7

     Haha Emma:

     ወሪዱኒ I am not an expert; I just have an interest in it.

     Paulos is on a roll: very well done indeed. Just one observation: may the Lord spare me a mistake (ጌጋ ይኽላኣለይ ደኣ እምበር) ሓዊቦኻ ምራጭ ንኖኻ ብርጭቆ ኣጋግዯመን): the relationship between money supply and interest rates are the opposite of what was described.

     Also, መሊእኪ ክትጸድቂ: “supply and demand” have been translated by the enda hgdef economics department (ኣብ ቃላትሲ ኣይሓምቁን) as ጠለብ and ቀረብ::

     But I feel bad for even nitpicking on this because the overall work is just magnificent!

     Saay

     • Paulos

      Sal,

      እሞ ብኸምኡ እያ ማለት’ዩ ብርጭቆ ከምዛ ባናና ዝረገጸት ሸታሕታሕ ክትብል ዝቐነየት።

      The ጠለብ and ቀረብ is simply beautiful. Thank you.

      Hope you won’t take this as ተጋጊና ኸይብሉስ ባኣለማርያም ይብሉ. I say, ‘ዝጊሄር ጌጋኻ ከሊኡልካ’ሎ።

      When everyone is saving instead of spending, money becomes scarce and the banks encourage entrepreneurs to borrow money on low interest rates so that they can make use of the money that is being hoarded in the bank. The logic particularly Hayek forwarded was that, it is the interest rate that matters most not supply and demand and not only as the key driving force of the economy but the only information needed to know about the overall economy.

     • Saleh Johar

      Paulos,
      How about comparing Schopenhauer and Keynes on the effect of interest….

     • Paulos

      Selam Ayay,

      For the first time, you’re losing me. What do you mean?

     • saay7
     • Paulos

      Sal,

      Before I opened the link, I knew it was going to start with “Ceteris Paribus” as in everything being equal. That is the thing about Economics, if you hold every factor constant but only few factors playing out, practically every argument could work or make sense.

      But you have a guy like Hayek who went as far as denying the boom and bust cycle of markets for he argued that, if markets are left to work out on their own with out States’ intervention, there won’t be a cycle what so ever—And of course he said that without the disclaimer “Ceteris Paribus.”

      P.S. Just finished reading, Dr. Newitol. I am still laughing. I say, Dr. Newtol, ሓወቦይ ምራጭ and ብርጭቆ should hang out.

      P.S. 2. Would you say, the FM had ያዓኒ in mind when he kept saying, “What you call”?

     • saay7

      Nice, Paulos.

      I believe you are spot on on why Osman Saleh says “what you call” so often: he thinks in Arabic, he speaks in English. It’s a filler for him like “umm”.

      Since it is Saturday, here’s the link to Dr Newitol.

      http://www.eritreadigest.com/dr-newitol-so-big-its-sponsored/

      And just so you guys don’t think all I am doing is having fun, here’s an expose of the culture of lies (ፗለቲካ ቺቸቶ እየ ዝብሎ ኣነ😀) that the Party of Isaias (there is no PFDJ) refuses to let go:

      http://www.eritreadigest.com/enough-to-the-politics-of-pacification-ፖለቲካ-ቺቸቶ/

      saay

     • Amanuel Hidrat

      Selam Saay,

      I was thinking ቀረብ for “import” as in “ሰደድ and ቀረብ” for “export and import”. If “ቀረብ” is for “supply” then what will be for “import”?

     • Haile S.

      Selam Emma,

      I am afraid you are getting contaminated by hgdefology 🙂 that you want to replace the pre-hgdef wordings that I think are still used: ኣምጻእትን (ምምጻእን) ለኣኽትን (ምልኣኽን)።

     • Hameed Al-Arabi

      Ahlan Haile S,

      Let me join you and say regarding “import and export”.

      Import = ምውራድ
      Export = ምስጋር

      Al-Arabi

     • Amanuel Hidrat

      ሰላም ሃይላት,

      አንታ ሃይለ ሓወይ ብኹሉ ባህሪኦምን:ባህሎምን: አተሓሳስብኦምን: ከም ህግደፍ ኣብ ህይወተይ “ሕሱም ሓሳስያ” ዘምጸኣለይ እኳ ዘየለ:: Still you don’t know me that I am the “antithesis” of everything the PFDJites stood for. ንዓባ ዓገብ::

     • Haile S.

      ሰላም ኤማ፡

      ንለኸፋ እየ እምበር፡ በዚ’ሲ ጽቡቕ ጌረ እየ ዝፈልጠካ።
      ሓሳስያ ኢልካ ዘረባ እባ ኣምጻእካ! Allergy ድዩ ወይ’ክኣ goosebumps. ኣብ መዝገበ ቃላት ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ግና ጥዕምቲ ቃል እያ። Allergy ማለትካ ይመስለኒ። 100% እሰማማዕ።

     • Amanuel Hidrat

      Selam Hailat,

      Yes it is “allergy”,

     • saay7

      Hey Emma:

      I thought import was simply ምእታው Application: እዞም ፍጉራት ስሚንቶ ምእታው ከልኪሎምና 🙂

      saay

     • Ismail AA

      Selam Dr. Paulos,

      Good you provoked saay7 to visit us here at the forum. The exchanges both of had sent my memory back to my secondary school introductory economics class teacher who advised us with emphasis never to lose sight of demand and supply in measuring value of goods, services and mediums of exchange. Here, I took note of supply and demand of money in determining interest rates. Here is, thus, my question: how the two thing relate to one another? I have the source of the money for borrowings and lending operation – the lieutenants of the so called invisible hand such George Soros for example.

     • Paulos

      Selam Kbur Haw Ismail AA,

      Wish Sal could divide his time between Eritrea-Digest and Awate more iften for he is not only the face of Awate but he has a way of getting all of us engaged in an otherwise intellectually stimulating discourses with his immense resources particularly about the Horn in general and Eritrea’s current realities in particular.

      Please forgive me but I am not entirely clear about the question you posed. If you could please elaborate a bit further. Than you.

     • Ismail AA

      Selam Dr. Paulos,

      Sorry for the ambiguity of the question; it’s abit loaded by an amateur’s inquisitiveness. What I wanted to say was how demand and supply of liquid money in banks can be related to supply and demand of services and goods. I mean the former in determining rates of interest, and latter in determining prices in money.

      Is the former (bank savings) accumulations of what demand and supply economic operations produce or is there any other ways of money making. I was in fact motivated to raise this question when I did a bit of reading when you mentioned “the invisible hand”, and started to get glimpse of the role of neoliberal economy and free markets and the financial giants it produced. It was in that context that I mentioned George Soros and his role in the melt down of South East Asian so called tiger economies – Indonesia, Malaysia, South Korea and Thailand in the 90s. Hope it is better now; otherwise you may just ignore it if it won’t make sense.

     • Paulos

      Selam Kbur Haw Ismail AA,

      My apologies for making you repeat the question. It is more clear now. Thank you.

      As you know, the quasi-subjective nature of Economics makes it a bit harder to elevate a certain School of Thought over another for they both could be right given the circumstances as in the main decisive factors involved.

      For instance, the Supply-Side Economics otherwise colloquially known as Reaganomics argues that, cutting taxes and massive deregulation incentivises growth particularly cutting corporate taxes. That is, the taxes that would have been levied on the giant corporations, could creat more jobs as they expand their businesses by the extra money. And more people would be hired and the wages would be spend on consumer product and that stimulates economic growth. As we can see, this is from the producers perspective, hence Supply-Side Economics.

      On the other hand, if you look at the economic dynamics from Demand-Side or as it is known as Keynesian economics, it argues that, it is only when more money is put in the pockets of the consumers that economic growth can be attained. That is to say, if the government involves and borrows money to creat jobs in massive infructures as in roads, bridges and rail roads alike, jobs would be created and wage earners would have money on their pockets to spend it on consumer goods and services. And that could stimulate the economy.

      Well, the question still remains: Which one is right? They both could be valid again given the circumstances. For example, as you know, Keynesian economics created economic miracles in the 50s and 60s till it created the thing called Stagflation in the late 70s and early 80s. And it was abandoned all together by Reagan and Thatcher when they opted for Supply-Side Economics till it resulted in a depression in the late 2000s. And a hybrid of Keynesian had to come back to revive the economy.

      I don’t think, the financial crisis of the Tiger nations in 97-98 particularly in Thailand and South-Korea including Russia and other Eatern block nations is related to opting for either of the said school of thoughts over either of them, rather, it was lack of institutional capacities as in when they prematurely liberalized capital accounts for short term capital gains. This is to say that, during the earlier years of economic boom in the Tiger nations, many investors wanted to have a share of the pie by flooding their money into Southe-Korea, for instance, as a short term capital where they could withdraw their money any time they wanted. But when speculators [George Soros?] sensed economic slowdown, the panicked investors withdrew their money, the institutions didn’t have the capacity on how to handle the meltdown of the banks and that led to the Asian crisis.

     • Amanuel Hidrat

      Merhaba Saay,

      This is what I mean in a nutshell: if a biochemist can explain “economics and the history of economy” with an impressive grasp of the subject, then it will be a wonderful class if Saay is added in to the mix who has a better background on the subject. For those of us who have a rudimentary knowledge on the subject, both of you could do a good job on the subject. Please join him to elevate the teaching and the debate.

      Regards

     • Paulos

      Selam Professor A. Hidrat,

      Certainly Sal is Sal but I wish everyone could get involved in the discourses and debates.

      I have always had immense interest in Economics and I made modest effort to learn more about it. Here are a couple of books I highly recommend for everyone to own and read:

      “Debt: The First 5000 Years.” David Graeber.

      “Lords Of Finance: The Bankers Who Broke The World.” Liaquat Ahamed.

     • Amanuel Hidrat

      Selam Dr Paulos,

      Thank you buddy. I will look for them,

 • Haile S.

  ሰላም ጳውሎስ፡

  ከምዚ ዝገለጽካዮ ጌርካ ንሃገርና ዝበጽሕ፡ መናእሰያትና ዘንብብዎ እንተዝኸውን ከመይ ጽቡቕ ነይሩ። ነዛ ሓዳስ ኤርትራስ፡ ሃገር ኮነት ጋዜጣ፡ ከመይ መማዕረግካያ ኔርካ! ኣብዛ ናይ ሎሚ ሕታም ሓዳስ ኤርትራ፡ ከምዚ ብቐዳማይ ኣብ ዓወተ ዘዕለልካና ኣቀነባብራ ኣቶም (atom)፡ ከም ናትካ ጥልቕ ዝበለ ዘይኮነስ፡ ላዕሊ-ላዕሉ ዝዝቲ ጽሑፍ ኣንቢበ። እንተወሓደ ሓደ ሓደ ቃላት ትግርኛ’ውን ተማሂረ። ንኣብነት፡ element፡ ኣምሓርኛ ግዲ በኪሉኒ፡ ንጥረ ነገር ኢለዮ ነይረ። ሕጂ ግና ባእታ ከምዝበሃል ካብታ ኣይ ሎሚ ጋዜጣ ጽሑፍ ተማሂረ።
  ኣዳለውቲ ሓዳስ ኤርትራ፡ ጋዜጣ ከሕትሙ ስለዘለዎም፡ ካብዝን-ካብተን (ከዚህም-ከዚያም) እኻኺቦም ዝከኣሎም ክገብሩ ክብሉ፡ ነዚ ናትካ ዝመስል፡ ትምህርቲ-ሓዘል ጽሑፋት ከም ዓቕሞም ብብርዒ ስገም ክሕጎሙ ክብሉ ነዞም ኣብዚ ዘለና እውን፡ ንዓይ’ውን ብትምህርቲ ስለዝለከሙኒ ደስ ኢሉኒ።
  ጊዜ ስኢነ ድኣ ኣየንበብኩዎን እምበር፡ ንሓው እስማዒልን ንኻልኦት ብጾትን ከካፍሎም ዝደሊ፡ ‘ያታዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣብ ብሄረ ሳሆ’፡ ብዝብል ጽሑፍ ዝቅረበ ዓምዲ’ውን ኣሎ፡ ኣብዛ ናይ ሎሚ ሕታም ሓዳስ ኤርትራ።

  ናትካ ናይ ሎሚ ጽሑፍ፡ ዋላ ዝተጾምቀ ይኹን እምበር፡ ዳርጋ መጽሓፍ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ጊዜ ረኺበ፡ ደጊመ፡ ሓይኸ ክውሕጦ ጊዜ እጽበ ኣለኹ።
  ቀጽል ሓውይ ሓብሮም!

  • Paulos

   ሰላም ሃይላት,

   የቐንየለይ ክቡር ሓው! ከምቲ በቲ ልዙብ ቃላትካ ዝገለጽካዮ፣ እቲ ዕላማ ክልተ ነገር ዝሓዘ እዩ፣ ሓደ ብፍላይ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ናይ ፍልጠት ፍቕሪ ከዕቢ ምንባብ’ውን ክፈቱ ምትብባዕ፣ እቲ ካልኣይ ካኣ ነቲ ምኡዝ ዝኾነ ቋንቋና ትግርንያ ታተ እንዳበልና ናብ ናይ ሳይንስን ቴክኒካውን ዓለም ክንወስዶሞ ምስ ሓደስቲ ቃላታት ከነላልዮ እዩ። ስለምትብባዕካ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ!

  • Ismail AA

   Selam Haile,
   Thanks for the tip about customary way of conflict/dispute resolution in my community. I will look for the edition. I absconded myself from being frequent reader of the regime’s mouthpiece when it became mere conduit of what the regime wanted to disseminate, which is not wise to do for a person who looks for point of view.

   • Haile S.

    Selam Ismail,

    You are absolutely right in absconding. Other than some fortuitous articles we can learn from, most of the time, what is written there are results of weird ideology and/or pure incompetency. Incompetency, despite the efforts made by the young authors who try to fulfill the emptiness. I started visiting these papers in the last few years from critical point of view.

 • Ismail AA

  Selam Dr. Paulos,

  A tasking work made simple. Competence and command of material and language demonstrably exhibited. My amateurish exposure to elementary economics tell me depth in subject matter helps in taming underdeveloped language to deliver knowledge. This point has been ambly shown by this not so easy undertaking. Thank you Dr. Paulos for the lesson. It is bonus lesson to young aspirants to learn and appreciate the effort.

  • Paulos

   Selam Kbur Haw Ismail AA,

   I am glad to see that I didn’t let you down. And many thanks for those kind words.

   Economics as you know could be tricky for the factors involved are vagaries of human behavior among other things. The flip side is however, its elegance rests on its remarkable ability to accommodate opposing school of thoughts where they own the lime light in turns. No thought is more right than the other. That is its beauty.

 • Paulos

  ሰላም ብሩኻት ህዝበይ,

  Some of you may have caught it already–I meant to say “Rheumatic Fever” not “Rheumatoid Fever.” My apologies.