Sunday , February 23 2020
Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  መዓልኩም ሰብ ጀበና

  ደላዪ ፍትሒ ‘የ ትብል
  ደላዪ ፍትሒ ዘይትመስል

  ምልስ ኢልካ
  ንደለይቲ ፍትሒ ተነኣእስ
  ንሕበር ንዳበልካ ከይንሓብር
  መርዛም ቃላታት ትንስንስ
  ህዝብና ሩፍ ኢሉ ከይድቅስ
  ኣፈኛ ህግደፍ ትመስል
  ንዝቃለሱ ትዕክስ

  ንህግደፍ ወከልቲ ሃገር ‘ዮም ካብ በልካ
  ካብ 03 ሓሊፍና ደኣ ‘ንታይ ክንሰምየካ
  ናታትኩምሲ ክውዕይካ ብማንካ
  ኴኑ

  ጸማም ከይንብለካ
  ናይ ምሁራት ቃላት ትጥቀም
  ምሁር ከይንብለካ
  ዘይስቆረካ ናይ ህዝብኻ ጸገም
  ንታይ ክንብለካ ምስ ኣውፈርትኻ ተራገም
  ‘ምበር ኣብዝ ዕድመ ‘ዚ ‘ዶ ደኣ ክልበም
  ዘይዓበየ ወዲ 70 ዓመት ቆልዓ ድዮም ዝበሉ ሓቀይ ?

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰብ ዓዋተ

  ዓቢ ዓርገን ተጠፊኡ
  ኣይ ጽባሕ ኣይሳልስቲ ነበሩ ይኾኑ
  ‘ቶም ዝነበሩ ምስኡ
  ብድሕሪኡ ደኣ ናበይ ክሕብኡ
  ስለዚ

  ኩሉንትናና ናብ ዓቢ ዓርገን ተዘምቢሉ
  ኣብ መዓልታት ምረኤና ቃልስና ክቕይር ምስሉ
  [ፎካስ] ስለዘጥፋእና ግን ሓንጎልና ደስኪሉ
  ዶ ዋላስ ዝሓረግ ተገምጢሉ?
  ናትና ነገር መጥመሪ ስ ኢናሉ

  ክሳድካ ‘ንዳትቖረጸ ትሓስብ በጻብዕቲ
  ቪላታትካ ፈሪሱ ተዓቚብካ ኣብ በዓቲ
  ‘ንጀራ ዘይሓዝካስ ተንጸርጽር ብዘይቲ
  ምበርዶ ክወግሕ ‘ዩ
  ክንደይ ‘ነውሕ ዝለይቲ