Inform, Inspire, Embolden. Reconcile!

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest
 • Kokhob Selam

  …. ሓንሳብ ቅልቅል …….

  ነዛ ክልኢት ፈጣሪ ፈቂዱ :-
  ወል ወል ሕጂ እንተዝወርዱ :-
  ክሪእዎ ህዝቢ ተቀፊዱ :-
  ኣዳራሹ ብሓሶት ተጋሪዱ:-
  ……… ኣቤት እወ ክንደይ ምስ ሰንበዱ!::

  ‘ታይ ገበሩ ኣብ ገነት የዕርፉ :-
  ውሒዱ ዶ ብተጻይ ክጽረፉ:-
  ኣብ ‘ዛ ዓለም ብጥይት ክጥርፈፉ:-
  መእንቲ ህዝቢ መከራ ከሕልፉ::

  ግን ሲ!
  ሓንሳብ እባ ነዛ ሓንቲ ቛሕ ሰም :-
  እንተዝመጹ ካብ ገነት ናብ ዓለም:-
  ክርኢዎ ናብራ ደቂ ዓዶም:-
  ንነብሮ ዘለና ናብራ ስቃይ ሕሰም::

  በቃ:-

  ነዛ ንትዕዝብቲ ነዛ ሓንሳብ ቅልቅል :-
  ጥምት ከብሉ ናይ ጨካናት በደል:-
  ናጽነት ሓርነት ብድሑር ክሰናኸል :-
  ሓዘኖም ምስ ርኣና ካብ ልቢ ዝነቅል::

  ዕረፍቲ ርኸቡ ሸኽ ከቢረ – ሊቅ ወልደኣብ:-
  ዘይሕለን ኣሎ መስመርኩም ዝስዕብ :-
  ንስለ መናፍቓ ንስምረት ዘይጠልብ :-
  ብሓቀኛ ትርጉም ሓፋሹ ዝእክብ ::

  ሰውራ እዩ ሰውራ ጸረ ‘ቲ ወረራ :-
  መጅድ እዩ መጅድ ጽንዓቱ ዘትረራ :-
  ሓቂ ክሳብ ትዕወት ሓሶት ተሳዒራ:-
  ጀግና ነይምለስ ሴፉ ምስ ዓተራ!::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  AWATE FRIENDS

  መቸም እታ “ምሩጻት ዓንቀጻት ኣቶ ውልደኣብ” ብዝብል ኣርእስቲ ብክቡር ትኳቦ ኣረስዕ እተሰናደአት መጽሓፍ ኣብ ኢድ ኩሉና ከምዘላ ርግጸኛ እየ:: ኣነ ኣብ ዝሓለፋ 15 ዓመታት ክሳብ 5 ግዜ ብስሩዕ ኣንቢበ ጨርስያን ብተደጋጋሚ ከም መወከሲ ተጠቂመላን እየ :: ብኣካል ሓንሳብ ጥራይ እየ ንቦና ወልደኣብ ክሪኦም ዕድል ረኺበ:: ብርግጽ በጀካ ብቪድዮ ብኣካል ክዛረቡ ኣይሰማዕክዎምን :: ካብ ኣዝየ ዘድንቆ ባህርይ ኣቶ ወልደኣብ ግን ሓቂ ክዛረቡስ ነቶም ኣብ ሕሶት ዝርከቡ ‘ውን ብሓልዮት ዝከናኸንዎምን ንኸረድኡ ህርድግ ዝብሉ ምንባሮምን እዩ ::

  ነታ ኣብ ትሕቲ “ኤርትራ ንመን?” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ትወጽእ ዝነበረት ብዓንቀጻት ዝተኸፋፈለት ጽሑፍ ምስ እንዕዘብ እዞም ሊቕ ኣተሓሕዛ ጉዳያት ዝፈልጡ ረቂቅ ናይ ምስትብሃል ክእለት ዘለዎም ምንባሮም ነስተብህል :: ኣንባቢ ግን ነዚ ርእሰ ዓንቀጽ ቁንጥር ቁንጥር ኣቢሉ እንተኣንቢቡ ክደናገር ይኽእል እዩ :: ስለዚ ከንብባ ንዝደሊ ዝህቦ መኽሪ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረስታ ከንብባ ከምዘለዎ እየ :: ብርግጽ ኣንባቢ እቲ ጽሑፍ ብ 1947 ከምተጻሕፈ ኣብ ጸብጻብ ክእቱን ንሽዑ ዝነበረ ወድዓዊ ኩነታት እና ኣስተማቀረ ከንብብ ይግባእ ::

  ክሳብ ኣንቢብኩም ትውድኡ ሕቶ ኣለኒ :
  1. ወልወል ዝብል ቅጽል ሽም ከመይ ተዋህቦም ?

  2. ሓደ ደጋፊ ህግደፍ ክንሱ ንኣቶ ወልደ ኣብ ወልደማርያም ዘድንቅን ሓሳቦም ዝድግፍን እንተኾይኑስ ነዛ ጥቅሲ እዞም ሊቅ ኣንቢብዋ ዶ ይፈልጥ ይኸውን ?

  ………… “ኣብ ዲሞክራሲያ እቲ ብዛዕባ ህዝቢ ዝመክር ኩሉ ብግልጺ ይመክር “ገጽ 109

  3. እዞም “ንህግደፍ ክንጽግን ” ዝብሉና ኣሕዋት ሲ ካብ ልቦም ዶ ይኾኑ ? እሞ ከመይ ድኣ ደገፍቲ ኣተሓሳስባ ወልደኣብ ኮይኖምስ ይሙግሱን ይውድሱን ? ነዛ ብሂል ኣቶ ወልደኣብ ዶ ኣንቢቦማ ይፍልጡ ?

  . “ዲክታቶር ከም ሓደ ክጋገ ዝይክእል ቅዱስ እዩ ዝቁጸር እሞ ክንቀፍ ከቶ ዘይክእል እዩ : እታ ፍቃዱ ወይ ድልየቱ ንርእሳ እታ መግስቲ እያ ስለዚ
  ብሓይሊ ማለት ብውግእ እንተዘይኮይኑ ካብ ስልጣኑ ኪወርድ ኣይክእልን እዩ” ገጽ 109

  KS,,

  • Kokhob Selam

   ክቡራት ኣሕዋት :-
   ሓቂ ኣዝያ ሓያል እያ :: ምስ ሓቂ ዝገበር ፍትግ ፍጹም ዘዋጽእ ኣይኮነን :: ከምኡ ይከኣል ነይሩ እንተዝኸውን – መን ከም ‘ቲ ኣብ ባይታ – ወረ ኣብ ስልጣን ተቆጪሑ ዝነታረኽ ዘሎ ህግደፍ ይመጽእ ? መን ከ ኣብ ሞንጎ ሓንቲ ንግሆ ብድድ ኢሉ “ንሕኸኹኒ ክሓከኩም ” መገዱ ዝመረጸ ክጸጋግንን ክለጋግዕን ዝፍትን ሻጥር ኣባል መሪሕነትን ወይ ብጻዩ ሰላይ ተንበርካኽን ይወዳደር ? የግዳስ ሓቂ ፈጣሪ ባዕሉ እዩ :: ፍቅሪ ድማ ንሓቂ ተንበርኪኽካን ተማእዚዝካን እያ ትርከብ :: ስምረትን ፍቅርን ብሸፍኖ ብሸፋፍኖ ኣይኮነን ዝጥረ :: ጉድ ብኣገባብ ተቀሊዑ ብሰናይ ድልየት ግዳያት ምሕረት ተዋሂቡ ጥራይ እዩ ሰላም ዝሰፍን ::

   ሎሚ ሎሚ ከም ሓዊ ዘቃጽል ሓቂ ኣብ ልዕሊ ሓሶት ምዝናቡ ንብዙሓት ቆጭ ቆጭ የብሎም ኣሎ :: ገና ግን ናይ ምትላል ሜላታቶም ይቅጽልዎ ኣለው ::እዚ ግን ንዝያዳ ገሃነማዊ ሃልሃልታ ድኣ ይመርሖም እምበር ነታ እነሻዕ ትጉልብት ዘላ ቅልጽም ሓቂ ፍጹም ኣይስንፋን እዩ ::

   መሪሕነት ህግደፍ ደጋጊሙ ካብ ዝምዝምዞም ጉዳያት ሓደ እዩ ጉዳይ ኣቦይ ወልደ ኣብን ዓብደልቃድር ከቢረን ካለኦት ጀጋኑ ኣቦታትናን :: ወዮ ዘይከም ዓሚ ሎሚ ህዝቢ ብጦናት ዝፍኖ ሓሶት ከደናግሮ ኣይኮነን::እሞ ድኣ ! “ብዓል ኣፍ ዶ ብዓል ጣፍ?”

   KS,,

   • Kokhob Selam

    ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን:-

    ካብ ‘ቶም ኣዝዮም ውሑዳት ዝመጠቐ ኣእምሮ ዝነበሮም ግዳ ኸኣ ከም ካልኦት ደልብቲ ሃብቲ ውልቃዊ ረብሐኦም ዘየቀደሙ ሰብ ነቅ ዘይብል መርገጽ እዮም ኣቦይ ወልደኣብ :: ልዕሊ ኩሉ ድማ ውድባዊ ይኹን ወገናዊ ጸቢብ ሓጹር ፈንጢሶም ብምውጻእ ንናይ ካልኦት ስምዒታት ኣስተማቂሮም ማዕረ ናይ ምጥማት ዓቅሚ ምምዕባሎም እዩ ክብርት ካባ ዘልበሶም ::

    ወልወል ብተግባር ‘ውን ቆሲሎምን ተሳሒቶምን እዮም : እዚ እዩ ጀግንነት ዝዓሰሎ ለዋህነትን ሩህርህነትን :: ኣብ ታሪኾም ንኣንጻሮም ዝነበሩ ሰባት ‘ውን ዝፈጠርዎ ሸርሕታት ዘይምንባሩ እሞ ኸኣ ድማ ምስ ናይ ሎም ፈተውቲ ነብሶም ፖሎቲካኛታትና ኣወዳዲርካ ክትመዝኖ ‘ውን ዝከኣል ኣይኮነን ::

    ጽሑፋቶም ኣዝዩ መሃርን ኣተሓሳስባ ኣጎልማስን እዩ :- ምናልባት ደጋጊምካ ብምንባብ ክጥረ ዝኽእል ሰብኣዊ ጉብዝና -ካብ ኣብ ዓለምና ዘለው ድንቅ መኽሪ ሓዘል ጽሑፋት ዝተሓተ መኽሰብ ኣይኮነን ዝርከቦ:: ብኣንጻሩ ምስ ክውንነትናን ዛንታናን ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዕሊ ኩሎም መጻሕፍትታት ከርኣ እዩ ዘለዎ ::

    የግዳስ ናይ ዓበይቲ ፈላስፋታት ጽሑፋት ‘ውን ክምዝመዙን መሳርሒ መንደልሓቅቲ ክኾኑን ተዓዚብና ኢና :: ኣይኮነን ሓደ ካብ ተሞክሮን ምህሮን ዘፍረዮም ጽሑፋትስ ወላ በቲ ዝለዓለ ናይ መጨረሻ መልእኽተኛ ረሱል ኣቢሉ ዝቀረብ ቃል ፈጣሪ ‘ኳ ክምዝመዝ እናተዓዘብና ኢና :: ስለ ‘ዚ ናይ ዞም ፈላስፋ ጽሑፋት ‘ውን ብተበልጽቲ – ውድባዊ ጸቢብ ስምዒታት ዝተለዋወሱ ድኑሳት – ካብ ገበናቶም መሕብኢ ዝኸውን ሞገስ ክሰማዑ እንከሎው – ንዑ ደኣ – እስከ ባህርያትን ጠባያትን ክቡር ኣቦና ወልደኣብን እቲ ንሳኻትኩም ዝተጓዝኩሞ ብደም ዝተቆማጠዐ ስራሓትን ንመዛዝኖ – ምባልን ጉዶም ምቅላዕን ታሪኻዊ ግቡእና እዩ :: እወ ! ህግደፍ ሲ ስውኣት እናሞገሰት ዶ ኣይኮነትን ሰብ ከተታልል ትፍትን ዘላ ::

    ክቡር ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ገና ከይተፈለዩና – ኣብ ሞንጎ ቀንጻሊ መሪሕነት ህግሓኤ ኣብ ሞንጎ ጉሩሃት ሳግምን ብ1987 ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ከምዝሳተፉ ብምግባር ኣብ ባይታ ዘየሎ ስምረት ተተስፍዮም እምነት ከምዘሕድሩ ተገይሩ እዩ :: ገበነኛታት ንጽርየት ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ሰብ ሕልና ንጽርየቶምን ግርህነቶምን ሰሪቆም ክጥቀምሉ ዘይገብርዎ ፈተነ የለን :: እቲ ጀግናን ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ዘየድኩሞ ግን ጉዳቶም ቀላሊዑ ካብ መገዲ ባቡር ሰውራ ገፍቲሩ ኣልጊሱ “ዋና ሰውራ መን እዩ ገበነኛ ዶ ስውእ ? ” ንዝብል ኣገዳሲ ሕቶ መሊሱ : ታሪኽ ክሰርሕን ንኽብርታት እዞም ሊቃውንትና ክስዕብን እኖሆ ይምርሽ :: ስለ ‘ዚ ኢና ገለ ኣደናገርቲ ብግስ ክብሉ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲርና ንጸንሖም ዘለናን ::

    ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሊቃውንቲ ቁም ነገር እናመዝመዝካ ምንባር ኣንቀድዓውነት እዩ :: ገበነኛታት ኣብ ነጻን ፍትሓውን ቤት ፍርዲ ንኸይቀርቡ ዝግበር ኩሉ ሸርሕታት መውጽኦ ስቃይና ኣይኮነን ::

    ኮኾብ ሰላም

 • Haile S.

  Selam all,
  ጀበና ገንፊላ ይመስለኒ
  መጸት ከይበንክዋ ፍትሒ ጨንያትኒ

  ፍትሒ
  ፍትሒ ተ’ኣሲራ
  ከይተሳፍሕ ኣባና ሰፊራ
  ከይትሕበን ብኣና ኣንቃዕሪራ
  ከይትራሪ ደቓ ሰሪዓ መዚና ሰፊራ
  ደጒኖማ ኣብ ካርቸሊ ፎርቶ ምራራ
  ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ውሽጢ ብዓቲ ዘይሰፈራ
  ግን ሕጂ ፋሕተርተር ትብል ከም ፍሒራ
  ዘይትወጽእ መሲሉዎም ፋሕቲራ
  እንሆ ቀሪባ ክትወጽእ በሪራ

  ፍትሒ ንዒ ብረሪ
  ከም ሆበይ ሰማይ ንስሪ
  ንዝደቀሱ ደቅኺ ከተበራብሪ
  ዓመጽ ከተህድሚ ከተብርሪ
  ንዓበይቲ ዓዲ ከተኽብሪ
  ፋሕ ዝበለ ክትኣሳስሪ
  ዝነቕዐ ክትጠምሪ
  መገዲ ዕብየት ክትሕብሪ

 • Kokhob Selam

  Dear Friends,

  The bellow poems written by me ..long back

  ….“ንኺድ ጥራይ” ዕርብ በሉ:….

  ህግደፍ ዝበልዋ ሓቂ ዘረባ እንተልያ:-
  “ንኺድ ጥራይ” ትብል ጭርሖ ጥራይ እያ:-
  ይስመረልኩም ኢለ እምብዛ ፈትየያ፥
  ሓቂ ይግበረሎም ዒባ ምስ ፋንድያ::

  “ጸሓይ እንከላ ካብ ዝብለካ ገብገብ:-
  ካብ ሰይቲ ወድኻ ካብ ትምገብ:-
  ኪድ እምበሪ ዓለም ‘ዶ ትጽገብ”::

  በለ ወዲ ዓደይ;
  ከምኒ ሂትለር ዓለም ዝበጽበጹ :-
  ሓፋሽ ህዝብኹም ካብ ትዕምጹ :-
  ሕድሪ ስውኣትና ካብ ትረግጹ :-
  ንናብስ ዶ ይስዕራ ኣናጹ :-
  ኪዱ እምበሪ ኪዱ ተቦቆጹ :-
  ዕርብ በሉ ናብ ገደል ህጸጹ ::

  ፈቲኹም ‘ዶ ትኸዱ ትኸዱ :-
  ዓቅሊ ጽበት ቅሩብ ‘ ሞ ኣኽዱዱ :-
  ዝነበረ ብጭከናኹም ርዒዱ :-
  ይመጸጉም እምቢ ኢሉ ሓንጊዱ:-
  ሓፋሽ ምስ ተላዕለ ተሃንዲዱ :-
  ኣድሓርሓሪ ነይተርፎ ምኻዱ ::

  ከምኡ እያ ዓለም ዕድል ት ህበካ :-
  ብዙሕ ሓይሊ ተቀሪቡ ይመጸካ :-
  እንተዘይ ወፊኻ ታሪካዊ ጉቡእካ :-
  ነበረ ያነበረ ይኸውን ታሪኽካ::

  ዝሓለፈ ታርኽ ርእዮዎ:-
  ንሂትለር ተመሊስኩም ሕተትዎ :-
  ከም’ቲ ኢሉ ዝወድቅ መዓስ መሲልዎ:-
  ገበናቱ እንድ ኣሉ በሊዕዎ::

  ትማሊ ‘ዃ ቃዛፊ ፈኩሩ:-
  ግዚያዊ ሓይሉ ርኢዎ ዓሚሩ :-
  ምስ ሓፋሽ ገጢሙ ተጋቲሩ :-
  ተዋሪዱ ወዲቁ ተሰይሩ :-
  ተጓሒፉ እነሆ ተቀቢሩ:
  ተረስዑ ‘ኳ ኣብ ዓለም ምንባሩ::

  ዓለም ኣይኮነን ዶ ከዳዕ ‘ቲ ቀታሊ:-
  ነቲ ምቅሉል እኳ ንህዝቡ ዝ’ሓሊ:-
  ነቲ ጀግና ሓፋሸይ ብሃሊ:-
  ነቲ ቀሺ ንሰላም ዝጽሊ:-
  ነቲ ምሁር ደራሲ ስኣሊ:-
  ትወስዶም እያ ታሪኽ እዩ ዘይበሊ::

  እሞ ‘ድኣ ኪዱ እምበር- ኪዱ ጥራይ:-
  ገለ ጀጋና ኢና እንተኸሰርና ተጋዳላይ:-
  ምእንቲ ሓፋሹ ህይወቱ ከፋላይ:-
  እምበር ህግደፍስ ክንደየናይ:-
  ሞትኩም ከይሕመና ሞት መንደላይ::

  ኪዱ ኪዱ!!!!!
  ህዝቢ ካብ ተሳድዱ :-
  ጀጋኑ ካብ ትቅፍዱ :-
  ሃገር ካብ ተዋርዱ :-
  ኪዱ!!!::

  ክንደይ ኣሎ ምንባር — ኣብ ኽሳራ:-
  ክንደይ ኣሎ ምትላል — ሽጣራ :-
  ክንደይ ኣሎ ምኽኒት ‘ ቲ– ዕባራ:-
  ክንደይ ኣሎ ምብላዕ ጀግና– ሰውራ :-
  ኪዱ እምበሪ ቆጽሉኹም ሓሪራ:-
  ተወገዘት መርዛዊት እያ ነይራ :-
  ጸረ ገነት ዲያብሎስ ዝዓተራ::

  ሓስየ እንተኾይነ ነብስኹም ሕተቱ:-
  ኣረጋግጽዎ ተረፍ ሕላገቱ:-
  ሕልናኹም ቀደም እዩ ሞይቱ:-
  ዘጨክኖ ዘሎ ተስፋ ቀቢጸነቱ ::

  ሓቀይ እየ ውሽጥኹም ይመስከር:-
  ነብሱ እዩ ዘታልል ዝስዕስዕ ዝዕንድር :-
  ተስፋ ምስ ሰኣነ ኣብ ሕልሚ ዝነበር :-
  ሃገርነት ክቀብር ኣይብልን እዩ ድሕር::

  ድገሙ ደጋግሙ ጨርሑ ጨርሑ:-
  “ንኺድ ጥራይ” እናበልኩም ንብሑ:- ነባብሑ
  እሱ እዩ ሓቂ ምርሑ ተመራረሑ:-
  ተተሓሕዝኩም ኪዱ ክንርኢ ወጊሑ::

  ዕትብቲ ኮኾብ ሰላም 12/11/2013

 • Haile S.

  Selam all,

  ስም ዘይመረጽናዮ ክልተ ቃላቱ
  ደሞክራሲን ፍትሒን፡ ክዳኑ ቆርበቱ
  እንታይ ሓቢኡ’ሎ ኣብቲ ውሽጡ
  መርሚርና ንርኣዮ ናቱ መዓናጡ

  ደሞክራሲ፡ ዓይኒ ዘይብሉ
  ፍትሒ፡ ኣስናን ዘይብሉ
  ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ቡኛ ንኹሉ
  ዘይፈላሊ በተሩ፡ ዘንጊዕዎ ምዃኑ ንባዕሉ

  ንዝኣረገ ንዝቆንቆነ
  ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይኮነ
  ቤት ማእሰርቲ እቶ ሕቶ-መሰል ሕነ

  ንዑ ኣገልግሉ ንናእሽቱ
  እጽንሓልኩም ሓዳር ምምስራቱ
  ብሓንሳብ ኪዳን ክንኣስር ምስ ኣረግና ምስ ኣኸለ ዕለቱ

  ኣካይድኡ ዕለት ዘምጽኣቶ
  ኣሰራርዓ የለን ናይ ቕሚጦ
  ዝርርብ ኣይፈልጥ እንካ ሃባ፡ ስሓቦ ጉቶቶ
  ምዃኖም መፋትሕ ዲሞክራሲያዊ ሕቶ
  መገዲ ምዕባለ ናይ ኩልና ሽቶ

  ንደሞክራሲ ንፍትሒ
  ሽፋን ዘይኮነ መጻንሒ
  ስቓይ ህዝቢ መናውሒ

 • Haile S.

  Selam Awatewian,
  ጀበና ከይተስተማስል

  ንዑ ኣሕዋት ንፍትሒ ንሰጉም
  ክንሰግሮ ቀሪብና በረኻ ዱር ምስ ህጉም

  ኣብ መገዲ ዝኣከብናዮ ላጌባ ጸጎጎ
  ኣሪና ንደርብዮ ውሽጢ እቶን ትሕቲ መጎጎ
  ከነብስለሉ ኣጻብዕ ኩሉና ዝሓንጠጦ ምቁር ቅጫ ጎጎ

  ንኹን ስሙር ስፈ ዝተኳሕለ ብቂሔ-ጽልሚ
  ዝተኣሳሰረ ላኻ ዝዓቁር ኣጅቦ ምስ ጠስሚ

  ፋሕ ምባል ንግደፎ፡ ይኣኽለና ኮታ
  ንኸዶ መገዲ ዝመልኦ’ዩ ቁሪ ምስ ኣስሓይታ
  ጽግዕግዕ ንቀራረብ ንኹን ነንሕድሕድና ረጒድ ኩታ

  ንኣክብ ንብረት ጤለበጊዕ ኣሓና
  ከነሕልፍ ዘኹርዕ ጥሪት ንደቂ ደቅና ።

 • Kokhob Selam

  Dear awate Friends,,

  እቲ ኣነ ኣይንሰደድ ይብል –
  እቲ ንሱ ኣይትሰደዱ ይብል –
  ……. ናይ ክልቴና ሓደ እዩ ዝመስል-
  ልብና ግን በበይኑ ይስሕል ::

  እቲ ናተይ ለውጢ ንኽለዓል –
  ………ሓፋሽ ህዝቢ ገባቲ ክሕምትል-
  እቲ ናቱ ክኣስር ክቀትል-
  ………ጨፋሊቁ ሃገር ንኸቀምስል ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends

  The bellow video is clear ..

  KS,,
  https://www.youtube.com/watch?v=MoysxkP0fjU&feature=

 • Kokhob Selam
 • Abrehet Yosief

  ኣያ ሃይለ እዝጊ ይሃብካ
  ይራሕርሕ ፈጣሪ ይስማዕ ጸሎትካ
  ኣቤት ዝበልካ ንነፍስኻ

  እንተ ኣነን ከማይ ከኣ
  ቀደም ኢድና ሂብና ብኣጋኣ
  ኣጣቖስና ሃይማኖት ከኣ

  ኣቦይ ተኣሲሮም እንክብሉና
  ገለ ግዲ ጊሮም ኮይኑ መልስና
  ላዲና ዲና ኣዕሪብና ሕልና

  ግን ዘይጭክን እቲ ከብድና
  ኣበይ ወሲዶሞም ተወከስና
  ነባዕና ዝነኣሱን ዝዓበዩን ዘኪርና

  እንዳ ___ ፤ ኣብኡ ይሓይሽ ኮታ
  ይፍቅዱ ከተእቱ ኮቦርታ
  ንዓናይ ቀልጥፋ ከይዓረበ ባይታ

  ኣይፋሉን ኣብኡ ኣይኮኑን፤ ናብ ___ ደኣ
  ኦኦ ኣብኡስ ፈውሲ ቁማል ተማልኣ
  ትፈልጣኣ ኢንዲኽን ___ ትመላለስ ኣብኡ ገዝኣ

  ተጋጊኽን ኣብኡ ኣይኮኑን
  ርሑቕ እዩ ብቐሊሉ ኣይብጻሕን
  ናብትን ናብትን ኢልና ዕውንውን

  ኣይ ካብ ሃይማኖት ኣይ ካብ ሕጊ
  ኣይ ካብ ለባም ዝፈልጥ ድጊ
  ደኒንና ንውቃዕ ከም ኣድጊ

  • Haile S.

   ሰላም ኣብርሀት፡

   ወይ ግጥሚ ወይ ግጥሚ ወይ ዲንቂ
   ዘረባ ኣምጻእኪ ሓቒቕ ናይ ብሓቂ

   ገለ እንተ ዘይገብሩ ኔሩ መዕቆቢና
   ክንብል ክንደግም ጊዜ ዓሪቡና
   ሕጂ ምስ መሰ ንመስን ዝተበራበርና
   ድሮ እኳ እንሆ ይኸሱና
   ‘እንተ ዘይገብሩ’ ስለ ዘይደጋገምና
   ግን ኣይመስለንን ንምለስ ናብ ልምድና።

 • Haile S.

  Selam Awatewian,

  ፍትሒ ንኣቦይ ሓጂ ሙሳን ብጾቶምን

  ይፈትሑ ሕጂ፡ ይፈትሑ ሓጂ ሙሳ
  ይኣክል ማእሰርቲ መሰል ግህሳ
  ንሶም ድልው ንስምምዕ ንሰላም ድህሰሳ
  ኣይግብኦምን ከም ዓማጺ ብፖሊስ ሓፈሳ
  ደቂስካ ኣይሕደርን’ዩ ኣሲርካ ዝሓስብ ኣንበሳ

  ዓበይቲ ኣቦታት ከምኦም ዝኣመሰሉ
  ንዓድና ሃብቲ ንዓና ኣብነት ብኹሉ
  ጽቡቕ ተግባሩን ትብዓቱን ዝዝርዘረሉ
  ኣበይ ርኢኹም ትፈልጡ ክንድዚ ብሰብ ዝምስከረሉ
  Beyan/Thomas/Kokhob..በዚን በትን ብኹሉ

  ሓጂ ሙሳ ይኹኑ ምርኩስና
  ናቶም ትሪን ድልየት ፍትሒን ይልከፈና
  መርግምን ዓኽን ጥፍጣፍን ተሪፉና
  ብኣድናቖት ነውርየሉ/ሎም ምሳሌ ዝኾኑና
  ብሕማቕ ዘይልዓሉ፡ ንምርቖም መራሕቲ ይፍጠረልና
  ከም ኣቦይ ሓጂ ሙሳ ዝኣመሰሉ ንዛረበሎም ዘለና.

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  . . .ህንጻ ሓሶት ፈራሲ :. . . .

  ሕቂ ገዛ ኣብ ምምስራታ :-
  ሓሶት ኢዳ ኣእትያ እንተሓጊዛታ :-
  ገዛ ነይተሰርሐ ሌቦ ዓብሊላታ :-
  ዓይና እንዳርኣየት ሓቂ ተዘሚታ ::

  ስለ’ዚ
  መሬት ሓዲኡ ትውለድ – ሓሳዊ ይወገድ :-
  ሓገዙ ‘ውን ይትረፍ ኣብ ሞንጎ ዝዓብድ ::

  ግዜ ኣይንቅተል ደጊም –
  እንታይ ከ ክንደግም :-
  ዝኣመነ ይርዓም –
  ይስመር ወዲ ኣዳም :-
  ሓቂ ዘይደልይ ጠላም –
  ንግደፎ ኣብ ጸላም ::

  ሓሶት ዝተሓወሶ – ከቢድ እዩ ክትመልሶ :-
  ዝቦኽቦኸ ምሰሶ – ወለዶ ነይወርሶ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate participants

  . . . . . .ጽንዓት እዮ ስንቅና . . . . .

  ከም’ዛ ወናኒቱ – ከም ‘ዛ ወላዲቱ :-
  ክም’ዛ ሓላዊቱ – ክም ‘ ዛ ፈታዊቱ :-

  . . . . ብዙሕ ተጓዒዛ – ሃገርነት ተጎዝጊዛ :-
  . . . . ንኽንደይ ኣፍዚዛ – ብስምዒት ሒዛ :-
  . . . . ንኽንደይ ኣዚዛ – ንኽንደይ ሰሪዛ :-
  . . . . ንኽንደይ በሪዛ – ንኽንደይ መሪዛ:-
  . . . . .ንሕና ደሞ ዋዛ – ኣለና እንድዩ ላዛ ::

  ላዛ እወ ኣገባብ – ናይ ቁሩቁስ ጥበብ :-
  ናይ ቃልሲ ግብግብ – ቅዲ ምርብራብ :-
  ጽንዓት ኢና ንምገብ – ህዝብና ከይቀናጠብ :-
  ሓፋሽና ብኣደብ – ብስርዓት ንቀርብ ::

  ሎሚ እንተነበዐት- ሓቂ ከተምስል :-
  ቀታሊት ጨዋይት- ህዝቢ ከተታልል: –
  ምስቀረበ ዓወት – ኣጉል ምስትምሳል :-
  ሕድሪ ኣለና እምነት – ግድን እዩ ክንቅጽል ::

  ናይ ቀደም ስንቅና – ትዕግስቲ ምስ ጽንዓት :-
  ሕጂ ‘ውን ኣለና – ነቅ ዘይብል ትብዓት :-
  ጉዳ ከይቀላዕና ወይ ከ ድሕር ሰተት :-
  ዲምክራሲያዊት ሃገርና – ግድን እዩ ክንምስርት ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  A poem for today.. and unity..

  Inspired by the attached song of the revolutionary young Eritrean singer ..

  https://www.youtube.com/watch?v=kay9ucw7QHQ&feature=youtu.be

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  …ጀግና ዶ ይነብዕ?…

  እንታይ እዩ ዝበሃል?
  ክዳዕ ዓይኒ ነባዕ:-
  ዶ:-
  ዓይኒ ነባዕ ከዳዕ :-
  ብድሕሪት ዝጻፋዕ:-
  ብሃላይ ቀልባዕባዕ::

  ንብዓት ሓርገጽ:-
  ከምስል ዝድንግጽ::

  ከምኡ እና ንፈልጦ:-
  ለንዘበን:-
  ገዲፍዎ ስለ ዘይሰለጦ:-
  መድረኽ ምስ ኣምለጦ:-
  ንብዓቱ ረገጦ::

  ዝገርም እዩ!!!
  ከዳዓት ምንባዕ ገዲፎሞ:-
  ተቀሊዕና እና ግዲ ኢሎሞ:-
  ር ኣዩና እሎም ሳዕሲዖሞ:-
  ባህሊ ሃገርና ሰይረሞ::

  እንተ ጀግና:-
  ክነብዕ ካብ ልቡ ስለዝኾነ:-
  ነቲ ህግደፋዊ ‘ ኳ ነይጨከነ:-
  ነቲ ምስ ኣቶም ጸኒሑ ተጠቀነ:-
  ዝተኣስረ ‘ሞ ከም ሓሩጭ ዝበነነ::

  መን ድዩ መኪቱሉ:-
  መዓስ ምስኡ ጓይላ ዝተኸሉ:-
  እቶም ዝደረፍሉ ዝዘመርሉ:-
  እቲ ጀግና እንድ ኣሉ
  ተዓጢቁ ተኸላኸለሉ:-
  ይቅረ ኢሉ በደሉ::

  ..ጀግና ክንድቲ ድፍረቱ –
  …….ክንዲ ቆራጽነቱ ትብዓቱ –
  …………ክንዲ መካትነቱ ኣንበሳህነቱ –
  ………………ሩህ ሩህ እዩ ላዕሊ ዝልውሃቱ –
  ……………………ሓዚኑ ርኣዩ ይፈስስ ንብዓቱ::

  ኣጆኻ በሎ ኣለኹ ምሳኻ:-
  ፍንጫሕካ እንድኣሉ ምቃል ናይ ስጋኻ:-
  ተፈጥረ ካባኻ ዝሓልፍ ንዓኻ:-
  ድሕርሕር ኣይትበል ኣወፊ ግደኻ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Awate Friends..

  Things are going to the mass..

  KS..

  https://www.youtube.com/watch?v=gFKJhu1t7M4&feature=share

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  . . . . .ለጋስ እያ ተፈጥሮ . . . . .

  ንፍለጦ ሓይሊ ሓሳባት :
  ምግኔታዊ ስሕበት :-
  ዝቅየር ናብ ክውንነት :-
  ተፈጥሮ ለጋስ እያ ወሃቢት::

  ለጋስ ክንሳ ግን ንጠንቀቀላ :-
  ኣይትፈልጥን እያ ሕማቅ ጽቡቅ ኢላ :-
  ምሃብ እዩ ስረሓ ሃብኒ ምስ ትብላ :-
  ኣጽቢቅና ንፍለጥ ናይ ጠለብና ሜላ ::

  እሞ ኩሉ ከምዝሓሰብካዮ :-
  ኩሉ ከምተመነኻዮ :-
  ምዃኑ ፍለጦ መምዮ :-
  ድልየትካ ሕሰብ ተመነዮ ::

  ግን!
  ኣሉታን ኣውንታን ፈላልዮ :-
  ኣውንታ ድልየትካ ብኣሉታ ከይተብልዮ ::

  ሰላም እንዳደለኻ ንኩናት ኣይትሕለም :-
  ራሃዋ እንዳደለኻ ድኽነት ኣይትዓደም :-
  ጽቡቕ እንዳደለኻ ንሕማቕ ኣይተቀድም :-
  ተፈጥሮ ለጋስ እያ – ጌጋታትካ ኣይትድገም ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  . . . . . ብከላ . . . . . .

  Pollution ይብሉኻ – ብከላ :-
  ስብርብር ምስ በለ ናይ ሰማይ ከለላ :-
  ብሰንኪ ንዓይ ይጥዓመኒ ዓለም ተበዲላ :-
  ንግዝያዊ ርውየት ፔፕሲ ኮካኮላ ::

  እንዳስትሪ ይፍኑ ጋዝ ናብ’ ዛ ስማይ :-
  ብክላ ናይ ህዋ ናይ መሬት ናይ ቀላይ :-
  ንግዝያዊ ደስታ ንተፈጥሮ በዳላይ :-
  ምዝብራቕ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ተጻይ ::

  ግን ንኹሉ ብከላ ” ዓገብ ” ዝብል ነይተሳእነ :-
  እንሆ ይካየድ ጻዕሪ ዘይተኣደነ :-
  ጉዳይ ፖሎቲካ እዩ ዝገርመኒ ኣነ :-
  ብከላ ዝኸፈአ ህይወት ዘመንመነ ::

  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት ብከላ ፖለቲካ :-
  ንኻለኦት ምኽሳስ ጉዳይካ ሓቢእካ :-
  ከም ሰገን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ቀቢርካ :-
  ኣብ ሕሉፍ ምንባር እናቆሳቆስካ ::

  ሰባት ምድንጋር ምትላል ምብዝባዝ :-
  ኣይፋል ንዝበለ ምቅታል ምእሳር ምሓዝ :-
  ኣብ ገዛእ ሃገሩ መሰሉ ምስራዝ :-
  ብከላ ዶ ኣይኮነ ምንዝርና ምዕዛዝ ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear All
  Tuesday 31 October 2017 01.29 GMT

  “A Chechen volunteer soldier previously accused of plotting to kill Vladimir Putin has been wounded and his wife killed when their car was attacked near Kiev.

  Amina Okuyeva died and her husband Adam Osmayev was injured when their car was hit by a hail of bullets while crossing a railroad track, said Ukrainian interior ministry adviser Anton Gerashchenko. The apparent assassination of Okuyeva is the latest involving high-profile figures in Ukraine who are opposed to Russia”

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awatewyan

  The young students in Asmara are asking today and PFDJ is arresting and killing them..

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear All

  ……..ንቁሕ ተሳትፎ…..

  ከም’ቲ ህግደፍ ዝገመተቶ:-
  ..ነቲ ስለ ዝኣሰረቶ- ዘጥፈ ኣቶ:
  ……ነቲ ስለ ዘፈራረሐቶ – ዘህደመቶ:
  ……መሲልዋ ነይሩ ቅስምና ዝሰበረቶ- ዘዳኸመቶ:
  ……………………..ነብሳ ድኣ ቀለዐቶ ሓፍሽ ኣፍሊጣቶ:
  …………………………ብሓደ ሰብ ትምራሕ ዘይትጠቅም ከንቶ::

  እወ፡
  ብኣንጻሩ ኮይኑ- ሰባት ከስተብህሉ:
  ነገራት ክመዝኑ – ክበስሉ:-
  ብባህሊ ዓዶም ይቅረ ክበሃሃሉ:
  ህይወት ብፍቅሪ ንወለዶ ከቀብሉ
  ጎዲኡዋ እነሆ ግፍዕታታ ገንፊሉ :-
  …………………………………..ነይረብሐትሉ::

  ነዚ ምስ ረኣየት እንድ ኣላ:-
  ድ ቃስ ስኢና ነብሳ ኣታሊላ :-
  ኣብ ልዕሊ ግዳያት ጓያላ – ተኺላ
  ………………”ንኺድ ጥራይ” ትብል ዘላ::

  ብኡነት!!!
  ከም’ዚ ተስፋ ዝቆረጸ:-
  ሓሽሽ ዘምረጸ :-
  ሓንጎሉ ተናወጸ;-
  ዝኸይድ እናፋጸ :-
  ዝበልዕ እናዓመጸ:-
  እናሓደረ ዝነቀጸ:-
  ከም ምውት ዝተቐበጸ::

  ግን :-
  ናይ መጨረሻኣ ግዲ ኮይኑ:-
  ትደሊ ዝቅይነኑ:-
  ዘይከዱ ምስ ዘመኑ:-
  ተጠርነፉ – ዝብትኑ:-
  ፍልልያት ዝሕንኑ::

  ዶ ድማ?
  ሓፍሽ ዶ ዋዛ?
  መን እዩ ክእዘዛ :-
  ተሪፋ ፈዚዛ:-
  ዓዊራ ደብዚዛ::

  እቲ ምንታይ ሲ:-
  ፍልልያት መበኣሲ:-
  ሓይሊ ጸላኢ መሐደሲ:-
  ውጹዓት መፋለሲ
  ካብ መስመርካ መላገሲ::

  ምዃኑ ፈሊጡ እነሆ:-
  ንሓቅታት ይገላልሆ:-
  ነቲ ዝጸልመተ የብርሆ:-
  ንተጋገይ የትንብሆ::

  ስርርዑ ሓያል ሚስጥር;-
  ስጉምታት ‘ቲ ዘይምሕር:-
  ከምዝብገስ ነይጠራጠር:-
  ከምዘይሓምቕ ኣበኹድር::

  ንቁሕ ተሳትፎ :-
  ኣእዳዋ ንኽትፎ:-
  ‘ታ መንኮርኮር ንኽትገድፎ
  ኣብ ውሽጣን ከይደግስ ክትጉሕፎ::

  KS,,

  http://awate.com/younis-disengage-from-isaias-afwerki-engage-alternative-voices/

 • Nitricc

  Eritrean Saho Woman; An absolute real beauty ——->
  https://pbs.twimg.com/media/DNJmOA3WkAA4gNq.jpg:small

 • Kokhob Selam

  Dear Awate..

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ –
  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ –
  ተቀበሎ ንጽጎ ንሱ እዩ መትከለይ –

  ንካለኦት ኣይነጽግ ኣየማርር –
  ወይ ውን ሃይማኖተይ ኣይቅየር –

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ –
  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ –
  ተቀበሎ ንጽጎ ንሱ እዩ መትከለይ –

  ፍቅሪ ልዕሊ ኹሉ –
  ሓይሊ ሰላም ወደር ዘይብሉ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Family

  .ኣይትተሃመል ወገን ብሜላ ህግደፍ :-
  ብዙሕ እያ ትፍትን ቅልጽምካ ክትዓጽፍ :-
  ኣብ ኣጋ ዓወትካ ሓይልኻ ከይሰንፍ :-
  ኣቶኪርካ ተመልከት ምስትብሃል ኣይትግደፍ ::

  ናይ ብሕሶት ጉጅለ ወዲባ ወዳዲባ :-
  ዘይፈልጡ ግሩሃት ኣእትያ ተጣቢባ :-
  ከይትፈጥር ኩናት ልቢ ሰብ ሰሊባ :-
  ተጠንቅቕ ተመልከት ዕድል ኣይትሃባ ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate:-

  ………..ጋንታ ዓዋተ………

  ዛንታን ታርኽን መዓስ ትርጉም ይወሃቦ –
  ምቅይያር እንተዘይርእዩ ላዕሊ ዘደይቦ –
  ጽግምግም ዝበሎ ክጻገም ክጸቦ –
  እንተዘይተራእዩ ናብ ጠቅሙ ክሓልቦ –
  መኺኑ እዩ ዝተርፍ ብዘይ መዕልቦ::

  …………..ርኢና ‘ም መሬት ዝሕረሶ :-
  ………………………ጽዒርና ‘ሞ ክነለሳልሶ :-
  ……………………………ሃንዲስና ‘ ሞ ከንሓዳድሶ :-
  …………………………………….ኣይከ ኣልናን ዲያብሎስ እናነገሶ ::

  እወው!!!!
  ካልኣይ ኣንይዛረብን ተመስገን ፈጥሪ :-
  ሰብ እንታይ ሃልይዎ ተቀባሪ
  ክንደይ ዘይፈተና ከነዕሪ :-
  ዝባና ክህረም ብሓለንጊ በትሪ :-
  እግርና ተተኺሉ ኣብ ዓዘቕቲ ጸብሪ
  ዋይታና ክዕፈን ብጨካን ኸታሪ:-
  ሓይሊ እግዚሄር ድኣ ንኹሉ ቀያሪ::

  ጸዋር ባይታ ሰፊሕ ኣእንጋዲ:-
  ተስፋ ዘስንቅ ዓጋሲ ኣባዲ:-
  ናይ ሓባር ቃልስ ሰናዲ:-
  ተዳልዩ ‘ዶ ክኣቱ ናብ ዓዲ::

  እስላማይ እየ ይብሎ፡ ይብለኒ ተፈደል-
  ክስታናይ እየ ይብይሎ ይብለኒ ተፈደል-
  የሁድ እየ ይብሎ ይባለኒ- ተፈደል-
  ድላይካ ኩን እሞ ተጠርነፍ ተማእከል-
  ክብርታት ሓሊኻ ክብረትካ ተቀበል-
  ሓይልስ እዚ እዩ ነብሰካ ምግዳል-
  ጸሪኻ ምቅርራብ ምስ’ቲ ካልእ ኣካል-
  ንውድቀትካ መሕብኢ ኣብ ክንዲ ምሕካል-
  ጌጋኻ ምሽፋን ገበን እዩ በደል-::

  ሃንደበት ኣብ ጉዕዞ ብሓቦ ክንቅጽል-
  ዘይገመትናዮ መሬት ደበኽ ይብል-
  ንኹሉ ዘራእቲ ዝቅበል-
  ለማዒ ዘይቃድር ዝምዕብል::

  ‘ቲ ወርቃዊ ሕጊ ማዕተብና ዘይቅየር-
  “ኣብ ልዕሊኻ ዘይተፍቅዶ ንኽትግበር
  ኣብ ልዕሊ ካለኦት ኣይትፈጽም ሕጊ ኣኽብር”

  ብሓቂ ኣማን ብኣማን ጸዋር ዘይተገመተ-
  ክጅምር እንከሎ እናበለ ታተ-
  እንተሎሚ እነሆ ንኹሉ ኣካተተ-
  እዝጊ ይሓልዎ ንጋንታ ዓዋተ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Abrehet Yosief

  እንተ ኣነ ጓል ድኻ
  ኣጣል ሒዘ ይኸደልካ
  እዝይም እናበልኩ ኣባ ጉምባሕ በረኻ
  ኣጣላይ ዶ ሪኢኻ

  ወዮ ዑፍ ክንዳይ ዝምንውሑ
  ንቑት በለ ናባይ ኣምሪሑ
  እቲ ኣእምሮይ ምኣስ ጎሪሑ
  ዋጨጭኩ በኸኹ ዓንቀረይ ብበሊሑ

  ኣያ ሃይለ ሊቀ ኣዕዋፍ
  መጸ እናበለ ገፈፍ
  እንታይ ኣብክዩኪ ኣንቲ ገርፋፍ
  ኣባ ጉምባሕ ምኣስ ኮይኑ ሃርጋፍ

  ክጻሪ ዶ ደልዩኒ
  Monsieur ኣባ ጉምባሕ ሓንሳብ ተጸበዩኒ
  ኣላ ካርት ኣይፍቀድን ጤል የላን ኣብ መንዩ
  ክብል ዶ ኮይነ ወሪዱኒ
  ንዑ ዳንዩኒ

  • Haile S.

   ኣብረሀት፡

   ኣብረሀት ኣብረሀት ኣብረሀተይ
   ናይ ባህሊን ወግዒን እንኮ ሓፍተይ
   ጸሊኻ ዘይትርከብ መባእስተይ
   ኣባ ጉምባሕ ይውሰዳ ዋላ ንብተይ
   ደሪቐ ክተርፍ ትጉሽተተይ

   ኣነስ መሲሉኒ ዝወሰዳ Buzzard/ግዳንግደ
   ኣሽዃይ’ዶ ዕየት ይብለዎ ይወስድ ቖልዓ ብእግሩ ዝኸደ
   እንተተረፈ ከኣ እነ መሲሉኒ Volture-ገምቢ
   ዝመተ ጥራይ ዘይኮነስ ዝሰነፈ በላዒ ኣካቢ

   ንስኺ ጓሲኺ እንተኾይኑ ዝመስከርክሉ
   ዕየት ጠፊኣትኪ ዓንቀር ዝበኸኽሉ
   እንታይ ኣከራኸረኒ እሾኽ ኣብ ዘይነቐልክሉ
   ዘይ ኣደይ ከተዘንቱ ዝሰማዕክሉ
   ጽምኣት ሒዙኒ ወረቕቕቲ ገናጺለ ዘንበብኩሉ
   ዓራቒ ኣየድልየናን ኣብ ባዕልኺ ዝውዓልክሉ

 • Haile S.

  Dear awatistas,
  Whenever possible, I will continue introducing/reminding you tigrigna names of birds. Today is raza’s (ራዛ) and few others. The english name of ራዛ is given at the end. I leave it to you to find out that of others.

  ራዛ ናይ ኣብ’ኡ ሓዛ
  ከምኡ’ውን ኩምብራዛ

  ናይ ኣብኡ ዘይሕዝ መን ኣሎ?
  ዃኽ ንዕኡ ዝመስል ጸሎሎ
  ዃትራ ተምሳላ ትወልድ ዓይነ-ኩሕሎ
  ስርኒሕ ትወልድ ዝመስል ምስትያት ዝሰኣሎ
  ን’ራዛ ፈል’ዩ ንምንታይ’ዩ ምሳሌ ብስሙ ዘዓደሎ?

  ‘ዛ’ ኣብ ቃላት ስለ ዝገጠመ?
  ክኸውን ይኽእን ግን
  ድምጺ ፊደላት ኣይመስለንን ቃና ስለዝሃረመ
  ብተወሳኺ
  ኣቀማምጣ ሕብራዊ ኣካላቱ፥ ንሰብ ስለዘገረመ።

  ሰውነቱ ኩሉ ጻዕዳን ጸሊምን ጉሮማይለ
  ኣፉ ግን ደሚቕ ሕብራዊ ብማዕዶ ዝልለ።
  ቀይሕ ኮይኑ ጸሊም ተዓጢቑ
  ብላዕሊን ብጎኒን ድሙቕ ብጫ ጠቢቑ
  ንሰብ ኣመሲልዎ ተፈጥሮ ኣድኒቑ
  Saddle billed stork = ራዛ ኣጠሚቑ።

  • Saleh Johar

   Hi Haile,
   I have a little knowldge in that department 🙂 Here are names of birds I remember–keep in mind, it is from Keren and they can be in any language.

   1. Kitcha Aterai
   2. Fintig
   3. Barbarella
   4. Zenab (and seyti Zenab)
   5. Batteria
   6. Fatna
   7 Segomini
   8. ZabTia
   9. TiTu

   I hope that will do for now…

   • Fanti Ghana

    Selam Memhir,

    Many people I know can’t make it past three bird names. To help you make it up to ten and be a record holder, please sing the following along with me:

    ኣንቲ ዒፎይ ዋሪየ
    ጊዜ ሓላፋይ’ዩ ምጥላም’ዩ ነውሪየ፤

    • saay7

     Fantiness:

     I can get to four just from songs and expressions. Just don’t ask me what the birds look like:

     1. Amora ente zkhewn Alem mzorkuye:: (Bereket Mengesteab)
     2. Amora do shla koyne: kmetseki berire? (Alex Kahssay)
     3. Ewiy quack iyu zmesel (typical racist expression)
     4. Some something hadanai qoqaH something something (proverb)
     5. Bonus point: for generic bird: uufey breri…. (Berket Megesteab again)

     saay

     • iSem

      Hi Sal:
      Here we go the Nigerian guy again:-)
      Poor Lilo, this is for you from the late Mussa Saleh
      He was in competition with Hamid Abdella Anja
      and he has some humor to, he used to sing:
      Mussa Saleh albab jarrih, laleye
      https://www.youtube.com/watch?v=2CFZWRPZ3GM

     • saay7

      ISem:

      Before I hit play on the video, are there eye-poking swords waving about?

      Saay

     • iSem

      Hi Sal:-)
      No, No, I censored it for swords. Trust me.
      Enjoy and you will find hobay and a starving beautiful girl. I thought u will enjoy it
      And also I need help with two words in the song
      “shoknet” and “kejoli”, mayb Saleh G can help me

     • Haile S.

      Saay7,
      The proverb you are looking for is: ኣናፍራ ቆቓሕ ዘይፈልጥ ኣይሃዳናይን.

     • saay7

      Haile S:

      In your absence, iSem had a lot of fun on Tigrinya proverbs and their general uselessness and as part of that excercise we never utter a proverb in its entirety. If you want to make a counter argument, please pick it up with iSem: he is always ready for a joust.

      saay

     • Haile S.

      Saay7,
      I arrived at Awate at the time you were raising the white flag. My first comment in fact was with him on the proverb thing. But he refused perhaps because he didn’t want to discuss with the knewly bipatized (ሓዲሽ ክርስትያን ካብ ቀሺ ንላዕሊ ይሕለቕ) or he might have said: neger zeyxegebe … (ነገር ዘይጸገበ ጓል ዋጣ ይሕጸ)።

     • iSem

      Hi Haile S:
      No, I said, baal haddish… and then I said bilae zeyblows…
      😉

     • saay7

      Haile S;

      I don’t remember raising the white flag but people’s memories are most sacred to them so I won’t quibble. Let’s just say that I agree with iSem or he agrees with me on Tigrinya expressions. (And Amharic for that matter:)

      Saay

   • Haile S.

    Thank you Saleh,
    This is a good addition to my list. I know TiTu. I use to know Barbarella, but its image has faded from my memory. When time permits please add either desription or image of all available.
    ኩምብራዛ = common hoopoe
    ዃትራ = red-eyed dove
    ስርኒሕ = quail, delicious to eat.
    ጢጡ = firefinch

    • Abrehet Yosief

     Aya Haile,
     What about: ለዃዂቶ: ባሬቶ and ኩቱ?

     • Haile S.

      Selam Abrehet,
      My expectation from you is very high. Come up with much more. እዚኦም ድኣ ወዲ ጋና እኳ ዝፈልጦም።
      ለዃዂቶ = swallow
      ባሬቶ = speckled pigeon
      ኩቱ? = hornbill, the tree dwelling as opposed to ground hornbill = ኣባጉምባሕ

     • Berhe Y

      Dear Haile,

      Eritrea suppose to be one heaven for bird watchers. According to African Bird Club, it suppose to have over 50 different bird species, either resident or migrating.

      It’s good that you started this discussion but to get to the bottom of it, I think we have a long way to go.

      Berhe

     • Saleh Johar

      Hi Berhe ?

      I lost your number, maybeobeofthe birds took it away :-). Please call me

      Saleh

     • Abrehet Yosief

      Aya Haile,
      Nice move, now I have to give more bird names to prove I am not ጓል ጓና.
      ጭሩ በለስ: humingbird
      ቃጻ: green body, red head, lives in the hills and nests in small holes in the ground. It has a beak like that of ኩቱ
      And the ለዃዂቶ nested at our hidmo from May to October and then they migrated. We assumed they went to ባሕሪ, as that is all we knew about migrations (till we migrated ourselves further afield sniff sniff)
      And when you are herding your goats and sheep you have to watch out for ኣባ ጉምባሕ. It could lift a lamb or a kid.
      ሑዶ – Owl
      መንካዕ

     • Paulos

      Selam Abrehet,

      I always get amazed by your panaromic knowledge on our traditions, culture, norms and languages. Glad you grace us with your warm presence. You’re one of my favorite. Thank you.

     • Abrehet Yosief

      Thanks Paulos,
      You notice how clever they were to name the humming bird ጭሩ በለስ. With no safe place to stand on the thorny leaves, the humming bird had to feed while flying!

     • Paulos

      Selam Abrehet,

      That is absolutely ingenious! I agree. Thank you again haftey.

     • Kokhob Selam

      Dear Abrehet Yosief and Haile.

      You are great!!

      KS,

     • Haile S.

      Selam Abrehet,
      I knew you are a very resourceful person. You are certainly not ጓል ጓና :-). Thank you for answering Paul’s question on ጭሩ በለስ or hummingbird. ቃጻ is new to me. I will check later based on your description. ኣባ ጉምባሕ usually eats frogs and perhaps small mammals, but lamb, not sure. It could be like the poor innocent ፍሒራ (aardvark) blamed for digging out corpses.
      A suivre (will follow)

     • Haile S.

      Selam Abrehet,
      I tried to look for what could correspond to ቃጻ. The closest I got is a bee-eater, the white-throated bee-eater; google it and let me know. Everything matches except the beak much smaller and shorter than ኩቱ. This bee-eater has another tigrigna name (ምሩቕ ቆሊባ), could be regional variations. The other possibility is a parrot or ሕንጻይ. Red head green body, but lives in tree holes not hill holes.
      Please please continue giving tigrigna names of birds. I have a collection of around 70 names. Now increased by ቃጻ and those SGJ gave, just remains to identify them. BTW መንካዕ is not a bird. It is a flying mammal, a bat.
      Best

    • Paulos

     Selam Hailat,

     What do we call Hummingbird in Tigrinya other than the generic ጭሩ? I have always been fascinated by Hummingbirds particularly considering their metabolism where it is mind boggling. For instance, their heart rate is close to 1300 per minute and breathing rate 250 per minute. They have gained considerable attraction particularly among biochemists who study longevity as in if high metabolic rate is related to longer life span.

     • Haile S.

      Paul,
      I had adjourned my answer to come with a lengthy one (general naming of birds) later in the evening, but the resourceful Abrehet gave you the answer. So let’s adjourn my additional explanations for later days.

Unrest In Asmara, US State Department Issues Warning

31 Oct 2017 Gedab News Comments (369)

An unusual rally against what the protesters consider the ruling party’s excesses has been raging since the early morning of…

Did the Eritrean Regime Embrace Wahabism?

01 Nov 2017 Awate Team Comments (104)

The State of Qatar, until recently one of the main financiers and patron of the Isaias Afwerki regime, is now…

Nonagenarian Hajji Musa Arrested in Asmara

27 Oct 2017 Gedab News Comments (100)

Last Friday, the PFDJ government forces arrested Hajji Muasa Mohamed Nur and scores of others from different parts of Asmara.…

The Bifurcated World of Eritrea’s ‘Caged’ Tyrant

23 Oct 2017 Yohannes Zerai Comments (111)

In an era when the world is witnessing unprecedented technological advances, unparalleled prosperity and heightened hopes for enduring global peace,…

Music

Cartoons

Links

Follow Us

Email
Print