Inform, Inspire, Embolden. Reconcile!

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest
 • Kokhob Selam

  Hi All
  Dear awate community bellow is in memory of our here Wedi Ali

  ……….ክብረት ስማእታትና………

  እቲ ስውእ ኣብ ውሽጥና ኣሎ:-
  እቲ ደግለል ጀግና ግርማ ዝዓሰሎ:-
  እታ ኣንበሲት ጽብቅቲ ክሕሎ:-
  ዓበይቲን ኣሽቱ ስውኣት ተጋድሎ
  ኣካሎም ድኣ ‘ምበር መንፈሶም ምሳና ኣሎ
  ሰውራና ዘናሹ እንተፈተነ ክንጽሎ:-
  ፍቅርና ሓያል እዩ ማንም ነይኽ እሎ::

  ልብና ነይት ሰርሕ ደም ‘ውን ነይተዝውር:-
  ሳንብእና ‘ውን ነይትስሕብ ነይትፍኑ ኣየር:-
  እግሪ ‘ውን ነይከይድ ኣብይ ኣሎ መሓውር:-
  እዝኒ ነይት ሰምዕ ከበሮኣ ይስበር:-
  ዓይኒ ‘ ውን ነይ ትርኢ ኣብ ቀረባ ስግር:-
  ኩለንተናኹም ኣብ ውሽጥና እዩ ዝነብር:-
  ቅዱስ ዕላማኹም ምሉእ ሓይሊ ሞተር

  እወ ቅዱስ;-
  ብሄር ኣይፈለኹም ትግረ ዓሳውርታይ:-
  ሃይማኖት ኣይፈለኹም እስላማይ ክስታናይ:-
  ውድብ ኣይፈለኹም ሻዕብያ ጀብሃዋይ:-
  ደርቢ ኣይፈለኹም ሓረስታይ ሸቃላይ:-
  ጾታ ኣይፈለኹም ተባዕታን ኣንስታይ:-
  ዕደመ ኣይፈለኹም ሽማግለ መንእሰይ;-
  ፍልጠት ኣይፈለኹም ምሁር ተማሃራይ:-
  መስዋእትኹም ክብረት ብዘይ ኣፈላላይ

  ስለዚ ኸኣ እዩ–

  ሰብ ገንዘብ ተለቂሑ ይመልሶ እዩ ድርብ:-
  ጽቡቅ ን ዝገበረ ይከኣል እዩ ምዕጋብ:-
  ንዝተሰዱ ኣሕዋት ይከኣል እዩ መእካብ:-
  ሰሪሕካ ምብልጻግ ይከኣል እዩ ምድላብ:-

  ዘይከኣል እንተልዩ ዝኸበደ ነገር
  ህይወት ናይ’ቲ ጀግና መስዋእቲ ‘ ዛ ሃገር:-
  ሓንቲ ኣማራጺት ዕላምኡ ምትግባር:-
  ሰላማዊት መሬት ተጋዲልካ ምፍጣር::

  ኣይነፍቅድን ምዝመዛ ብሽም ‘ቲ ስውእና:-
  መእንቲ ራህዋ ብዙሓት ዝወደቀ ክንዳና:-
  መእንቲ ‘ቶም ህልዋት መእንቲ ደቅና:-
  ክኒኡ ሓሊፉ መእንቲ መጻኢ ወሎዶና::

  መዓስ ጠፊእዎ ንብስኻ ምድሓን ምህዳም:-
  መዓስ ጠፊእዎ ኣብ ስልጣን ምኹዳም:-
  ከም ስራሕ ህግደፍ ካለኦት ብምቅዳም:-
  መዓስ ከቢድ ነይሩ ዲግሪ ምሽልላም:-
  ተሓቢእካ ኣብ ወጻኢ ምስ ብርዒ ምስ ቀለም:-

  መዓስ ምስ ጠፊእዎ ገንዘብ ምጥርቃም :-
  ንሱስ ክኒኡ ሓሲቡ ንመጻኢ ሰላም:-
  ብርሃን ኣብሪሁ እዩ ብቲ ድቅድቅ ጸላም:-
  ከም ሽምዓ መኺኹ ቀቢጽዋ ዓልም:-
  ኣሚኑ ሕድሪ ኢሉ ከይዱ ንዘንተኣለም::

  KS..

  • Kokhob Selam

   ………ምህሮታት ፎርቶ……….

   ታንክታት ሲ ክንድ’ዚ ይጓዓዛ:-
   ፎርቶ በጺሐን ሚስጥራት ከይሕዛ?
   እሞ ወዲ ዓሊ ዶ ዋዛ :-
   ዝታለል ብሃንዛ::

   ግመል ሰሪቅካስ ጉንቡሕ ጉንቡሕ:-
   ታንኪ መርፍእ ኮይናስ ፎርቶ ትበጽሕ:-
   ነዚ ዘስተብሃለ ወዲ ዓሊ በሊሕ:-
   ኣብ’ቲ ዘይሮ ሰዓት መሪጹ ከቃልሕ::

   ወገን ተማሂርና ብጀግንነት ፎርቶ:-
   ይኣክል ወጽዓና ናብ ቁም ነገር ንእቶ:-
   ለኻዕኻዕ ገዲፍና ደጊም ንመክቶ:-
   ኺድ ካብ መሰመርና ንበሎ ንኸንቶ::

   ዓመታት ተማህረ ብዙሕ ዘስቆርቆረ:-
   ገና እናመደረ ዘይርከቦ ፍረ:-
   ካብ ‘ዚ ግን ዝሕረ እምኒ ዝወርወረ:-
   ዓለም ዝነገረ ክቢሩ ተቀብረ:-
   ሓዲሽ መድረኽ ፈጠረ መቁሕ ፍርሓት ሰበረ::

   ግን ‘ኮ!!

   ኣይት ሳእኑን ብዙሓት ካብቶም ምሁራት:-
   ዝቃለሱ ንሓድነት ንጥርናፈ ስምረት:-

   ተስፋ ከይቆረጹ ሰላምና ዝ ሃንጹ:-
   ኣነ ዝኾረኹ በናጹ ኣእምሮና ዘናውጹ:-
   ርእሲ ብርእሶም ከናኸሱ ቃልስና ዘራኸሱ:-
   መኺርካ ዘይምለሱ ተጠርነፈ ዘፍርሱ::

   ስለ’ዚ

   ተበላጺ ምሁር ክኣምን ብተግባር:-
   ፎርቶና ትነግር ኣብ ቅድሚት ክጋተር:-
   ብውሕዱ ድማ ንህዝብኻ ምምሃር:-
   ተዓጢካ ምስራሕ ምስ ህዝብኻ ምስማር::

   እቲ ኣነ ዝፈተኽ ዎ ምህሮ:-
   ፎርቶ ዝዓደለትኒ ዓቢ ተምክሮ:-
   ቃልሲ ከተዕውት ከተትርሮ:-
   ሓፍሽካ ኣሳትፍ ከተግብሮ::

   ህግደፍ ‘ውን ዘክሪ- ተቐበሊ ምኽሪ:-
   ግፍዕታትኪ ኣይኮነን ነባሪ- መዓልታት ቁጽሪ:-
   ደም ጀግና ክዛሪ – ሂቡና እዩ ሕድሪ:-
   ፍረ ኣለዎ ክብሪ – ዓወት ኣበሳሪ::

   ጥርናፌና እንተኾነ እነሆ ይብገስ :-
   ፍቅሪ ነይመንመነ ድሕሪት ነይምለስ:-
   ኣሎ ነይተበተነ ብቀሊል ነይፈርስ:-
   ትዕግስቲ ገነነ ጽንዓትና ንምንጋስ::

   ነበረ ያ ነበረ ክትኾኒ ዛንታ:-
   ይዕረ ተሰብረ ይተርፍ ጫውጫውታ:-
   ተረፈ ዘንጸርጸረ ይወሃብ መጸዋዕታ:-
   ር ኢቶ ዘንበረ ይጽናዕ ብደስታ:-
   ፍቅርና ዘስመረ ሃገር ይምስርታ::

   KS,,

   Kokhob Selam Kokhob Selam • 5 years ago
   …….ሰኑየ ሰኑኒ……………
   ንኺድ ዶ:–
   ሓቂ እዩ ፍርሓት ሰባቢራ : ስራዊት ኣትሪራ:-
   ህግደፋውያን ኣሾቅሪራ: መዓንጠኦም ኮምቲራ:-
   ድልየታት ህዝቢ ሓቢራ: ከምዝሳኻዕ በሲራ:-
   ዝኽበር ኣኽቢራ : ኣብ መዝገብ ስውእ ኣስፊራ::

   ግን ንተቃወምቲ:-
   እንታይ ገዲፋትሎም: ብጽኑዕ መርሚራ:
   ሓሳውቲ ካብ ኣቶም: ብዙሕ ኣጨዲራ:-
   ኣዝዩ ዝገርም ገለ ክምዛ ዝነበራ: ቱታ ክፍክራ:
   ኣውጺኣቶም ጉዶም ንመኖም ምሒራ::

   ኣቤት እወ:–
   ክንደይ እሎም ሆ ሆ : ንሕና ኢና ጀመርቲ:
   ወጊሕሎም ንግሆ: ከም ጸሓይ ኣብረቕቲ:
   ነቆዩ ከም ደርሆ: ሓሳኹ በላዕቲ:
   መርገጽ ኣልቦ መርሆ: እዞም ተገላብጥቲ::

   እንተ ገሊኦም : ካብ ብዝ ሒ ጫውጫውታ:-
   ጠቒሞማ ንህግደፍ ኮይኖም: ኣገልገልታ:-
   ክብሉ ሃታ ሃታ: እገለ ተቅቲሉ እገሊት ሞይታ:
   ክንደይ እወ ዓዑብታ: ፈኸራ ቱታ ቱታ::

   ኣንቱም ሰባት

   ሓሳዊ እኴ ዘይንፍቱ : ዝተርፍ ሃውቲቱ:-
   ዝጃሃር ብንዳማቱ: ዝኾርዕ ብዘይናቱ:-
   ሕፍረት ዝቅናቱ : ኣበይ ከ ይኣቱ:-
   ጠፊኦም ይጽነቱ : ክሎም ‘ቶም ሳዓብቱ::

   ዓዲ ገሊ ኦም ክኣ:–
   ድሮ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቢሶም ዓሳ ተደሪሮም:
   ሰና እናእ ኢሎም ፍቅሪ በርቲዕዎም :
   ሃንቀው ኢሎም ተሪፎም ተበቲኑ ሕላሞም::

   እንተ ‘ቶም ጀጋኑ: መርገጻቶም ጽኑዕ:-
   ኣዝዮም ዘሐብኑ: ዘይበሉ በራዕራዕ:-
   ኣብነት ዝኾኑ: ተጋድሎኦም ስሩዕ:-
   ናቶም እዩ ዘመኑ : ብርሃኖም ክኾላዕ::

   ሶኒኒ ሶኒና ዳግማይ ዓድምና:-
   ክንፈልጥ ዓቅማና ሕማቕና ጽቡቕና:-
   ናይ ሕጅስ ድሓን እዩ ንጽባሕ ከይጎድ ኡና:
   ጉዳቶም ቀሊዕና ክን ኣቱ ሃገርና::

   KS,,

 • Haile S.

  ሰላም ኮኾብ ሰላም፡

  እንታይ ድኣ ደሃይ ኣጥፊእካ
  እንሆ ቅነ ኮይኑ ካብ እንርኢ ጽሑፍካ
  ትስፋ እግብር ክኸውን ጥዕና ዘለዎ ሃለዋትካ
  ምድባስ ኣይትጋደፈኒ፡ ጀበና ኣንቃዕሪራ ትብለካ
  ንሕና ከኣ፡ ኣይትጥፋእ ወስ በለና ደሃይካ

  • Kokhob Selam

   Dear Haile S,

   Every time..I am reading.. but I can’t post for next 30 days ..

   KS,,

   • MS

    Selam ኣፍቀርቲ ጀበና (visitors, lovers…of Jebena Column)
    Dedicated to Kokeb Selam; also dedicated to SAAY, who would mock my poem…Hello both of you….Of course, you are missed; I understand it. Just trying to cheer you up wherever you might be…
    ሰሚዐ’ዶ በሎኽ’ሉ——- ኮኾባይ
    ብርሃኑ ዘይጎድል———ተቃላሳይ
    ድምቀት ወርሒ ዘህስስ——ተኾላዓይ
    ዕላሉ/ደርደሻኡ ዘይምኖ——ተዋዛያይ
    ንኩነታት ጥዕናኡ መኪቱ—–በዲሁ
    ጀበና ይስኽትት—የንበድብድ—–ኣንጊሁ
    ወትሩ መንእሰይ ዘይቅልበስ—— ሞራሉ
    ኢንፍዩዥን ዓዋቲስታ ዝህበና—-ሓይሉ
    መርሓባ ንብለካ— ኣንታ ፈታው ሰላም
    ኮኸብ ሰላም—-ሰላም ዎ ሰላም
    ሰላም-መርሓባ—መርሓባ ዎ ሰላም
    ደሓን ኣይትሸገር ሃይለ ሓዋይ እንከሎ
    ክኢላ ባሪስታ መን ክወዳደሮ
    ንጀበና ዝተፈጥረ “ወሓሎ”
    በቲ ጥዑም ግጥምታት የዘናግዓና’ሎ
    ስለ’ዚ፡
    ኣይጸመዋን ጀበና፡ ኣይዘሓላን ባይታ
    ናፊቃ ደኣ ትኸውን ዝለመደቶ ኢድካ
    ዝናፈቀቶ ኢድን ዝለምደቶ ፍሽኽታ
    እምበር ደሓን ኣላ ኣይጸመዋን ባይታ
    ደልዲልካ ጠበሽ በል ተሓወሰና
    ምሉኣት ክንከውን ከም ናይ ቀደምና
    ሕራይ’ዶ ኮኾባይ- ሰላም ዎ ሰላም
    ሰላም-መርሓባ፡ መርሓባ ዎ ሰላም።
    Your friend, regards.

    • Haile S.

     ሰላማት ማሕሙድ፣

     ማሕሙድ ማሕሙድ ወደቦይ ሳልሕ
     ለካስ መጥፊእኡ ብርዕኡ ክስሕል ከብልሕ

     ሃብቲ መሊቑዎ ጥበብ ዝተቐብረ
     ካብ ጥዑም ዕላሉ ዝያዳ ዝመቀረ
     እንሆ ምሳና ምስ ሓሜን ተጸምበረ

     ወደቦይ ሳልሕ እንቛዕ ድሓን መጻኻ
     ኣጻብዕ ከም Verlaine & Rambeau ኣለዋኻ
     እምሕል ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓወተ እንሆ ስጋኻ
     እሞ ቅልቅል ኣይትግደፍ ካብ ሎሚ በጃኻ

 • Kokhob Selam

  Think about the bellow poem awate friends,,

  … ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ….
  ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ንመን ንኹሉ :-
  ንኹሉ ካን ንኹሉ ! ወላ ንዝበደሉ :-
  እወ ‘ታይ ይፍለጥ ተጋጊና እንተበሉ :-
  ተናዚዞም ምስ ህዝቢ እንተጽለሉ ::

  ናይ ገለ ግዳ ክንደየናይ :-
  ተላዕጢጦም ብኣነነት ግናይ :-
  ኣብ ሞንጎና ከም ክርዳድ ኣብ ስርናይ :-
  ሕማቕ ሕልሞም ተግባራቶም እከይ ::

  እሞ ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ንደለይቲ ራህዋ :-
  ሰላም ይንገስ ሃገርና ይሓልዋ :-
  ስርዓት ይንገስ ህግደፍ የዕንዋ :-
  ኣብ ዛ ዓመት ገልቢጡ ይዕለዋ ::

  ኣሜን በል !

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all you will love the bellow poem..I already have written permission from my real Facebook friend Fetaw Selam..

  https://a.top4top.net/m_7303qohd1.mp4

  KS..

 • Haile S.

  Selam all,

  2017 ከም ኣመላ ሃጸጸት
  ህይወትን መነባብሮን ዜጋ እንዳቆልመጸት
  ግና ንመጀመርታ ጊዜ ርእሲ ፍርሂ ምስ ፈለጸት

  2018 ከዓ መጸት መጸት
  ትኸውን’ዶ ኣንበሲት ካብ ዱር ዝወጸት
  ዕሰሊ ክንብለላ ሕማም ሃገር እንተ ቦቆጸት
  እንቋዕ ድሓን መጸት፡ ትምኒትና’ዩ ክንሰምያ በለጸት

  ርሑስ ሓድሽ ዓመት
  Happy new year
  Bonne Année 2018

  • Kokhob Selam

   Yep Hailat,

   …. ርሑስ ሓዲሽ ዓመት …

   ዝነቐጸ ዝጠለሉ — ዝጸልመተ ዝበርሃሉ :-
   እቲ ዝወጸ ዝምለስሉ — እቲ ዝተኣስረ ዝፍተሓሉ :-
   እቲ ዝተጻገመ ዝረውሃሉ– ስናይ ዘመን ክኾነሉ :-
   ይግብረላና ስላም ቅሳነት — ዘመን እንሕጎሰሉ ::

   ዝሓመሙ ዝጥዕይሉ — ኣብ ቃልሲ ዘለው ዝዕወትሉ :-
   ቃል ዝኣሰሩ ዝቅጽልሉ — ስናይ ዘመን ዝርኢሉ :-
   መብጸዓና እነሕድሰሉ — ብዓወትና እንዛዘመሉ :-
   ዘመነ ራህዋ ዘመን ስላም ይግበረልና ፡-
   ንሱ እንታይ ይስኣኖ ሓያል እንድኣሉ፡፥

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear awate Friends ..You will love the bellow..
  Enjoy

  “ኣይትዓንቅፉኒ! ህዝበይ ኣሎ ኣብ መዓት
  ብድምጻዊት ኣልማዝ ኣረጋይ 2014

  ስርዓት ምስሉያት ምስ ከደ ስዲ፡
  ጉዕዞ ተጀሚሩ ናይ ቃልሲ መንገዲ፡
  ደም-ስኒ ኮይኑና ፍርቁ ናብ ከብዲ፡
  ዝተዓገስናዮም ኣይወሓደን፡ ንክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሰልዲ፡

  ድሕነት… ሃገር ቴማና መበገሲ፡
  ውርጹጽ ብፖለቲካ እናሓየኹ ግሲ፡
  ንዘይተሓተ ሕቶ ይህቡ መልሲ፡
  ንሕኑቕ ምዉት ስርዓት ክኸፍትሉ መተንፈሲ።

  መሳልል ዝሕማሞም ውልቀ ፍትወት፡
  ቋንቋ ቀቢላ እናተጠማመቑ እምነት፡
  ወልፊ እዩ ምድሕርሓር ንህዝቢ ዝጎሲ፡
  ነዚኦም’ውን ሰውራ ኣፍ ኣለዎ ጋህሲ።

  ህጹጽ ሓድነት መድረኽ እናጠለቦ፡
  ደምና ክረግእ እትኸፍልሉ ግቦ፡
  የማን ጸጋም እትብሉ መንደልሓቕቲ፡
  ኣይክንርስዓኩምን ኢና ናይ ታሪኽ ተሓተትቲ።

  ኣንታ መን ኢኻ፡ መን ኢኻ፡ ደሓን ኣይትእቶ፡
  ንሓይሊ ቃልሲ፡ ንድሕሪት ትጎቶ፡
  ኣንታ መን ኢኻ፡ መን ኢኻ፡ ማእቶ ኣይትእቶ፡
  ክትሕቆን ኢኻ ብሰውራዊ ተፎይቶ

  ንሺሕ ሕቶ እንከለና፡ ሓንቲ ጥቕሲ፡
  ንሓንቲ ሓድነት ትደልዩላ፡ ሺሕ መልሲ፡
  ሕዱር ሕማም፡ ናይ ቃልሲ መንደዓት፡
  ኣይትዓንቅፉኒ! ህዝበይ ኣሎ ኣብ መዓት።”

  https://www.youtube.com/watch?v=RDI_5WpQcps#t=134

 • Haile S.

  Thank you Tesfu.
  Useful information. I don’t know personally Dr. Mussie, but, I was told he teaches at the University of Manitoba. Anyway they gave us a great book. Let me quote a small poem from their book.
  ሳላ ጊደበሉ
  እግሪ ተተኺሉ
  ሳላ ብርንሃዮ
  ግዜ ሓሊፍናዮ
  ኣካሒዳ ኣካሒዳ
  ምሉቕ ኢላ ኸይዳ።

  ብወገነይ እዚ ሃገርና ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ብ 2018 ምሉቕ ኢሉ ንክኸይድ ዘሎኒ ትምኒት እንዳገለጽኩ፡ Happy new year to all and to you Tesfu!

 • Kokhob Selam
  • Beyan

   Selam KS,

   I have yet to get used to visiting Jebena enda Awate on a regular basis. Thank you for sending a reminder on the side bar of Awate front page, where I first go to check if there are individuals whom I want to read. Now, this thoughtfully produced piece needs more exposure. I am taking it to the FB pages much as you imported one below, that of Jemal Saleh’s – Hey, it should be a two way street. So many good stuff passes us by because of the nature of social media that moves at the lightning speed.

   Here is one song from the old days that I found on FB, I sure would like to see your take on it:

   https://uploads.disquscdn.com/images/f48adbbf8be01daa067594dc0075d25bc28b8586ce17b20ce189106886af5acb.jpg

   • Kokhob Selam

    Thank You Beyan,

    I appreciate your concern.

    KS,,

   • Haile S.

    Selamat Beyan,
    This is for you:
    በያን በያን ወደያ ነጋሽ
    ኣነ ንዓርሰይ ንሱ ንሓፋሽ
    ወዲ ሃገር ዘይብሃል ፈላሽ
    ባህሊ ቅርሲ ሃገር ፈታሽ
    ውባ ክርኢ ፈጥኖ ደራሽ
    ነቦይ እዝጊ ጋሪዱ፡ ንባዕሉ ወራሽ

    • Beyan

     Dear Haile S.,

     I wish Tigrinya poetry comes that easily to me as it does to you and KS. Impressive in how quickly you guys not only can whip out Tigrinya giTmi but also the speed with which you seem to type it up. It takes me forever to type one paragraph, which discourages me to quickly switch back to my comfort zone: English keyboard.

     The reference to ኣቦይ እዝጊ in the lyric I thought was such a subversive thought. Not only that but the narrator who has fallen in love with the beautiful woman had even the audacity to put a barrier using his netsela against ኣቦይ እዝጊ. The playfulness with words, all an all, I just wish to find the entire lyrics to the song and when it was sang … one can unearth so many social commentaries out of it.

     Haile S., I’m not that rebellious and that subversive as to challenge ነ’ቦይ እዝጊ. Not only that but also to humor him by feeding him so he may see that the helpless chap was protecting what was duly his, that heart of his was helplessly in love with the young woman … in these two stanzas, there is a wealth of stuff…

     • Haile S.

      Beyan and all,
      Here is book written by Kibreab Teweldeberhan and Mussie Tesfagiorgis in 2013 entitled በረኸት ቀዳሞት፥ ታሪኽ ልምድን ባህልን ወግዕን ድጊን ህዝቢ ከበሳ ኤርትራ ብመንጽር ሕጊ እንዳባ። The entire lyric of ውባ ውባ is present in this book. It is a great book. It is sold by the authors themselves for N-America from Winnipeg. Since the contact address is given on the back of the book, I am taking the liberty to put it here. I don’t know them and I am not linked to the authors in anyway: mosses76@yahoo.com.
      Tel 1 204 952 1631 or 1 613 4242 326

     • Beyan

      Selam Haile S.,

      You just gave me the best Holiday gift. I will order it promptly. Your resourcefulness never ceases to amaze. Many thanks!

   • Beyan

    Selam KS & Haile S., (based on the vote-up)
    The minute I saw this image that I am sharing here I knew that was going to be the background picture on my FB. Simple derfi from the old days with an interesting twist that even ኣቦይ እዝጊ understands things of the heart – like love – as to interfere in matters that come from one’s deepest recess of the heart. This also is illustrative of how women’s hair was one of the most attractive part of a woman’s look. I love the accompanying picture of a beautiful young woman – perfectly befitting to this two stanza lyric. This belongs, at minimum, belongs at FB background picture.

    • Kokhob Selam

     HI Beyan

     And you may like this one too.

     https://www.youtube.com/watch?v=k7TjodFR1Cs

     KS,,

     • Beyan

      Selam KS,

      Powerful message of resiliency and the nature of our being in that frailty at the nascent stage doesn’t necessarily mean it will remain as such. To the contrary, it can become a power to reckon with, eyes that can zoom in from miles away. Now the question remains: አንታ ኮኾብሰማይ እንታይ ደኣ ወዮ’ዒንቲ እቲ “ኮኾብ ሰማይ” ዝተጻወቶ ጊደ ዘይተጠቕሰ አብቲ ዝተጻሕፈ ግጥሚ?

     • Kokhob Selam

      Selam Beyan,

      I had the poem, in the same topic as you mentioned ..I don’t remember now where I post it. May be saay7 can help..us my record shows, it was for him that I post ..

      KS,,

     • Beyan

      Selam KS,

      I see. It would be nice to read, but I wouldn’t wanna poke my friend Sal for this. We await his come back with great anticipation … I am sure he will show up when he feels ready to engage … I know Sal, like me, is phone averse. So, seldom do I bother him with calling him; instead, I try to communicate with him when need be through the written word. This is not an easy time for him and his family, but the cycle of life is such that we find a way out of our grief. I recall when my mother passed away in Orange County some thirteen years ago now (please, this is to all, no note of condolences needed here, I just want to illustrate a point). The point is that it was the first time in my life in which a loved one passed on under my and my siblings care. Prior to that it came by way of መርድእ from Eritrea, Ethiopia, Saudi, Sweden, but it was never the same.

      The grieving process, the time it took to snap out of it, and the kinds of longings one feels to the land in which where one buries one’s loved ones was revelatory to me. Death is cruel. Here is a person – your loved one – who was in a home with you (in my mother’s case for 15 years under one roof, save the various trips she made to Eritrea and Ethiopia, and the like), and then once gone, the very next day we bury them six-feet underground. Prior to this experience, I never felt the need to own a home, to be grounded, to feel stable. My connection to any place was just that: A place where I lived temporarily and will move onto another place when reasons call for it. But, Orange County, California was and continues to be a place I have strong connection to because I placed my root under its ground. And, I doubt I will feel complete until I own a land there somewhere. I don’t know why I am pouring my heart out, but a simple statement from you vis-a-vis Sal hit a core – a raw nerve – within … let me halt it here.

      By the way, I just shared on my FB this one and another one of yours in Amharic (poem number 805) which I thought was not only deep but also a much needed reminder that dialogue and discourse is the key element that will help us push forth to the “city on the hill”.

     • Kokhob Selam

      Dear Beyan,,

      I am also feeling what you and saay7 are feeling.

      KS,,

     • Beyan

      I hear you KS – Hope you are doing alright and that it is not as recent as that of our brother Sal’s … if so, my condolences to you and your loved ones. Mine, as you can see has been quite a while, since the pain has long dissipated, the grief had been dealt with, what lingers now is the fond memories that are triggered by topics like what we are talking about and by some random little triggers or major occasions like holidays, weddings, and the like. May they all rest in peace!

     • Beyan

      Selam KS,

      I am just feeling nostalgic for Sudanese songs this morning. Here is to mothers the world over and to those of Eritrea who have sacrificed so much.

      https://www.youtube.com/watch?v=ofbrBuLOBw0

     • Kokhob Selam

      Yep Beyan Brother

      Very interesting..how did you feel about this -Mother –thank you brother…

      KS,,

     • Kokhob Selam
  • Kokhob Selam

   Awate wyan
   Have seen?

   ……….ሓቂ እያ ክትስዕር ………

   ይ ረአ እነሆ — ‘ቲ ባና:-
   ን በርህ ከም ንግሆ– ወቂብና:-
   ዋ ናታት ታሪኽ ህዝቢ– ብምዃና :-
   ሕ ብረት እዩ መርሆ ‘ቲ ጉዕዞና::

   ይ ብከዩ ሰብ ገበን — ተቀንዝዮም:-
   ሕ ጊ ባህርይ ኣይኮነን– ክንጾሮም:-
   ጸ ብጻብና ኣይምሕርን — ይፈርዶም:-
   ር ጉማት ኣይሰረሩን — ወይለኦም::

   ሓ ርነት እዩ ‘ቲ ሸቶ –ብቐንዱ:-
   ቂ ምታን ህልኽን ነይፈቱ — መገዱ:-

   እ ንተኾነ ይለብም ዘይለበመ — ይበራበር:-
   ያ ታና እዩ ምሕረት ጌጋ ዘይደገመ — ይጸንበር:-

   ክ ፍልፍል እናረ ኣኻ ማይ ሓቂ— ክዘንብ:-
   ት ምህርቲ ዘይወሰድካ ጨፍላቂ—- ተኣርነብ:-
   ስ ምረት እዩ ጸሓይ ኣብራቒ —-ትዓደም ትኣከብ:-
   ዕ ድመ ሓላፊ እዩ ሓቓቒ — ቀልጢፍካ ተወደብ :-
   ር ዓም ምስ ሓፋሽካ ኣደልድሎ ዕጥቂ —ተቐራረብ

   NOTE:- ናይ መጀመር ያ ፊደላት ንታሕቲ “ይንዋሕ ይሕጸር ሓቂ እያ ክትስዕር” ይንበብ :
   Limit time given was 15 mints
   by Kokhob Selam

   • Haile S.

    Kokhob,
    Beautiful! This is a sculpture, Rodin’s, that thinks!

 • Kokhob Selam

  Dear awate Your will read the bellow poem from my friend Jemal Saleh..

  ስበብ
  እንተ ዘይ ትደፍኒ
  መን መጽደፍኒ
  ሽፈንቲ ከምዑፈን ኮይንኪ ቀርብክኒ
  ከም ተመን መርዛም ነኽስክኒ
  በቲ መታለሊ ቃላትኪ ገንዝክኒ
  ሰብ ክንሳ ተዋጋኢት ብቅርኒ
  ገጽኪ ሽፊንኪ አርኢኽኒ ስኒ
  አይተስማዓንን እንዳረገጽክኒ ብሳእኒ
  ብኹባያ መሊእኪ አስትኽኒ ስሚ
  እቲ ዘለኒ ንቅሓት ኮነ ዕልሚ
  ዳግማይ ክሓስብ አስኢንክኒ ዓቅሚ
  ክቅንጠት እዮ እቲ ዝተሓባክሉ ድመ
  ሕመይታን ክፍአትን ጠጠው አብልዮ ጸለመ
  እስኺ ዝገበርክዮ አብልዕለይ ስበብ
  አራኣእያይ ኣይቅይሮን እዮ አብ ደቂ ስብ
  ኣጻብዕትና ኣይኮነን ሓደ
  ባህርያትና ኮነ መልክዕና ወላ እንተውጻና ካብ ከርሲ አደ
  ኮነ ኢልኪ ቀርብክኒ አይኮነን ወዝቢ
  አእሙረይ አናዊጽኪዮ ብናዕቢ
  ክስይመኪ ዶ ተናኻሲት ንህቢ
  ምኽንያት ኮይንክኒ ቶባ ክብል ናብ ረቢ

  ጀማል ሳልሕ ኣቡከውስር December 28 2017

 • Haile S.

  ሰላም ደቂ ዓወተ,
  ዘረባ ዓማጺ ኮነ ዘረባ ተበላጺ
  እንትርፊ ሓንጎል ፈልጺ የብሉ ሃናጺ

  ንስኻ ስማዕ ክዛረብ ኣነ
  ንስኻ ዓድግ ክሸይጥ ኣነ
  ንስኻ ተቖንዞ ክሓክኽ ኣነ
  ንስኻ ሓዊ እጎድ ክስሕን ኣነ
  ንስካ ትሒም ጠበቓኻ ኣነ
  ንስኻ ተመራሕ ባዕለይ ምስለነ
  ናይ ቀደም ሽጣራ እቲ ዝቆንቆነ
  ሽፋኑ ኣረጊት ጨርቂ እቲ ዝመንመነ
  ተበላጺ፡ ኩሉ ዓሻ ይመስሎ ቀልቡ ዝፈንፈነ።

  • Kokhob Selam

   Hi Haile S,,

   ኮይኑ ምበር ተበላጺ ረሳሕ —
   ዝብል ውጭጭ እምባ እምባሕ —
   ወዮ ዘይፈለጦ ምቅናይ ምጽናሕ —
   መርገም ውጹዕ ድኻ ኣይረድ እዩ እንክዝርጋሕ ::

   ወዮ እንታይ ገደሰኒ ዝበለ ዘይመኸረ –
   ንሱ እዩ ድርባይ ፍጹም ዝኸስረ ::

   እዛ ዓለም የለን ዝሓፍለፋ :-
   መጨረሻ በላሽ የለን ዘሰነፋ ::

   KS..

 • Kokhob Selam

  Dear awate…

  ,,,,,, ጽባቐ ጽቡቓት – ……..

  ናይ ባህሊ ፍልልያት ቁንጅና እዩ ይብሉኻ
  ………….ዘይከም’ቶም ግናያት ዘፈላልዩኻ
  ታሪኽ እወ ዛንታ መቦቀል፡ መግለጺ ባይታኻ
  እዚ እዩ ጽባቐ የተሓባብሩኻ ሰላም የመርሑኻ::

  ቅዲ ‘ውን የርእዩኻ ሜላ ኣሰራርሓ
  ቅርጺ ኣገባብ- ቅደም ተኸተል- ኣመራርሓ::

  ሚስጥር ስሕበት ‘ ውን ይገልጹ ብዘይስክፍታ
  ሚስጥር ግዜ እወ ሚስጥር መካን ቦታ
  ኣብ ክንዲ ብጽልኢ ብፍቅሪ ፍሽኽታ
  ኣድቂቆም የርእዩኻ ካብ ታሕቲ መባእታ::

  ስለ’ዚ ዓዚዝካ ክትነብር ከይትሓስር
  ኣብትሕቲ ፈላለይቲ ከይትእሰር
  ከይተፍለጠካ ከይትኸውን መሳርሒ
  ኣንጻር ባህርይ ከይትጎንጽ ከውሒ
  ከይትወሓጥ ኣብ ጽልኢ ኣብ ፍርሒ
  ስራሕ ጽቡቓት እዩ መንቀሒ መብልሒ::

  ኣኽብሮም ‘ሞ ክበር ምስ ጽቡቃት ሕበር
  ፍልልያት ኣሚንካ ግዳ ተፋቂርካ ንብር::

  እቲ ምንታይ ‘ ሲ
  ሰላም ምስ ሃብካ እዩ ዝምለስ ተደሪቡ
  ተቀቢልካ ትህብ እሞ መጸካ ዓንቢቡ
  ነቲ ናይ ሓባር ባይታ ብራህዋ ኣጸጊቡ
  እነሻዕ ይሰፍሕ ይበዝሕ መርበቡ::

  KS,,

  • Haile S.

   Selam Kokhob,
   መልክዕ መፍለዪ
   ሽም መላለዪ
   ባእሲ መጓነዪ
   ፍቕሪ መሳነዪ
   ኮኸብ ሰላም መሳሰዪ መፋጸዪ

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  Whatever your religion, gender, nationality, skin colour…I’d like to say Merry Christmas; and thank you to each and every one of you for being here ‘now’. Tolle says: “If thank you is the only prayer you ever say, that will be enough.” And I say those two words more than ever, thanks to this group.

  “Lots of people out there in the ‘real world’ are caring, giving, friendly, optimistic, grateful, hopeful and loving at this time of year. But I thank all the gods in all the heavens that here, in this little corner of the internet, we have that ‘spirit’ 365 clock days a year. It’s truly, truly, truly remarkable. We are so lucky.”

  Thank you very much..

  KS,,

  • A.Osman

   Selamat,

   “I thank all the gods in all the heavens that here, in this little corner of the internet, we have that ‘spirit’ 365 clock days a year”

   Intay da iyu izi shetahtah…you know both Muslims and Christians believe in one God, wey gize!

   Regards
   AOsman

   • blink

    Dear A. Osman
    No ,they don’t believe in one god , they believe in different god and different two people ( Mohammod and Jesus) you can see what happened in Egypt where Muslims trying to demolish a church and you can see in many occasions that Muslims and Christians has nothing in common in their religious beliefs.

    • A.Osman

     Selam Blink,

     I don’t know the particular incident that you talking about, just know what games the military was playing to return to power after the revolution. For your information, according to the Quran anyone who destroys a mosque or church or synagogue is consindered one of the oppressors.

     [They are] those who have been evicted from their homes without right – only because they say, “Our Lord is Allah .” And were it not that Allah checks the people, some by means of others, there would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is much mentioned. And Allah will surely support those who support Him. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.

     In any case, the issue of believing in one God or not is not determined by such incidents, but based on what the respective holy books teach the creed of each religion. The 3 Abrahamic religions claim to be monotheistic and refer to God the creator of heaven and earth. Just read the 1st commandment and similarly Quran is full of verses in line with it. The differ on Jesus, while in Jews are waiting for the Messiah, both Muslims and Christians have accepted Jesus to be the one, except they differed on his divinity. How is it then that they believe in different gods?

     Regards
     AOsman

     • blink

      Dear A.osman
      I am not disputing the verses, I am just clarifying the reality of the believers. The religion verse live in the believers and it is the believers that tell you what exactly is the religion about? If we can use statistics in this case we will normally find out that the case between the books and the readers is quite big gab. What I see is what I get and I would normally go with what I get. I personally believe religion is a human being creation and once it’s time passes it will be registered as such “ historical events” , instead of teaching kids about how nice Jesus is or Mohamed is it would be a very good idea to teach kids how water flows inside the center of Pacific Ocean, I know I am narrowing the case but religion has been merely a unifying issue. I find no similarities in between the two or three believers. My knowledge about bible is quite limited but I can see how the priests do their job .

     • A.Osman

      Selamat Blink,
      Please point me to statistics that you referring to, it would be interesting to read about. Generally, believers go to mosques and churches to learn about their religion, so I don’t get it how you establish the creed of a religion based on opinion of the mass (more likely your perception), if that is what you telling me.

      From the two exchange we had, it appears your knowledge on Chritianity and Islam is very limited and you want to impose a non religious way of life on a whole society based on unfounded perceptions as I sense you are allergic to religion.

      In practice, teach your children what you wish and those who want religion to have a role in the life of theirs kids, let it be. We can all then live in peace and harmony under frameworks of freedom of belief, freedom of expression and anything that keeps you and I to mind our business. It is that simple, really!

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      Christians believe that Jesus is the Son of God and God at the same time, Muslims believe Allah to be God and the Jewish God is Adonai sometimes called Elohim or YAHWEH.

      Are these Gods one and the same?

     • A.Osman

      Selam Simon,
      What you refer as Father in Christianity, Muslims are referring as Allah, so do Jews with the variation in names that you mentioned. Even if you read the statement of Jesus on the cross…Around the ninth hour, Jesus shouted in a loud voice, saying “Eli Eli lama sabachthani?” which is, “My God, my God, why have you forsaken me?”.

      Who is Eli?

      If you read my comment, I did refer to the issue of contention and you know even among Christians there was much historical debate on Jesus, but that does not negate that the 3 Abrahimic religions in essence they do worship the one God.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      Unconvincing. Not a credible answer to my question.

     • A.Osman

      Selam Simon,

      Not a problem, as long as you recognise the claim is not baseless, then I can live with that.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      So, you have no interest in convincing your audience, but only to draw comfort from their response?

      This means you aim low.

     • A.Osman

      Selam Simon,

      I asked you a simple and important question that goes to the core of my first claim. You avoided it with your “unconvincing” responce….what matters is you reflect on it, below is the linguist relationship with Allah.

      ELI(aramaic)=ILAHI(arabic)=MY GOD. The last letter I is reference to MY, therefore EL (as in Isra-EL and Emmanu-EL) and ILAH both mean God. AL-ILAH (ALLAH) means THE GOD. The fact that other names are also used to refer to God, is not a problem…Muslims also use 99 names that reference His names and attributes (The All Knowing, The Great…etc).

      There are many unambiguous statements from Jesus directly that support my point, but I was not prepared to debate TRINITY as I believe it was not taught by Jesus nor will you pick it from the theme of the Old Testament or a practicing Jew (Rabi). It is a concept that the majority of Christians accept (not all) and one that many struggle to comprehend. There are plenty of online debates by capable people with PhDs in the subject and I don’t think we would settle it here if we viered there.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      You said: “ELI(aramaic)=ILAHI(arabic)=MY GOD”.

      This is a Straw Man argument.

      The question is: Are the Jewish, Christian and Muslim gods one and the same?

      Two or more different entities could have the same name. For example, there are thousands of different people named Simon.

      Try to concentrate and focus on the issue.

     • A.Osman

      Selam Simon,

      My answer is yes.

      As a start do you agree that Muslims and Jews believe in the same God?

      The above will help me understand where you coming from. Establishing the 2 believe the same is easier and good start to extend to Christianity.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      What must be established are:

      1) Do Jews and Christians worship the same god?

      2) Does Islam have even verifiable Jewish roots, to begin with?

     • A.Osman

      Selam Simon,

      I was going to deal with #1 as a follow up, once I resolve that Muslims and Jews do worship the same God.

      From your question #2 it appears that to worship the God of Jews, you need to have some Jewish roots. This is an exclusionary rule to reach to God, that has no basis in the Old Testament.

      The children of Israel or Jews as a collective group start from Isak or Judah and we know the worship of one God predates them and goes to the origin of Man (Adam). So, I don’t really need to establish Jews roots to argue my case.

      However, if it helps Islam does not see itself as completely detached from that tradition. Moses is probably the most referenced prophet in the Quran. The Quran discusses how people fell to polytheism extensively and relates stories of many prophets that are from “Jews” roots. I can say more than 50% of the Quran revolves around establishing strict monotheism, which is the 1st commandament that was given to Moses and reiterated by Jesus when asked. The early Muslim Community lived among Jews and Christians and they are descendant of Ismael (if you don’t accept it – ignore as it does make my point any weaker without it).

      If we ask a shiekh and a rabi about the belief of the other, both will claim that they worship the same God. Would that not satisfy you?

      To make it watertight, are there Jews rabis that say Muslims worship a different diety?*

      Regards
      AOsman

      * Probably you can pull a YouTube clip on that as I would be very interested to know.

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      Christianity is an offshoot of Judaism and it has evolved and branched off along the way.

      You said: “The early Muslim Community lived among Jews and Christians and they are descendant of Ismael.”

      Is there an independent evidence for this claim?

     • A.Osman

      Selam Simon,
      I was referring to the Jews who lived in Medina and Christians of Abyssinia that Muslims migrated to both places after they were persecuted in Mecca for calling to one God. Park the evidence request for now as we need to focus on the claim that we worship the same God (God of Moses), which you appear to think or signal otherwise.

      Are you aware of Jews scholars that claim we worship a different diety?

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      Do Jews accept Islam’s claim that Mohammed is the last prophet of God?

      Jewish tradition holds that prophecy ceased after the time of the Hebrew Bible.

      Do Jews share the Muslim view that differences between the Qur’an and the Torah result from the
      Qur’an being the ultimate, whole revelation, while the Torah contains partial truth?

     • A.Osman

      Selam Simon,

      1. I see you mixing things and loosing focus from the original point. Asking if Jews accepted Mohammed is like discussing why they did not accept Jesus as the messiah. Lack of the two does not preclude both Muslims and Christians from worshiping the God of Moses.

      2. The prophesy seasing after the Hebrew Bible, this is another subject too and incorrect conclusion ( read what they asked John the Baptist about Mesiah and Prophet they were expecting )

      3. Muslims and Jews do not have differences on God (our main discussion). The differences are in law that are made for them to practice. Laws change and get upgraded with time and this development is not only between Islam and Judaism, the Mosaic Law is essentially a development from what existed before Moses.

      4. Do Muslims worship a different God than what Jews worship? (ie planet or moon god, human or animal god or any other imaginable god that you can extract from the Quran). By accepting we believing in the same God, I am not asking you to declare we are saved….ajokha…more conditions can be added to our salvation (touched under points 1, 2 and 3), but you can’t deny basic truth.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      You seem to be reasoning from inside a cage that is surrounded by barbed wire.

      Let me ask you another question: Can some tribe from the Amazonian jungle in Brazil produce a prophet that can extend and improve Islam?

     • A.Osman

      Selam Simon,

      I am not sure who is caging himself. I was trying to avoid digressing from the initial point as we would not be able to reach to an understanding.
      Let me give you some basic Islamic understanding (my cage).

      1. The Israelite (includes Jews) are considered a favoured people as they were sent many great prophets, but not exclusively saved.

      2. Every nation (all children of Adam as spread around the world) have been sent messengers. We believe up to 12700 messengers were sent to humankind. If the people of Amazon lived secluded they would have been sent messengers to remind them to keep the worship of one God.

      3. Mohammed (saw) is the final messager to all humanity. Those who have not heard of him, they are judged based on the message they have received from the last messager they know off.

      We believe Islam (Submission to the will of God) is the way of all messengers, perfected, preserved and concluded by the final messange of Quran.

      To answer your question, prior to Muhammed the people of Amazon could receive a law to improve on Islam as they knew It, but now they won’t as Islam is concluded by the Quran.

      Regards
      AOsman

     • Simon Kaleab

      Selam AOsman,

      You said: the people of the Amazon cannot/will not improve or extend Islam “as Islam is concluded by the Quran.”

      Why not? Can you give a rational explanation for this view?

     • A.Osman

      Selam Simon,

      Without believing in Islam, it unlikely that my asnwer will satisfy you. My humble attempt follows, but I am not a scholar * on the subject and God knows best.

      1. The essential message has not changed – worship of one God without any partner – this message has been fixed from the first man.
      2. The Quran has come with a universal message to cover all humanity, while previously it was confined to specific nations.
      3. Islam has reduced the burden of Mosaic Law and made many things permissible. What you find forbidden are issues that generally have a negative impact on society.
      4. God has preserved the last revelation as stated in the Quran and proved throughout the past and it will continue to the future.
      5. God has stated in the Quran that he has perfected and completed the message of Islam.
      6. Age of information – Quran covers the issue of wide reach. Those who do not know are excused as per my previous comment.

      Regards
      AOsman

      * I suggest you read on Islam or read the Quran so you judge it for yourself, otherwise you will learn little from me.

     • Adem Nasraddin

      I see you running away from answering again which shows weakness in you arguements.

     • Simon Kaleab

      Selam Adem,

      Enjoy your delusion, if it gives you a feel good effect.

     • Adem Nasraddin

      This is such a run away from AOsman’s question.

      Is a simple answer to progress instead of answering by asking 2 more questions.

     • Simon Kaleab

      Selam Adem,

      Progress? In the direction of the negative Real Line.

      Alternatively, follow the trail and you will see a checkmate [discovered type].

     • Thomas

      Hi Simon Kaleab,

      I know your favorite subject of discussion is religion. I know you ask questions about religion to keep people busy and divert the discussion about the real issue my people are facing. That is to stop the oppression and criminalization your masters. Don’t you think people will notice when you decide to over doing such stuff.

      Now your question# 2) asks “Does Islam have even verifiable Jewish roots, to begin with?”, Unless, you are ignorant and also stupid, you should know that Judaism is the father of the two main religions (Islam and Christian). These two religions split from Judaism. Your stupidity has no limit.

     • Simon Kaleab

      Thomas,

      The cartoon character.

      Do you have some kind of mental deficiency?

      I have no masters. Who are your masters, then?

    • Teodros Alem

     Selam blink
     Generalizing the whole population is not right. Otherwise u not different from isis(those who trying to demolish church in egypt).

     • blink

      Dear Teodrose
      Well , maybe I will explain more , what I thought about it, I believe these religious books with their verses can’t be practiced by human beings at this century and the only reason for these who exercise such must collide with reality.I am saying Jesus , Mohamed or the Jews one I have no clue has been and still fighting for small land called Jerusalem and yet people are asked to shout day in day out.

     • Teodros Alem

      Selam blink
      As far as i understand about Jerusalem there is two argument 1, said it is our land 1000s years ago, we a nuclear, the time ours and it has to be in a jews land . 2, this is our land , we live in the land and let it be Palestine.
      All am saying is u can be as much as atheist u want and let us be Christian or muslim as much we want so that we can live in peace

   • Kokhob Selam

    Hi Selamat,

    …. ርሑስ ሓዲሽ ዓመት …

    ዝነቐጸ ዝጠለሉ — ዝጸልመተ ዝበርሃሉ :
    እቲ ዝወጸ ዝምለስሉ — እቲ ዝተኣስረ ዝፍተሓሉ :
    እቲ ዝተጻገመ ዝረውሃሉ– ስናይ ዘመን ክኾነሉ :
    ይግብረላና ስላም ቅሳነት ዘመን እንሕጎሰሉ ::

    ዝሓመሙ ዝጥዕይሉ — ኣብ ቃልሲ ዘለው ዝዕወትሉ
    ቃል ዝኣሰሩ ዝቅጽልሉ — ስናይ ዘመን ዝርኢሉ
    መብጸዓናኡ እነሕደሰሉ — ብዓወትና እንዛዘመሉ
    ዘመነ ራህዋ ዘመን ስላም ይግበረልና ፡
    ንስ እንታ ይስኣኖ ሓያል እንድኣሉ፡፥

    KS,,

 • Ismail AA

  Dear Alex,

  Thank you for expressing misgiving about my comparative statement in the context of the video of a speech delivered by Ethiopia’s minister of Science and Technology, Dr. A. Ahmed, which was shared by our good brother, Amde. I read your criticism in two versions posted hour apart with more details in the recent one about the education and work resumé of the regime’s minister of Transport and Communications. I am proud as any Eritrean for having fellow citizens with such credentials.

  My description of semi-illiteracy did not and cannot be taken even as exercise of remote insinuation as reference to either T. Berhane or any other Eritrean. The point was made as allusion to the general pattern the regime has been running institutions of education since it shut down the only university the country had inherited after the end of Ethiopia’s presence in the country. In a word, thus, no offense was intended regarding particular person or persons or my statement was factually incorrect. If in any way an by any one it was understood as intended bias, it is sincerely regretted.

  Now, to come to the gist of the matter that provoked your misgiving, the culprit was the use of the word “counterpart”. Perhaps I should have double checked and used another word in order to avoid drawing an unwarranted implication that the ministeries of science and technology and Transport and Communication are the same and equivalent to one another. Thus, my use of the word “counterpart” led you to conclude the two gentlemen discharge the same functions though their ministeries have different names, which was stretched to imply my reference to the issue of literacy was prejudice in favor of the Ethiopian minister and against the Eritrean minister though the two have the same level of educational credentials. This was not simply the case at all.

 • Holla,

  Is it awel, Thani, salseyti, … Oh not even tsrayy berka dereja..
  Okay… Common let me just smell the jebena cap– ChiHmi Ufunn Sewit.

  Ya I know… show up at the cafe after midnight… Last call for finjal bun announcement you want even get to hear. Ah… Tomorrow! I love you tomorrow…

  Happy Kuanza and Ujima to all.

  Merry Christmas…
  beAAd Ashera yomat… Al Sena jedida TementaEsher… IV + Haba. I and the inverted V…

  WaEla V^-1V = 78 …
  V^-1 is upside down V
  Therefore, i.e. telata nuQTat.. neguleikum aktibu Temania waSebEin => echolala! ArbaEinn lisaE… Was sebaEtasher
  Mnn Alfeinn waHda!

  Happy New Year 2018!

  Abbu AAshera Weapon X – Evolution.
  AmEritrean GitSAtSE Azzilo40 Agniyeya”40 acres and a Mule”
  X_X_

 • Amanuel Hidrat

  Selam Hope,

  You did not answer my question. You still have “ambivalent position” as usual – no change from the position you had before your long unknown sabbatical leave from this forum. You can’t be against the “injustice on our people” while at the same time supporting the policy of the regime which uses the border issue as instrument of injustice upon our people. What ever the cause of your ambivalence is, supporting the regime does not make you at the same time “a justice seeker” When the regime is the culprit of injustice. In the “crises of justice”and upholding “national interest”, the former takes precedence than the later, because only free people can defend the interest of their nation. Oppressed people can not defend national interest. In the mind of the oppressed people, fighting for their freedom is primary than defending national interest and that is why we are watching the influx or the exodus of our youth continuously. Just give it a thought to your position, you will find out the correct logics to your fight. Defend your people from the criminal regime in order the people to defend their national interest,

 • blink

  Dear Hope
  Now you are messing with the perception of some people wishes. These are people wanted the youth to die for them while the dine and wine with weyane visions of Eritrea just like Ali salim .

 • Saleh Johar

  Hi Hope,
  First, please done start goading me to your monotonous arguments. I have heard them enough. FigE illuni 🙂

  Secondly, why is it that people like you choose to assume the role of a government officials than the natural role of a citizen? I think the moment you start to think like a citizen you will relate to the suffering in a genuine way as opposed to a make believe posture of an official. I am sure if the PFDJ ceases Badme to Ethiopia all the noise will be muted instantly. In short, it has become a boring topic, a cliche to scream final and binding as if we are the only country with a disputed border. Life shouldn’t stop because there is an unimplemented ruling. Besides, the capo himself has declared it is a non issue?

  Thirdly, in passing, do you realize there are more Eritreans aching for the Ethiopian problems when they have their own problems that overshadow anything else in the world? Why nata gedifa nay hamata?

  For example, Nitricc lamented why some Eritreans are not focusing on Ethiopian issues? He seemed perplexed that interest is lacking!!

  The reason is, cleaning your own house comes first. But then, if both Ethiopia and Yemen are neighbors, I haven’t seen any interest in what is going in Yemen! Why is that? Ethiopian blood is thicker than Yemeni blood? A certain woman ( I forgot her name) once Said, Wey Goooood!

 • Amde

  Hello Awatistas again…

  Those of you who are into the writing life would surely appreciate this speech by Dr. Abiy Ahmed. Here he is giving a talk at a writers event, technically in his capacity as Science and Technology Minister. I am assuming this is the best place for this post. I apologize if this is not quite the place for it.

  https://www.youtube.com/watch?v=OqFXh6SsX_E

  I have no idea how this person ended up being a politician – this is just one of the mysteries of this crazy season in Ethiopian politics. To me he has the soul of a poet. The eloquence of his (I believe extemporaneous) speech, his obvious humility and pleasure in being among writers, his superb mix of gentleness and rock-solid certainty of our heritage are just wonderful.

  One of the things he touches on is how the act of writing itself is sacred, and he admonishes writers to respect and encourage each other, and maybe not rush into being critics at the expense of diminishing the sacredness of the writing act.

  For those who may not know, it is said that he is behind much of the policies and approaches that have made Lemma Megersa quite popular. He has the “official” title of being the head of the OPDO office. If he is truly the intellectual force he is rumored to be, we are very lucky.

  Amde

  • Paulos

   Selam Amde,

   Many thanks for sharing indeed a brilliant speech. The joy of reading and writing! I absolutely agree. He said something interesting about the need for reading particularly with in the younger generation where they tend to busk in branding instead.

   I like to say a couple of points to that effect and the unprecedented supply of knowledge where we more often than not take it for granted. Consider this: The two highest selling smart phones are iPhone and Samsung where iPhone finds its wider market in North America and China and Samsung in the rest of the world for it is relatively cheaper. Now, let’s just say that half of the world population which is roughly 3.8 billion own smart phones and let’s assume that they have access to WiFi as well. Here is the deal: Wikipedia alone has knowledge-condensed 46 million articles in 300 languages and this means half of the world population has an access to knowledge at the tip of a finger! Imagine that!

   To appreciate the magnitude of knowledge availability, let’s contrast the following scenario. In 1905, when Albert Einstein came up with the Theory of Relativity, it is believed that only 12 people understood it in its entirety and not only that, having an access to that knowledge not only was extremely difficult but it made one very powerful as well. Now, anyone can have an access to the ideas in cutting edge discoveries in minutes and for free as well.

   P.S. 60-40-20 rule is a classic concept in Human Anatomy where the human body is 60% water, 40% is inside the cell and 20% is outside the cell. I chuckled when he said 75% water. Hope I don’t sound pedantic.

   • Amde

    Selam Paulos,

    I had to laugh at your ” I hope I don’t sound pedantic” because the part of me that had some technical information was critiquing him on it. As I stated, he is more poet than politician or scientist. For instance, it sounded to me like he was alluding to the ancient Four Elements (Earth, Fire, Air, Water) scheme of nature- something contemporary science rejects. Some of what he says has a New-Age vibe to it.

    I think since this speech he earned his PhD on what I believe “Social Capital”. There is another video out there where he is talking about the concept.

    To me, it is refreshing to see a politician so obviously comfortable with writers and artists.

    I completely agree with your characterization of the availability of information at our fingertip. But I wonder what your thoughts are about the gap between this information and “having knowledge” It just seems to me that there are two other fundamental steps that have yet to be addressed.

    One is the proper structuring and sequencing of the available information to provide appropriate basis and context. This still very much requires a teacher – otherwise for the most part we tend to cherry pick information that confirm our biases.

    The other is the sheer physiological process of learning. I am not aware of any significant recent changes that address this. It is funny that we can get traumatized for life over a split second, but we still have to have drills and repetition to form the neural connections about new information/data.

    I am not sure there have really been any breakthroughs in pedagogy centered on the abundant access to information that the internet provides.

    In any case, I think we are on the cusp of Trans-Humanism as a species, where we have short circuited evolution. Perhaps in another generation,
    voluntary embedded micro-chips and gene editing will be so ubiquitous that finally what the kids call meat-space will be integrated with cyber-space. I hope I will be still alive as a spry old man, a member of a “species” slowly exiting the stage.

    • Paulos

     Selam Amde,

     I am still laughing. The meat-space and cyber-space stuff is pretty cool. You certainly have brought up something interesting that has been hovering around of late with in the academic circles—particularly the philosophy of Western pedagogy.

     As you have aptly put it, the difference between a refined knowledge or structured knowledge or a workable knowledge and a whole-sale knowledge where it is beyond the realm of critical scrutiny is set to define the future of education in general. It all boils down to U.B.I.

     The very basic tenet of pedagogy is to prepare a citizen to be productive in the outside world through rigorous teachings. Here is where the critique of the central tenet gets rather nasty. Take a child, you send the child to school starting from pre-K and all the way to high school in a time period of roughly 16 or 17 years of the child’s life (of course he or she is not a child anymore.) As he or she prepares for college that will ultimately lead him to a career, he sets a criteria on how to choose what kind of field study to major in simply because the area of study that he is choosing determines his future (so he believes). On average, students choose a field of study based on the kind of financial security the field guarantees them not of interest or on something they like.

     The student picks up a major and goes to college and when he joins the work force after graduation, the majority spend the rest of their lives with in the same career and doing the same thing everyday over and over again till retirement for almost 40 years. And imagine, if you went into that career path based on financial security when your true passion was say writing as in writing novels instead. The harsh critics actually go as far as calling it condemning one into a life time imprisonment for usually the person is unable to change careers in the middle.

     Suppose if the criteria to choose a career path is not based on financial security where the person preparing for college is choosing a field of study based solely on his interests and true passions instead, the person will not only lead a contented life but will be extra productive as well and that is where the argument for Universal Basic Income comes into the picture.

     • Berhe Y

      Hi Paulo,

      I heard in the the US, in the undergrade program 80% are Americans while 20% are foreigners or born outside the US. In the graduate school, it’s the reverse.

      I don’t think money is the reason why they are not that many Americans in the graduate school but rather, i think, lack of motivation.

      People have to have a passion for the things you are thinking people want to do (which is way up in the graduate level). Where are this people with passion and drive that want and capable of doing graduate level studies are going to come from.

      I don’t think any amount of money can change that.

      I think UBI is a skim, to keep the popoujatuon fed so they don’t revolt against the rich and powerful.

      Berhe

     • Paulos

      Selam Berhino,

      Let’s see what the studies on job opportunities particularly for people with Ph.Ds in Humanities indicate. Every year there is a continual decline in job opportunities in that area. More over, a lot of universities have closed down programs in pure physics for instance. The decline in these two particular areas is not because people are not interested rather their translation into work force is diminishing and people tend to look for something that can carry them all the way to the bank with a smiling face.

      If you remember in the 90s, programs in computer programing were flooding with students for the job opportunity after graduation was guaranteed so was Electrical Engeenering or Computer Engeenering including Biotechnology as well where the former was in tandem with the rise of the dotcom business.

      It will be kind of redundant to talk about UBI for we talked and debated about it here a while back in this forum but I say this: It is far from being a scam but a done deal of the future.

  • Haile S.

   Selam Amde,
   Thank you for sharing this great message. I skimmed over it rapidly. I will listen carefully for my own purpose later at leisure time. One thing that struck me is the number of english words he uses speaking in amharic at a writers event. Though the content is more important, people are expected to pay attention to the form in such events. Am I wrong? Thank you anyway for this excellent lecture. In addition his tone is captivating to listen.

   • Amde

    Selam Haile,

    You are not wrong.. the casual intermixing of English and Amharic/Tigrinya/Oromiffa/whatever is unfortunately par for the course nowadays. Although i would say he probably uses less English than most others.

    I think in this case the messenger is much more important than the message. I am still shocked that a person like that has made it to the uppermost echelons of Ethiopia’s politics and still manages not to sound like a robot.

    Amde

  • Ismail AA

   Dear Amde,

   Thank you for letting us (in this forum) listen to such an important message by a person of discernable competence. The Ethiopians are not only lucky to have such persons in place to run their affairs but they are blessed to witness change in their country is becoming real. The sign that change (transformation) is making inroads in a country is when the right people get opportunities to be in the right place or jobs. The brilliant minister of Science and Technology is a telling example that I positively envy because I belong to a country in which a counterpart Dr. Ahmed is leading is managed by semi-illiterate military officer. I was struck with the power of his statement that what the less fortunate nations such mine are lacking leaders like him who can combine wisdom and imagination. This gentleman, his wisdom and erudition vindicate people like myself who argue that the change Ethiopia has been making is broader than many would think.

   • Paulos

    Selam Ismail AA,

    “The semi-illiterate officer” made laugh as the jokes attributed to the late W’chu (May his soul rest in peace) are widely said in any Eritrean social gatherings. As you aptly put it, Ethiopia is blessed with young and energetic leaders where all the props goes to those who paved the way for the new comers. That said, we are not certainly out of luck where before we know it, Eritrea will rise and shine by young and brilliant leaders as in Ghezae and our own ‘Peace’ among others.

    • Amanuel Hidrat

     Dr Paulos,

     The Eritrea of today under the current regime didn’t welcome its educated citizens, and those who entered to participated in the nation building, rejected them badly. And of course the sergeant of a platoon is more worth for the despot than MAs and PHDs holders.

     • Paulos

      Selam Professor A. Hidrat,

      Not sure if the conspiracy theory holds water where Issias’ hang up or aversion toward intellectuals sprung from his personal failure to exel in academy. And it is also said that he never attended graduation ceremony when he was the chancellor of Asmara University but never missed Sawa graduation ceremony.

      I remember reading Dan Connell’s book “Conversation with Eritrean Political Prisoners” where Conell walks the reader through the genesis of the campaign against intellectuals which started in Mieda when Isaias started accusing the educated class of Tegadelties as selfish and greedy and projected a picture of them undermining the uneducated class of Tegadelties in post-independence Eritrea.

      And loyalty to him over competence ruled the day when the competent body was sidelined or made leave the country in droves. Well, it could as well be what he learned from the infamous “Cultural Revolution” in his stay in China. Or perhaps his commonality with Stalin is not limited to the mustache but an aversion to intellect where the latter made Trotsky disappear into the thin air.

    • Ismail AA

     Selam Paulos,
     “ይግበረለይ በለት ሰበይቲ” say our good Kebessa people when some one utters what they wish to see or happen but at the same think far fetch to obtain. What more can the liberation era struggle veterans who are still breathing Eritreans like me would ask!. In fact, our hope is that Peace and Ghazae to unite their word and action and salvage their wounded country. Potentially, and in spite of predicaments facing our nation, it is destined to “rise and shine”, to borrow your words. Had multitudes of Eritreans like myself and Aman had not believed in that fate we would have had the rationale to commit our careers, sweat and blood to the cause.

   • Amde

    Selam Ismael AA,

    As you possibly suspect, I am highly skeptical about EPRDF in general. It has a well-deserved reputation for being an institution that rewards a-moral (or even im-moral) cadre inside politics. There is a reason half the country is aflame at the moment.

    I had assumed that things will not change until the generation of fighters leaves off stage. But my assumption was those that take over would be a new breed of opportunists whose primary talent would be in bureaucratic infighting.

    I certainly did not expect someone with a poet’s sensibility to ascend to such levels. Logically speaking, one does not get so high up unless there is a broad body of people within the organization that agree with or at least consent to the message being articulated and the messenger. So, I have to agree with you that there is hope the next generation is of a very different breed. If he is an exception then it is indeed a miracle, but logic states he may be representative of the quality of leadership coming on board. At least I hope so.

    Amde

    • Ismail AA

     Selam Amde,

     To begin with, it would be unbecoming on my part to gainsay what you have stated. It is not judicious for some one with a neighbor’s good intentioned stake to contradict some one who has direct interest as a citizen of Ethiopia. I think it goes without saying that cronyism as purveyor of benefit or loss is a contingent element in partisan politics. The partners in the EPRDF may not have been an exception in that regard.

     That being said, I would suspect much of the problems that have been setting the country aflame, as you have stated, are due to the fact that the coalition might have outlived the formative of playing the role it had set for itself. In other words, its tardiness to proceed reasonable and measured steps towards democratization has affected the efficacy of its role. Overstaying has tilted it to patron rather than benevolent transformative agent. Re-tuning its purpose and regaining the trust it had enjoyed during its initial stages with much needed openings to the people may give sustainable credibility to what has been achieved and minimize the chances or even shut the way on the face of elements you have alluded to in your second paragraph.

     The urgent challenge is how to sanitize the unity and integrity of the country for which, in my humble opinion, the ruling coalition should take credit for because, and in the light of nations whose history, socio-political set and diversity, conditions after the fall of the Derg could taken unforeseen and dangerous directions had the EPRDF partners behaved differently than the way they did. Had the most powerful among them had chosen to go the way alone, I suspect the country could have faced formidable challenges in preserving its territorial and political unity. I am scribbling this with the country’s past as background.

     It is the wish of all of us as neighbors and citizens that the incoming generation would be equipped with the necessary awareness and live up to the challenge. Here civil society and the elites will be burdened with unenviable task.

     • Paulos

      Selam Ismail AA,

      If I can paraphrase Voltaire, if you didn’t exist, it would’ve been imperative to Eritreans to ask the heavens to bring you to life simply because we all are proud to find a mentor in you where you present your arguments with class, maturity and sense of humility as well.

      I can only imagine how Amde gets amazed when he compares your otherwise balanced and to the point view of Ethiopia with the others opinion as they employ rudeness instead of civility. Thank you for projecting the true aura of Eritrea as in dignity and respect for others as well.

     • Fanti Ghana

      Selam Ustaz Ismail AA,

      I know you will not accept a stolen property, but I am too in-love not to steal and modify this one:

      “If I can paraphrase [Paulos], if you didn’t exist, it would’ve been imperative to [Ethiopians] to ask the heavens to bring you to life simply because we all are proud to find a mentor in you where you present your arguments with class, maturity and sense of humility as well.”

     • Ismail AA

      Selam Paulos and Fanti,

      It’s joy for me to be still existing and can thank both of you for your sincere sentiments. On balance, I did not do anything extraordinarily special thing except throw a few comments with realism and awareness of what it means Eritrea and Ethiopia being neighbors. It is a matter of practicing the message Dr. Ahmed aptly let us receive and appreciate: wisdom with imagination and “ጥበብ” (for lack of equivalent word in English).

      I do understand with sense of realism one learns from history that my small country with small population is separated by a thin wall (border) from Amde’s huge country with huge population. If I could draw a crude analogy, thus, my small house is adjacent to his huge house sharing a thin wall. It the latter collapses, I have to know that mine will be buried under debris that will kill me.

      Thus, the last thing I would wish is anything happening to Amde’s house. In such a scenario indulging in nationalistic jingoism would be equivalent to getting satisfaction from idle thoughts in state of hallucination. Wishing crises and collapse in Ethiopia is playing provincial politics. Consummate politics is about real and endgame oriented exercise that do not have place for sentimentalism, or not? Please correct me if I am wrong.

     • Amanuel Hidrat

      Selam Ismailo,

      I have never met a sweet person with abundant of humility in the cyberspace like you. God bless you.

      Referring to those who wishes the disintegration of “Ethiopian state” or “Ethiopian people”, you have found a true definition that aptly fits them, that are equivalent to people who “indulge nationalistic jingoism to satisfy from idle thoughts in a state of hallucinations.”

      Referring to the closeness of Eritrean and Ethiopian people you have also defined them as two countries divided by “thin a wall” or as two neighbor house divided by Netsela MendeQ to explain the need of peaceful existence and the interdependence of economic survival. Well said brother.

      Regards

     • Ismail AA

      Dear Aman,

      Thank you for the compliment; I am really humbled.
      When sanity returns to who ever shall govern the two nations, mutually beneficial relations and national interests shall be shaped by values and norms of peaceful and neighborly coexistence. The citizens of the two countries who are enviously jealous about their liberties and freedoms in their respective independent countries shall have more reasons for cooperation and economic integration than causes for disputes and conflicts.

     • Amde

      Selam Ismail AA,

      Well said and a wonderfully authentic critique from a true friend. Those are the best kinds.
      Much appreciated.

      Amde

 • Amde

  Hello awatistas,

  I know it is not the weekend and so links are probably still not allowed, but I wanted to share this piece about an Ethopian MMA fighter who apparently just won a belt .

  Efrem (Afrem Gebremichael)

  http://www.ethiosports.com/2017/12/17/video-fighter-afrem-gebremichael-becomes-first-ever-ethiopian-to-win-a-sanctioned-mma-championship-title-belt-in-huron-south-dakota/

  The dude gets into octagon with Gurage songs, which are highly entertaining and (I don’t know if there are any Gurage sad songs – weird I never thought of that huh..) and quite energizing. He is polite at the start, but he is merciless once he starts.

  He says he trained in one of Addis Ababa’s many many Tae Kwon Do gyms.

  Here is to his success..

  Keir Yihun!!

  Amde

 • Haile S.

  Selam all,
  ዋዛ፡ ካብ ባህላዊ ምስላ ትግርኛ
  ዘይሓፍር ድሙ ገረማርያም ሽሙ

  ክሳድ ማዕተብ ተሰሊሙ
  ኣፍንጫ መጉልሒ-መነጽር ተሰኪሙ
  ጉልባብ ተሸፊኑ ዓይኒ ተጨምጪሙ
  ንድሕሪት ተዓጺፈን ውሑዳት ጭሕሙ
  ኣእዛን ተሓቢኡ ምስ ጸጉሪ ተደርሚሙ
  ፓውደር ተነስኒሱ ሓቢሩ ለዊጡ ቀለሙ
  ልክዕ ሃይለ ይመስል ኣብ ቂሕ ምጽላሙ
  ከራግፍ ቤ/ክርስትያን ከደ በእጋሩ ሰጒሙ
  ምስ ምእመናን ተሰሪዐ ተሽኮርሚሙ
  ተኣምረ ማርያም ክደግም ደገሰላም ቆይሙ
  ብሓቂ ከተግብራ ገብረ-ማርያም ‘ታ ስሙ
  ሰላም ኢለቺ ዎ ቅድስተ ማርያም ደጊሙ
  ተፈስሂ ፍስህቲ ዎ ምልእተ ጸጋ ደጋጊሙ
  መንፈሳዊ እስክስታ ሳዕሲዑ ከበሮ ሃሪሙ
  ብጸሎት ሰኺሩ ኛው መለቖቶ ኣብ ግጥሙ
  ‘ታ ጎረርኡ ናይ ኣብኡ ናይ ቀደሙ
  ሽፋኑ ቀንጢጣ ኮነት ሕማሙ
  ብዝመጻ ወጸ ማይህሙ
  ሃድን ኣናጹ ናብ ዓለሙ
  ንብዓት ኣልቦ ቆዚሙ

  • MS

   Selam HaileS
   I have had this observation that people who were fluent in French language and culture were not usually good at their mother’s tongue. The same was true with people who acquired the Arabic language, except few. Not that they forgot their native language but they thought it was a sort of civilization to imitate what they felt was a higher civilization.
   ንስኻ ግን ነዛ ፈረሰኛ ከም ፈረስ ተጋልባ፡ ነዛ እንግሊዘኻ ከም ዓውዲ ተኽዳ፡ ነዛ ትግርኛ ኹዳ-ዓረዛ ተብላ!! ኣበይ ከምዘሎ ኣይፈልጥን (ኣብ ዝሃለዎ-ሃልዩ ጥዕናን ዕቤትን እምነየሉ) ሓደ ሞኽስካ ነይሩ (HaileTG ይበሃል ነይሩ፤ ትፈልጦ ትኸውን። ንሱ እውን ከምዛ ከማኻ ነዛ እንግሊዘኛ መሊኽዋ ክንሱ፡ ነታ ቋንቃኡ ትግርኛ ድማ ከም ሓደ ተራ ሓረስታይ ግልብጥብጥ የብላ።
   እሞ ክሓትት፡ ቅሩብ ትግራይት ከ? ከፎ ህሌካ? በኪት እንታ ማሚ? ዑፉይ ወ ጽሩይ? ኣንፎታት ቅዱይ? ዐድ ሰኒ ሃላ? ንዋዩ ወ ኣዳሙ ሚ መስል ሃላ? ሚ ረኤካ ወ ሚ ሰማዕካ?
   if you translate the above Tigrayet greeting exchanges, then you will get a bonus.
   Any other list of languages you are good at, except Amharic?

   • Haile S.

    Selamat Mahmoud,
    Merci mon ami (thank you my friend). Interesting! Yes, that could be the case when one get separated from his/her mother language early. On the imitation of the civilized, there could be some truth at individual level. When were kids we use to say that talking about our friends who were attending italian schools or those who come back after studying abroad. Our famous victim was an imaginary girl coming back after few years in europe and wanted to ask her mom to prepare shro (ሽሮ). She forgot the name and asking her mom..ኣንቲ ማማ እቲ ኣለኪ ምሽ እቲ ብጫ powder ምስ ማይ ሃዊስኪ boil boil ትገብርዮ ድሃር ከም volcano erupt erupt ዝገብር…ዘይትሰርህልና. I am sur Saay7 will have more of such stories.
    Speaking of languages, I am not among those who speak several languages, just 4, and I am lucky to use them either during my study years, daily life and work.
    I missed the opportunity to learn speaking Tigray when I was living in massawa. The few words I gathered then are lost now. The only I understand from your list is ከፎ ህሌካ ከመይ ኣሎኻ comment ca va in french. ከመይ is almost the same in comment (pronounced ኮማ). The others I don’t know. Zut (ዓሕ) I am missing the bonus!

 • Nitricc

  Hey Alex: I admit, I am surprised by the Eritrean student’s ambition and progress. I Know people like Thomas are too negative and too stupid to acknowledge, appreciate and get excited but how can you help it not to appreciate with work of Saied Mohammed Ali, who was the student at Senior Secondary School in Sawa back in 2010. Who contributes to the world ‘Double Angle Triangle’ and ‘Triple Angle Triangle’ theorems. The theorems are named after him, the two theorems are now published at the International Journal of Pure and Applied Science vol. 3 of 2010 as ‘Double Angle Triangle’ and ‘Triple Angle Triangle’ theorems. How he came up with those theorems and the way he approached it was Amazing. How can you not excited the two Eritrean students who came up with major ground breaking approach in fighting with
  Malaria that was reported by VOA Tigrigna: “Two Eritrean Students Create an Anti-Malaria Medicine (August 26, 2016). They became the recipient of Soyra Awards.”
  I know Like every government, the Eritrean government has its own short comings and screw-ups but for the life of me, why not be happy and spread the good news when young Eritreans are succeed? The so-called oppositions are opposed even to the very truth itself. If anyone going to tell me that they are for
  justice, well, justice is doing the right thing and telling the truth. So, why not be happy and give its preps when the government does right and good? The problem is they put everything on one box and that is neither opposition nor justice. I can assure as long as people like Thomas are in the opposition, they will go nowhere.

 • Amanuel Hidrat

  Selam Hope,

  First welcome back. Second, I have a question to you. For the sake of argument, okay, let us agree somehow there is an external interference in the region because of its strategic importance. Now, because of that realities, do we need to hold our people hostage of inhumanity and oppression to challenge the geopolitical interference in the region? Are you approving the way the regime is treating to our people? I don’t understand your argument. Holding your people in an inhumane way doesn’t help to fight the external geopolitical interference.

 • blink

  Dear Alex
  Thomas will tell you there is no student in Eritrea even that can count 1.2.3, in this forum there are people who wanted to tell only from their small closed windows and this can only describe as diseases .

  • Thomas

   Yah, Blink. The students achieved that is said achieved because of the regime in Eritrea. The cyclists became number 1 in Africa because of the regime in Eritrea. Like we did not have the zerie gabirs, the Yemanes and others from before pfdj time. So, we know Eritreans and we also know pfdj regime who is set to destroy Eritrean’s dream.
   https://uploads.disquscdn.com/images/a80276b4036df81ada60e9a90edc93984f84b42a89d52f5c33779893c6f2cda2.jpg

   https://uploads.disquscdn.com/images/9ee71c3b75001a237e4e07e260028c3b7213aff02ba10d284e7d1e2586190ebf.png

   • blink

    Dear Thomas
    This is not about the regime, it is all about the Eritrean students and cyclists. Principled opposition can not be proud because of good results of Eritreans is insane.

    • Thomas

     Hi Blink,
     Ok, you are not making sense now. Tell me a single person from an opposition group who said Eritrean students are lousy or less intelligent than anyone. We are accusing the regime only to let the students do what the student do. To let the choose the institution they want to join and let them free from serving as soldiers and students at the same time. If given an opportunities, Eritreans are as smart as people from the rest of the world. We Eritreans are people like the people else where. We are not unique creatures; we are just humans.

     • blink

      Dear Thomas
      True , Eritreans are normal people only they have stupid leadership on both sides. Look at the failure of PFDJ and the weyane based opposition. What I do appreciate about Eritreans is that “ they are not bought by the weyane cronies and killing each other like the OROMO killing Somalia and Tigrians killing Amhara students. You beloved home is burning like hell and here you are clapping hand with Horizon.

     • Thomas

      Hi Blink,
      Hahaha. I sense you are somehow a disturbed person. Get help, man!! Seriously!!

     • blink

      Dear Thomas
      Here you go , just watch Addis Tv who is a mouthpiece of weyane and some Amhara lunatics put the destroyed Map of the genociders . You can write an article about that if you want or you can contact the idiot guy in this site who is dreaming the same Map.

     • Nitricc

      Hi Blink, Thomas does not watch Addis Tv, he is glowed watching Tigray TV. So, his information are directly from his wife in Ethiopia and Tigray-TV. why do you think he never mentions all the killings by TPLF? yet he is a justice seeker. lol what pathetic creature.

     • blink

      Dear Nitricc
      Yes he must be , look at the other guy too he is trying very hard to avoid the news about the murder of innocent people in Ethiopia and he has the courage to lecture Eritreans about how they see their history. Look at the other twin he is wishing a unification of Eritrea with Ethiopia and the Addis TV cartography on their screen. Is this a coincidence? I don’t know but I have been watching the guy for a long period of time and he is full of rotten idea but he love getting praise by wounded people.

     • Thomas

      Hi Nitricc,
      Thanks for the laugh:) hahahaha

     • Teodros Alem

      Selam Thomas
      Your stupidity and pretending are bad for the real Eritrean justice seekers. U and people like u.
      U guys made the real justice seekers look bad because of u. They all know who u guys r but they play u to be a bad example of the opposition. It is not my biz but am just saying.

     • Nitricc

      Hi Teodros; you are wrong. it is your business and any human capable thinking justice should their business. I am a just person and when I see any where injustice has been committed, I voice my opposition. This is the reason why the so-called justice seekers never voiced their concern and opposition when the people of Ethiopia being massacred. I can understand people like Thomas not to get it but you have many people on this forum nothing but silence. Here is the deal, if you are for justice, there is no turning back, you can not pick and choose what justice is. Justice is one way, cold and blind. So, my friend, as you are a thinking human being i.e. justice shall be your very business.

     • Teodros Alem

      Selam Nitricc
      U r right , the reason i said it is non my business is some(like aman h) don’t like when non eri interfere in eri politics.

     • Amanuel Hidrat

      Selam Teodros,

      I don’t mind as far as it is positive and solution oriented engagements.

 • Thomas

  Hi Alex,

  Hear me out Alemayo, it is clear that you are the supporter of the regime or your are just being a flip-flopper. Below outlined are you own statements taken from your above/previous comments:

  “I told you so many times, I am not supporter of the current Gov”

  contradicts with your statement

  “I do not belief on COI, since they are politically motivated.”
  The COI is some documented crimes executed by the mafias. It is the victims of the regime you seem to support who had their say on the document, but trust me I don’t believe every crime committed by the regime is recorded in that document. Not even close, if every victim within the country had found a safe ground/secured or guaranteed to speak freely, millions of unheard of stories would been recorded. What the COI has is “kab bahri mai bchilfa”

  Then here go again you are at it,

  “The reason people gave up on some opposition that are in diaspora is because of their thinking regarding the current situation in Eritrea.”

  I was born and grew up in Eritrea and lived there for years after the independence/PFDJ administration. So, the visits that you make to Eritrea is nothing. Body, you must live there to feel the pain.
  I am very connected and have family memebers who visit Eritrea and I know they would strongly disagree with what you are saying. There is absolute nothing good but bad going on in the country.
  As a matter of fact, as you were arriving at Asmara Airport over 100 young/underage kids flee by crossing the border to Ethiopia. I have seen this myself and it is documented daily by the UN humanitarian organizations.
  I also know the asmara residents cannot tolerate a flipflopper like you; and they are disguested by vacationing/visitors like you. Yes, drinking a cappuccino at bar Victoria while others are abused or oppressed is good for selfish people like yourself. Alemayo- enjoy the real owners of the nation are working hard to bring back Eritrea and your days of joy there are limited.

 • Nitricc

  “ዋናታትናይ ጽባሕ ኤርትራ፡
  ኤርትራ፡ ተመሃሮ ሰብ ኣልቦ ሞዴል መኪና ምምሃዞም ተገሊጹ ሽዱሽተ ተማሃሮ ምህንድስና ኮምፕዩተር፥ብብሉትዝን ብኣውቶማቲክን እትንቀሳቐስ፡ ሕጊ ትራፊክን ምልክታት ትራፊክን ኣኽቢራ ብዘይ ሓደጋ እትጉዓዝ ሰብ ኣልቦ ሞዴል መኪና ምምሃዞም ተገሊጹ።”
  then here the funny parts follows
  (ንሕና’ኳ ዳውንዳውን እንዳብለና ክዓርበና እዩ።)”
  HAHAHAHAHAHAHH THAT IS CLASIC. omg
  I think is one was written, personally crafted and scripted for one person in the awate-forum, you guessed it, the one the only and the dumb Thomas. lol (ንሕና’ኳ ዳውንዳውን እንዳብለና ክዓርበና እዩ።)” hahahahah .

 • Amanuel Hidrat

  Selam Alex,

  You have said: “We know so many of our neighboring countries have same or worst human rights as stated by EU diplomat in Eritrea.” This statement implies (a) we are the same like our neighbor countries so the situation of our people is not something we have to worry (b) CiO reports is biased because they are not reporting to similar situations in our neighboring countries. You see Alex, you have to focus wether the report of CiO is correct or not in regard to the human right abuses in Eritrea. In your earlier comment you told us, it is exaggerated report; and when you are asked what was the exaggerated report, you can’t come forward with the answer. The report of CiO is from the interviews of Eritreans around the world who experience human right abuse or who witnessed human right abuse in their country before they left our country. You have to trust you own people’s account.

  Despite government is a “necessity” to run a state, you should be always suspicious in the way they govern their subjects. Governments are always the “problem” unless they are challenged by their people. And the Eritrean regime is running the country without any constitution and rule of law for 27 years. For such kind of government, they don’t deserve even the benefit of doubts. So ask your conscience wether to stand with the cause of people or with the cause of the government. Always try to avoid ambivalence because you can’t be with both when they are at different end of the political spectrum. Don’t forget the interest of the people and the interest of the government are always in parallel.

  regards
  Amanuel Hidrat

  • Thomas

   Yes, Amma but this guy is never with the people but with the regime. If he was with the people, he would have seen the obvious things and say enough to the regime and tried to save lives. Since the badme war, how many youth like him has left the country and on their way of leaving how many have been killed on their way out and across the borders of Sudan, Ethiopia, Libya and else where. How many of our innocent people have been taken out or jailed because of what they said or what they did not say about the regime. Except miseries, lawlessness, person/person spying and disappearance with no trace of those who whisper a word about the crimes committed by the lawless regime, what is there to protect or support the regime for. It is human to show a concern for your own people, I worry too much whenever I confront with people like that of Alex. If he was jailed or disappeared by the regime he is supporting, I am sure I would have asked the regime or whoever to give him a chance to defend himself in the court of law. We are not talking about strangers to Eritrea, we are talking about citizens of Eritrea and the difficult life they are facing.

 • Ismail AA

  Selam Alex,
  This popular sport is one of the legacies of Italian colonial rule. Eritreans became pioneers in cycling in the region and the Continent, and kept on practicing and developing this sport after the Italians left. It is one of the good things such as asphalted roods and urban settlement infrastructures the Italians had introduced.

 • Kokhob Selam

  Dear Alex,,

  What do you mean? Did the late king government of Ethiopia got credit on the heroic of Ethiopian athletes like Abebe Beqila and Mamo Welde? How the hell that works? It is just the Ethiopian people that took the name..

  KS,,

 • blink

  Dear Alex
  You know by now if you write any good things about Eritrea you will be labeled as “ PFDJ “ , some are here to see Eritreans kill each other like the Ethiopians across ethnic lines , some are here who get irritated by simple truth and they will travel extra mile to make sure this good things are not from Eritrea but from weyane land. It is a very good job , well done to the producers and the hard working of Eritrean cyclists , run 🚴‍♂️

 • Amanuel Hidrat

  Selam Alex,

  Which part of the CoI report on the Eritrean regime is exaggerated? CoI report was/is exclusively on the human right abuse in Eritrea by the regime in Adi Hallo. One who deny the CoI’s report is one who deny the fate of our people under this cruel regime.

 • Thomas

  Hi Alex,

  I knew long about you (from the comments you have been posting here), but this statement of yours tells a lot about what your stand ” I do not belief on COI, since they are politically motivated.” If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. Here we go.

  • Kokhob Selam

   Dear Thomas,

   How great reply !!!

   KS,,

 • Peace!

  Dear All,

  A message to PFDJ Criminals:

  Regardless how long will it take, years or even decades, and no matter where will you be hiding, justice will hunt you down and make you pay the price you deserve.

  “ቤት ፍርዲ ኔዘርላንድስ ነቲ ኣብ መወዳእታ 1970ታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ብ”ቀይሕ ሽብር” ዝፍለጥ እዋን ገበናት ኩናት ፈጺሙ’ዩ ዝበሎ ኢትዮጵያዊ ኔዘርላንዳዊ አባል ስርዓት ደርግ ነበር ንናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ፈሪዱ።”

  Peace!

  • Paulos

   Selam Abi Seb,

   Thank you for bringing that up. That is precisely what came to mind when I read the news item the other day. As MLK eternally had it, “The arc of the moral universe is long but it bends toward justice.”

   • Peace!

    Hi Paulosay,

    No doubt justice will be served it is just a matter of time; the sad fact is though the unfolding crimes are senseless to the extent not serving the criminals themselves.

    Peace!

 • blink

  Dear all
  Did You watch the TPLA president interview, he mentioned the word “martyrs “ over 60 times or more after 27 years on power killing of Ethiopians respect for each other . The president tried to make the protesters only about Dergi reminants while almost 100% the protesters are all below 30 years old. He concluded that “ the other Ethiopian parties are to blame for the social breakdown. He tried to distance the weyane security apparatuses as no owners of the crime.

  He clearly stated TPLA is ready to kill people on the streets because other parties from other ethnic groups must no take power. How Lunatic is he to completely forget that people are murdering innocent people on streets.

  The Ethiopian education minster said” all universities are operating as usual while his prime minister said” over all there is no activity on all federal or state universities in Ethiopia. The Dr. debretsion said “the 35 days meeting was all but about changing policy not personalities.

 • Dear All,

  Let us acknowledge that africans may not be the first, nevertheless, if given the chance they can achieve a lot. An african all-female crew has done the miracle for the second time, by flying an all-female managed modern airplane on an international flight from addis to lagos.
  The next all-female flight might be addis to asmara, and i hope that all deniers and all who disparage africans and women will be on board, so that they may change their opinion.

  https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/12/17/ethiopian-airlines-fly-with-all-female-crew-from-addis-to-lagos/

  • Paulos

   Selam Horizon,

   Hats off to all the brave women. Really. Here is a golden opportunity lost under the pathetic and sore loser Isaias Afwerki. The opportunity here is not lack of economic cooperation with Ethiopia particularly in aviation but for all practical considerations Eritrean Airlines could’ve out-competed Ethiopia given smart business plan is executed. Here are scenarios to mention but a few: Eritrea is geographically closer to the Gulf states including to the entire Middle-East than Ethiopia. What’s more, Eritrea as a lay-over and for final destination as well is closer to Europe than Ethiopia. But of course, Isaias is set out to send Eritrea back to the stone ages for a reason only known paradoxically enough by his supporters.

   • Alex

    Hi Paulos,
    I agree with you on what happen to Eritrean Airlines. I followed its launch in 2003 and its demise after few years. if it was not for the interference of the government, the way they started with captain Asres at the helm, they will have been out competing other African and middle east carriers by now.

    • Paulos

     Selam Alex,

     I know Captain Assres and I know the family. He is one the best captains the continent ever produced. Again the but word lingers with an angst in all of us for we hopelessly try to find for a single hay with a particular length in a haystack if you will. I get reminded by a character played by Brad Pitt in the movie “Sleepers.”

    • Ismail AA

     Dear Alex,
     The pathetic way the Eritrean Airlines was de-capacitated to total paralysis could be learned from Kubrom Dalfa’s interviews and pal talk chat rooms, who was its manager before he left the regime to exile. The picture he drew could constitute a standard definition of how the regime kills any viable economic enterprise that could benefit the public.

     • Alex

      Hi Ismail AA,
      I listened to Kubrom interview about four years ago regarding Eritrean Airlines demise. What pains me most is every time the Gov put their hand in any successful business venture in Eritrea it go bust. If we did not have interference by current Gov, Eritrea will be a model country in our region. Why are Eritrean businessman and women successful in South Sudan,Ethiopia,Uganda, Angola,Dubai etc but not in Eritrea. It’s classical interference by PFDJ monopoly Red sea corporation that does not like to see competition. The day the that corporation is demolished that will be the best day.

     • Thomas

      Hi Alex,

      You like to call the regime in Eritrea (I like to call them mafias because they like to lead the nation by fear and control all aspects of our citizens) as government? I want to know how you define a government. Doesn’t a normal government has a legislature and Judiciary (taken from the definition given by Wikipedia)?

      “A government is the system or group of people governing an organized community, often a state. In the case of its broad associative definition, government normally consists of legislature, administration, and judiciary.” Wikipedia

      Dictatorship “One person holds all power (dictator). Usually this person is backed by the military.”

      On your above comment you said “The day the that corporation is demolished that will be the best day.” Now, what do you mean by the best day? Hey brother – the governing by fear and the lawless regime and its mafia system has to be destroyed completely for Eritrean to attain peace. Anything short of this will never be a solution. Go and refer back to the document written by the COI. This document has a full signatures/witness of the real victims of the regime. It won’t be that easy, you cannot wipeout someone’s life and set to be free. We will hunt you down, wherever you go. We are talking about the killings of precious lives. What goes around comes around!!

   • Haile S.

    Selamat Paulos,

    Limiting ourselves to the leadership vs citizen/country relationship, the issue is that the regime has plateaud the limit of achievement to its own leadership. Instead of making its (people’s) achievement an exemplary reference that citizens can refer to and comemorate, it has expriopriated it to itself and is forcing it through their throat by considering itself the alpha & omega while underestimating its citizens and considering them as permanent dirigibles incapable of driving themselves.

    • Paulos

     Selam Hailat,

     I would say the focal point between a governing body and the citizens revolves around human progress where human progress is certainly a function of time. If we employ indices at all, it is to measure if the present generation is living a better life than the previous generation.

     The governing body is mandated to capitalize and invest on human potential by providing opportunitis. And of course one of the resources that is generally utilized is investing in education among other basic things. This is the general scheme if you will whereby normal dynamics pans out between the governing body and citizens. In this globalized world, this basic idea stretches out by traversing boundaries when citizens of nations see their commonalities including sense of vision outweighs their differences. What is so bizarre and abnormal about Eritrea under Isaias is, it lacks the basic intellectual foundations of governing much less to work with other nations in a bid to realize a common goal.

   • Ismail AA

    Dear Paulos,
    Well, I am not sure whether the loyalists know the reason why their omnipotent leader has been leading the nation to stagnation stuck in the debris the three decades war of liberation had left. They just have forfeited their faculties of free judgement to “kulu yikealo” whose every folly is received by those folks as gift in the best interest of the county.

    • Paulos

     Selam Ismail AA,

     Of course the reason laid out by the supporters is when land is given precedence over rights where the rationale is pushed a notch up in an imaginary scale as in the nation is still under siege. That said, we go back again to the fundamental question: What really went wrong when Eritrea had every reason to succeed? When the vision to make Eritrea Singapore of Africa was cemented, it wasn’t based on a pipe dream for the essentials to make it one were there: Eritreans the most hardworking people one could ever find; Eritreans known among other things for the unconditional love of their country more than anything; Eritrea geographically blessed where it is situated at a junction where continents meet; Eritrea with 600 miles or 100 Km costline. If these fundamentals couldn’t make Eritrea Singapore of Africa, not sure what could have. In fact, Singapore made it to where it is with scant resources. What really went wrong indeed!

   • Tedla

    Selam Paulos,

    Not to rain on your parade here, but I think it’s probably not an accurate statement to say that Eritrean Airlines would have out-competed Ethiopian Airlines by now had it kept running. To be clear, I agree with some of the reasons you listed there, in particular the fact that Eritreans are hard-working people. They are also technically able – I worked with them, so I’m speaking from experience. But airline business needs more than a dedicated work force.

    For one, it’s heavily capital-intensive. Modern aircraft cost an outrageously large amount of money, may be more than 100 million dollars apiece. The spare parts don’t come cheap either. Forget major ones like engines (tens of millions of dollars), even minor parts (like Avionics equipment) are costly. You can get started by leasing (as Eritrean Airlines did) and operate with second-hand (and third-hand) spares. But that would complicate your operations as there could be possible safety issues. Some Western nations may even ban you if they observe something murky.

    The capital expenses don’t stop with the aircraft and the parts to go with it. You need technical facilities such as hangars, service shops, etc. As a former employee, I suspect Ethiopian Airlines is successful mostly because it has a very strong maintenance facility, and so it can repair its own equipment. Maintaining your own planes (including complete overhauls), repairing aircraft engines on site, along with several Avionics shops, etc. have really helped the company mitigate its expenses a lot – may be decisively so. Imagine the cost if all this was done in Europe or the U.S.

    There is also the business side of it. Ethiopian had been operating for seven decades, and it has already built an extensive route and a dedicated clientele. It has also benefited from Addis being the seat of AU, hence a venue for a growing conference tourism. Even its cargo business (flowers) is flourishing.

    Building modern passenger terminals with full amenities is yet another capital-intensive sink hole. So when you put all these together, it’s hard to see how Eritrean Airlines could have the comparative advantage against Ethiopian even in the best of circumstances.

    • Berhe Y

     Dear Paulo,

     I think the competition thing we need only to focus at long distance running on ourside and they should focus on cycling on their side. If we beat them at running we become world champions and if they beat us at cycling they become African champions (for now, until we become olempic champions).

     I am not trying to discourage competition but we should be realistic and be savvy business people. I think it’s better if we focus on partnership and cooperation where it will have long term benefits.

     The advantage Ethiopian airlines has already explained nicely by Tedla. Even others with much bigger economy in Africa are not able to do so. For example, Kenya, what could we possibly have more advantage than Kenya?

     In opinion, we should focus primary on trousim / resorts primary for the African market. Ethiopian airlines could be best partner to provide the flights while we benefit by the tourist activities.

     Berhe

     • Paulos

      Selam Berhino,

      Well, Tedla and Tesfu went technical in a rather defensive posture to say the obvious. Ethiopia’s stellar stride in the airline business is no match particularly in Africa but again in my earlier comments that was beside the point. What I was trying to say was, the “can do” Herculean spirit and fierce determination of Eritreans could have out-competed Ethiopia in the long ran possible. This certainly may sound melodramatic but if the competition started say in 93 one can only imagine what the outcome could have been by now. But sadly enough the “can do” spirit is not only compromised but morphed onto abject indifference instead.

   • Tesfu

    Dear Paulos,
    I am Eritrean first. ” Eritrean Airlines could have out competed Ethiopian” this statement does not hold water. U can not compete having dime in ur pocket where as Ethiopia has in business for 7 decade. There were many Eritreans working at the airline despite that, Ethiopians managed to full extent. one of the best

    • Kokhob Selam

     Dear Tesfu

     Then, why is Eritrean airline failed?

     KS…

    • Nitricc

     Hi Tesfu, airlines business is very tough one. But the haters of the Eritrean government will go down in everything what they think negative is. Eritrean government have many screw ups and may short comings but to crtisize the Eritrean government on this one is stupid and ignorant. I just hate ignorant people. I admit Ethiopian Airline is the best in Africa but i have doubt that will be taken over by the Chinese either. I think it was very ambitious for Eritrea even to start Air service giving what they have to go through. there is no one in Africa ever secedes in airlines bossiness besides Ethiopian but if Eritrea doesn’t go to war with Ethiopia for he survival it may have a chance but most stupid Eritrean won’t consider the cost and the damaging war with Ethiopia. the point is the Ethiopian Airlines will be taken over by the Chinese then what?

     • Saleh Johar

      Hi Nitricc,
      Cut it. Please cut it out. The PFDJ that you try to beautify is nothing but poison fingered. Anything it touches dies. Indeed, there wre many Eritreans who expressed interest, and in fact poured resources to make it happen. But when a government interferes in everything, you get what we have: a total failure of all businesses. Not only they never learned from their repeated interference and thirst for control of private capital, and their proverbial greed, they insisted on repeating the same interference many times over. In the process, many stellar entrepreneurs, people who had the clout and leverage to attract foreign investments, were discouraged and those who really invested heavily got burned and lost a lot of money. For what? because everything has to come under the thumb of the robbery chief of the PFDJ, Hagod Kisha.

      In short, with apologies, I can surmise that you know nothing about the subject and it is better you stayed away from topics of business and economics, altogether. You just can’t mix partisan nonsense with sensible management of business enterprises. Albanian model of running an economy, and bringing the border war scapegoat cannot be milked for decades. No country was ever hindered from developing its economy because of some border war, except Eritrea under the PFDJ. Believe me, they are poison fingered. Qursusat, as we say in Tigrinya

     • Paulos

      Selam Ayay,

      I specifically remember in the late 90s when I was in Asmara for a visit and as it happened, a good friend of mine and I stopped by this office, a company owned by an expat where the business is mainly centered on spare-parts of airplanes including shuttle busses mainly from South-East Asia to be utilized at the then expansion plans of the airport in Asmara. The guy was committed to have that happened and he invested on the project tones of money. Next thing I knew, the guy got arrested on trumped up charges and obviously the company went bust. This is Eritrea under PFDJ where the modus operandi is nip it in the bud.

      P.S. Basic economics: A government encourages small businesses to flourish. A small business hires people, the hired people earn money, the earned money is spent on goods and services, the people who provided the goods earn money in return then they invest the earned money on other businesses and the other businesses make profit and hire more people….the cycle goes on ultimately expanding and growing the economy where the government spends the taxed money on social services and on public infra-structures as well. And if you reverse the whole dynamics starting by discouraging small businesses, you get Eritrea under PFDJ.

     • Ismail AA

      Hi Paulos,
      Careful not to say what you have written under P.S. Basic economics in the presence of regime zealots. They will accuse you for unforgivable heresy because you have dared to know more than the man at the helm and his super loyal clique members. For them, such basic concepts are alien and plots woven by enemies of the regime. Who ever dares to voices them deserves banishment without trace.

     • Paulos

      Selam Ismail AA,

      Thanks for the laugh. That is my barely baby step and rudimentary knowledge about economics. Of course, one can make an argument about command economy where in principle the so called Gini coefficient could be close to zero. But that was tried and it kills the spirit of enterpreunership, innovation and invention. Obviously, we are talking about basic intellectual foundations of nation building where the number one priority is investing on human capital. And the reverse is destroying human capital by investing on fear and mistrust instead that ultimately destroys the social fabric of the society.

     • Ismail AA

      Selam Paulos,
      The regime runs a kind nameless economy that defies classification. Have you ever heard an economy without national budget or national income-expenditure index? I doubt whether Mr. Corrado Gini would have been able to apply his statistical tools to our country’s economy.

     • Haile S.

      Selam Paulos,
      Paul, you are confusing us by touching at every science and non-science:-) I thought you just attributed a coefficient to Jinni! I am confusing the demon and the genius now!

     • Paulos

      Selam Hailat,

      You should see me laughing. Obviously Gini is an Italian dude who came up with a statistical tool if you will to measure income redistribution intra-nations. I remember back in Asmara in high school, we had a guy where we all thought that he was a genius and slapped him with a moniker ደብተራ. Here is a question for you, as you have aptly put it, the root word for genius was Jini as in the people with extraordinary mental acumen were taken for being possesed with a demon. What do you think was the reason to call someone really smart—ደብተራ?

     • Haile S.

      Hi Paul,
      Good memory. Yes ደብተራ was the nick name of everyone who excels in school. ደብተራ were not only the scribes, but also the quintessential intellectuals of the Tewahdo church. Therefore, I think it is for this reason. When calling someone a ደብተራ, it has a conotation of someone who studies a lot. One who doesn’t mingle with the others to play.
      P.S. Debteras are blamed of boosting their intelligence by consuming a concoction of Datura stramonium (ዕጸ ፋርስ, መዘርባዕ). Don’t try it; you have more than enough of it. It is a very very toxic plant.

     • Paulos

      Selam Hailat,

      That’s funny. Thanks for the kind words. And thanks for the lesson the reason they’re called ደብተራ. It makes sense.

     • Nitricc

      Hey SJ; You are right I don’t know much about it but I know the toughness of the business and the truth and defending the truth is not defending the government of Eritrea, not at all. My point was, let alone a new, poor, inexperienced and war torn country like Eritrea, it is tough business to may African country. This is the truth! For instance, Togo can’t run her flagship airlines and they gave to
      Ethiopian airlines. Even Nigeria, they are about to go down and there is a talk, it might become under Ethiopian Airlines. The main reason Ethiopia become so successful is because of Africans inability to maintain functional airlines and the abuse African’s they got from Air France. Ethiopia is getting the business what used to be Air France. If establishing an airliner was that easy; you tell me why
      many Africans failed to establish a successful and functional airlines? You see, SJ, defending the truth is not defending the government. I am the defender of the truth.

     • Saleh Johar

      Nitricc,
      Again, forget partisan politics. Note this: if truth is so evident like you make it sound, your rhetoric is valueless because others should also know the truth that you know—if it obvious.

      Having a national carrier with a flag is politics, having efficient means of transportation is good business and good governing. A state is not supposed to have a flagship airline if it can’t afford it. But not providing means (and freedom) of transportation is ineptness, gaHmaT sraH. People go into partnership or loans if they must start a business to provide necessities. Failing that, a state can lease its air flight rights to any able airline to fill the gap because what’s needed is transportation, not a flag meaninglessly waved. Many countries do not have national carries but the people do not suffer from lack of it. The airlines of the world are owned differently: state owned, public and private owned, private owned, etc. Eritrea should at least have an airline that fits its needs, not the PFDJ’s pockets or greed. So, Togo, your preferred example might not have a national airline, but access is not limited because of that. Your other example supports my argument: you know that Nigeria has the money and market needed to have an airline. But if it’s not feasible for the countrynot to have an airline, it shouldn’t , be it private or public. But Nigerians should not suffer for lack of efficient and affordable air transportation, unlike Eritrea. Google how many national governments do not own an airline, and how many do not have a national airline, public or private, and you will get the answer. In short, do some basic research, ask humbly if you don’t know, before you make laughable comments. That is all. Except that, weyane or no Weyane, Ethiopian airlines is a world class, efficient, profitable undertaking. How did you forget that provable TRUTH 🙂

     • Nitricc

      Hey SJ; in a way you are stressing my points. Of course it is all about efficiency style of management and profitability. And that is my exact point; Eritrea had none of those, efficiency and style of management back then and even now. Simply said, it was and it is unreasonable to think for Eritrea to succeed in any airline business. For life of me, why is it the war with Ethiopia doesn’t consider a drawback to Eritrean economic growth? The only different between my point to yours is that while you put the blame squarely on the government of Eritrea ; while I am acknowledging the weakness of the Eritrean government but I also understand there was a good reason which complicated to the weakens and ultimately failure, namely the war. I have no idea why the war and its costs is ignored.
      Are you saying the war had no effect in the failed airline establishment?

     • Kokhob Selam

      Dear Brother Nitricc,

      “Of course it is all about efficiency style of management and profitability. ” So, Isn’t that cruel admins main cause of failed estate?

      KS,,

     • Hi Nitricc,

      Whether we like it or not the blame lies squarely with the eritrean regime by all accounts, for the simple reason that instead of concentrating its energy and the energy of the people on economic development, it started wars of aggression on all sides with its neighbors, thus squandering the meagre economy by buying arms instead of directing the money to the economy, and by bringing destruction.

      Pfdj has an anti-economic-development and a pro-war-mongering mentality. Wars and destruction do not happen by themselves. War is not a pandemic viral disease you do not know easily the why and the where from it came. It is the result of the decision of militarized regimes, and pfdj is such a regime, which should take all the responsibility and the blame. Therefore, the economy, business including eritrean airlines, and development in general, are the consequence of the policy of the pfdj regime, and the main reason everything has stagnated.

      If the war resulted in economic destruction and stagnation, the cause of the war was dia/pfdj, especially when eritrea was in no danger from anybody.

      War and destruction was the choice the regime made for eritrea without asking anybody, and therefore, dia/pfdj bear the ultimate responsibility for what has happened in eritrea and may happen in the future, as long as they remain the only policy makers. It is impossible to sanitize dia/pfdj.

     • MS

      Selam SGJ and Nitrickay
      I think Eritrea could have fared better in rendering services than running an airline. Nitrickay, you want to put the whole blame on the cost of war. Of course war is costly, and no body denies that. That’s why private capital is necessary to fill in the gap. Do you think the government of Eritrea has been business friendly? The only sector that has been making news is the mineral sector and that is because PFDJ knows it could twist small mining companies where it usually end up holding a big chunk of the shares. From the beginning, Eritrean airline was more of a political proposal more that it was a sound business venture. Speaking of war cost , most attempts of getting the flagship airline were done after the war. So, why were all those attempts made if there were no capital or expertise to run them? At the beginning, many Eritreans rushed to help the launching of the airline with their expertise and investment proposals. All those who made those efforts are not around now. They left disappointed. Some of them live near me. Today we have an aging small airport in Asmara, and a new airport that cost hundreds of millions in Massawa .Wedi-Afom is heard lampooning African leaders for their white elephant projects. Well, that’s what the real white elephant is, my friend. It was an airport that has not seen an airplane. By now probably it is obsolete, not only it has not produce profit and growth but it has not paid its costs. Business should be left for business people; Generals and colonels should lead the army. Eritrean airline could have started small. 1. Focus on services and transits; 2. run small carriers owned privately-Asmara-Asab-Teseney- Jedda-Khartoum-Sanaa/Yemen and may be soon Mekele…Its market is limited to Eritrean diaspora and tourists. It is futile to compete with big carriers like Ethiopian Air Line. Sure, once peace prevails in the region, Eritrean airline could grow fast under the shadow of Eth-AL picking up links.
      In general the proposal of airline should not be a political decision. It has nothing to do with national pride. There are other sectors such as tourism and fisheries that Eritrea could have excelled in, but as IA himself admits, so far the hands of PFDJ has been “Qursus”, to use SGJ’s word. Nitrickay, where your argument fails is here: if Eritrea did not have the money or the expertise, why did it start a business that sure to fail? Remember, after independence, Eritrean airline started as an authority selling tickets for Ethiopian airline and handling the airport that had been run by Ethiopian airline. It was right after the war that it had expanded to a carrier flag, 2002. So, what you say about war and money is not convincing. The rule of thumb for any business is that if its profit is less than zero, abandon it; change management, structure, ownership, etc*.
      Therefore, in round one:
      Nitrickay scores: 0 + looses some more teeth
      SGJ=1 + grows some more teeth
      *I have no clue about airline business, anyway.

     • Da Yo

      Hello Bud,

      Why should he be humble and not make outrageous comments? Some of us come here just to have a good laugh. Nothing wrong with that.

     • Hi Nitricc,

      Ethiopian airlines is already speaking chinese, not because it is taken over by the chinese, but because it has opened africa for them. Remember, the latest boeing 787 is named after beijing, and the chinese are going to build a new international airport, strategically positioned to connect europe, africa and asia. China may invest in eal, because it is a growing and hopeful enterprise.

      A negative thought about ethiopia is not going to help pfdj’s eritrea in any way imaginable. Think positive; think how to become part of the game, and not a bystander and a watcher, as the world changes around pfdj.

      Instead of begging different airlines to fly to asmara, just try to imagine eal connecting asmara to the outside world on a daily basis, and eritrea participating in the eal industry. Wishing failure for ethiopia is not going to help pfdj, because pfdj is condemned to fail.

 • Dear Saay7,

  As you have said to me, I will heed your suggestion and not say sorry. … Rather Celebrate the life of About Younis the Patriarch of Sa ay7.

  Nsdra Khulu tSinAAt yhabkum.

  Solomon.

  I Just Called to Say I Love You
  Stevie Wonder
  LYRICS
  No New Year’s Day to celebrate
  No chocolate covered candy hearts to give away
  No first of spring, no song to sing
  In fact here’s just another ordinary day
  No April rain
  No flowers bloom
  No wedding Saturday within the month of June
  But what it is, is something true
  Made up of these three words that I must say to you
  I just called to say I love you
  I just called to say how much I care
  I just called to say I love you
  And I mean it from the bottom of my heart
  No summer’s high
  No warm July
  No harvest moon to light one tender August night
  No autumn breeze
  No falling leaves
  Not even time for birds to fly to southern skies
  No Libra sun
  No Halloween
  No giving thanks to all the Christmas joy you bring
  But what it is, though old so new
  To fill your heart like no three words could ever do
  I just called to say I love you
  I just called to say how much I care, I do
  I just called to say I love you
  And I mean it from the bottom of my heart
  Can we sing it one more time please
  I just called to say I love you (I just called to say, I just called to say I love you)
  I just called to say how much I care, I do (I just called to say, I just called to say I do)
  I just called to say I love you (I just called to say, I just called to say I love you)
  And I mean it from the bottom of my heart, of my heart, I love you form the bottom of my heart
  Songwriters: Stevie Wonder
  I Just Called to Say I Love You lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

 • Lebam

  Dear Younis family,

  My deepest condolences to the family and friends. May he rest in peace and enjoy paradise.

 • Peace!

  Ahlen Saay,

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  Peace!

  https://uploads.disquscdn.com/images/215f84fa79e2f9a0d33e420165f6f285763d770acb4f9b3d51fc6b17d718ec5e.gif

 • Semere Tesfai

  Dear Saay

  I’m sorry to hear about the loss of your father. May God grant you and your family the strength needed to get through this difficult time.

  Semere Tesfai

 • Nitricc

  Dear SAAY; I am very sorry for your loss. Be strong my man.

 • Beyan

  Dearest Sal,

  My you draw solace and comfort in being surrounded with your family in this difficult time. No words one can say would capture how one feels when losing loved ones. Nevertheless, the best way I know how to say this is to let you know that my thoughts are with you. My heartfelt condolences to you and your loved ones, and may he rest in peace.

  The man of letters in you might find comfort in reading some quotes in how writers expressed their grief. We all grief in our own ways, for me it is returning to C.S. Lewis – a very thin book – but profoundly insightful. Of course, if reading anything isn’t the way you process grief, please disregard, but herein follow some thought provoking words from the late C.S. Lewis, just in case, you felt the need to read:

  “God has not been trying an experiment on my faith or love in order to find out their quality. He knew it already. It was I who didn’t. In this trial He makes us occupy the dock, the witness box, and the bench all at once. He always knew that my temple was a house of cards. His only way of making me realize the fact was to knock it down.”

  “We were promised sufferings. They were part of the program. We were even told, ‘Blessed are they that mourn,’ and I accept it. I’ve got nothing that I hadn’t bargained for. Of course it is different when the thing happens to oneself, not to others, and in reality, not imagination.”

  “No one ever told me that grief felt so like fear. I am not afraid, but the sensation is like being afraid. The same fluttering in the stomach, the same restlessness, the yawning. I keep on swallowing… At other times it feels like being mildly drunk, or concussed. There is a sort of invisible blanket between the world and me. I find it hard to take in what anyone says. Or perhaps, hard to want to take it in. It is so uninteresting. Yet I want the others to be about me. I dread the moments when the house is empty. If only they would talk to one another and not to me.”

  “For in grief nothing “stays put.” One keeps on emerging from a phase, but it always recurs. Round and round. Everything repeats. Am I going in circles, or dare I hope I am on a spiral?… But if a spiral, am I going up or down it?…

  “The death of a beloved is an amputation… How often — will it be for always? — how often will the vast emptiness astonish me like a complete novelty and make me say, “I never realized my loss till this moment”? The same leg is cut off time after time.”

  ― C.S. Lewis, A Grief Observed

 • Fanti Ghana

  Dearest Saay,

  My sincere sympathies to you and your family. My heart goes out to you, and I share your sorrow at this moment. May God give you and your family the strength you need.

 • Sarah Ogbay

  Dear Saleh,
  My heartfelt condolence on the loss of your beloved father and my neighbour. May the Almighty be there for you and your loved ones to give you strength through these difficult days! And may his soul rest in peace.

 • Teodros Alem

  Dear Saay
  I am sorry for your loss.
  May God be with you.

 • Berhe Y

  Dear Saay and family,

  I am really sorry for your loss.

  May God give you the strength in this hard time.

  May his soul rest in peace.

  Berhe

 • Thomas

  Hi Saay,

  I am so sorry to hear about your father’s passing. I know this is a very difficult time for you and your family. You have my very deepest sympathy.
  With thoughts of peace and courage for you!

 • Amde

  Selam Saay,

  I am terribly sorry for your loss. My deepest sympathies.

  I feel like you are like a brother to me and your father someone I would have been honored to meet.

  I wish you to find peace and comfort.

  Amde

 • Abraham H.

  Dear Saleh Younis,
  My deepest sympathies to you and your family on the loss of your father. May his soul rest in peace.

 • Simon Kaleab

  Selam saay,

  May his memory be blessed.

  Stay strong.

Tyranny: Slavery Of the 21st century

04 Jan 2018 Neama Fkak Comments (39)

The last twenty-six years have been the most painful years for the Eritrean people. For more than two decades Eritreans…

A Somber New Years's Eve In Eritrea

01 Jan 2018 Gedab News Comments (161)

New Year’s Eve of 2018 has been the most somber night compared to how Eritreans celebrated the night in the…

Hajji Mussa: Awate.com 2017 Man of The Year

01 Jan 2018 awatestaff Comments (15)

On Friday, October 20, 2017, the Eritrean security forces arrested Hajji Mussa Mohamed Nur and scores of others from different…

The Hurt Locker: Film Review and Analysis

31 Dec 2017 Beyan Negash Comments (14)

In an era of the Internet, in the age of sound bites, and in the world of texts that collapse…

Music

Cartoons

Links

Follow Us

Email
Print