Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kokhob Selam

  Dear Awate participants..Look what I wrote in 2014 about ministry of justice..Now I saw what she replays to USA Eritrean meeting to those what ask regarding..

  እንተተረዲኢክስ ከዕልለኪ ሚስጥር –
  ነብስኺ ሕተቲ ኣበይ ኣላ ኣስቴር –
  ንስኺ እንተትኾኒ ኣብ ውሽጢ ኮንታይነር –
  መን ምሓተተልኪ መኪቱ ክጋተር ?

  ኣነ ዶ ውይስ ‘ቲ ደጋፊ ህግደፍ – መን ምስ መከተ :-
  መን እዩ ‘ቲ ሰነፍ – ሓቂ ዘይዓትዓተ :-
  ፈሺሉ ዝተርፍ – ከይሞተ ዝሞተ –
  መን እዩ ‘ቲ ጉፉፍ – ሕስረት ዝሸመተ ::

  እወ ንስኺ እንተትኾኒ እስርቲ ዒላዒሮ –
  ኣስቴር ኣብ ክንዳኺ እንተትኸውን ዕትሮ –
  ኣስቴር እንተትኸው ስርዓት ኣልቦ ዓዋን በሰሮ –
  ዘጣቕዕ ኣይምሰኣነትን ሃራሚ ከበሮ ::

  ኮኾብ ሰላም 04/11/2014

  • Haile S.

   ሰላም ኮኸብ፡

   መልሲ ህግደፍ ዘሕዝን’ዩ፡ ጥራይ ‘ንሕና’
   ንሕና ንሕና፡ ንሕና ንሕና፡ ኩልጊዜ ንሕና
   ንስኻትኩም ንስኻትኩም፡ ንሕና ንሕና
   እንታዎት ኢኹም ኣይትበሉና
   UFO እንተደሊኹም በሉና
   USO (unidentified sitting object) ዋላ ኣጠምቑና
   ንሕና ኢና ንሕና
   ብብድሆ ተለቢድና
   ንሃገራዊ ድሕንነት ኣሲርና
   ንሃገራዊ ድሕንነት ተጋጊና
   ንእሰሮም ነጥፍኣዮም ብጾትና
   እንታይ ኣእተወኩም ኣብ መንጎና
   ካባኹም ናህና ንንሕና ይቐርቡና
   ይሃልዉ ኣይሃልዉ ጌርናዮ ኣለና
   እንዳ ፈለጥና
   ኣይትኽሰሱና
   ኣይትገስጹና
   ብጹኣት ኢና
   ተዓሚጽኩም ኣመስጉንና
   ንሕና ኣብ ስልጣን ዘለና
   ዋላ ብጌጋ ንመርሕ ኣለና
   ኤርትራ መራሒ የብላን ብዘይካና
   ንስኹም ክትመርሑ ኣይንፈልጥ ርኢና
   ንዑ ሓቦ በሉ ብዓመጽ ኣውርዱና፡ ተክኡና
   ባእሲ ብዕርቂ ኣይኮነን ዝፍታሕ ኣባና
   ሰላም ምምይያጥ የለን ኣባና
   ክሳድና ንምሃብ ድልዋት ኢና
   ክንብድሃኩም ተቐሪብና ኣለና
   ኣብ ስልጣን ዘየለኹም ክእለትኩም ኣርእዩና
   መናእሰያት ካብ ሃገር ንሰጎም ኣለና፡ እንዳፈለጥና
   ንስኹም ተቐቢልኩም ዝገበርኩምሎም ኣርእዩና?
   እወ ንኣምን ዘበን ግርምቢጥ እዩ ኣከያይዳና
   ስክፍታ የለ፡ ሕፍረት የለ፡ ዝመጸ ብብድሆና
   ንሕና ብድሆና፡ ብድሆና ንሕና

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ዓዋተ

  ሓበሬታ: 30 ደቓይቕ ድሕሪ መግቢ ተንበብኩማ ይምረጽ

  ኣነሲ ኣይመስለንን ምዃነይ ኣነ
  ሎሚ ጀማል ጽባሕ ብርሃነ
  ሓንሳብ ይመስለኒ ዑመረዲን ጽንሕ ኢለ መድሃነ
  ስራጅ ፍስሃየ ዓብደል ዋስዕ ኪዳነ
  ሓንሳብ ማልያ ሓንስብ ድማ ጎልፎ ተጀንጂነ

  ዝኾንኩ ይስመዓኒ
  ጣዕ ዝበለት ጸሓይ ግመ ይመስለኒ
  ዓይነይ ድዩ ጠሊሙኒ?

  ዋላ ሓንጎለይ ክፍሰሓለይ ጀሚሩ
  ተዘይኮይኑ
  ከመይሉ ‘ዩ ዝጽልምተኒ ብቐትሩ

  ጥሜት ስእነት
  ናይ ሰላም ሕጽረት
  ከሎ
  ከመይ ‘ለየ ዝሓስብ ዓዲ ጽቡቕ ኣሎ?

  እምበርዶ ኣነሲ ኣነ ‘የ
  ከመይ ‘ለየ ጽጋብ ብጽጋብ ኮይኑ ዝብሎ ንዝጠመየ

  መንዲል ኣየድልይይካን ዝብሎ ንሓደ ነፋጥ
  ኣንታ ጅግና ዝብሎ ንሓደ ለኽባጥ
  ከማኻ ቅኑዕ ዘየለ ዝብሎ ንሓደ ጎባጥ
  እንዳረ አኹ ከምዘይረኣኹ ምስቃጥ!

  እንድዒ ‘ዚኣስ ኣነ “ኣነ” ምዃነይ ተጠራጥር
  የድልዩኒ ለዉ ጅምላ ናይ ፕራግ ዶካትር
  ወይ ድማ ዶክተር ፍጹም ናይ ሓንጎል ምሁር
  ሓንጎለይ ጨዲዱ ኣቢሉ ምትር
  ‘ት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ግዕዘይ ከብሎ ኩስትር
  ሽዑ ኣነ ከም ንቡር ክነብር

  ተዘይኮይኑ

  ዘለኹዎ ኩነታት ብግምጥልሽ ኮይኑ
  ከም ኣቦይ ታፍላ ክልተ ናይ ጸጋም ዓይኑ
  ናብራ ዓለም ትርጉም ይስእነሉ

  ኣብ መወዳእትኡ ዓደይ ገዲፈ ሰፈርኩ ኣብ ምዕራብ
  ሰኣን ሓቂ ምዝራብ?

  ሰኣን ነቲ ዝሪኦ ኣሎ ምባል
  ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ምቕባል
  ከምኡ ምባል ተዝለምድ ደኣ
  ምድሓንኩ ኔረ ካብ ውሽጣዊ ምስንካል

  እሞ
  ኣነሲ ኣነዶ መስለኩም?
  እስከ ንነብስኹም
  ሕሰብሉ መን ምዃንኩም
  ከይትኾኑ ከማይ ብውሽጥኹም ዝሰንከልኩም
  ጥዑያት ትመስሉ ብደገኹም

  ምናልባሽ ‘የ እንታይ ይፍለጥ

  ትሕማመይ ከይከውን ሕማም ናትኩም
  ብቐትሩ ዝጸልመተኩም

  ግን ኣጆኹም ተስፋ ኣይትቘረጹ
  ፈውሳ ክነግረኩም ፍርሒ ኣቋርጹ

  በሉ ‘ታ ሚስጥር ፈሊጥኩማ
  ፍርሒ ‘ያ ኣብዛ ነብሰይ ተጠምጢማ
  ምውጻእ ኣብያትኒ ሰጢማ

  እንታይ ጉድ ተረኽበ

  ፍርሒ ምሰውጻእኩዋ ካብዘ ነብሰይ
  ኣነ ኣነ ምዃን ክጅምርየ ከም ቀደመይ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ዓዋተ

  ክልተ ደቂ ክላስ ዝነበሩ ይራኸቡ
  ዝሓለፈ ግዜ ኣልዒሎም ይዛረቡ

  እቲ ሓደ

  እንታይ ኣጽኒዕኪ ኢሉ ይሓታ
  እንታይ ኮንካ ‘ታ

  ምሽ ነጊረካ ባዮ-ኬምስትሪ ኣጽኒዐ
  ዋእ! ንሱ ሕሸኪ ዝተበልዐ?
  ካብ ኣዴኺ ዘይተጽንዒ ከም ከርበ ኣምዐ
  ምሃብኩኺ ኔረ ንድየ ቆጽልታት ሰላሊዐ

  ኣይተረደኣካን በለቶ
  ጠመታ ክምሰል ዝሓርበቶ
  ኣይደንጎየን ደገመላ
  እዚ ናትኪ መጀር ናይ ላንጋ-ላንጋ
  ወሰኸላ

  ሓዲኡ ዘይትሕዚ
  ወይ ባዮሎጂ ወይ ድማ ኬምስትሪ
  ከተቃምሚ ኣብ ቃልዕ ቀትሪ
  ንሰብ ክትምህሪ ክትመኽሪ

  መስለኒ ኮንፍዩዝ ኮንኪ?
  ኣብ ሓደ ምርጋጽ ስኢንኪ

  ኣንታ ሓወይ ዝተረደኣካ ዘሎ ኣይመስለንን
  እንታይ መጺኒ ኮንፍዩዝ ዝኸውን
  በል ንስኻ ‘ኸ እንታይ ኣጽናዕካ
  እስከ ንገረን ከይሓባእካ

  ናተይ ደኣ ተባዕታይ መጀር ‘ዩ
  ብ ምኩሓት ተሓርዩ
  ተመምዩ
  ናይ ተባዕታይ ተባዕታይ ‘ኳ ‘ዩ ተሰምዩ

  ከየንዋሕኩ
  ኳንተም መካኒክስ ‘የ ዘጽናዕኩ
  በለ
  ኣፍልቡ ገተረ
  መዳልያ ከምዝዓተረ

  እንታይ ኢኻ ገፋሕፋሕ ትብል
  ፊዚክስ ኣጽኒዐ ምባል ‘ንዶ ኣይቀልል

  እሞ ሕጂ ንታይ ትሰርሓሉ
  ይኣክል ድዩ ስድራኻ ክትናብየሉ
  ካልእ ሕቶታት ‘ውን ኣዝነበትሉ

  እሕሕሕ በለ ጎረሮ ከጽሪ
  “ዛት ኢዝ ናት ኢምፖርታንት” በለ ብነድሪ

  ሕቶታታ ደስ ኣይበሎን
  ኣብ ስራሕ ምድላይ ከምዘሎ ክነግራ ኣይመረጸን

  ተሃዊኸ ‘ለኹ ብምባል ተፋነዋ
  እንታይ ድየሓቲተ ክትብል ደንጸዋ
  “ሲ ዩ ለተር” ኢላ ተፋነወት
  ከመይ ድዩ ዝገብር ፊዚክስ ምጽናዕ በለት

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም ማሃንድሳይ,

   “ካብ ኣዴኺ ዘይተጽንዒ ከም ከርበ ኣምዐ
   ምሃብኩኺ ኔረ ንድየ ቆጽልታት ሰላሊዐ”

   This part of your poem gave me a kind of smile. Because, it reminds me “medicinal chemistry of natural product” in the school of pharmacy. እቶም ቆጽልታት እቶም ሰራውር and the whole complicate structural formula. ማሃንድሳይ ቀደም እንድየ አለልየካ:: stand tall!

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    የቐንየለይ ኤማ!
    ሪኢኻ: ማትሪክ ምትራፈይ በሰላ ንድያ ገዲፋትለይ: ኣብ ክንዲ ሓሚቐ ምባል
    ነቶም ዝተዓወቱ ብጾተይ ንምውዳቕ ለይትን መዓልትን ‘የ ዝጽዕር ዘለኹ 🙂

    ሰንበት-ሰንበት ድማ ን ኩለን መጀራት ክበጽሐን ተዳልየ ኣለኹ።

    ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ሃፋትም: ዝና ዘትረፉ ዜጋታትና: ክሽምጥጦም ‘የ። ከመይ ደኣ!
    እዋይ ቅንኢ ክኸፍእ!!!

    • Amanuel Hidrat

     ሰላም መሃንድሳይ,

     ሓብትኺ ተዓዛቢት’ንድየ በለት ሰበይቲ
     እዩ ዝነበረ ነዞም ከምዚ ከማኻ ገጠምቲ
     ብስምና ወርቅ ታሪኽ አቅረብቲ

     ማሃኖድሳይ መጻሕፍቲ ዘዕርኹቱ
     ላይብረሪታት ዝኾነ ገዛውቱ
     ከመይ ኢሉ’ዩ ማትሪክ ዝኸውን ጸገማቱ

     አነ ይመስለኒ’ሎ ተዘክሮኻ
     ብዛዕባ’ቲ ጋንየን ሳሕል በረኻ
     ፈዳይ ኢሉ ክጽሕፍ የዛኻኽረኒ
     ክሕንሕን ክምድርከሎ ሕጂ ኾይኑ ስማዓኒ

     ንዝበልጽዎ ብጾቱ በብሓደ ዘጽንት
     ዘውዲ ለቢሱ ክምለኽ ከም ጣኦት
     ዝነበረ ና’ኣባሕኡ ሕልምታት

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ሰብ-ዓዋተ

  መዓልኪ ቁጽሪ 4ተ
  በለታ ን ቁጽሪ 8ተ
  ኣይኮንክን መዛርብተይ
  እንታይ ርክብ ኣለኪ ምሳይ
  መለሰት ቁጽሪ 8ተ, ቂም ዝነበራ ትመስል
  ገጻ ጽውግ ተብል

  ግደፍዮ: ሓንኳል ድማ በለት
  ዝዓበየ ጽውግታ ‘ንዳርኣየት
  ወ ይለከ 4ተ ደገመት

  ሓደን ሓደን ምስተበሃላ
  ቁጽሪ 4ተን 8ተን ተሃንዲደን ክበኣሳ
  ሓመድ ክላሓሳ

  ኣነ ዛምልክዕቲ 8ተ
  ብስርዓትን ሕግታትን ተመሪጸ
  ካብቲ ናትኪ ኣዝዩ ዝበለጸ
  ብምልኩዓት ቁጽርን ፊደላትን የ ተወቂጠ
  ዘይረኽቦ ዘይብለይ 8ተ

  ትፈልጥኖ ዶ ካብ ምንታይ ከምዝተሰራሕኩ
  ታተ ክብል እግረይ ከይተኸልኩ
  ካብ ቁጽርታት ዓረብ ካብ ፊደላት ላቲን
  ንሱ ጥራይ ኣይኮነን
  ካብ ፊደል ግእዝ እውን
  ‘የ ዝውንን

  Kab S klte O wey dima klte zero
  kuSrtat 6 9 teTemtime

  ካብ S ክልተ O ወይ ድማ ክልተ ዘሮ
  ቁጽርታት 2ተ, 6ተ, 9ተን ናብኡ ትድምሮ
  ፊደል “ያ” ድማ ንኹሉ ትጠመሮ

  ቁጽሪ 4ተ ኮለፈታ
  ኣነ 4ተ ዶ በለታ

  ከማኺ ኣይጀሃርን
  ብዘይኮነ ኣይዓፍርን
  ግን

  ኣነ ተ ካብ ፊደላት ግእዝ ላቲንን ግሪኽን
  ከምኡ ድማ ቁጽሪታት ዓረብን
  ‘የ ተንዲቐ
  ብኩለን ቁጽርታት ድማ ተመሪቐ
  ፍልጠተይ ሰኒቐ

  ካብ ፊደላት ላትን
  ረ ሩ ገ ተ ፊደላት ግእዝ ዓንዲ ተኺለን
  ፊደል ግሪኽ “ጋማ” ኣሰንየን
  ቁጽሪ ሓደን 9ተን ተጠምጢመን
  ንዓይ ክሰርሓ ሰሚረን
  ዝከኣለን ጽዒረን

  ስለዚ 8ተ ዘይኮንኪ መወዳድርተይ
  ንላም ‘ዶ ወሊደኪ ትብላ ብተይ
  ከምኡ ዘይኮነ መተዓቢተይ
  ልቢ ግበሪ
  ንቁጽሪ 10ተ ሕተትያ ክትማሃሪ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ዓዋተ

  ከይቃለስ: ኮይኑ ኣንጻር ጥቕመይ
  ጀነራል ስለ ዘለኒ ወዲ ሓውቦይ

  ከይቃለስ ኣላትኒ ቪላ
  ዝኹሉ ጽዒረ ኣብ ኣንጎላ
  ነዛ ሓፍተይ ሞይተ ዘይገድፈላ

  ኣንጻር ዓመጽ ከይቃለስ
  ስለ ዝደሊ ዓዲ ክመላለስ

  ደላይ ፍትሒ ከይከውን
  ብዙሕ ንብረት ስልዝውንን
  ደጋፊ ክመስል
  ኣብቲ ናቶም ደንበ ይዓስል

  ኣንጻር ‘ዞም ገፋዕቲ ክኸውን ደስ ምበለኒ
  ግን ተሰኪፈ ዘይ ሃገራዊ ከይብሉኒ
  ከየወግኑኒ
  ዜግነተይ ንሶም ስለ ዝዓደሉኒ
  ከይምንጥሉኒ
  ኣይትሓዙለይ ፍርሒ ‘ዩ ከምዚ ዝገብረኒ

  ዳውን ዳውን ዲክታተር ምበልኩ
  ግን: እንዳፈራሕኩ
  ከይእሰር ዓዲ ምስከድኩ

  ክመላለስ ክረምቲ ክረምቲ
  ከሕልፎ ምስ ናይ ዓዲ ዘላ ሰበይቲ

  ናይ ኣመሪካ ሰበይቲ ስለዝሓየለት
  9ተ ወርሒ ንዳስተኹ ድከት

  ነብሰይ ቁሩብ ከብል ምልስ
  ኣብ ክረምቲ ዓደይ ይመላልስ
  ነብሲ ፍትወት ‘ዶ ይኸውን ከምዚ ዝገብረኒ
  ኣነስ ምበልኩ ይመስለኒ

  ሕጂ ግን ተሓስበኩዎ
  እዚስ ጥዕና ዶ ትብልዎ

  ጎዲለ ከይከውን ኣብ ላዕሊ
  ግን ከኣ ብዙሕ ኣሎ ከማይ መሳሊ

  ስለምንታይ ግን
  ህዝብና ክሳቐ
  ጸገምና እናዓሞቐ
  እናረኣና ከምዘይረ አና
  ምስ ዓይንና ምስ ኣእዛንና
  ምስ ምሉእ ጥዕና
  እንታይ ደኣዩ ‘ሞ ጎዲሉና?

  ኣብ ክንዲ ልውሃት ስሰዐ
  ስለ ዘይጎደለት ናተይ ከስዐ
  ተሸሊመ ዲፕሎማ ናይ ብደዐ
  ሕልናይ ብቑማር ተበሊዐ
  እዚ ደኣሞ እንታይ ሕቶ ለዎ
  ኣማን ብኣማን ከዲዐ

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ድህሰሳ ጀግና፥

  መኣስ ይኸውን ዝህልወና ሓቀኛ ኤርትራዊ Hero
  ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይና እንብላ ኣንቲ መዓሮ
  ዝኸድን ካብ ሑጻ ከም ዓይኒ-ከበሮ
  ንህዝቡ ብጽቡቕ ኣርኣያ ዘምህሮ
  ፍቕሪ ህዝቢ ኣብ ልቡ ዝሓድሮ
  ኣብ ናእሽቱ ዓበይቲ ዘለዎ ኣኽብሮ
  ምፍልላይ ዓሌት ቀደም ዝሰገሮ
  ደንበ ሃይማኖት እምነት ዘይሓጽሮ
  ንህዝቡ ብስርዓት ዘዛቲ ዘማኽሮ
  ሞት ዜጋታት መዓናጥኡ ዝኹምትሮ
  ንዝመተን ንዝተሰውአን ብድንጋጸ ዝቐብሮ

  ንዜግኡ ዘይሓስቦ ዘይሓስብ ደንቆሮ
  ጸርፊ ዘይወጾ ዝኣመሳሰለ በሰሮ
  ብሽርሒት ንኹሉ ዘይጥርጥሮ
  ተጋጊኻ ንዝበሎ ዘይኣስሮ
  ዘይግዕር ስሒሉ ጎሮሮ
  ዘይሃርም እግሪ ዜጋ ኩሪኹሮ
  ዘየድህብ ኣብ festival ኣብ ከበሮ
  ኣቃልቦ ዝህብ፡ ደላይ መፍትሕ፡ ህዝቢ ብኣፋል ‘ተኸተሮ

  ፕረዚደንት ከንፈሩ ዘይነክስ ብሕነ
  ጀነራል ሰጥ ለጥ ብሃላይ ዘይኮነ
  ኮሎኔል ብንዓይ ተኣዘዝኑ ዘይቐዓነ
  ሚኒስተር ብተጋዲሉ ጥራይ ኣብ ስልጣን ዘይተወሰነ
  ኣምባሳደር ቁጡብ ዘይዛረብ ከየጋነነ
  ዘይብል እንየዘይኮይኑ ዝበልክዎ ኣነ
  ርህሩህ፡ ፍቕሪ ዜጋን ሃገርን ዝወነነ
  ንህዝቡ ተኣማንነት ክህልዎ ዝተማሕጸነ
  ሓቀኛ ጀግና፡ ትያትራዊ Action-Hero ጥራይ ዘይኮነ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ዓዋተ

  ሓሊመ

  ኣብ ዕሙር ሕልሚ ተሸሚመ
  ሓደርኩዋ ጽቡቕ ምሕዳር
  እዋይ ክጥዕም ኣብ ቨርቹዋል ምንባር!
  ኣሎንዶ ‘ሞ ምብርባር

  በሉ
  ክምህዝ ሓዲረ
  ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ነጢረ
  ብዘይ ፓስፖርት ዶባት ሰጊረ
  መኒኻ ዘይብሉ
  ዳርጋ ዓለም ምሉእ ዓንዲረሉ

  ደሓር ግን ተመሊሰ ናብ ቦታይ
  ዲዛይን ክገብር ምህዞይ

  ሌዘር ‘ዩ ኔሩ ሓያል ጨረርታ
  ገጂፍ ጎቦ ዝጨድድ ኮታ

  ናቱ ባንድ ዊድዝ ጸቢብ
  መታን ታርጌቱ ክ ወቅዕ

  ሓምሳ ኪሎ መተር ተወንጪፉ ዘይጎድል ሓይሉ
  ተርቢዑ ክኣቱ ናብ ዝተመደበሉ

  ብዘይ ውግእ ብዘይ ዕንወት ክሰብር ካርሸሊ
  ነዚ ነቐዝ-ሃገር ክኣሊ
  እዋይ ክጥዕም ሕልሚ ዘይብሉ ከልካሊ

  ተበራቢረ ንደሞ
  ዕድል እንተጌረ ጽባሕ ይደግሞ
  ምህዞይ ክዛዝሞ
  መታን ሰብ ክርህዎ ክጥዕሞ

  ክብንቁሮ ነዚ ገጅፍ ዓለቕቲ
  ንጹህ ኣየር ከነተንፍስ ጽሩይ ማይ ክንሰቲ
  ሌዘረይ ክተኻላ’የ ኣብ ሞንጉዳ-ሽከቲ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላም ጀበናውያን

  ምንጪ ናይ ጸገመይ
  ባዕለይ
  ግን ይመስለኒ ኔሩ ናተይ
  ኣዕበኹዎ ናበልኩ ተተይ
  ነዚ ወዲ ላመይ ብተይ

  ኣብላዕክዎ ኣስተኽዎ ከደንክዎ
  ከም ውላደይ መኸርክዎ
  በንጻሩ
  ፈደየኒ ንሰብ ስጋብ ዝድንጽዎ
  ኣደራዕ ወደቐኒ ዘይተጸብኽ ዎ

  ኣሻዲነዮ
  ምሉእ ልበይ ሂበዮ
  ንብረተይን ቀልበይን ኣረኪበዮ
  ኣንታ ጅግና በዓል ስረ ኢለዮ
  እሞ ሕጂ መን ይብከዮ

  ‘ቲ ጌጋ ናተይ ኔሩ
  ምሳይ ይውዕል ምስ ካልእ ምሕዳሩ
  ምስ ብጾቱ ተንኮል ክፍሕሩ
  ዕድመይን ዕድመ ብጾተይን ከሕጽሩ

  ዝገበርካላ ኢድ ክትነኽሰካ
  ክንድይ ይሓስም መስለካ

  ግን
  ባዕለይ ዘምጻኽዎ ጸገም
  ሕጂ
  ምስ መን’የ ክራገም
  ከዲዑኒ ‘ዚ እከይ ተረገም

  ምዕራፍ ንቐይር

  ክነብር ኣይኮንኩን ኣብ ቁዛመ
  ቦንቊረ ከጥፍኦ ነዚ ዝተረግመ
  ኣጽዲፈ ድየ ሰሚመ

  ይሕንጽጽ ኣለኹ ከጥፍኦ
  ምስ ኡ ክቐብራ መጽሓፍ ማኦ

  ክርህውና
  ክንከውን ወነንቲ ነብስና
  ሩፍታ ክትረክብ ሃገርና
  ክወርደና ማና

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ሰብ ጀበና

  ድዱዕን ጻጸን ይካትዑ
  ብጾቶም ይእከቡ ይስርዑ
  ክሰምዑ
  ተረፍ-መረፍ ንዳበልዑ

  ድዱዕ ጀመረ
  ዑብ በለ ጨደረ
  ክቱር ፈከረ
  ዘርብኡ ጣቋ ኣይነበሮን
  ኡስ ኢልካዩ ብዘይ ፍረ

  ነዚ ዝሰምዑ
  ጻጸታት ጥርቅም በሉ ድዱዓት ግን ኣጣቕዑ

  እሕም ኢሉ ጀመረ ጻጸ
  ዽዱዕ ካብ ዓሌትካስ ዓሌትና ዩ ዝተመርጸ
  ዘረባኻ ምሒር መጸጸ
  ዝብል ናይ ምዝንጣል ቃላት ኣድመጸ

  ድዱዕ ክሉፍ ኣቢሉ
  ካብ ጻጸ ንላዕሊ
  ወዲ ሰብ ንድዱዕ ይደሊ
  ይሓሊ

  ከይሓፈረ በለ ድዱዕ
  ኣንጭዋ ክይተዓደመት ኣትያ በለቶ ኣታ ስሱዕ
  ንጻጸ ኣይፈቱ ዋላ ንዓኻ
  ክርኢ ዝጽየን ንከምዚ ከማኻ
  ስለምንታይ ትንእዳ ነብስኻ

  ምቕታል እንተኾይኑ ንኹሉ
  ምሕረት ነይገድፈሉ
  ስለዚ
  ኪዱ ረሓቑ ሓፍ ሓፍ ኣይትበሉ

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ኤሱ ተዋናይ፡ ካብዚን ካብትን

  በዓል ዓዲ ሓሎ
  ገዛ ገዛ ይጻወት ኣሎ
  ንሱ መንግስቲ መንግስቲ ይብሎ
  ብሓቂ ግና ብኮሜዲ ዝተሸፈነ ትራጀዲ ትራጀዲ ንበሎ

  ኣቢይ ኤርትራ ኣትዩ ምስ ሚኒስተራቱ ኣጓብዝ ሓያሎ
  ኤሱ ሳልሳይ ርእሱ፡ ተቐበሎ
  ዝጠቅም ዝብሃል ንኤርትራ ዝውክል ከምዘየሎ
  ንሱ ምስ 2 ትዋነይቱ ይሕጎስ ይዘልል ይቑሎ
  ስውኣ ዝጠዓመላ ኮማሪት መሲሉ ወለሎ
  … ክእለት ተኣሲሩ ዘይተተንከፈ እንከሎ
  … ተዋናይ ጠፊኡ ተሰዲዱ ስኢኑ ቆሎ
  … ቆርጢሙ ወዲእዎ በዓል ዓዲ ሓሎ

  ተዋነይቲ ደቚሱ ኣህዲሙ ሰጒጉ ናእሽቱ የዕቢ ኣሎ
  ብዘይካ ኣብ ንሱ ኣብ ናይ ማንም ርእሲ ሓንጎል ዘየሎ!
  እንታይ ኢና እሞ ንብሎ?
  ዋላ ኣብቲ ርእሲ ምስኡ ዝኣረገ ናይቲ ይከኣሎ
  ከቢብ እምኒ ገይርዎ ኣለሎ
  ቋልዑ ብዝኣኸሉ እግረይ ኣውጽእኒ! የለን ዝኽተሎ
  ንመን ከምዝመርሕ ንሓዋሩ ጠፊኡና’ሎ

  ፈልፋሊት ተዋነይቲ ጌርዋ ኤርትራ
  ንህንዲ ክንሓልፎም ቀሪብና ብባእሲ-ሓዳር ፈጠራ
  ንምሳለ፡ ማህጺ፡ ዋህኖ፡ ሃዋሽቶ፡ ሮጾራ፡ ጉራምራ፡ ዓሸራ
  ብሓንቲ ለይቲ ተደሪሰን እንሃለ ይፍጠራ
  ናይ ዓዲ ሓሎ ከኣ ኣርእስቱ ይብል “መን እያ ኤርትራ”
  “ኤርትራ ኣነ እየ” ይብል ህዝበ-መላኺ ኤሱ
  “L’etat c’est moi” ናይ Louis XIV ቀዲሑ ተተርኢሱ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ዓዋተ

  ባዕሉ ዝዕድል ባዕሉ ዘሕድግ
  ከምስል ሓላዪ ኣደናጊሩ ከህድእ
  ብክብሪ ግን ካልእ
  በብሓደ ዘጉድል ኣብ ክንዲ ዝምልእ

  ዓዳሊ ኩፖን ባዕሉ
  ከታሪ ዓማጺ ሓላፊ ናይ ግብረ ክፋእ ኩሉ
  ተረገም ኣምሰሉ

  መንእሰያት ጠሊቖም ኢሉ ስሕቕ
  እዚ ዘይሕርቕ ደኣ ንታይ ከሕርቕ
  ዚ መታለሊ
  መዕነዊ መሰንከሊ
  ዝነበረና ክቡር ባህሊ
  በላሊ
  ንጀበርቲ ከልኪሉ ንራሻይዳ ናይ ብሄር ዓዳሊ
  መን ዩ ስልጣን ዝሃቦ ክኸውን ከልካሊ
  ዝተንኮለኛ ቂምተኛ ሓደገኛ በዳሊ

  ህጻናት ዝኣስር
  ሕሩጭ ብሑቕ ናለ ዝሰፍር
  ኣብ ክንዲ ዝመክር
  ተስፋ ህዝቡ ዝሰብር
  ብደም ዘጋታቱ ዝሰክር

  ኣቱም ደገፍቲ ኢና ትብሉ
  ስጋዕ መዓስ ኢኹም ክትታለሉ
  በጃኻትኩም ኣስተውዕሉ
  ነቲ ኣፍልብኹም ልቢ ወትፍሉ

  ብሞት ዕሸላት ዝስሕቕ እንታይ ትብልዎ
  እንታይ ተገበረ ደኣ ኢኹም ‘ሞ ዘይትቕበልዎ
  እስከ ንህዝብኹም ንገርዎ

  ተራኹም ክበጽሕ ቀሪቡ
  ግዜ እቶ-እቶ ክኸውን ጀሚሩ ተዓዘቡ

  ክሕድ ድርብይ ከብለኩም
  ይዳሎ ‘ሎ ክተክል ቅያርኩም

  ድሮ ‘ኳ ወዲ ጎንደር’የ ክብል ጀሚሩ
  ንሱስ ከደ ስኻትኩም ደኣ ኣበይ ‘ኹም ክትሰፍሩ
  ንዑ ደኣ በጃኻትኩም ልቢ ግበሩ
  ልቢ የሕዋትኩም ኣይትስበሩ
  ተስኡ ተበራበሩ
  ነዊሕ ኣይደቀስኩምን
  ዶ ዋልስ ክንብሎ ኣየስቅጥኩምን
  ምሳና ጀምሩ ኢሂን ምሂን
  ክይጠፋእኩም ከይጠፋእና
  ኩልና ንጠፍእ ምጥፋእ እንተኾይና
  ሸይጣን ከይሰምዓና

  ኣሕሊፍና ኣይንሃባ
  ሃገርና ዕምባባ

 • Haile S.

  ሰላም መሃንድስ ምስ ደቂ ዓወተ፡

  መሃንድስ መሃንድሻ
  ኣተኻ ዓወተ ከም ጋሻ
  ሓወይ ሃብሮም ጥሕሻ
  ጀበና ደበስካያ፡ ሂወት መሊሻ
  ትፍልፍል እንሆ ትዛሪ ናብ ሕርሻ
  ብሓንቲ ሰሙን ኣፍርያ እንሆ ወዲ ሕድሪሻ
  ቅልቅል ጥፍእ ድ’ኣ ኮይኑምበር ፈቲኑ ነበረ ወዲ ቃዲሻ
  ከይዱ እዩ ዝኸውን ናብቲ ጣሻ
  ክእክብ ቁሩብ ቃንጥሻ
  በል ኣይተጥምየና ወስ በል ካብቲ ሕምባሻ

  • መሃንድስ-ምዕባለ

   ሃይላት!

   ሰንበት ምድሪ ኣዝነብካለይ ዞም ጥዑማት ቃላት
   ግን ጥንቅቕ በል
   ከይ ሰምዑና ‘ቶም ወነንቲ ሓራት
   ደሓር ከኣ ደሞም ከይፈልሕ
   ብሕርቃን
   ቱቦታት ደሞም ከይሰብሕ
   እሞ ከይብሉና ዕጽፍ ዝርግሕ
   ይኹን ‘ዶ? ኣነስ ደሓን ይኹን ኢለ
   (ምዃን ኣብዩኒ ‘ምበር let it be written let it be done ንምባል ዩ)

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ዕዳጋ ወሪደ ናብ ዕዳጋ ሓራጅ
  ናይ ሰኮንዶ ማኖ ጋራጅ

  ዝደለዅው ኩሉ ክቡር
  ‘ት ዘይድልዮ ግን ሕሱር

  ኣነ ዝደለኹ ክብረት
  ዝጸነሓኒ ግን ሕስረት
  ኣነ ዝሓተትኩ ሓቂ
  ዝረኸብኩዎ ግን ስርቂ
  ብጻዕቂ

  ኣነ ዝደለኹ እምነት
  ዝጸነሓኒ ግን ውጽእ-ሕሶት
  ሸየጡኸ
  በጸዋውዖም ሃገራዊ ድሕነት
  ናይ ምሕሳድ ጓሶት

  ኣነ ዝደለኹ ቅንዕና
  ዝረኽብኩዋ ግን ጥራያ ጎደና
  ቅንዕና ‘ዶ ሎኩም ኢለ ተሓተትኩ
  ‘ታይ ‘ዩ ቅንዕና ዝብል ሰማዕኩ

  ጋን ተሰሪሐ
  ዓዲ ናበይ ተቐይሩ ኢለ ድማ ፈሪሐ

  ቀጸልኩ
  ትብዓት ኣለኩም ‘ዶ ኢለ ሓተትኩ
  ‘ታይ ‘ዩ ትብዓት ዝብል መልሲ ረኸብኩ

  ደሓር ሓደ ዓቢ ሰብኣይ
  ‘ታይ ደሊኻ ዝወደይ በሉኒ
  ኮንፍዩዝ ከምዝኾንኩ ሪኦሙኒ

  መዓልኩም ኣቦ በልኩዎም
  ሓቂ ጽንዓት ትብዓት ብልሓት ሓቦ ክብረት

  ክሽምት ደለየ ዝብል መልሲ ሃብኩዎም
  ዝወደይ ንሱስ ኣይዓቕምኻን
  ምዃን
  ዝፈለጥካ ኣይመስለንን
  በሉኒ ብዘሕዘን
  ንሱ ደኣ ዝበልካዮ ኩሉ ኣብዚ ዓዲ የለን

  ዋይ ሰብ ቀደም ጥዑም በሉ ቀስ ኢሎም
  ዝወደይ: ሎሚ ኣብዚ ዓዲ
  ‘ንተሊኳ ሰልዲ

  ሕስረት ውርደት ዓመጽ ቅትለት ብርሰት ስደት ጥሜት
  ን ደርዘን ብ ታዕሪፋ ይሽመት
  ‘ዚ’ዩ ድማ ናብራና
  ኣብ ግዝኣት ‘ንዳ ጽፍርና
  ካብዝስ ግዝኣት-ቱርኪ ‘ኳ ምሓሸና
  ምስ በሉኒ ሓዚነ
  ጨኪነ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  መዓልኩም ሰብ ዓዋተ
  ክመርሓኩም ከብለኩም ታተ
  ናብ ሓንቲ ሞጎተ
  ሰሓቕ ሞይተ
  ትኾርምየኒ

  ቡን ከሽከሽ ኢሉ ተወቒጡ
  ደሓር ማይ ሓውሲካ ናብ ጀበና ተገልቢጡ
  ፍላሕ ተበልካስ ናበይ ገጹ
  ‘ትናይ ቀደም ንፈልጦ ቶሮግሮግ ድምጹ
  ጸጥ ኮነት መሬት
  ሰብ ሓድሕዳ ትጠማመት
  ምስ ጀመረት
  በልና ሽዑ
  ሽዑ ጀበና ትተሓተት

  ኣንቲ ጀበና
  ደሓን’ዶ ኣዮኮናን ኢና

  ‘ንታይ ክንድሕን
  ኣይትብልን

  ወይለከ በለት ሓማተይ
  ጀበና ‘ንታይ ተረኺቡ
  ናውቲ ቡን ኩሎም ክሰምዑ ተኣከቡ

  ስምዑ በለት ጀበና
  ስለምንታይ ሰልሰተ ጥራይ ሕብርና
  ጸሊም ቡናዊ ታኒካ መሳሊት ድማ ሳልሰይትና
  ካብተን ካልኦት ሕብርታት ተሓሪምና
  መዋእልና

  ዘክሩ ሞ ድማ በለት

  ቀጠልያ ብጫ ሮዛ ሊላ
  ከም ናይ ኣቦይ መሃንዘል ባሊላ
  ሰማያዊ ሞኸኣ መጸለሊ
  ብኸምኡ ‘የ ሕብራዊት ክኸውን ዝደሊ

  በለት ጀበና
  ቀዳም ምድሪ ገለምበር ሰማዕና

  ሓቃ ‘ያ በለት ሓማተይ ብርኽቲ
  ዘይቅየር ሕብሪ ካብ ጥንቲ

  እሞ በልኩዋ ኣነ
  ጀበና ጥራይ ኣይኮነን ሕብሪ ዝሰኣነ
  (ንጀበና ተባዕታይ ጌረ’ የ ዝወስዶ: መሰለይ ሕልው ‘ዩ መስለኒ)

  በዓል ሳርማ ዕትሮ
  ሕብርታት ናይዛ ፍልጥቲ ጻሕሊ መን ይዘክሮ

  ምቕያር ተኾይኑ ንኹሉ
  ግምት ንግበረሉ
  ድሌት ነስምረሉ
  እዚ ኳ ገዛ ዓዋተ ዩ
  መሰል ኩሉ
  ዝሕለወሉ
  በሉ: ሰላም ወዓሉ!

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም መሃንድስ-ምዕባለ,

   ሰሓቅ ሞይተ….,,
   ናይ ጓሶትና ቋንቋ አዘኪርካኒ
   ትጨብጠኒ ትኾርምየኒ
   ብሰሓቅ ኢኻ ዝቀተልካኒ
   ቋንቋ አጭበርበርቲ አዘኪርካኒ

   ቆብ ከብሎ…..,.,
   ሰው ከብሎ ቆብ ኣብሎ ኢልካኒ
   ሞጎተ ጀበና ሞጎተ ትሮለር ኮይኑ ተሰሚዑኒ
   ብሕብርታት ክትዛረብ ከለኻ
   ቀስተ-ሕብረተ ሰብና ክትምህር ደሊኻ

   ሕብረታትና.,.,,….,
   ብዝሔ ሕብረታትና ዘይፈትውዎ
   ሓደ ሕብሪ ክኾነሎም’ዮም
   ዝደልይዎ
   ንስኻ ፈሪሕካዮ ጎቦጎቦ ተኸድካ
   ባዕለይ እሞ ንድልየትካ ዘይድሕድሕ’ልካ

   መኣዝን.,,,,,,,,
   መኣዝን መልእኽትኻ እንተስሒተ
   ይቅሬታ ይሓትት ነገር ከይተጎተ
   ዳዊት ከምልበይ ተኾንካ በሃላይ
   ምልክት ግበር ኢኻ ልበይ ክቀስነለይ

   ምስ አኽብሮት

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ኤማ
    ‘ታመልእኽቲ ንሳያ
    ኣብ ግንባራ ዘቢጥካያ
    ንፓስዎርደይ ሃክ ጌርካያ
    ኣይሓመቕካን!

    እወ
    ትኾርምየኒ ሰዂዐላ መማቕርቲ
    ተወሰደትካ ናብ ተሰነይ ምስ ሽከቲ
    ሰገነይቲ ሕምብርቲ ዋላ ሰሓርቲ
    ቶኾምብያ ጋሕተላይ ዓዲ ጉልቲ
    ዘራጊ ይጥፋእ ጽሩይ ማይ ክንሰቲ
    ኣጆኻ
    ይምህዝ ኣለኹ ገጃፍ ሞኽባዕቲ
    ክትኮነልና
    መፍትሕ ዘይብላ ማዕጾ ናይ ሰላም በዓቲ

    ኣብኣ የእቲና ክንስግጦ
    ነዚ ዘይእርኑብ ወጠጦ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ብሩኽ ቀዳም

  “ተ“ ቀኒኣ
  ትብኪ ተሓቢኣ
  ብመን ያ ኸ ትቐንእ

  ብ “ቸ”
  ን ቸ ደኣ ታይ ክትቀንኣላ
  ሓንቲ ሕንጻጽ ስለ ዝተወስኸላ?

  ቸ ትሰምዕ ናይ ተ ቅንኢ
  ተበገሰት ን ተ ክትርኢ
  ኣንቲ ተ እንታይ ደኣ ከምዚ ትብሊ
  ኣይትቕንኢ በዛ ንኡሽተይ ፈትሊ?

  ሸኸም ‘ዩ ደይ ዝተርፈኪ
  ግን ከምኡ ካብ በልኪ

  በይነይ መዓስ ኮይነ
  ኣለዋንዶ በዓል ቨ ሸ ኘ
  ብድምር ዓሰርተ

  ካባን ፍልይ ኢላ ድማ
  ናይ ማሕበርና ግርማ
  ጰ ንበይና ተሸሊማ

  ስለዚ
  ኣይ ትቕንኢ ኣይትጓሃዪ
  እንታይ ኢልክዮ
  ንጥዕና ሃሳዪ

  ወይ ተ ትገብሪ
  በጃኺ ትሮል ኣይትኹኒ

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ሳዋ & +

  ሳዋ ካልኣይ ገድሊ
  እቲ ንነጻነት እቲ ዝደመረ ሸቕሊ
  እቲ ብድልየት እቲ ብሓይሊ
  እቲ ብሃንደበት እቲ ብዕሊ
  እቲ ክሳብ ነጻነት እቲ ቀጻሊ
  እቲ ንመስዋእቲ እቲ ንኮብላሊ*
  እቲ ሞት-ዕንባባ እቲ ህይወት-ቁስሊ
  ኣከያዲኦም ሓደ፡ እቲ ናይ ትማሊ
  ዝኣረገ ስርዓት ዘይመስተውዓሊ
  ንሃገር እናበለ ንባዕሉ ኣገልጋሊ
  ክእለት ዘይብሉ፡ ብዓመጽ ዓብላሊ
  ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበለ ጥራይ ንስእሊ
  ካልኦት ዝወጥንዎ እንተተግበረ ዝመስሎ ተኻሊ
  ብጽፍርና ይብል incompetency ክሓብእ፡ ናቱ ዋና ቁስሊ
  እሾኽ ዝለበሰ፡ ክሓቑፍ ዘይክእል ነቓጽ ደረቕ ተኽሊ
  * ኣመራጺ ስለ ዝስኣነ፡ ህይወቱ ዝመነነ

  • Amanuel Hidrat

   መርሓባ ሃይላት,

   ደሃይካ…….
   መቃልሕ ደሃይካ እንድዩ በጺሑና
   ናይ ቀደም ሳዋና ደጀን ቃልስና
   ናይ ሎሚ ሳዋና ደማሚራትና

   ንማኸር……,
   እንታይ እዩ ዝግበር
   ንዑባ ንማኸር
   ብሓቂድዩ ክትሽየጥ ዛ’ሃገር
   ኮንቱ ናይ ከንቱነት ኮይና ከይንተርፍ
   ታሪኽ ጥራይ’ዩ ንወለዶ ዝገድፍ

   ተጻይና………
   ካብደገ ነይሩ ናይ ቀደም ተጻይና
   ናይ ሕጂ ኮይኑ በቃ ካብ ውሽጥና
   መን’ዩ አስማዒ ድምጺ ንህዝቢና
   እንዳ ሓንሓነ ዘተሳሰኣና

   ክትዝመት….,,,
   ሃገር ክትዝመት ኢድና አይነጣምር
   ዋጋ ስዋኣትና ምኻና ንዘክር
   እቲኹሉ ደም እቲኹሉ ህይወት
   ስቅ’ልና ኣይንርኤ ከይንኸውን ከዳዓት

   ሰዶ………
   በልሰዶ ክብለካ ነዚ ኣውያተይ
   ከተዳብሮ ነዚ ምህርተይ
   መታን ክድልድል ሓድነት ህዝብና
   ክንቃዎሞ ኢና ንዊዲት ካብ ውሽጥና

   • Haile S.

    ሰላም ኤማ

    ተሪር ተጋዳላይ ከምምዃንካ እፈልጥ ነይረ
    በዓል ጥበብ ገጣሚ ምዃንካ ሎምቅነ ተበሲረ

    • Amanuel Hidrat

     ሰላም ሃይላት,

     ገጢመ ኣይፈልጥ ገጣጢመ ኣይፈልጥ:: ካብዞም ኣሕዋተይ ኮኸባይ: ሃይላት: መሃንድስ-ምዕባለ እንዳተመሃርኩ ዘይፍትን ኢለ እየ ጀሚረዮ:: ጥራይ አተባባዓኒ:: ሓድሽ ተማሃራይ ናይ ግጥሚ እየ::

   • saay7

    ኤማ:

    ወይለይ! ኣንታ ኩሉኹም’ባ ገጠምቲ ኢኹም:)

    ካልእ ዝቖለፍኩሞ ምስጢራት ኣራግፍዎ ኣያ ኤማ

    ሰዓይ-7

    • Haile S.

     Sal,

     iSem ካይሰምዕ እምበር፡ ካብ ፑሽኪን ወዲ ሓንባል ዝወረስናዮ እዩ!

  • saay7

   Hailat:

   There was a very good reason why Sawa was chosen as a military camp during the Armed Struggle:

   * foliage to avoid bombardment by Ethiopian Airforce
   * proximity to Sudan to bring in necessities
   * proximity to River: drinking water, cooking, bathing.

   Due to all these assets it had, it was a good trade-off for the fact that it has stifling heat and humidity.

   Now, if you are going to take 11th graders to take them all to a central location to finish their 12th grade (when they are 16 and 17), why would you choose such a location? The Isaias regime first lied and said, “oh, it is because we have changed the education structure from this structure:

   Elementary school, 1-5 (5)
   Junior School, 6-7 (2)
   Secondary School, 8-11 (4)

   to this structure:

   Elementary school, 1-5 (5)
   Junior School, 6-8 (3)
   Secondary School, 9-12 (4)

   And therefore it is a temporary measure until it builds new schools. Then, because its entire political culture is about buying itself time by constantly lying, after it had institutionalized it, it made it permanent. As Samuel Emaha explains, even the original excuse was a lie because the change in the education structure would have affected the middle school and not the high school. You can read my interview with him and Mehret here:

   http://www.eritreadigest.com/a-day-in-the-life-of-sawa-high-school-students/

   saay

   • Haile S.

    Thank you Sal for the link.
    I went quickly on it the first time I saw it. I jumped to read the call on Tiffany Haddish to forgo next weekends PFDJ festival. It was a timely call. Such meetings do not deserve to be endorsed by talented people like her whose daily expression, reflex and intelligence is a manifestation and expression of personal freedom compared to the mental bondage the PFDJ regime is subjecting our people. It is a call that need to be posted everywhere.
    I will read your interview attentively.

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  Happy Friday!

  ከምዝሞተ ዘስቀጠ ብሂወቱ ከሎ
  እንታይ ትብሎ
  ባርያ ናይ ዋና ዲጋ ዓዲ ሃሎ
  እንታይ ክብለካ ትጽበ ይከኣሎ
  ዋእ ኔው በሎ

  ኣመሪካ ተቐሚጡ
  ኣብ ሶፋ ‘ራጢጡ
  ፈሪሐ ዝብለካ ንታይ ትብሎ
  ኣብዚ ገዛ ደያፐር ደሎ
  በጀኻ ተዳሎ

  ነዚ ደኣ እንታይ ከምዝብሎ ይጠፍኣኒ
  ሓሞት ተዓዲሉ ከም ዓለሙ መስለኒ
  ኣብ ምዕቡል ሃገር ተቐሚጡ ዓዲ ጽቡቕ ኣሎ ዝብለኒ
  ክላ ግደፈኒ
  ከይተዛርበኒ

  ንደለይቲ ፍትሒ ንዳዘንጠልካ
  ኩርኩር ህግደፍ ኣይኮንኩን
  እንተበልካ
  እንታይ የ ክብለካ
  መን ‘ዩኸ ክኣምነካ

  ዶ ዋላስ
  ት ዘመን ዘመነ-ግምጥልሽ ኮይኑ
  ሰብ ይዓውር ምስ ዓይኑ
  ሰብ ዝጸምም ምስ ኣእዛኑ

  ከይሓፈረ
  ይብለና ጅግና ኔረ
  ሕጂ
  ‘ናበለና ንድሙቕ ብጫ ሽሮ ቀይሕ በርበረ

  ንጎይትኡ ከሕጉስ
  ክኾኖ ናይ መጣፍእቲ ምርኩስ
  ሕልናኡ ናብ ንጉስ-ዓዲ ሃሎ ብድሌት ይልግስ
  ኣልግስ

  ሕጅስ ከኣ ክትብለኒ
  ኣስመራ ሓሊፋታ ን ፓሪስ

  እዋይ ፈራሕ ምዃን
  ንዝነገሰ ኣሜን ኢሉ ዘንግስ
  ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ህዝቡ ዘብርስ

  ብላሽ

  • saay7

   Mehands mEbale:

   1. 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾

   2. One of your fellow mehands was at Sweden giving militia taff ፖለቲካ ችቸቶ (baby bottle politics): of all the amazing development that is soon to be underway and they were mesmerized with their ooooh and aaaaah and they forgot that 28 years after the rule of psychotic Isaias:

   * Eritrea’s capital city has no running water and kids get it from broken pipes in the middle of a busy street:
   * The bottled water suppliers are closed (Isaiasists favorite word being ተዓሺጉ)
   * the towns (Asmara Massawa) buildings are in state of decay
   * no construction is allowed
   * Eritreans by the thousands including underage children are trekking and dying and getting bombed in their refuge (El Weirdo prez idea to show empathy was to laugh about it)
   * hundreds if not thousands remain in the hundreds of jails that litter Eritrea:
   * 16-17 year old kids are forcibly taken to Warsay Yikealo High School in Sawa where military and academy are mixed. In their spare time, they host the Erespora clicking their cameras at them and telling them how proud they are of them (after safely tucking themselves and their kids from this “great melting pot”)
   * no constitution, new or old. No parliament

   There are horrid govts that at least improve the quality of life of their citizens after subjecting them to harsh treatment (China for eg.) But Isaias and his flunkies have delivered nothing but misery and the cult members Militia Taff sure love their ችቸቶ::

   It takes extreme form of self loathing to accept and admire Isaias and Isaiasism. This is why the Isaiasists either do everything they can to change the subject (weyane CiA Jihad) or despise the justice-fighters who remind them what loathsome creatures they are.

   Saay

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    Merhaba Saay!

    All I can say is that the majority of these confused followers have builtin Volatile memory. As soon as they wake up from their nightmarish sleep, the data is deleted. Back to day one!
    In 28 yrs, they could have moved the whole Emba Soyra a meter or two, however, for these confused people, they have no sense what a yr is.

    For the very shrewd and cruel few, all I can say is that they have sold their souls. I am not sure how they sleep through the night though.

    Psychologist in the house?

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  መዓልኩም ሰብ ዓዋተ

  ጉድ ተረኺቡ ድሙና ሓኪሉ
  ገዛይ ጸሊእዎ ኣይደልየካን ‘የ ‘ሉ

  ጠንጢኑኒ ከይዱ ተመርቂፉ
  ኣይተረደኣንን ሓድሽ ወልፉ

  ገዝኡ ገዲፍስ ናብ ጎረበት
  ማይ ዘጠዓመ ሽፍትነት
  ምጥፋ ምጥፋኡስ ኳ ከይከ ውን ቀረባ ጎረበት
  ክልተ ገዛ ነጢሩ ጽርግፍ ብሃንደበት
  ሸለምዎ ድማ ሰፍ ዘይብል ሴፍ ምስ ቀለበት
  ኣብዚ እነሃልካ ሕስረት

  ንዓይ ክርኢ ከሎ
  ገጹ የጨምትሎ
  ገጽ ጎረበተይ ግን
  ብሓጎስ ኣፍልቡ ይሰሃሎ

  የፍሸኽሽኽ
  ናባይ ክጥምት ግን የእዳዉ ይዓሙኽ

  ጠላም ድሙ
  መን ‘ዩኸታ ሽሙ?
  ለካስ
  ቅንዕና ‘ይነበሮን ካብ ቀደሙ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ሰብ ዓዋተ
  ትፈደሉ
  ፉል መሰላሕ ምስ በራድ ሻሂ ንብለሉ
  ግዜኡ ኣኺሉ
  ተዘይ ኮይኑ ግን ኣሮማ ተቐበሉ (ዋየርለስ ጌረ ክሰደልኩም)
  ብ ቨርቹዋል መግቢ ተዓንገሉ
  ቶም ኣብ ክፋል ዓለም ትነብሩ ግን ምሸት ክንሓስበሉ

  ነቶም ኣይፋል ንትግርኛ ትብሉ
  ግን
  ሕሰብሉ
  እንግሊዝ ‘ኳ ዘይናትና ንጽሕፈሎ

  ትትግርኛ ግዳ ናይ ሃገርና
  እንተኾነ ምኾራዕናሉ
  ምተሓበናሉ
  ኤእ ከምኡ ኣይትበሉ
  መልስሉ

  እንተንኽእል ‘ኳ ምደርገምናሉ ሳሆ ቢለን
  ናትና ‘ኳየን ናይ መን ኮይነን
  መዓስ ዚአን ጥራይ ኮይነን
  ትግረ ዓረብ ድቕድቕ ነብለለን
  እዋይ ግርማ
  ብፍላይ ምስደርገምናያ ታ ጥንታውት ኩናማ
  ኤርትራ ትመስል ከም ቀደማ
  ፉልና ግዳ ኣዝሒልኩምልና

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ጀበናውያን

  ፓፓጋሎ
  ሕልና ‘ለዎዶ?

  ኣነስ ምበልኩ የብሉን
  ዝተባህሎ ሰሚዑ ስለ ዝደግም
  ዝሰመዖ ከይተረደኦ
  ከይሓሰበሉ ከምዘለዎ ድርጉሖ

  በሉ
  ኣነውን ፓፓጋሎ ኮይነ
  ሕልናይ ምስ ኣጥፋእኩ ክብረተይ ስኢነ

  ሕልናይ ሸፊታ ከዲዓትኒ
  ጠሊማትኒ ከይተረደኣኒ
  ዝረኣያ ዶ’ሎ

  ሰብ የደናግር ብደገ ዝርአኒ
  ኖርማል ይምስሎም ሕልና ዘለኒ
  ንዘይፈልጡኒ

  ሕልናይ ምሰጥፋእኩ
  ነብሰይ ከምዝሸጥኩ

  ፈዂሰ

  ክብረተይ ኣጐዲለ
  በብሓደ ጎዲለ
  ድሕሪ ሰለፋ
  እንታይ ተረፋ
  ድዮም ዝበሎ ሓቀይ
  ከመይለ ክሕወስ ናብ ብጾተይ
  ኣይገበረለይን ነብሰይ

  ዓሻ ኔረ ተዝ ኸውን ምሓሸኒ
  ሕልናይ ተሸይጠ ‘ታይ ተሪፉኒ
  ትንፋስ ዘይብላ ነብሲ
  ገዛ ብዘይ ዚንጎ ብዘይ ናሕሲ
  ገዳም ብዘይ ፈላሲ
  ቀስ ብቐስ
  ይመክኽ ኣለኹ ናብ ፈሳሲ

  ስለምንታይ ግን?

  ሕልናይ ኣበይ ኬዳ
  መን መንጢሉ ወሰዳ
  ዶ ዋላስ
  ባዕለይ ኣረኪብያ
  ተረኸብኩ ዘይጠቕማ መሃያ

  እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ ይግበር
  ክምለስ ናብ ንቡር
  መንጠልቲ ሕልናይ ክሰብር
  ምስ ብጾተይ ክሓብር
  ክኸብር
  ጸሎት ዶ ክገብር
  እስከ ምስ ደቂ ዓዋተ ክመክር

  ኣሃ
  ለካ ሕልናስ ቨርቹዋል ምዃኑ ዘኪረ
  ዘይድህሰስ ዘይትሓዝ ዘይረ አ
  ሕልናይ ከምልስ
  ክብረተይ ክለብስ
  ይ ኣክል ምባል ጥራዩ ዘድልየኒ
  ከምዚ ዘይመሰለኒ
  እሞ ክንግሮም ነዞም ሕልናኦም ዝሸጡ
  ወይ ዘረከቡ
  ክብረቶም ዘጉደሉ
  ብ ኡ ጌሮም ዝጎደሉ
  ይ ኣክል ምባል ምልማድ ኣብ ቃልዕ ወጺኦም
  ጥራያ ክትተርፍ ገዛ ናይ ዓዋሉ

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም መሃንድሳይ,

   ሓወይ….
   ኣንታ መስተባህሊ
   እዋይ ከተለሊ
   ጭንቀቶም ፈሊጥካ
   እንሄለ ዘድልዮም ኣዋዲድካ

   ግጥምኻ……
   መናዘዚት’ዶ ክብላ መጣዓሲት
   መሃሪት’ዶ ክብላ ኣጻናናዒት
   እቲ ይኹን እቲ
   ኣመሓላሊፍካ ኢኻ ት’መልእኽቲ

   ቃልሲ ሕልና……
   ምስ ሕልነኦም ክማጎቱ
   ይግባይ ዘየብሉ ክጓተቱ
   ሕልነኦም ብፍርሒ ተሳዒሩ
   ምልኪ ኣብ ሂወቶም ሳዕሪሩ

   ኣንፈት ሂብካዮም…..
   ምትዕራቅ ምስ ሕልና
   ከምዘድሊ ቀንዲ ዋና
   ከምኡ’ዩ ቲ’ወስታኻ
   ቆብ ንዘብሎ መልእኽትኻ

   አየርኢኻ…….
   ሕልና ምስተሳዕረ
   መንነትካ ምስቀየረ
   የባላሹ ዝምድናኻ
   ፈተውትኻ ይሃድሙኻ

   እዚ’ዩ መረዳእታይ
   ኣብኡተሎ ት’ጌጋይ
   ካብ ምሕባር ኣይትመቅ
   ገመድ ሓድነትና ከይዘልቅ

   Regards

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ኤማ!
    ብሓቂ! ቆብ ኣበልካኒ
    ሰኒ

    ካብ ናተይ ንላዓዕሊ ገሊጽካዮ
    ብንጽር ዝበለ ኣቕሪብካዮ
    ናተይ ብኮንጎ ናትካ ብኮዮ
    ‘ኳ ኢኻ ጌርካዮ
    ንኽብርኻ ቆቢዐይ ኣውጺአዮ
    (ከም ናይ ሳልሕ ጋዲ ተምስል ኣላትኒ)

    • Berhe Y

     Hi Mehandis,

     What does your nick name mean. Is it development engineer ?

     What ever it means, I want to welcome you and to let you know how much I really appreciate your writings / poems.

     I usually do not have patience to make the meanings but yours, like Hailat flows like milk dyu zbehal.

     You even made Emma and Saleh G, geTemti.

     Our best days are really ahead.

     Berhe

     • መሃንድስ-ምዕባለ

      ሰላማት ብርሂን!

      ሽም ይመርሕ
      ጥዋፍ የብርህ
      ዶ ‘ሎም ሓቀይ?
      መጀመርታ የቐንየለይ

      ኣቶ በርሀ
      ንነብሱ መሪሑ ንብጾቱ ዝመርሐ
      በዓል መትከል
      ዘይብል ሰንደልደል
      ንህዝቡ ክብል
      ድቃስ ዝስእን
      መፍትሒ ክረኽበሎም ብብዙሕ መኣዝን
      ትመፍትሕ በዚዶ በዚ ይኸውን
      እና’ለ ስልትታት ክውጥን
      ጠቓምን ሃሳይን ክመዝን
      ብምሉእ ዓቕሙ ይጽዕር ይፍትን
      ሃብሮም! ‘ስከ በሉለይ ሰብ ዓዋተ

      ብዛዕባ ሳጓይ ዝሓተትካያ
      ክምልሳ ዶ ዋላስ ክጎስያ
      ኣጥርየያ ድየስ ዋላ ገዚአያ
      ዋላስ ተለቂሐያ
      ሓንጎለይ ተዘይ ጠሊሙኒ
      ሽልማት’ያ
      ካብ ወዲ ገበያ
      ኣብ ግድል ‘ኳ የእቲኻኒ

      በል ክነግረካ

      ከም መሓንድስ ‘ኳ መሃንድስ የ ኔረ
      ክገልጾ ዝኽእል ነገር
      የብለይን እዚ ጌረ

      ግን
      ቁሩብ ኣዋህሊለ ተማሂረ
      ምስ ሰብ ዓዋተ
      ምስ ኣዋዳድርኩዋ ነብስይ ግን ሓፊረ

      ክገርመካ
      ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ሊቃውንቲ
      ብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ
      ተነተንቲ
      ተመራመርቲ
      ንስኻትኩም’ሲ ኣብ ስደት
      ዘሕዝን ዩ ክትርኢ ዜጋኻ ክከላበት

      ናተይ ፍልጠት ሲ ክንዲ ጻጸ
      ኣነ የ ኣብዚ ተበሊጸ
      ብናጻ ክመሃር መሪጸ
      ኣብ ዮኒቨርስቲ ኦፍ ዓዋተ
      ሹሽሽሽ ከይሰምዑና ሰብ መኸተ
      [ጥንቅቕ በል ናይ ምንታይ መኸተ ኢልካ ከይትሓተኒ: ንሶም ውን ስለ ዘይፈልጥዎ. Again, ትእዛዝ ‘ዩ]

     • Berhe Y

      ዝከበርካ መሃንድስ-ምዕባለ

      የቀንየለይ፡፡

      ብጣዕሚ አብዚሕካለይ፡ ክብረት ይሃበለይ፡፡ ነዚ ናትካ ግጥሚ ከነብብ ከለኹ፡ ይተአማመን እየ፡ አነ ጥራሕ ከምዘይኮኑ፡ ናይ ብሓቂ፡ ኤርትራስ ከንደይ እካ ተዓዲላ ነራ፡፡ ልክዕ ከም አብራሃም አፈዎርቂ፡ ቁምነገር ዝመልኦ፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን፡ ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ፡ ብወገነይ፡ ገጣማይ ሳይ (saay) ኮይካ ትስመዓኒ፡፡

      ቀጽሎ ዝሓወይ፡ ተስፋ አይንቆርጽን፡፡ ሓደ መዓልቲ ክርህወና እዩ፡፡

      በርሀ

  • Haile S.

   ሰላም መሃንዲስና፡

   ወንድሜ መሃንዲስ ተረዲኤካ፡ ወለሎ
   እንታይ ግን በደለ እዚ ፓፓጋሎ
   ናቱ እዝኒ ንኣድማጺ’ዩ ዝጽሎ
   ተዛራቢን ሰማዒን ዘሎ ስለ ዝመስሎ

   ዝሰምዖ ይደግም ምስኪን ፓፓጋሎ
   ክምኡ ይሃበና ዘለዎ ኣስተውዕሎ
   ከየጣመመ ዝደግም ብዘይ ጎደሎ

   ዝኸፍኣና ዝደግሙ ኤሱ ዝበሎ ዘይበሎ
   ዝደገሞ ዘይደግሙ ጥራይ ኣውሎ ኣውሎ

   ከፍኣና ናይቶም መቓልሑ ዝህቡ
   ኣብ ዘይተዘርበ እዝኖም ዘጣውቡ
   ዝተባህለ ካይሰምዑ ዝብሉ ኣርሕቡ
   ካየኾምስዑ ኩላስኡ ዝውሕጡ ዝምገቡ
   ዝበደሉ በዲሎም ስዒርና ዘንጨብጨቡ

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ሃይላት!

    ዘንጢለዮ ‘ዶ ንፓፓጋሎ
    ይቕረታ
    ዝጽቡቕ በዓል ግርማ ንከሎ
    ብኸምዚ ከማይ ክብረቱ ክጎድሎ
    ዓገብ
    ተርኺብካዮ ሶሪ ኢሉካ በሎ

    • Haile S.

     ሰላማት መሃንዲስ፡

     ፓፓጋሎ እዚ ብትግርኛ ሕንጻይ
     ይቕሬታ ኣየድልዮ ካብ ናቱ ብጻይ

     እንተኾነ እንተ ረኺበዮ
     ክብሎየ ዝተዘርበ በል ረስዓዮ

     ኣይጠራጠርን ኣርገብጊቡ መንፈርፈሩ
     ኣጆኹም ከም ዝብል ሓዳግ’የ ኣይትጠራጠሩ

     ሓዳግ ዘይኮነ’ሲ እንሆ ኣብ ሃገርና
     ኣሲሩ ይነብር ጭንግዓት ኣዴታትና
     ፈሪሃ ዘይብሉ ናይ ኣብዚ ዘብጽሖ ህዝብና

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  በራድ ሻሂ ሰብ ጀበና

  ንሓቂ ጥሒኖም
  ንሕጊ ረጊጾም
  ክዳን ጥዑያት ለቢሶም
  ብጹኣን መሲሎም
  ህዝቢ ኣታሊሎም
  እመኑና ዝብል ታቤላ ኣንጠልጢሎም
  ነዚኦም መን ንብሎም

  ዋእ
  ዚኣቶም ደኣ ኣርሓ ድኹማት
  ዲኖም ዘጠልዑ ንጽጉማት
  ፈውሲ ዝኽልክሉ ንሕሙማት

  ክሊኒክ ግብረ-ሰናይት ዝዓጽዉ
  ኣባሓጎታት ዝኣስሩ ዘሳቕዩ
  መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ካርሸሊ ዝድርብዩ
  ክድምሩ ወይ ከባዝሑ ዘይክእሉ ጥራይ ክንክዩ
  ብቀትሪ የምስሉ ብለይቲ ዝሓምዩ
  ዕግርግርን ሁከትን ምበር ርግ ኣት ዘየርእዩ
  ኣብ ክንዲ ዘስርሑ የጥምዩ
  ሓሰረ-መከራ ዝፍርዩ
  ከምዚኣቶም ደኣ ኣበይ ተራእዩ

  ደሓን መታን ክሓጸረልና
  ንበሎም
  ብትሕተ-ተኣማምንነት ዝሳቐዩ

  እምበር
  ነብሱ ዝኣምን መዓስ ሰብ የሳቒ
  እኳ ደኣ ዓራቒ
  መራቒ
  ናይ ሰላም-ምዕባለ-ሓርነት ተሓላቒ
  ንዜጋታቱ ኣድናቒ

  ንሃብታም ዝህግሩ ዘኽስሩ
  ንመንእሰይ ዘየምህሩ
  ንሓረስታይ ዝምንጥሉ ኣብዑሩ
  ምስ ማሕረሻ ምስ ዱግሩ
  ንምሁር ፈላጥ ፈላስፋ ዘደንቁሩ
  ዲግሩ
  ንድኻ ኣብ ድኽነት ዘንብሩ
  ንኹሉ ዝኣስሩ

  ነውራማት
  መጥፋእቲ ደቂ-ባት
  እምበርዶ ዮም ሰባት

  ስለዚ
  ትሩፋታት ዶ ንበሎም
  ሓሳዳት ዶ ንስመዮም
  ዓከስቲ ዶ ንሃቦም
  ግን
  ስልዝኾነ ቅኑዕ ሽሞም
  ከም ኡ ተበልና ልክዕ ዩ ግቡኦም
  ተማሂሮሞ ድዮም ፍጥረቶም
  እምበርዶ ትመሬትናስ መሬቶም
  ከይከውን ደኣ ግዝ ኣቶም

  እዚ ኩሉ ጌሮም
  ብጽፍርና ኢሎም ዝጭድሩ
  ጠሪሶም ፍጥረት-ሰብ ዘይብሎም ዘይሓፍሩ
  ሃገሮምን ህዝቦምን ዘነውሩ
  ዝለመንዎ ዘይነግሩ
  ዝተለገስሎም ዘይነግሩ

  ብጽፍርና ድማ ይብሉ
  ክንዲ ጽፍሪ ዘይኣኽሉ
  ማሕበር ወዲኒታት-ህግደፍ ይበሃሉ!

  • Amanuel Hidrat

   ይበል ይበል እንታይ ክዎጾ
   እቲ ሓቂ ዘርዚርካዮ
   እቲ እከይ ኣቃሊዕካዮ
   ዝቅበል ሓንጎል እንተለዎም
   ዝኣክል ትምህርቲ አስኒቅካዮም

   አስተምህሮኻ……
   ጸላኢኦም ከለልዩ
   ሓቅን ሓሶትን ክመምዩ
   ምስ ኣሕዋቶም ክሳነዩ

   ከተብቅዖም……
   ንሓሶት ክብርቅቁ
   ንሓቂ ክዕጠቁ
   ንፍትሒ ክጣበቁ
   ንድንቁርና ከላቅቁ

   ተጸዊዕና……
   ማንቴልታት ተጸዊዕና
   ሓዊ ለይቶ ተባሂልና
   እንስሳ’ዮም እንስሳ ኢሎምና

   ግንከ….
   ትምህርትኻ መለኮት ከውሪድሎም
   ፍልልይ እንስሳን ሰብን ክበርሃሎም
   ቋንቋ እንስሳ ኔው ክብልዎ
   ቋንቋ ሰብ ክላመድዎ
   ንስምማዕ ክንበቅዕ
   ሰላምን ራህዋን ክጥጥዕ

   ሽዑ…..
   ሰላም ክነግስ
   ፍትሒ ክንለብስ
   ንቅድሚት ክንግስግስ

  • saay7

   Selamat Mahandis:

   Today they proved everything you said to describe is on the nose: they named Sophia Tesfamariam, one of the crudest, crassest, most vulgar woman Eritrea produced to a post that requires finess, refinement, sophistication, prudence, and intellect: Eritrea’s ambassador to the UN.

   To call these guys “Mahber wedini” is an insult to the word “Mahber” and “wedini.” Of course eventually god will call them all home: it is the human litter and debris they will leave behind (the culture of hypocrisy, empty boasting, pretense, casual lies) that we will have to spend a lot of time to undo.

   saay

   • Amanuel Hidrat

    Selam Saay,

    Remember: “ Boasting and Pretense” are used as instruments in their fight to create the myth of Yekeallo. “Violence, degradation of humanity, are instruments for instilling fears and subjugation- hence they make them to sing NNNN.

   • Paulos

    Selam Sal,

    I am sure the PFDJ cadres will pitch it as part of the designed “reform” al’a Abiy’s Ethiopia. Isaias true to his vindictive self is rubbing it on the veteran ተጋደልቲ who squarely deserve the post far better than the vulgar ሶፍያ-ጃንሆይ! In the end however, Eritreans will feel sorry for her for opting to be a lap-dog of the cruelest leader the UN has ever seen in the recent times.

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሓደርኩም! ጀበናውያን

  ክወግሕ ቀሪቡ
  ትራኣየኩም ዶላ ‘ታ ናይ ብርሃን ማሕታ
  ክቕደድ ጀሚሩ ትንዓመታት ዝዓገታ
  ሓታሚኣስ ፍሉጥ ኔሩ ግን መን ‘ዩ ዝኸፈታ
  ደሓን

  እንቋዕ ብልጭ በለት ናይ ብስራት ማሕታ
  ምልክት ናይ ሩፍታ
  ናይ ተስፋ ወጋሕታ
  እወ ክወግሕ ቀሪቡ

  ጽንኩር ግዜ ተወዲኡ መስል
  ንዘስተውዕል
  ብርቱዕ ዝናብ ብነጎዳ ተሰንዩ ሂር ክብል

  ገፈጥ ናይ ትማሊ ጸራሪጉ ይግሕጦ
  ኣደራዕ ንጹሃት ናብ ዓመጽቲ ምስ ገልበጦ
  ‘ትለባምሲ ቆብ ከብሎ ጀሚሩ ቲበሃም ‘ኳ ክንደይ ከይፈልጦ
  ቦጣዕጣዕ ኢሉ ስጋዕ ዝበርቕ ኣበይ ከይስወጦ

  እምበር

  ረኣይዋ ን’ዶ ‘ታብርሃን
  ምዃን
  የዒንተይ ዶ ካብ ናታትኩም በሊጸን
  ኣነ’ኳ ‘ዳረኣኹዋ ‘ዛብርሃን ብዘይመረጸን

  ሕሩመይ

  ኣይደየብኩን ኣብ ደብረቢዘን
  መጀመርታ ሓቂ ‘መሰለንን
  ጌጋ ምልክት ሂባትኒ ከይትኸውን
  ንጸጋመይቲ ዓይነይ ሓምየያ
  ደሓር ግን
  የማነይቲ ዓይነይ በለትኒ ኣነውን ሪአያ

  ግርም

  በልኩ ድማ
  ኤኮ! ክወግሕ ዩ
  ክወግሕዩ ብሓቂ
  ርብ ዒ ‘ይኮነን ዋላ ፍርቂ
  ምሉእ! ጎደሎ ዘይብሉ
  ሰሚዕካ ዶ ናይ ብሻ ወርቂ
  ‘ዶ ዋላስ ክብለካ ወርቂ-ብሻ
  ኪድ
  እንታይ ዝኸውን ሓጎስ ክሻ

  ዘረባ ሃባ

  ወጊሑ ‘ኳ’የ ዝብለካ ዘለኹ
  ንብዓት ሓጎስ’ዩ ስጋኻ ዘይበኸኹ
  ማሕታ ወጋሕታ የ ዝረኣኹ
  ጸላእትኻ ድማ ኣብኣ መኸኹ

  ‘ቶም ካብ ምምካኽ ዝተረፉ
  ዓሕ ከምዚ ኔርና ቀደም ናበሉ
  ግዜኦም ከሕልፉ
  ‘ት ዝሓለፈ ገበናት ብዝርዝር ክለፋለፉ
  ኣብኣ ይተርፉ

  እምበር

  ኣብ ቃልዕ ወጺኦም ዘይክእሉ ክሰርሑ
  ብቕንዕና ከመይሎም ክመርሑ
  ስቕ ደኣበል ሕጅስ ግዜና ‘ዩ
  እወ ወጊሑ
  ጸገምና ኣብቂዑ
  ካብ ይ ኣክል ተቐይሩ ናብ ኣኺሉ
  ዓልላ-ደብሉ
  ሓድሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ በሉ
  ኣኺሉ! ኣኺሉ! ኣኺሉ!

  • Haile S.

   ሰላም መሃንዲስና፡

   ውጻእ ጀበና ሰንበት ፊት ፊት ኢልካ
   ዳካ ቡን ተዓዚብካ ኣዂስካ
   ዝኸውን ጥንቆላ ተማሂርካ
   ዘንበብካዮ ብማንካ ጻሕቲርካ
   እንሆ ልብና ጠሰስ፡ ብስራት ኣምጻእካ

   ኣነ’ውን ተራእዩኒ እቲ ባና
   ካባኻ ሓሊፉ በጺሑ ኣባና
   ዝተራእየ ይመስል ኣብ ዓለምና
   ኣበይ ድዩ ዘሎ እቲ ማሕሙድና
   ይኸውንዶ ሸፊንዎ ቲ ደበና
   G6 ተጠቒሙ ዝወጸ ይመስል ካብ ጋላክሲና

   ክበርህ’ዩ ክንብላ ኤርትራ ወጊሑላ
   ክንህባ ሽም ባር ኣደይ ገብርኤላ
   ክበዝሑ ደቃ ዓማዊላ
   ክብሃል ዓልላላየ ዓልላላ
   ዓማጺ ከይዱላ ተኣልዩላ

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ሃይላት

    ርዒመ! ኣብ ባር-ገብሪኤላ
    ተራእዩኒ
    መሎቲ-ቢራ ክድርግመላ
    ጓዕ ከብለላ

    ግን: ጥንቅቕ በል
    ‘ታ ቦታ ካብ መስመር-ማይበላ
    ኣርሕቕ ከተብላ
    ንሕጂ ኣይተስተዋሕዳ ኣሕጽር ከብላ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ሰብ ጀበና ምስ ፈናጅላ
  ይረኣየኒሎ!

  ድሕሪ ውድቀት
  ናይ ‘ዚ ቁርዲድ ስርዓት
  ካብ ሱሩ ክኳዓት

  ክሕግሐግ ጠሪሱ
  ንሶምን ስርዓቶምን ዳግማይ ከይምለሱ
  ደቂ-ባት ክምለሱ
  ‘ዞም ቆራዲድ ድማ: ተራኦም ኣኺሉ ክፈልሱ
  ዘር-መንዘሮም ክበርሱ
  ካብ ‘ዛ ሓላል መሬት ከልግሱ
  እወ! ይረኣየኒ ሎ

  ንፋስ-ባህታ ክነፍስ
  ስደተኛ ሃገሩ ክምለስ
  ቀዳዳት ጸገምና ክዕበስ
  ፍረ ሃብቲ-ሃገር ክሕፈስ
  ኣተሓሳስባና ክሕደስ
  ዞባ ዋላ ንኡስ ዞባ ክድምሰስ
  ይረኣየኒ ‘ሎ!

  እወ ይረኣየኒ ‘ሎ
  መሰል ዜጋ ክሕሎ
  ትካል ዓመጸኛታት ክዕሎ
  ሕጊ-ንዳባ ክንተኽሎ
  ይረኣየኒ ‘ሎ!

  ይረኣይኒ ሳዋ-ማሳዋ ዝበሃል ክጠፍእ
  ቀዘፍቲ ቦርቊቕና ከነጥፍእ
  መሰረት ምዕባለ ክመጽእ
  ይረኣየኒ’ሎ!

  ህጻናት ክዝምሩ
  ድልዱል መሰረት ክገብሩ
  ራእይ ክህልዎም
  ከተግብሩ ሕልሞም
  ከሕብኑ ህዝቦም
  ከዀርዑ ሃገሮም
  ይረኣየኒ ‘ሎ!

  ከመይ ዘይረኣየኒ
  ኣነ ዘይበጻሕኩዎ ከሪኡኒ

  ድሕሪ ‘ዞም ተካላት
  ሃገርና ክትዕምብል ብትካላት
  ህዝብና ክስራዕ ምስ ምዕቡላት
  ይረኣየኒ ‘ሎ!

  ይረኣየኒ’ሎ
  ዝገደፍካ ገዲፍካ ጥራይ ሼር በሎ
  ዋላ ምስ ንጉስ ዓዲ ሃሎ
  ይምሕጸን መስል ገጣማይ ክሕሎ (this one is a joke!)

  • Haile S.

   ሰላም መሃንዲሰይ፡

   ኣንታ መሃንዲሰይ ዘረባ’ዶ ከይዱካ
   ዘር-መንዘሮም ኢልካ?
   ድሓር ግና ቅልጥፍ ተመሊስካ
   ትካል ዓመጸኛ ሓሊኻ ኣኽቢርካ
   ለዋህነትካ ገሊጽካ
   ድሓን ዘይ-እንድኣልካ ሓሪቕካ
   ሓደ ዘስሓቐኒ ክነግረካ
   ቋንቁኦም ለሚድካ
   ሓላል መሬት ኣይሰማዕኩን ካብ ኣፎም ብዘይካ 🙂
   ሕማም ጎረቤት ኮይኑካ ተለኪምካ

   ይቕሬታ እንተሰጊረ መስመርካ!

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ሃይላት ነብሲ!

    መስመር ነይሰገርካ
    መስመረይ ኣብ ቀረባ ዘሎ ከይመስለካ (deep threshold, by design!)

    ሓላል መሬት ምስበልኩ
    ተረዲኡኒ’ዩ ዘይቃላተይ ከምዝተለቃሕኩ

    ግን: ትነገር ብፍላጥ ‘ዩ

    ጋኔን ዓዲ ሃሎ
    የንብቦ ከምዘሎ

    ስለዝሰማዕኩ
    ኬፍ ክህቦ ካብ ማህደረ-ቃላቱ ዝተለቃሕኩ
    ዶ ዋላስ ንበሎ ዝስረቕኩ

    ምስቲ ዊስኪ ጎርዳዕ ንከብሎ
    ወዲ ሳጥናኤል ኣርሓ-ዓዲ ሃሎ

    ገለ ቃላት ድርብይ ነብለሉ
    መታን ንሱን መሰልቱን ከዕልሉ
    ኣብ ክንዲ ዜጋታት ዝቕንጽሉ
    ዓዲ ይውዕሉ

    ዩ ሲ ሃይላት ጠቕሚ ‘ለዎም ሓደ-ሓደ ቃላት

    ከም ሕቡእ መልእኽቲ ጌርካ ውሰዶ
    ሓላዊ-ዲጋ ‘ኳ ክንደይ ከይንእዶ
    ተራእዩኒ ክሓንቀኒ ክደሊ ብማዕዶ
    ኣየ ጋዶ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ናትና ጸገም ሓድሽ theory የድልዮ መስለኒ

  መታን ክጥዕመና
  መፍትሕ ተረኸብና
  ዶ ኾን ‘ሰልጠና
  ዝብልዩ ትምኒትና

  ናብ ሰለስተ ዓበይቲ ንምቀሎ
  መታን ክንፈልጥ መን-ኣበይ ከምዘሎ
  ይምሕጸን
  መሰል ገጣማይ ክሕሎ (ሰሓቕ ሞይተ)

  ብዝባን ሕጊ ዓዋተ
  ኣፍቅዱለይ ወይ ክረትዕ: ወይ ክርታዕ ተማጒተ
  ሓቀይ መስለኒ ሃውቲተ (ADHD?)

  Any how መስመረይ ክሕዝ
  ሰለስተ ጫንፈራት ዶ ክገልጽ
  ‘ትሓደ ይዕመጽ: ትሓደ ድማ ይዕመጽ
  ኣቤት! ረመጽ

  በሉ
  ‘ቶም ቀዳማይ ክፋል
  ፍትሒ ተበልካዮም: ይምልሱ ኣይፋል
  ፍስሃ ዘፈጥረሎም: ጸገም ህዝቦም ክቕጽል
  ናይ ዓማጺ ኣብቃል
  ካን ይብለኩም ቃል-ብቓል

  ይነብሑ
  ንሱ-ንሕና: ንሕና-ንሱ
  ከመይሎም ‘ከ ይድቅሱ
  ናብራ ህዝቦም ይዕክሱ
  ‘ንዳረኣዩ ህዝቦም ዘፍልሱ

  ሕልንኦም ዝሸጡ
  ቀላጽሞም ዘሕበጡ
  ኣብዘይ መኣዶም: ዘንቀላውጡ
  ሓሳዳት!

  ንሕለፍ ናብ ማእከሎት
  ሰሚዖም: ከምዘይሰምዑ
  ዓመጽቲ ዝበልዕዎ: ንሶም ዘኾምስዑ
  ኣብዘይ ጓይልኦም ዝስዕስዑ
  ከመይ ሓመድ ይብልዑ

  ካብ ፖለቲካ ናጻየ ድማ ይብሉ
  ምስ ደለይቲ ፍትሕን: ምስ ሰዓብትን የውግዑ
  ከምስሉ ምስ ኩሉ ይበልዑ
  ብዕድመ እኹላት : ብተግባሮም ቆልዑ

  ኢልና ንጽውዖም: ላንጋ-ላንጋ
  ሰብ ናእሽቱ ሓንጎል: ገጂፍ ዳንጋ
  ኣብ ትሕቲ ናይ ዓማጺ መንጋጋ

  ዝበረቐ ጸሓይና
  ኩሎም ነጋውስና
  እንታይ የእትወና
  ጥራይ
  ይጥዓመና

  ዋይ ውርደት ንሕለፎም በጀኻትኩም

  ናብቶም ሳልሳይ ኣካልዶ ክንወርድ?
  ብተግባሮም ክንፈርድ

  ኣብ ክንዲ ንዓና: ይብሉ ንሃገርና ንህዝብና
  ኣይንህብን ኣሕሊፍና
  ሓላፍነት ኣለና
  ናይ ዝሓለፉ ብጾትና
  ተማሕጺንና
  ዶኸ ‘ኮና

  ሕጂ ደኣሞ: ክንጠልም ከመይ ጌርና
  ዘይ ኣመልና
  ዘይባህልና
  ዘይኣመል ብጾትና
  ክሳብ ፍትሒ ዝረክብ ህዝብና
  ቀደም ኔርና: ሕጂውን ኣለና

  እወ ሰሚዕኩምዶ
  ሕጅ’ውን ኣለና
  ከም ቀደምና!

  • Kokhob Selam

   Wow መሃንድስ-ምዕባለ :-

   What a poem man! Thank you dear ..

   “እወ ሰሚዕኩምዶ
   ሕጅ’ውን ኣለና
   ከም ቀደምና!”

   KS..

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    Thank you, KS!

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም መሃንድስ ምዕባለ,

   ሓደ ብሓደ አለሊኻዮም
   በብመልክዖም በቢሓሳቦም
   ነኒበይኖም ገይርካ ወዲንካዮም
   ሔራይ ገይርካ አቃሊዕካዮም

   እዚ ግጥምኻ አዘኪሩና
   ክንዝምር ከለና ብሓባር ኮይና
   ሞኽባዕቲ ሰውራ ዘይትብተኽ ጭራ
   ግለት በዚሕዋ ተዓቢሳ ነይራ

   ሽዑን ሕጅን መለሳ ነይብሉ
   እቲ ሽግር ከምዘለዎ ኹሉ
   ንስዕስዕ’ሎና ስምራ ዘየብሉ ኩዳ
   ይኣክል ንበሎም ናይ ህዝቢ ምዳዳ

   ናይ ሽዑ ምዳዳ ናይ ሕጂ ገደደ
   መንእሰያትና ንምጥፋእ ገመድ ገመደ
   ኩናት የባርዕ ሰላም የቃውስ
   ቀጻልነት ዘውዱ መታን ከውሕስ

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    Wow, this is beautiful Poem, Emma!

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ባህሊዶ ይኸውን?

  ከም ዝመስልኒ

  ‘ተበልኩ ሕሸኒ

  ስለዝኾነ: ናተይ ግምት ጥራይ

  ዳሕራይ

  ከይከፍኣኒ ምዕራይ

  በሉ’ስከ ክምለስ

  ጸዓዱ: ንሽግር ክፈትሑ

  ጸለምቲ: ንጸገም ክለምዱ

  ‘ቶም ቀዳሞት: ክምህዙ ይረኣዩ

  መፍትሕ ናይ ጸገሞም የናድዩ

  ‘ቶም ዳሕረዎት: ስብእነት ይመስሎም

  ብችረቶ ይሓብእዎ ቁስሎም

  ‘ታ ጸገም ናይ ቀደሞም

  ይነብሩ ኣብ ጥንቲ

  ኣብ ክንዲ ምንዳይ ስልቲ

  ወይጉድ!

  ምስ ድሑር ባህሊ መን ተማጓቲ

  ዘልኩ ደኣ

  ንሕለፍ ናብ ማሕበራዊ ናብራ

  ከም ኣብነት: ንውሰዳ ኤርትራ

  ጠምየ ትበል? ሰብኣይ ‘ንዲኻ

  ኣይናይ ኣዴኻ: ኣይናይ ኣቦኻ

  ዱኽዒ ሓሰር መለኣሉ ተጠሚኻ

  ተዘይኮይኑ

  ጠምየ ኣይብልን ጎበዝ

  ሓጺረ ኣይብልን ሓርማዝ

  ሓሲረ ኣይብልን ኣልማዝ

  ስለዚ

  ጽጉብ ምሰል

  ሕድሪ ኣቦታትካ ተቐበል

  ናይ ምንታይ ሰንከልከል

  ቁሪ ተጸመሞ ኣይትበል ዓሪቐ

  እግሪ ጎበዝ ሒዝካ ኣይትበል ደኺመ

  ‘ታይ ዝጠቅም ጃኬት?

  ቁሪ ከተጥፍእ ሓኾትኮት-ፍሕትሕት

  ምባልዩ ትፈውሲ

  ተማሃሮ ናይ ‘ቦታትካ ቃልሲ

  ኔው በሎ ድኻም

  ብእግረይ ኬደ ኢልካስ: ክንድዚ ሙቕርምራም

  ‘ታይ ትኸውን መኪና-ዋላ-እሩብናለ

  ዳንጋዶ ‘ናሃለ

  እሾኽ ወጊኡኒ ልካስ ሳእኒ?

  በል ገለ ከይተዛርበኒ

  ኔው በሎ ስራሕ-ጻዕዳ

  ከይተእትወኒ ኣብ ዕዳ

  ኡስ ኢልካ: ጸሎት ግበር ግዳ

  እንታይ ክወጾ!

  ናይ ጸረ-ምዕባለ ማዕዳ

  ኤእ! ሰብ ዓዋተ

  ጥንቅቕ ንበል ከይንለምዳ

 • Amanuel Hidrat

  ሰላም መሃንድስ ምዕባለ,

  መርሓባ ተባሂልካ ናብ መኣዲ ጀበና
  ክትጽንበሮም ነቶም ናይ ቋንቋ ላውራትና
  ተሓጉሸ ምጽምባርካ ህድሞ ውፈያትና

  ቋንቋን ባህልን መታን ክምዕቡሉ
  ንሳይንስን ተክነሎጅን መታን ከገልግሉ
  ሃየበል ሃንድሶም ኣብ መዓላ ክውዕሉ

  ታሪኽን ፓለቲካን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ
  ኣቅርበሎም ኢኻ ብግቡእ ወዳዲንካ
  ንተቀበልቲ ሽግ መንእሰያትና
  ተመኔካ ንበሎም ብሓባር ኩላትና

  ምስ ሃይለን ኮኸባይን የለኻ በለሉ
  እወ’ቲ መልእኽቲ በገባብ ዝዓስለሉ
  ህዝብና ነቂሑ ካብ ሞቅሕ ዝወጸሉ

  ምስ ሰላምታ

  • መሃንድስ-ምዕባለ

   መዓልካ! ክቡር ኤማ
   ናይ ዓዋተ ግርማ

   ሓስባትካ
   ንገለን የስደምማ
   ንገለን ድማ ከምዛ መርዘን የሕማ
   በጃኻ ዛብርዕኻ ኣይተጒድማ

   ናባይ ‘ዶ ክምለስ

   ምሉእ ኣባል ጀበና ክኸውን
   ምስ ዞም ሊቃውንቲ ክብል ኢሂን-ምሂን
   ኩርዓት ‘ዩ ዝዘርኣለይ ዘሕብን

   ግን: ግን’የ ዘልኩ

   ኣብኡ ንኽበጽሕ ክእለተይ ከመስክር
   ገጅፍ እዝኒ ከድልየኒ ‘ዩ መታን ንኽመሃር

   ሕጂ ግን

   ደስ ‘ብለኒ ምዃነይ ሕጹይ-ጀበና
   ከላእ
   ከምዚ ዝበለ ፌስታ የለን ኣብ ገዛና

   ስለዝኾነ: ዓቢ ክብሪ
   ካባኻትኩም ክመሃር ክእለት ከጥሪ
   ኣሰር መማህራነይ
   ክበጽሕ ተስፋ ‘ለኒ ናበልኩ ዘነይ
   ከም መግለጺ ሓጎሰይ
   ዓዲመኩም ኣለኹ ደርፊ ናይ ዝማመይ

   • Kokhob Selam

    Dear Brother,

    You will know more about this gentle man (AMAN) just keep your observation going…

    KS,,

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ናይ ሎሚ ምሳሕ ግጥሚ፥
  እኽብካብ ሓሳባት ብዛዕባ መራሒ!

  ብሓቂ ዝመርሕ
  ከም ጥዋፍ የብርህ

  መራሒ ኣይኮነን ጓሳ
  ዝመርሕ ንቤተ-እንስሳ

  መራሒ ኣይኮነን ዘዋር መኪና
  እዩ ዘወርቲ ዘስልጥን ዝምድብ ዝሕሉ ናታ ጥዕና

  መራሒ እዩ ሓባሪ መንገዲ
  ዝዕንግል ዘዋፍር ብሰላም ብሕጊ ሰብ ዓዲ
  ተኣማሚኑ በጥ ዝብል ኣማስይኡ ኣብ ንእዲ

  መራሒ ኣይኮነን ዝፈልጥ ኩሉ ነገር
  ንዝፈልጡ ፈሊጡ ገሚቱ ዘዋፍር’ዩ ደቂ ሃገር

  ሓንቲ ዘይፈልጥ መራሒ፡ ኩሉ ዝፈልጥ ይመስሎ
  ዝፈልጥ ዘይፈልጥ፡ ምውፋር ሓላፍነቱ ስለ ዘይተቐበሎ

  መራሒ ተመራሒ እንተ ድኣ ኾይኑ
  የንጸርጽር ኣብ መንበሩ ኮይኑ
  ይኸፍኣካ መዓልታዊ ምኒኑ
  ይደናገር ይጠፍኦ ዋኒኑ
  ዜጋ ሰኒፉኒ ይብል የመኽኒ፡ ሓደ’ኳ ዝኣምኖ ስኢኑ

  • መሃንድስ-ምዕባለ

   Very nice, Hailat!

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ,

  ንጉሥ እንተርኣኹ ጥራዕ ጥራዕ ይመጸኒ ከምዝብሃል፡ መሃንድስ እንተንበብኩ ግጠም ግጠም ይመጸኒ። እንሆ እንበኣር ናይ ሎሚ ምሳሕ ሰዓት ኣብ ‘ፊ’ ዘተኮረ ግጥመይ ፥

  ጸርፊ
  ናይ መራሒ ዕርፊ
  ምልክት ዋና ጸሓፊ
  መዓርግ ናይ ሓላፊ
  ናይ ኣምለኽቱ ደርፊ
  መምርሒ ናብ ጸድፊ
  ናቱ ሕማም ተመሓላፊ
  ንሱ ዝለኸፈ ይጻረፍ ዕጽፊ
  ናይዚ ተቐያሚ ተበዳሊ ተኣፋፊ
  ኣጆኹም ሳላኹም ዘይወጾ፡ ሳላይ እንትርፊ
  ምእሳር እምበር ምፍታሕ ዘይፈልጥ ቀዛፊ
  ቀታል ጊዜ፡ ቀታል ትውልዲ፡ ገፋፊ
  ቃላቱ ኩሉ ጊዜ ኩነኔ፡ ተነቃፊ
  ሰላም ነሲኡና መዕረፊ
  ኮይኑ ጸርፊ ናቱ ንድፊ
  ኣስቅጥ ኣቢሉ ዘሎ ካይትመልቆ ድያ እታ ጸርፊ?

  • መሃንድስ-ምዕባለ

   ሃይላት ነብሲ!
   ስቕ ከይብል ኮይኑኒ ወልፊ

   እሞ
   ካብ ኣምጻእካ ነገር ናይ ፊ
   ዝገደፍካሉ የብልካን ንዓርኪ ቃዛፊ
   ዝሰባሪ ዕርፊ
   ዓማጺ ቀታሊ ኣሳሪ ኣሽራፊ
   ሃገር ናቱ ሓደ ዝኣባላ ሰልፊ
   ሓሶት ዝድራሩ ናይ ሓቂ ዓጻፊ
   ነውራም ዝቃላቱ ዘንጣሊ ዘላፊ

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡

  ደጊም ጀበና ሓሊፉላ
  ሓደ ኢንጂነረ ልኢኹላ
  ኣወል ደረጃ ትብል ኣላ
  ገዚፋ ከም ዒላ
  ብታሕጓስ ገንፊላ
  ጽምኣት ዓወተ ተርውዮላ

  ናይ ብሓቂ ኢንጂነረ
  ዝወሰነ ክምስክረ
  ፍርሂ ዝኣሰረ
  ቃላት ዝዓተረ
  ዘይተጠራጠረ
  የርእየና እንሆ ናቱ ፍረ

 • መሃንድስ-ምዕባለ

  ሰላማት ‘ንዳ ጀበና

  ቆሪረ

  ጃኬት ኣብ ልዕሊ ጎልፎ ተጀኒነ
  ቁሪ ዘየሕልፍ ተኸዲነ

  ጸሓይ : ጸሓይ ጾም-ኣርበዓ ትመስል
  ሰብ ትጓየ ከተጽልል
  ብብርተዓ ሙቐት ከይትቕምስል
  ዘይምሱል ከይትመስል
  ኣነድማ ፈጥፈጥ ይብል

  ከም ዓሶ ዝሓዘኒ ኣንፈጥፈጥኩ
  ማራቶን ዝጎዮኹ ክመስል እንቀዓ ረሃጽኩ

  ሃተፍተፍ ኣበለኒ
  ተሓዋወስኒ
  ሕብርታት ተቐያየሩኒ
  ጸሊም-ጻዕዳ: ሮዛ-ኣራንቾኒ
  ሓጺር ነዊሕ
  ጎዲም በሊሕ
  ዕቡር ስቡሕ
  ኮይኑ ተራእየኒ
  እዋይ ክረግም ምድንጋር ዓይኒ

  ጽንሕ ኢለ ግን ከስተውዕል ጀመርኩ
  ስለመንታይ ንበይነይ ዘንፈጥፍጥኩ
  የማን ጸጋም ተበልኩ

  ኩሉ ኖርማል
  ትጸገምሲ ናተይ ጥራይ?

  ወይ! ጉድ

  ኣብ ጥቓይ ዘለዉ ተሓተትኩ
  ኖርማል ‘ዩ ዝብል መልሲ ረኸብኩ
  እንደገና ሓተትኩዎም
  ፍልይ ዝበለ መልሲ ኔርዎም
  ስማዕ መሃንድስ በለኒ ሓድ ካብኦም

  ሰሚዓካ ‘ለኹ ቀጽል
  እንታይ’ ዩ ትጸገም ትብል
  በልኩዎ ብምግራም
  ስለዘስደመመኒ
  ናተይ ጸሓይ ብቶን: ናቱ ጸሓይ ብግራም
  ኮይኑ ስለዝተራእየኒ

  እሕሕሕሕሕሕም! ኢሉ ጎረርኡ ምሰጽረየ
  ዓው ኢሉ ተዳህየ
  መሃንድስ! እቲ መልሲ
  ንሕና ጸሓይ ናይ ዓለም ኢና ንጽሎ
  ንስኻ ግን ብጸሓይ ህግደፍ ትልሎ
  ከምዘደኸኣ ሎ!?

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ፡
  ጀበና ካይጸምኣ ንበለላ ጠ
  መራሒ ብቂምታ ልቡ ዝሓበጠ
  እሂን ምሂን ቢሉ ዘይተመያየጠ
  መሰል ደቂ-ሃገር ዛጊት ዝጎበጠ
  ዜጋታቱ ክርኢ ገበል ዝውሓጠ
  ብዘይርድኦም ቛንቋ ዝዛረብ እናፋጠጠ
  ገዛ ብዝኣተወ ደቁ ብጽፍሩ እናሓንፈጠ
  ጓና ክርኢ ከናፍሩ ዝመጠጠ
  ጓና ከእንግድ ብስሓቕ ዘንቀጥቀጠ
  ዜጋታቱ ከዛርብ ነገር ሽርሒት ዘብዓጠ
  ኣይትብልዎን’ዶ ሓላፍነቱ ዝረጥረጠ?
  ካልኦት ዘይኮነ ንሱ ባዕሉ ግዝኣቱ ዝሸየጠ?

  • መሃንድስ-ምዕባለ

   ከም ዝበልካዮ ሃይላት ነብሲ!
   ንምንታይ ዩ ግዲ ኔሩ ትቃልሲ?
   ደቂ ሃገር ክርኢ ደሙ ፈልሖ
   ናይ ኣዲስ ስጋ ምስጠዓመ ኣፉ የግፍሖ
   ኣፍልቡ ‘ናሃረመ ኣፉ ጨዲዹ
   ‘ምርዳእ ‘ኳ ኣብዩና ኣበይ ከምዝኾነ ዓዱ

   ናትና ድዩ ዋላስ ናቶም
   ንዓና ኣብ ሕስረት የውደስድስ ምስ ኣቶም
   ይመስል ወዲ በዓል ቤቶም

   ግን ከኣ
   ትሓቂ ኳ ንሱ ዩ
   ነዊሕ ኮይኑ ካብዝሕመዩ
   በሃም ህዝብና ይብሎ ናትና
   ንሱ ግን ኣይናትኩም የ ናበለና
   እንታይ ነገሩ
   ተሓዋዊሱና
   መስሓቕ ሸራፋት ኮና
   ከይተረደኣና
   ተስፋ ዘቑርጽዩ ክላ ግደፉና

 • Haile S.

  Selam KoKhob & Awate people

  ግጥሚ ንጽንዒ

  ጽንዓት ጽንዓት ጸሚምና ብጽንዓት
  ህግደፋዊ ጽንዓት
  ዝኸፍአ dogma ካብ እምነት
  ዒም ዝበለ ይትሓጎም፡ ንጽንዓት
  ብጽፍርና ጥራይ ኣጉል መንፍዓት
  መእሰሪ ኢደ-እግሪ ጎባጥ ቁራብዓት
  ካበይ ከምዝመጸ ትፈልጡ’ዶ እዚ ጽንዓት?

  ካብ ጽንዒ ንእሽተይ ተኽሊ ዝላገብ ከም ጸጎጎ
  ኣብ ጸጉርኻ ምስ ገበርካዮ ንርእስኻ ብቐሊሉ ዘይሓድጎ

  ፖርቱጊዛውያን ንሓበሻ ሃይማኖት ምስፈተኑ ከለውጡ
  ምስ መራሕቲ ተዋህዶ ብደም ብህይወት ተፋጠጡ

  ንጉሥ ሱስንዮስ ተገዲዱ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ
  ፖርቱጊዛዊ ዝብሃል ሞተ ጠፍአ ንሃገሩ ተሰደደ

  ሓበሻ ተዋህዶ ሃይማኖቱ መሊሱ ብትግሃት
  ጽንዒ መሪጹ ምልክቱ ክጸንሕ ኣብ እምነቱ ብጽንዓት

  ሕጂ ጽንዓት
  ህግደፍ እንሃለ ነቕ-ኣይብልን ይብል ገይርዋ መንድዓት
  ካብ ሃይማኖት ይምሃር፡ ኣትጥፊኢዎ ዝነበሮ ብቕዓት
  IA AI ይኹን NI የብሉ ብዘይካ ኣብ ህዝቡ ጥቕዓት
  ጽንዓቱ መደንቆሪት ህዝቢ፡ መባረሪት ትብዓት
  ጽንዓት ምልክት ህግደፋዊ ሥርዓት
  መፍሰሲ ኤርትራዊ ንብዓት
  ይኣክል ኣኺሉ’ዩ ስዓት
  ይኣክል

  • Kokhob Selam

   Dear Haile S.

   Nice..Really your are doing fine on this page..How do you do it? I admire every time I see your poems..

   “ካብ ጽንዒ ንእሽተይ ተኽሊ ዝላገብ ከም ጸጎጎ
   ኣብ ጸጉርኻ ምስ ገበርካዮ ንርእስኻ ብቐሊሉ ዘይሓድጎ”

   KS,,

   • መሃንድስ-ምዕባለ

    ሰላማት ማሕበር ገጠምቲ
    ይበል ግጥሚ!
    ማሰ ትብለሉ ቦታ ሕጂ ረኺበያ
    የቐንየለይ