Inform, Inspire, Embolden. Reconcile!

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest
 • Haile S.

  Hi all,
  A small poem in memory of ኣጉዶ ኣጉዶ, our childhood turf war:

  ኣጉዶይ ኣጉዶ
  ተንክፋንዶ
  ከሳፍረካ ዓዲ ሰጉዶ
  ኣስመራ ክትርእያ ብማዕዶ

  ናተይከ፣ ትኾያ ጥራይ
  ከርእየካ ሕሪሕራይ
  ዘይብሉ ቀባራይ
  ክገብረካ ሰማይ ሰፋራይ

  ኣየ– ኣርእየና ስብአነትካ
  ተንክፋ’ንዶ ክጥሕነካ
  ርእስኻ ክሳብ ዝዘረካ
  ውነኻ ክሳብ ዝጠፍኣካ
  ሓመድ ድፋጫካ ከስትየካ

  ኢደይዶ ማይ ዓቚረሉ
  እግረይዶ መቑሕ ኣእትየሉ
  ርእሰይዶ ኣኽሊል ደፊኤሉ
  ከጠንቕቐካ ሕሰበሉ
  ከይትኸውን መላስ ወረ ዘይብሉ

  ድሕሪ ክርፍስ

  ኣንታ ደም አምበር ኣውጺእካኒ
  ንስኻኸ ኣጻብዕተይ ሴርካኒ

  እሞ ምተረፈካ ናይ ማዕዶ ፈኸራ
  ንስኻውን ከምኡ፣ ከም ዝራብዕ ጽሕተራ

 • Kokhob Selam

  AWATE: FRIENDS HOW R U?

  . . . . . . . . . . . .ዕላላ ጀብና ሎሚ ንግሆ: . . . . . . . . .

  “እወው ጀበና ጋሕ ጋህ ምድሪ !!!” ዶ በልኩም ? እዘን ኣደይ ርራዋ ከሽከሽ ምስኣበላ ከምትፈልጡኒ ድሕር ኣይበልኩን :: እዋእ ዳሕራይ ከኣ እንታይ ድሕርሕር ዘብል ኣለኒ ዕድመ ንእንዳ ንዓዋተ ::

  እቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ኢሉ ይሰምዕ: ነቲ ዝሰምዖ ዘሎ የድንቅ : ከም’ዛ ዕምርቲ ናይ ሙዚቃ ጉጅለ ዝሰምዕ ዘሎ ተመሲጡ ጸጸኒሑ ርእሱ ይንቅንቅ:: ይበል “ ኣቤት እወ “ “ሓቂ” ዝብሉ ቃላት የውጽእ : እታ ዑፍ በቲ ፈጣሪ ዝዓደላ ድምጺ ልዕሊ ዋሽንት (ሻምብቆ) ዋጣን ክራርን ጊታርን ሳክስፎንን ኩሎ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታትን ድምጻ ጋወሐቶ : ነቲ ጸጥ ዝበለ ቦታን ግዜን ኣቀዲማ ዝመደብቶ ክትመስል ብምቁር ሙዚቃ በሓተቶ:: እዚ ስምዒት ግን ነቲ ካልእ ገሪምው ዘስተብህለሉ ሰብ ኣይንታዩን እዩ የግዳስ “እዋእ ገለ ዶ ዓቢዱ ፡ ምስ ኣጋንንቲ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ “ ክብል ሓሰበ፤ “ኣይ እዚስ ናይ ጥዕና ኣይኮነን : ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ ትሕቲ ገረብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተመስጦ ኣይግድን “ እናበለ ብጠርጠራ ድሕሪ ምዕዛብ ክቀርቦ ወሰነ : እቲ ብሙዚቃ ዑፍ ዝተመሰጠ ግን ክሳብ ሰላም ዝብሎ ኣየስተሃለሉን ::
  “ሰላም ዝሓወይ “ ምስ በሎ ብዘይ ድምጺ ብኢዱ ኣመልኪቱ ኮፍ በል በሎ ::

  ተዓዛባይ :- “ክቡር ሓው ሕቶ ዶ ምሓተትኩ ?”
  ምሱጥ :- ” እወ ግን በጃኻ ኣትሒትካ ተዛረብ ::”
  ተተዓዛባይ :- “ሕራይ ግን ምስ መን ኢኻ ተመሲጥካ ትዛረብ ዘለኻ ?”
  ምሱጥ :- “እዋእ! እዚ መዝሙር ናይ ‘ዛ ዑፍ ዶ ተሰምዖ የለኻን ኢኻ ?
  ተዓዛባይ:- ” እዋእ ! እወ ይሰምዕ ኣለኹ ግን . . .” ኢሉ ፈሪሑ ተበገሰ: “ምስ ዑፍ ዝዛረብ ድኣ ጠንቆሊ ድዩ እናበለ” ክኸይድ በተግ በለ ::
  ምሱጥ:- ንዓ ናበይ እኻ ! ሓንሳብ እሞ ኮፍ በል እንታይ ኮይንካ ሰምቢድካ ?
  ተዓዛባይ:- “እንታይ ከ ዘይፍርሕ ኣለኒ ግደፍና ክኸይድ” ብሎ
  ምሱጥ:- “ስምዓያ’ ሞ ሓንሳብ ክንደይ ቁም ነገር መስለካ ትቀስሞ”
  ተዓዛባይ:- “በጃኻ ‘ባ !! ኣነ ትግረ : ትግርኛ : ኣምሓርኛ : እየ ዝፈልት እምበር ዑፈኛ ኣይተማሃርኩን ”
  ምሱጥ:- “ድሓን ኣነ ከመይ ከምትስምዕ ከርእየካ እየ :”
  ተዓዛባይ:- “ከትምህረኒ ዶ ከትርእየኒ: ወይ ተኣምር !” “ጦንቃሊ ክትቅይረኒ ?”
  ምሱጥ :- “ስማዕ እስከ ብሓቂ ዲኻ ቛንቛ ዑፍ ሰሚዕካ እሞ ድማ . . .”
  ምሱጥ:- “ቛንቛ ዑፍ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ይኽእል እዩ ”
  ተዓዛባይ:–“ኣነ ? ”
  ምሱጥ :- “እሞ እስኻ ሰብ እንዲኻ ከመይ ዘይትሰምዕ”
  ተዓዛባይ:- “ብጃኻ እንዶ ግደፈና !:”
  ምሱጥ :-:ስማዕ ሰብ ክልተ ዓይነት እዝኒ እዩ ዘለዎ : ሓደ ናይ ስጋ እዝኒ : ሓደ ኸኣ ናይ ልቦና እዝኒ: በቲ ናይ ልቦና እዝኒ ንውሕጂ ባርካን ጋሽን ንጎቦታትን ንፋስን :- ካብ ኣድጊ ጀሚርካ ን ኹሎም እንሰሳታትን ክስምዕ ይኽእል እዩ : :”
  ተዓዛባይ:- “ሕራይ እስከ እታ ዑፍ ዝበለቶ ንገረኒ ”
  ምሱጥ :- “ቅኔ ‘ምበር ድርሰት ትርጉም ህይወት:-ዝገልጽ ዘረባ ”
  ተዓዛባይ:- “እንታይ ? ”
  ምሱጥ :-“ንሳ ብዛዕባ ‘‘ዛ ገረብ እያ ተዕልል ነይራ ብግጥሚ መልክዕ ገለ ቁሩብ እነሆ :-”
  ዝኸበርካ ገርብ :-
  ሱርካ ሓያል ታሕቲ ዝተተኽለ :-
  ቅርንጫፍካ ዑሙር ድምቅምቅ ዝበለ :-
  ግዝፍኻ ግንድኻ ኣዝዩ ዝደልደለ :-
  ኢልካ ኣይትኽራዕ ግደፎ ጽላለ :-
  ቁሩብ እንተዕረፍኩ ኣብ ልዕሊ ቅርንጫፍ :-
  ነብሰይ ዝኸኣልኩ እየ ኣነ ውርዝይቲ ዑፍ ::
  ሳላ መንገብገበይ – ናብ ካልእ ገረብ :-
  ሳል መንገብገበይ – ናብ ገዛውቲ ሰብ :-
  ናብ ጎቦ ኣእማን ከምድላየይ ይድይብ :-
  ፈሳሕሳህ ግደፎ ግበር ኢኻ ኣደብ ::
  ስለ’ዚ ክስበር እየ ዶ ብንፋስ ክነቃነቕ :-
  ናብ ታሕቲ ክወርድ እየ ሒዘኪ ክውድቕ :-
  እልካ ኣይተፈራርሓኒ ኣይፈርሕን እየ ዑፍ :-
  ፈጣሪ ሂቡኒ ኣሎ ክእለት ናይ ምንስፋፍ ::
  ብክንድኻ ኣይኮንኩን ዝነብር :-
  ነጻ እየ ኣነ ዑፍ ድላየይ ዝነፍር ::
  ኣቅጽልትኻ ንዓኻ ሰራውርካ ንዓኻ :-
  እኹል ሃቢት ኣለኒ ኣነ ኣይኮንኩን ድኻ ::

  “እንታይ ከ ክብለካ ብዙሕ እዩ ‘ቲ ዘረባኣ በዚ እየ ተማሪኸን ተመሲጠን ጸኒሐ ” በሎ ::
  ወዮ ተዓዛባይ ተገረመ ንክእለት ምሱጥ ኣድነቀ ናይ’ታ ጭሩ ኣዝዩ መሳጢ ዕላል ‘ውን ኣደነቆ :: እንታይ እሞ ዑፍ ትግርኛ ኣትይሰምዕን ኮይና ‘ምበር ክንደይ ምተሓጎሰት ::
  ተዓዛባይ ፍርሓቱ ለቀቆ ‘ሞ ድሮ ክሓትት ጀመረ “እዚ ግን ካበይ ተማሂርካዮ? “
  ምሱጥ ከኣ በሎ “እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ትማሃሮ ትምህርቲ ኣይኮነን :እዚ ኣብ ልቦናኻ ዝነብር:- ግዳ ባዕልኻ እትቅስቅሶ ፍልጠት
  እዩ :: ከትዕብዮን ክትኩስኩሶን ዘለካ ግዳይ ድማ እዩ :: እዝነ – ልቦና ከትንቀሳቅሶ ንህይወት ትርጉም ክትህቦን እትኽእል ብቀጻሊ ልምምድ እዩ :: ህይወት ከንቱ ኣይኮነትን : ህይወት ዝዓመቀ ትርጉም ዘለዋ ኣምር እያ :: ህወት ንባዕላ ቅኔ እያ : ብዙሕ ሕንቅል ሕንቂለተይ ትፈትሓላ መድረኽ እያ: ነዛ ምርኢት (ትያትሮ) ዝመለኣ ህይወት ግደኻ ፈሊጥካን ሶኺዕካን ክትጻወት ኢኻ ተፈጢርካ:

  እታ ዑፍ ስራሓ እያ ትገብር ነይራ ኣነ ድማ ንስረሓ በቲ ዝደልዮ እየ ዘስተማቅሮ ነይረ:: ”
  “ስለ’ዚ ስማዕ – ሰሚዕካ ተርጉሞ :-
  ትርጉም ሂብካ ሰልሞ :-
  ሰሊምካ ዓንቢብካ ዛዝሞ :-
  ንወዲ ሰብ ክጠቅሞ ::
  ርኣይ – ናብ እቲ ማራኺ ቀይሮ :-
  ጨሚትካ ርኸቦ ነጽሮ :-
  ቀቢእካ መልክዐዮ ኣሕብሮ :-
  መእንቲ ክኸውን ምህሮ ::

  እታ ሓሰኻ ሸውዓተ ግዜ ዝወደቐት :-
  ንያሬድ ወዲቅካ ምትሳእ ዘምሃረት :-

  ንሱ እዩ ባዕሉ ዝሃባ ትርጉም :-
  ወዲቅካ ምትሳእ ከምዘሎ ኣብ ዓለም ::

  እሞ ኩሉ ትሪኦ ትሰምዖ :-
  ሓላፍነትካ እዩ ሚስጥሩ ክትቀልዖ :- ”

  ድሕሪ ምባሉ ብምውቅ ሰለምታ ተፈላለዩ
  ምንጪ — ሓስብ መጽሄት ኣዲስ ጉዳይ:-
  ምልማዕ ሓሳባት —-ኣባላት ጀበና :
  ከነ ጥበብ—- ኣቶ ኮኾብ :
  ኣዳላዊት ስራሕ — ኣደይ ራህዋ :-
  ምስጋና ንዓውተን ኣማሓደርቱን :-
  ክቡር ኣንባቢ ርኢቶን ሂሳትን ብምሉእ ቅንዕና ንቅበል ::

  KS..

  • Haile S.

   Hi Kokheb Selam,
   I like ምሱጥ the ‘Dr. Dolittle’ with deeply thought message.

 • Haile S.

  Selam all

  This is my short poem inspired by Arthur Rambeau’s poem ‘Cheurcheuses de Poux’ (ሃደንቲ ቁማል). Rambeau is
  one of the greatest French Poets. In Ethiopia he is known as the long-time Ferengi resident of Harar; he had a villa there, still standing, I believe. He was the arm dealer to Ras Mokonen and Atse Menelik. He is also credited
  as the 1st modern foreign exporter of coffee.

  ንሃደንቲ ቁማል
  ጓሶት ናይ ርእሲ ማል

  ኣብ ትሕቴኻ ኮፍ ኣቢልካ ዱር
  ናይ ኣዳነይ ቁኖ ምፍታሕ ምስንታር
  ሃሰስ መስስ ጸጉረ መሮር
  ተዓጢቒካ ኣጻብዕ ዝናር
  ጣዕ ቆጣዕ ኣብ መንጎ ኣጽፋር
  ቁማል
  ምልክት ድኽነት ምስ ሓሳር
  ክመጺ ክብል ጸጉሪ ዘሰንትር
  ክእለት ኢድ ናብ ርእሲ ዝሕብር
  ኣሕኺኹ ሓሳብ ቀላቢኡ ዘሳግር
  ተፈጥራዊ ፈውሲ ከም መስተናግር

 • Kokhob Selam

  . .. . .ረጋቢት ዕጠቑ . . . .
  ርግቢተይ ውጽኢ ከም ‘ታ መሓዛኺ :-
  ሕጂ ከይትጠፍኢ ኣብ ሓደጋ ኣለኺ :-
  . .ርግቢተይ ውጻእ ከም ‘ታ ናይ ዓርክኻ :-
  . .ሕጂ ከይትጠፍእ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ::
  ሰብ ሰላም ሰብ ሓቂ እነሆ ስስኑ :-
  ይበዝሑ ይፈርዩ ዝበልዎ ኮይኑ :-
  . . .ኣስተብህሉ ረጋቢት ሓያል እዩ ዘመኑ :-
  . . .እዚ ገረብ ሃጥያት ግድን እዩ ክዓኑ ::
  ኣብ ዘይዋልኩሞ ዓይኑኹም ከይኖቅር :-
  ሎሚ እዩ መዓልቱ ምስ ብጾትካ ምስፋር :-
  ምስ ገበን ካብ ምጽናሕ ይሕሸኩም ምንፋር :-
  ሓቂ ተበጊሳ እያ ንሓሶት ክትቀብር ::
  ረጋቢተይ ኣይትገረሁ ምሰሉ ብጾትኩም :-
  ግዝያዊ ብልጭልጭ ሓቂ ከይመስለኩም :-
  መምዩዎ ሕጂ ግዜ ከይሓልፈኩም :-
  ሒዙኩም ከይጠፍእ የብሉን ሓልዮትኩም ::
  ርኣዩም ረጋቢት ብሓደ ዝነፍሩ :-
  ዓዒንቲ ‘ቲ ተመን እናነቛቐሩ :-
  ብት ስፍው ሕልና ሰላም እናበሰሩ :-
  ብጾትኩም እዮም ‘ሞ ልቢ ግበሩ –
  ………. ሕጂ ተጸንበሩ ::
  ኣንቱም ሰዓልቲ – ረቂቕ ዝኽእለትኩም :-
  ኣንቱም ተለሃይቲ- ላዕሊ ዝህያብኩም :-
  ኣንቱም ገጠምቲ – ዓሚቕ ‘ቲ ሓሳብኩም :-
  ኣንቱም ቀረጽቲ -ሃናጺ ኣእዳውኩም :-
  ኮታ ሰብ ኪነ- ጥበብ ተዓደልኩም :-
  ኣትሪርኩም መክቱ ሓቂ እዩ ቦታኹም :-
  ኣብ ኩሉ መዳያት ትነብር ትነጥፍ :-
  ቦታኻ ኣለሊ ሕጂ ከይትጸድፍ :-
  ብሕማቅ ከይዛዘም ናይ ታሪኽካ ምዕራፍ :-
  ናብ ህዝብኻ ወግን ተኣንገድ ተሰለፍ ::
  እምቢ ኢልካ መክት ኣይግዛእን እምቢ :-
  ተጠርኒፍካ ኣፍርስ ናይ ዲያብሎስ ግምቢ :-
  . . . .ከይትልከም ወገን ኣይትኹን ተዓዛቢ
  . . . .ኣብ ደንደስ ዝምልከት የብሉን እዩ ዓስቢ :
  ረጋቢት ዕጠቑ ግርህና ግደፉ :-
  ነቒሕኩም መክቱ ኣጉል ከይትተርፉ ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear All Awate Friends,,

  I know change will come …

  https://www.youtube.com/watch?v=k7TjodFR1Cs

  KS,,

  • Kokhob Selam

   Dear Kebessa,

   Thank you for watching..You are the only one who opened the link ..and I am sure you had enjoyed ..
   No single person has visited,,

   Thank you,

   KS

   • Kebessa

    Selam Kokhob,
    You’re welcome. People are watching – 122 views and counting. If you add your voice to it, it would be even better. I hear great poems at Radio Erena from sni Harmaz, Kidane Tesfa and others. Yours could be better.

    • Kokhob Selam

     Dear Kebessa,

     Soon, hopefully I will start to shine….SPECIALLY, if you in awate support me .. I have poems since 1977..

     KS,,

  • Kokhob Selam

   Dear Brother Amanul

   Again Thank you.

   and my best Regards,

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends ,,

  . . .ክመጹ እዮም ገና . . . .

  ስዊዝ ተቀበሊ ኤርትራዊ ባእታ :
  ጋሻኺ እዩ – ሃብዮ ቆላሕታ :
  ኣርህውሉ ብክብሪ ሰላምታ :-
  ጽን ኢልኪ ስምዕዮ – ኣለዎ እዩ ዛንታ ::

  ምልክነት ዶ ሃልዩ ብዘይ ባርነት :-
  ዝግዛእ ምስ ረኸቡ ዘንበሩልና መዓት :-
  እምቢ ምባል ካብ ተኻእለ ብትብዓት :-
  በብሓደ ሰብ ወሓደ ናይ ህግደፍ ጥፍኣት ::

  ተውሳኺቱ ንሱ ኣየናይ ኢልዎ :-
  ህያቡ ክእለቱ ንዝብኢ ሂብዎ :-
  ኣብ ካምፖ ረሰሓት ጽርየቱ ወፊይዎ ::

  ኣብ ከንቱ ዝፈሰሰ ኪነታዊ ክእለት :-
  ጻማ ዘይርከቦ ኣይ ሃብቲ ኣይክብረት :-
  ዘሕዝን ዛንታ እዩ – ዛንታ ስነፍልጠት :-
  ብግርህና ዝተኸፍለ ሓያል ኪነት ::

  እዋእ !! ከንቱስ ኣይነበረን ነይርዎ እዩ ድምጺ :-
  ግዳ ኣብዘይ መደበሩ ብጌጋ ዝፋጺ ::

  “ኣታ ልበይ ኣማኒ ‘ታ ልበየ :-
  ክንደይ እሞ ክብል እየ …”
  ”ኣታ ልበይ ክንደሻዕ ኣሎ :-
  ከም ዓለምካ ኹን – ሙግራሕ ክኣሎ “

  እናበለ ምስ ዘየመ ፡ ነይርዎ እዩ ነገር :-
  ሽዑ ዘይንገር – ኣብ ማእሰርቲ ዘንብር :-
  ኣብ ሞንጎ ሰብ ኪነት ዝፍጠር ውድድር :-
  ፈላላይ ግርጭት ብህግደፍ ዝፍጠር :-
  ክንደይ ኣሎ ገና ውሽጡ ሕሩር :-
  ክወጽእ እዩ ገና እቲ ሕቡእ ሚስጥር ::

  ትዕግስቲ ዝመለኦ ዱልዱል እዩ መርገጽና :-
  ዕደ ተመናጨትና – ርእሲ ብርእስና :-
  ኩሉ ክፈልጦ እቲ ርጉም ኣባይና — (ጸላእና ):-
  ቆርጫጮም ለማሾም ክመጹ እዮም ገና :-

  ኮኾብ ሰላም :-

 • Kokhob Selam

  … መን እዩ ተጋዳላይ? (P1)……..

  ተጋድሎ እንታይ እዩ ‘ቲ ገደል ገድልታት:-
  ስንጭሮ ጎላጉል ዓቐበት ቁልቁለት:-
  ሓይል ንፋስ ቁሪ ኣስሓይታ ውርጭታት:-
  ፈጽ ዘብል ኣውሎ ንፋስ ዝዓብለሎ ሙቀት:-
  ዓሶ ጣንጡ ውይቦ ዝኸበቦ ሕማማት:-
  ምትሕንናቅ እዩ ምስተፈጥሮ ኩናት::

  ኣቤት እወ ገድሊ፥
  ዝተፍለልዩ ሕብረ ባህልታት እምነታት:-
  ዝተፍለልዩ ኣተዓባብያ ሓልዮታት:-
  ገለን ሰራሕተኛ ተመሃሮ ሓረሶቶት :-
  ወዲ በጃኽኒ ገሊኦም ለዋሃት ቦቅቧቓት :-
  ገሊ ኦም ጨካናት ጀጋኑ ቀባጻት:-
  ኣብ ሞንጎ ‘ዚ ኩሉ ዘሎ ፍልልያት:-
  ምናባር እዩ በጃ ምዃን መስዋትነት::

  ክኸውን ክኸውን ናይ ገድልና ግድሊ:-
  ዘመረረ ዝገብሮ ጽዕነት ድሑር ባህሊ:-
  ወገናውያን ተጋደቲ ኣብ ስልጣን ኣብ ላዕሊ:-
  ሓይልኻ የዳኹሙ እናንተዑ ቁስሊ:-
  ክንዳአይ እያ ሓሪራ ኣትያ ኣብ ከርሽሊ:-
  ገሊኣ ሃዲማ ህይወታ ክትኣሊ:-
  ግሊኣ ጸይራቶ ብትዕግስቲ ዓቕሊ::

  ገድሊ፥
  ነቲ ቀዳማይ ሽቶ ቀዳምነት ሂብካ:-
  ድሕር ሕር ከይብለካ ሓላፍነት ወሲድካ:-
  ጉዕዞ እዩ መሪር ሕድሪ ተሸኪምካ:-
  ሓያል ብጻይነት ሕልፈት ንብጻይካ::

  ኮኾብ ሰላም

  • Kokhob Selam

   Now part 2 of the bove

   ……. መን እዩ ተጋዳላይ? P-2….

   ክብደትን ምረትን ዝሓለፈ ተጋድሎ:-
   ንዝነበሩ ይሕተት ዘይፈልጦ እንተሎ:-
   ኣጸቢቑ ይስማዕ ግርም ይከታተሎ:-
   ቅኑዕ ፍርዲ ክህብ መእንቲ ክኽእሎ::

   እቲ ገድሊ ‘ምበኣር በነብስኻ ይጅምር:-
   ሓዲሽ ባህሪይ ተጥሪ ትብልሓት ክትመሃር:-
   ኣእምሮ ይህነጽ ኣብ ቃልሲ ንምንባር:-
   ከርተት ክብል ኣካል መከራ ክጸውር::

   ኣየ እወ እዛ ንብሲ ቀብጥበጥ ዝለመደት:-
   ኣዝያ ተሽፍቐካ ስቓይ ምስ ጠዓመት:-
   ግዳ ከምዝገበርካያ እያ ትለምዶ ከይፈተውት:-
   ኣማራጺ መገዲ የለን ንናጽነት ክብረት::

   ከም ጡብ ኣዲኻ ትቐብጾ ጥዑም ምቹእ ናብራ:-
   ኣደ :– ኣቦ :- ሓብቲ :- ደቅኻ:- ኩሎም የለውን ስድራ:-
   ክንደኦምን ልዕሊኦምን ትረክብ ተጋደልቲ ሰውራ:-
   ኣሜን ኢልካ ስለ ትቅበሎ መኣንቲ ኤረትራ::

   መሰጋገሪ መድረኽ ዝበርተዐ እዋን:-
   ጋሻ ገድሊ ኮይንካ ከይትብል ዓወንወን:-
   ቅድሚኻ ዝጸንሑ ሰብ ምህሮን ተሞክሮን;-
   የተባብዑኻ ገሊኡ ብተግሳጥ- ገሊኡ ብልውሃን:
   ከከም ኩነታቱ ከም ኣድላይነቱ ብሰሓቅ ብጭርካን
   ይከታተሉኻ ይመርምሩ– ድኻምካን ሓይልኻን::

   ………..ወተሃድራዊ ታዕሊም፥…………

   ንክልተ ሰብ ሓንቲ መላጸ ምስ በሉ:-
   ገሪሙኒ ልበይ ጠጠው ኢሉ:-
   “እወ ነታ ሓንቲ ኣብ ክልተ ምቀሉ”
   ይብል ‘ቲ ጽቡቅ ዓላሚ የርእየና ባዕሉ::

   “ርኣዩ” ኢሉ ማዕረ ይመትራ:-
   ከም’ዛ ኣቀዲሙ ዝሓበራ- ዝነገራ:-
   ብዘይ ሓላፍ ዘላፍ ተተርቲራ:-
   ……………….. ኣብ ክልተ ተሰይራ::

   ኢዚ ኩሉ ንምታይ ኣድለየ? ኢለ ክመራመር:-
   ክሓስብ ዝን በልኩ ኣትዩኒ ድንግርግር::

   ላማ ምምቃል ከ እንትይ ኢዩ ሚስጢሩ:-
   ለካስ መብእታዊ ሓበሬታ እዩ ተሓንጊሩ:-
   ብዛዕባ ቁጠባዊ ሓልዮት ምሕባሩ;-
   ተማቂልካ ምንባር ድኽነት ምጻሩ:-
   በቲ ካልእ ወገን ንማዕርነት ፍቅሩ::

   ወይ ተኣምር ኣብ’ዚ እነሀልኩም ምህሮ:-
   ፍቅርን ምትሕብባርን ገድልና ከተስምሮ:-
   መእንቲ ክሰምጥ ግርም ኣብ ኣእምሮ:-
   ቁጠባዊ ሕብረተሰብኣዊ ፖሎቲካዊ ተሞክሮ::

   ሀ- ኢልካ ክትጀምር ገና ክትብገስ:-
   የምህሩኻ ኣያታት ከመይ ክምትቃለስ:-
   ከም ቆርበት ትለፍዕ ቆርቢዕካ ትልስልስ:-
   ብቁሪ ትቆሪ ብጸሓይ ትሕመስ:-
   ወተሃደራዊ ታዕሊም ፍጹም የለን ትኽስ::

   ካብ’ቲ ተጋድላይ ኮይንካ ትጋድሎ ዓመታት:-
   አተን ኣብ ወተሃድራዊ ተሕልፈን ወቅትታት:-
   ይብርትዓ—– መእንቲ ክኾና መሰረት:-
   ተጋዳልይ ክትብሃል ብምሉእ ብብቅዓት::

   ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  .“ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ”?????…

  ምስላ ምስትቀርብ ቦታኣ ወኪላ:-
  ክብሪ ኣቦታትና ምህሮታት ሓዚላ:-
  ምስ ተረኽቦ ክስተት ግርም ተማእኪላ:-
  ሽዑ እያ ትምዕርግ ባህሊ ዘምሕረላ::

  ‘ምበር ምሕበኢ ኮይና ናይ ሓሶት ካባ:-
  እንተ ኣትያ ኣብ ሞንጎ ገበናት ጎልቢባ:-
  ንግዚ ‘ኳ እንተመሰለት ዘረባ- ምስላ እንዳባ:-
  ውዒላ ሓዲራ ኣይተርፋን ምጥፈኣ- ምሽራባ::

  “ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ” በለ “
  ሓንሳብን ደጋፊ ሓንሳብ እንዳበደለ:-
  መኻሪ ክመስል ኣታዓራቒ ጨለ:-
  ሚስጥር ሰውራ ከይቅላዕ እንዳተኸላኸለ::

  ኣይፋል ወገን:-
  ኣጽረይ እየ ዝበልዖ ሳግላ ቀላሊዐ:-
  ‘ምበር ነየቁስል ምዐንጣ ምስ ኣምዐ:-
  ሓሰኻ ነይመልኦ ጨጓራ ምስ ከስዐ:-
  ጥምየት ነይቀትል ይትረፍ ከይተበልዐ::

  ሳግላ ከይቀላዕካ ብላዕ ዝበለ ኣገዳዲ:-
  ኣብ ዕግር ግር ኣትዩ ክመስል ኣባዲ:-
  ሕሰብ በልው ከይንጸግ ከይነዲ:-
  መሰረታዊ ለውጢ እዩ ዘድሊያ ‘ ዛ ዓዲ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends,

  What is freedom ? I mean on a personal level…What is freedom to you? because it’s different for everyone. For me, freedom is more valuable than money.

  “Most folks are seeking some sort of freedom. And that’s the point, we all connect freedom to something different, for some it’s money, for some it’s love, time, connection, travel, choice…the list is endless. In truth though we are really seeking to feel free.”

  One of the best exercises I can give you is to picture what ‘Freedom FEELS like to you …the next Sunday …I am going to write ….

  ..Under the same topic …”Do this in great detail…Get specific, describe what your day will be like when you feel free. Don’t just paint the main part of the picture, fill in the background with as much color and detail as you can. The FEELING of freedom is what you want to zero in on, so you can start to cultivate that feeling NOW. Remember, NOW is all there is – so how can you remind yourself of your freedom right NOW?” one should read preparing cup of water…

  You ALWAYS have the freedom to choose your thoughts, reactions and focus. No matter what. Remember that and you will be well on your way to feeling the power of your personal freedom NOW.

  KS..

  • Kalihari Snake

   Hi Kokhob Selam: For many, freedom means not being illegally occupied by a foreign power. On a global basis, this includes but is not limited to, Eritrea.

   • Kokhob Selam

    Dear K.Snake

    Thank you for landing in this village my dear brother..

    I am suppose to put blue or red/green a carpet with some good line collection of armed ..

    Brother ..when comes to freedom.. it is the same internal or external.. Why are you in hurry.?.. I can’t attach link according to awate …that is why I decide to take time till Sunday.

    KS,,

  • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends,

  The two nations Eritrea & Ethiopia during honeymoon,,,football in 1991..

  https://www.diretube.com/eritrea-vs-ethiopian-friendly-football-match-in-1991_cc9fdb9f5.html

  KS…

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends,,

  He was talking, what talkative I said. Almost we finish our Jebena but still talking. I was not interested except when he said “victory is not a solo project ” Ah!! wondering I keep hearing. ” “it needs to be shared. you have to work with team that shares the same dream ” not bad, I said with low voice ” the team or group is part of your lever. it makes success quicker and easier” yes and even it makes it sure I continue again in very low voice. oh today you are star AMCHE. ” it is all about synergy – the concept of adding 1 plus 1 and getting 11 not 2. ” what? “people working together can accomplish fa more than they do separably ” እዋእ ! I said and he watch at me. what happened Kokhob? why are you wondering ? I said just I wonder if you have opened old Jebena/Merhaba page, as I had a poem on the same topic. he asked “do you memorize it? I said no but I can just open the page for you.

  He notice that was one year back, and start reading.

  …….1+1=11……

  ሓደ ምስ ሓደ ምስተደመረ:-
  ክልተ እዩ መልሱ ዝነበረ:-
  ኣብ ስምረት ዓለም መልሱ ተቀየረ:-
  ሓደን ሓደን ሲ ክኒኡ ሰገረ::

  ዓሰርተው ሓደ እዩ ኢሎሞ:-
  ሕበረት ሓይሉ ብዙሕ ምዃኑ ፈሊጦሞ:-
  ሓይሊ ሕብረት ግርም መዚኖሞ:-
  Synergy ብዝብል ሽም ጠሚቆሞ::

  ብይንኻ ትሰርሖ ናይ ሓደ ዋጋ:-
  ምስ ሓውካ ትሰርሖ ተራበሐ ጸጋ:-
  ኢደይ ኢድካ ንበል ህግደፍ ንጽረጋ:-
  ወገን ንተኣሳሰር ደጊም ኣይንሕደጋ::

  ኮኾብ ሰላም

  He said “not bad, you will have good future other two to three decades.” wedi Ma’emn abey, ab genet? I said again in low voice.

  “ya, incredible power can be released when people work together. associating with with like minded, success-oriented,joyful individuals is one of the most amazing success tools that exist.” ewow- I said waw you must always come to my Jebena time. “sure” the man in his 40’s said opening his wide mouth. I wish I hear him from the beginning- it is like attending a seminar. I hope you had good time reading this.

  Kokhob Selam

  • Kokhob Selam

   Awate friends,,

   The article known under tile written long back here in this web site..by BEYAN NEGAS “The Geneva Aftershock Must Reverberate Unabated”

   the link http://awate.com/the-geneva-aftershock-must-reverberate-unabated/

   …. ፩ + ፩ = ፩፩ ከመይ ገይሩ -???

   በይንኻ ትሰርሖ ናይ ሓደ ዋጋ –
   ምስ ሓውካ ትሰርሖ ተራበሐ ጸጋ –
   ኢደይ ኢድካ ንበል — ህግደፍ ንጽረጋ –
   ወገን ንተኣሳሰር ደጊም ኣይንሕደጋ ፥፥

   ፩ + ፩ = ፩፩ ከመይ ገይሩ – ???

   ኢሉ ዝሓተተ – ጥምረት ተማሂሩ –
   ጥምረት ብጥምረቱ ንሰላም ሃገሩ –
   ድሕረትን ገባትነትን ከጥፍእ ሓቢሩ –
   ብዝሒ ውጺኢቱ – ቀንዲ ቁምነገሩ-
   ሕተቱ ጀኔቫ ፍለጡ ሚስጥሩ ::

   ወይ ‘ዛ ጀኔቫ ርሕቅቲ ክንሳ –
   ዶብ ፍልልያትና – ብዕሊ ኣፍሪሳ –
   ምልክት ሓድነት ምግላጻ ሃንዲሳ
   ውዕለት እያ ውዒላ ፍትሒ ንምንጋሳ ::

   ቀላጽምካ ምትራር –
   …………………እሞ ድማ ምስማር –
   ወረ ድማ ምግታር –
   …………………ሓጹር ፍርሓት ምስባር :-
   ኣዋጅ እዩ ምንጋር –
   ………………….ነቲ ፍሉል ዘዕገርግር-
   ሕጊ ኣልቦ ጻሕጋር
   ………………….ደጊም ከምዘይነብር ::

   ሓይልኻ ኣይተስንፎ –
   ………………….ትኽስ ምባል ግደፎ
   ኣርእይ ንቁሕ ተሳትፎ –
   ………………….ቅዲ ስራሕካ ንደፎ –
   ህግደፍ ነይጽገን ካብ ሃገር ግፈፎ –
   …………………ፍጹም ከይትገድፎ ::

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends

  Abraham Lincoln once said, “Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four hours sharpening the axe.” With just two hours to do the actual chopping, Lincoln spent twice the time working on the tools of the job as he would
  on the task itself. In the task called your life,you are the axe -you should invest in yourself for the life you will spend —

  I need to read much,,more than the poem to bring to you one poem….. Who among my readers has different idea..

  KS,,

 • Kokhob Selam

  MY FRIENDS,

  I feel inspired to share with you an exercise that I use everyday. This is something so pure and easy, and yet it continually awes me at how important and wide-reaching the results are. Consider for a moment how sometimes we find a very simple thing that can bring a lot of goodness into our lives. This simple exercise can fill you with a renewed sense of purpose and joy, and it only takes a couple of minutes.

  I call it The Gratitude Exercise, and I would like to show you how it can change your life.

  “The greatest discovery of this generation is that you can alter your life by altering your attitude of mind.” William James

  Pretty cool, right? You can change your life just by changing your attitude! If you take just a few moments with this exercise every day, it can bring abundant love and a sense of tranquility that will resonate throughout your entire life, and draw more beauty and happiness toward you.

  To Your Health & Happiness!

  KS 1977

  • saay7

   Kokhob:

   Let me try it…

   Mt Doumeira
   Faces Doumeira Island
   Accessible from Doumeira camp
   On the northeast side of a windy road

   But the road is not a road,
   No but an imaginary line drawn
   By an Italian and a French man
   So time to spill blood of an African

   And miles north at IGAD central
   Suits met to find a suitable plan
   They tripped in niceties to match their titles
   But the Eritrean was nowhere to be found.

   Have no fear Warya
   Aytsekef saHbey
   gd yelem wendem
   They remain seized of the matter

   I will check back with you to feel any better.

   saay

   • Kokhob Selam

    Dear brother …Saay7 Hi,

    Wow! how you manage to prepare such meaning full poem ? The people around me were wondering on how you manage it ,,,

    Shall I expect for more? “Kokobay, I will check back with you to report if I feel any better”

    KS,,

 • Kokhob Selam

  ……….ቅንፍዝ ……………..

  ቅንፍዝ ‘ኳ ‘ዛ ኣሿኽ :- ጸሊምን ጻዕዳን እሾኻ:-
  ህይወታ ትመልኽ :- ኣብ ጸምጸም በረኻ:-
  ትነብር ኣብ ህልኽ:- ጸላእታ ኣትኪኻ:-
  መዓንጣ ዝብኢ ትበትኽ :-ዘትፍልጥ ተምበርኪኻ::

  እወ፥
  ምስ ተጻባእታ ‘ኳ ጨካን እንተኾነት:-
  ቀጻልነት ህይወታ:- ንዘመናት እንተረጋገጸት:-
  ሰላማዊት እያ ምስ ኣሕዋታ: ዘይትፈቱ ዓውዓውታ:
  ምስ ደቃ ምስ መሓዙታ: ዱልዱል እዩ ሓድነታ::
  እቲ ዝገርምን ዘሐጉስን ግዳ:-
  ንደቃ ምሕቇፋ ከይተቐደ ከብዳ:-
  ነዚ እዩም ኣቦታት ምሳል ክምስሉ:-
  “ቅንፍዝ ደቃ ሓቖፈት ከከም ገጾም” ዝብሉ::

  ሰብ ድኣ ‘ ሞ ዓቢ ዝኽእለቱ :-
  እንታይ ኮይኑ ዘይከባብር ምስ ኣሕዋቱ;-
  ኣብ ዘየድሊ ህልኽ ተጸሚዱ ተናቒቱ:-
  ኣብ ክንዲ ኣውንታ ኣሉታ ሃውቲቱ?

  KS,,

  • Abrehet Yosief

   Aya Kokhob Selam,
   Lebam zereba:: Hamushte shilin shelimeka alekhu.

 • Kokhob Selam

  ………….ተሓተት ህግደፍ……………..
  20 ሰነ ድኣ ሓንቲ መዓልቲ እንድ ኣላ:-
  ከም ምልክት ተመርጸት ጀግና ዝዝከረላ:-
  ንትርጉም ቃልስና ኣድሚቅና ነብዕላ:-
  ክብረ ሰማእታትና እነንጸባርቀላ ::

  ሓንቲ ‘ኳ እያ ሓንቲ ካብ ዕለታት ዓመት:-
  ፍጹም ዘይትፍለ ብቁጽሪ ሰዓታት:-
  ሶኒ ትውዓል ሓሙስ ብዘየገድስ ዕለት:-
  ተምሳል ጥራይ እያ ንተዘክሮታት::

  ‘ምበር ጀግና ድኣ በጃ ዝሓለፈ:-
  ምእንቲ ነጻነት ሓርነት ዝተቀዝፈ:-
  ንምህሮ ንሃብቲ ሓዳር ከይሃረፈ:-
  ዕለት ኣይመረጸ መደብ ኣይነደፈ:-

  ሶኒ ትኹን ዓርቢ ሰንበት ወይ ቀዳም:-
  ጥሪ ትኹን ሰነ ግንቦት ወይ መስከረም:-
  ንግሆ ይኹን ቀትሪ ኣብ ለይቲ ኣብ ጸላም:-
  መእንቲ ሓፋሹ ወትሩ እዩ ዝ ቅዳደም:-

  ሰለዚ

  ክልኢት ደቅይቅ ሰዓታት :-
  ………..ሳምንታት ኣዋርሕ ዓመታት:-
  ………..………..ክኒኡ ‘ውን ንቀጻሊ ዘመናት መዋእላት:-
  ………..………..………..ብተግባር እዩ ኣይኮነን ብከንቱ ምውህታት:-
  ………..………..………..………..ኣብ ባይታ ምፍጻም ዝተዋህበና ሕድረታት::

  ‘ሞ ድኣ ህግደፍ ንመን እዮም ከታልሉ:-
  ስውእ እናወሰኹ ስውእ ስውእ ዝብሉ:-
  ዘይፍጸም መብጽኣ 20 ስነ ዝመህለሉ:-
  ብሽም ጀግና ከምስሉ ዝምሕሉ
  ምሽክዕላል እንተዘይኮይኑ ትርጉም ነይብሉ::

  ንኣብነት:-

  እቲ ጀግና ወዲ ዓሊ ‘ ኳ ዝወደቐ ኣብ’ዛ ዓመት:-
  ዓሚ ምሳና ነይሩ የኽብር መዓልቲ ሰማእታት;-
  ድሮ ስውእ ኮይኑ ተመዝጊበ ብኽብረት:-
  ንመሃሮ ካብ’ዚ ናይ ህግደፍ ሕስረት::

  ተሓተት ህግደፍ፥

  KS,,

  • Kokhob Selam

   ………….ተሓተት ህግደፍ፥………….

   ስውእ እምነት እዩ ንስኹም ተኸድዑ:-
   ስውእ ሰላም እዩ — – ኩናት ተባርዑ:-
   ስውእ ሓፋሽ እዩ — ሓፋሽና ትቐጽዑ:-
   ስውእ ስልጣን እዩ– – ካብ ህዝቢ ትመንዑ
   ስውእ ጀግና እዩ — – ንሃደምቲ ተጣቅዑ
   ስውእ ስራሕ እዩ– – ከይሰራሕኩም ትበልዑ
   ስውእ ስምረት እዩ– – ምፍልላይ ተላብዑ
   ካብ ኣየ ናይ ዘንተሞጎት ብስውእ ት ኾርዑ????????

   ወዲ ስውእ ኣብ ሰደት ኣብ ሲናይ ክቅበር
   ጓል ስውእ ክት ስደት ክትሕረድ ክትድፈር
   ከመይ ኢሉ ይኸውን ብኣኹም ይዝከር
   ስውእ ስውእ ትብሉ ኣጉል ምቅብጣር
   ኣርእዩኒ ምኽኒት ወይሎጂክ ብተግባር:-
   ምሽክዕላል እዩ ንዕቀት ህዝቢ ምድንጋር

   ሰማእታትና ክበሩ ኣሉታውያን ይሕረሩ:

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear awate friends, the poem bellow is found from old poem book of mine..

  …ክብረት ስማእታትና………

  እቲ ስውእ ኣብ ውሽጥና ኣሎ:-
  እቲ ደግለል ጀግና ግርማ ዝዓሰሎ:-
  እታ ኣንበሲት ጽብቅቲ ክሕሎ:-
  ዓበይቲን ኣሽቱ ስውኣት ተጋድሎ
  ኣካሎም ድኣ ‘ምበር መንፈሶም ምሳና ኣሎ
  ሰውራና ዘናሹ እንተፈተነ ክንጽሎ:-
  ፍቅርና ሓያል እዩ ማንም ነይኽ እሎ::

  ልብና ነይት ሰርሕ ደም ‘ውን ነይተዝውር:-
  ሳንብእና ‘ውን ነይት ስሕብ ነይትፍኑ ኣየር:-
  እግሪ ‘ውን ነይከይድ ኣብይ ኣሎ መሓውር:-
  እዝኒ ነይት ሰምዕ ከበሮኣ ይስበር:-
  ዓይኒ ‘ ውን ነይ ትርኢ ኣብ ቀረባ ስግር:-
  ኩለንተናኹም ኣብ ውሽጥና እዩ ዝነብር:-
  ቅዱስ ዕላማኹም ምሉእ ሓይሊ ሞተር

  እወ ቅዱስ;-
  ብሄር ኣይፈለኹም ትግረ ዓሳውርታይ:-
  ሃይማኖት ኣይፈለኹም እስላማይ ክስታናይ:-
  ውድብ ኣይፈለኹም ሻዕብያ ጀብሃዋይ:-
  ደርቢ ኣይፈለኹም ሓረስታይ ሸቃላይ:-
  ጾታ ኣይፈለኹም ተባዕታን ኣንስታይ:-
  ዕደመ ኣይፈለኹም ሽማግለ መንእሰይ;-
  ፍልጠት ኣይፈለኹም ምሁር ተማሃራይ:-
  መስዋእትኹም ክብረት ብዘይ ኣፈላላይ

  ስለዚ ኸኣ እዩ–

  ሰብ ገንዘብ ተለቂሑ ይመልሶ እዩ ድርብ:-
  ጽቡቅ ን ዝገበረ ይከኣል እዩ ምዕጋብ:-
  ንዝተሰዱ ኣሕዋት ይከኣል እዩ መእካብ:-
  ሰሪሕካ ምብልጻግ ይከኣል እዩ ምድላብ:-

  ዘይከኣል እንተልዩ ዝኸበደ ነገር
  ህይወት ናይ’ቲ ጀግና መስዋእቲ ‘ ዛ ሃገር:-
  ሓንቲ ኣማራጺት ዕላምኡ ምትግባር:-
  ሰላማዊት መሬት ተጋዲልካ ምፍጣር::

  ኣይነፍቅድን ምዝመዛ ብሽም ‘ቲ ስውእና:-
  መእንቲ ራህዋ ብዙሓት ዝወደቀ ክንዳና:-
  መእንቲ ‘ቶም ህልዋት መእንቲ ደቅና:-
  ክኒኡ ሓሊፉ መእንቲ መጻኢ ወሎዶና::

  መዓስ ጠፊእዎ ንብስኻ ምድሓን ምህዳም:-
  መዓስ ጠፊእዎ ኣብ ስልጣን ምኹዳም:-
  ከም ስራሕ ህግደፍ ካለኦት ብምቅዳም:-
  መዓስ ከቢድ ነይሩ ዲግሪ ምሽልላም:-
  ተሓቢእካ ኣብ ወጻኢ ምስ ብርዒ ምስ ቀለም:-

  መዓስ ምስ ጠፊእዎ ገንዘብ ምጥርቃም :-
  ንሱስ ክኒኡ ሓሲቡ ንመጻኢ ሰላም:-
  ብርሃን ኣብሪሁ እዩ ብቲ ድቅድቅ ጸላም:-
  ከም ሽምዓ መኺኹ ቀቢጽዋ ዓልም:-
  ኣሚኑ ሕድሪ ኢሉ ከይዱ ንዘንተኣለም::

  KS,,,

  • Kokhob Selam

   Dear awate Friends ,,,

   “ሕድሪ ስዉኣትና ናይ ምኽባሩ ዕድል ምሉእብምሉእ ካብ ኢድና ኣይወጸን። ኣብዚ መዳይ ከድምዕ ዝግበኦ ዝነበረ ግና ከይተጠቐምናሉ ዝሓለፈና ግዜ ከም ዝነበረ ግና ክንመሃረሉ እምበር ከንርሰዖ ኣይግበኣናን። ነዚ ዓቂብና ንዓበይቲ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ቀዳምነት ሂብና ክንጐዓዝ ተዘይክኢልና ግና ካብ ተሓታትነት ኣይከነምልጥን ኢና። ”

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Awate readers,,,,

  …….እህም ባየ!!!!!…

  …እዛ ጓለና ንመን ሒዛ:-
  …….ትብል ዘላ “እሂም ባዛ”:-
  ………..ብሓልዮትና እንዲያ ጎቢዛ;-
  ………….ትፈጥረልና ዓቢ ቃንዛ:-
  …………….ብስሚ ዶ ኾን ተበሪዛ:
  ……………….ረኺባ ዶ ስዲ መሓዛ::

  እምበር:-
  …ሃገርነት ኣብ ቃሬዛ:-
  …….ንሳ ትፈቱ ጠርዼዛ:-
  ……….እናሰጎመት ጻባ ሃንዛ:-
  ………….ብነፍሰ ፍትወት ተታሒዛ::

  … “ተኹሽተተይ” ኢላ ድርቕ :-
  …………..ከም’ዛ በይና ጽሓይ ተብርቕ:-
  ………………………..ጉድለታታ ኣጽብብቕ:-
  ……………………………ዘመረጸቶ ድርብይ ኣርሕቕ:-

  …ወዮ ንሕና ንኢስናያ:-
  …….ዘይነስትብህል መሲልናያ:-
  ………..ክትቅድመና ተጓያ:-
  …………..”ተዓርየ” ትብል ኣቦኣ ደርብያ::

  ኣቤት ኣቤት!!

  …ከም ጽላለ ከም ዕብድብድ:-
  ……ከም ስኽራን ርእሲ ክብድ:-
  ………ከም ፍርሕርሕ ስምብድብድ:-
  ………….ነብሰ ምትላል ምእብባድ:-
  ……………..ኣብ’ታ ጉባኤ ከይትዋረድ:-
  ………………..ተቀዳዲምካ ሓደ ውግድ::

  …ኣብ ክንደይ ንሳ ዘይደልደለት:-
  …..ኣደን ኣቦን ዘይሐጎሰት:-
  …….ህጻን መንእሰይ ዘይሓቖፈት:-
  ……….”ኣህምባየ” ኢላ ዘለለት::

  እህምባየ ‘ቲ ወግዕና:-
  ‘ዛ ጓለይ ይጽነሓልና:-
  ኣብ ግዚኡ ክኾነልና:-
  ገዓት ጠስሚ ምስ በላዕና :-
  ግርም ምስ ደልድለ ‘ቲ ብርክና
  ሺዑ ንሪኤኪ:- እንተኽኢልካና::

  KS…-

 • Kokhob Selam

  Dear awate

  ……….ከ ው ኽ ብ ቲ…..

  ነቲ ብርሃን ሃሪፈ ኣብ ጸልማት:-
  ከዋኽብተይ ይኾኑኒ ምልክት:-
  ይንዋሕ ይሕጸር ግዜ መዓልትታት:-
  ዘይተርፍ እዩ ክበጽሖ ‘ቲ ዓወት:

  ውሑዳት ክንሶም፥
  ……….ክንቁዩ- መቓልሕ የደጊሙ:-
  ………………..ክጸንዑ ዓለም የገሪሙ:-
  ………………………ክምክቱ ጸሊኢ የህድሙ:-
  ………………………..ከይተፍላለዩ ብሓባር ይስጉሙ::

  ‘ቲ ሓደ ይጽሕፍ ይደርስ;-
  ‘ቲ ሓደ ሰብ ገበን ይድምስ ስ:-
  ‘ቲ ሓደ መጻኢ ይህንድስ:-
  ‘ታ ዋዕሮ ንመሰል ትቃለስ::

  ኮሪዐሎም ታሕጓሰይ ኣሪጉ:-
  ምህሮ ይኹን ነቶም ዝብዕለጉ:-
  ኣይፍለጥን ልቢ እንተዓደጉ:-
  ሓቀኛ እዩ ዝቅጽል ሓረጉ::

  እዞም ከዋኽብቲ ሓድነት ይብሉኒ:-
  ክጋገ ክደናገር ይገናንሑኒ:-
  ናብ ‘ቲ ሸቶይ መገዲ ይትሕዙኒ:-
  ፈጣሪ ዝበሎ የዘኻኽሩኒ:-
  ጸር ሰይጣን ክምክት የበራትዑኒ::

  ይብሉኒ—
  “ሩህሩህ ኩን ንሓውካ ነቲ ውጹዕ ብዱል:-
  ኣብ መከራ ስቃዩ ተሓወስ ተኻፈል:-
  ሃገር ናይ ሓባር እዩ ኣይትብሎ ሸለል:-
  ሕበር እሞ ስመር ሓርነት ተቀበል::

  እዞም ከዋኽብቲ—-
  ተስፋ እንድዮም ሽምዓ መብራህቲ:-
  ምፍትሕ እንድዮም መቁሕ ሰባበርቲ:-
  ውፍያት ኣብሪሆም መኸኸቲ:-
  ሓጹር እንዲዮም ደንበ ሓለውቲ:-
  እወ!!!
  ማእገር እወ መሰረት መስረቲ:-
  ዓንበብቲ እንድዮም እንሻዕ ጸገይቲ:
  ብርሃን ለይቲ ጸልማት ገላላህቲ:-
  ይንበሩልና እዞም ከዋኽብቲ:

  “Look out into the universe and contemplate the glory of God. Observe the stars, millions of them, twinkling in the night sky, all with a message of unity, part of the very nature of God.”
  Sai Baba

 • Kokhob Selam

  ……ኣንቢብኩማ ዶ?… “Miriam was here”…..

  ሳ-ይንሳዊ ፈጠራ ካብ ሓቀኛ ዛንታ-
  ል-ሳን ናይ ውጹዓት ጭቡጥ ሓበሬታ-
  ሕ-ልና ቀስቃሲት ኣዋጅ እያ ምልክታ::

  ቃ- ላት ናይ ‘ቲ ግዳይ ገሊጻ ትዛርብ-
  ዲ -ሞክራሲያዊ ምሕደራ ትዕድም ትጠልብ-

  ጆ-ውሃር እያ ዑንቂ ተስፋኻ ተዕግብ-
  ሃ-ገራውነት እያ ዘይትምኖ ዘይትጽገብ-
  ር- ህራሄ ልብታት ትጥርንፍ ትእክብ

  Note:- ናይ መጀምርያ ፊደላት ንታሕቲ ኣንብብ፥

  for “Miriam was here”

  KS..

 • Kokhob Selam

  Awate Friends,,,

  ….ዕላል ጀበና ሎሚ ምሸት ….

  ኣቦይ ገብረ-
  . . . ድቃስ ንኸልቢ ‘ኳ ኣይጠቀሞ
  . . . ተበራበር ወገን ስራሕካ ዕመሞ ::

  ኣቦይ ማእከለ:-
  . . . ዕማማት ዘለዎ ዕማማቱ ይግበር –
  . . . ቆቢዕ ዘለዎ ቆቢዑ ይግበር –
  . . . ጎቶና ዝፈቱ ጎቶንኡ ሰንትር –
  . . . እቲ ቀንዲ ነገር – ኣብ ጉዳይካ ምሕባር ::

  ኣቦይ ሰመረ –
  . . . ሕብሪ እወ ብዙሕ ዝይዓነቱ :-
  . . . ጽባቐ እዩ ፍቅሪ ምልክቱ ::

  ኣደይ ራህዋ-
  . . . ፍጹምነት የለን ኣብ ወዲሰብ :-
  . . . ካብ ጌጋ ምህሮ እዩ እቲ መኽሰብ :-
  . . . ኣይእረምን እልካ ፍንጭራዕ :-
  . . . ንህግደፍ ‘ኳ ኣይጠቐሞን ብጾትካ ምብላዕ ::

  –ኮኾብ ሰላም::

 • Kokhob Selam

  awate friends,,

  ….ፈርዑነይ ተመሃር ….

  ተማሃር ፈርዑነይ – ፈርዑን ናይ ዘመነይ :-
  ንስኻ ጸማቓይ ጸቓታይ ገባታይ :-
  ረቢ እዩ ፈታናይ መርማራይ ልኣኻይ :-
  ዕድል ወሃባይ ከለኣይ ወሳዳይ ::

  ተማሃር ፈርዑነይ – ምዃኑ መሓራይ :-
  ተመሃር ካብ ሲናይ – ካብ ወሓዚ ኣባይ :-
  ተመለስ ናብ ዳሕራይ ርኣዮ ቀዳማይ :-
  ግዜ እዩ ዝጽበ – ታሪኽ እዩ ፈራዳይ ::

  እዝጊ ኣንጻር ዲያብሎስ ፍጹም ነይረብረበ :-
  ደቂ ሰብ ከታልል ዕድል ‘ ኳ ተሃበ :-
  ንኽብሩ እዩ ፈተና ዝቐረበ :-
  ፈርዑነይ ተመሃር ግደፍ ኣይትተዓበ ::

  ግድል ሙሴ ዘክር ኣድካሚ እዩ ነይሩ :-
  ፈርዑን ናይ ዘመነይ ዕንቲኻ ዓዊሩ :-
  ሓንጎልካ ብጫውጫው ሰኺሩ :-
  ርኣይ ተዓዘቦ በትርኻ ተሰዩሩ ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  …….ሃገር ኣብ ማእሰርቲ—–ዘሕዝኑኻ እሱራት ….. New version

  መን ኮን እዩ እቲ እሱር:
  ኢልኩም እንተትሓቱ ብዝርዝር:
  ሽም መን ምስ ተረፈ ኣብ ‘ዛ ሃገር?
  እቲ ዋርድያ ክሕሉ ዝነብር:
  እቲ እሱር ዘሎ ኣብ’ቲ ሓጹር:
  እቲ ሓላፊኦም ደቂሱ ዘይሓድር:
  እቲ ቀጥቃጣይ ሕልንኡ ቅቡር:
  እቲ መጋቢኦም ዘይጽሩይ ጸፋር:
  ኩሎም እሱራት እዮም፥
  ……………………….. ክሳራ ናይ ሃገር::

  በዚ ዶ ሓሊፉ?

  እቲ ሰራሕተኛ ኣእማን ዝፈናቕል:
  እቲ ሓረስታይ ደፋእ ድንኩል:
  እቲ ጎብዝ ኣብ ድፋዕ ዝድስክል:
  እቲ ጋዜጠኛ በል ዝበልዎ ዝብል:
  እታ ወላዲት ዝሰኣነት ጽላል:
  ኩልና እሱራት ናብራና ሰንፈላል::

  ዝገርም እዩ:-
  ህግደፍ ሲ እስርቲ ዘይኮነት;
  ብገዛ ስረሓ ብዓለም ተነጽገት:
  ነቶም ኣምለኽታ ዘይማሓረት:
  ኛው ኛው እናበለት ደቃ ዝበለዐት::

  ግን ኣብዛ ሃገር እንታይ ኣሎ ዘይተኣስረ:-
  ወገኑ ዘይሰኣነ ዘየማረረ ዘይቶኾምተረ::
  መሬታ ሲ ኣበይ ኣሎ ዝሰሰነ:-
  ቀውዕ ኣይፍልጥ ክረምቲ ዝባኸነ::

  ‘ዛ ሃገር ብኩላ እያ እስርቲ:-
  ጋዝ ኣይተውጽእ ማዕድን ዘይቲ:-
  ወርቂ እንከለዋ ድኽይቲ:-
  ህንጻ የብላ ኣባይቲ::

  ብሕቂ
  ሰባ እሱር – ሓረስታይ ምስ ምሁር:-
  ንብረታ እሱር- ወርቃ ምስ ብሩር:-
  ክብረታ እሱር- ባህልታታ ቅቡር
  ሃይማኖት እሱር ቀቢላ ምስ ብሄር:-
  የርህዎ ባዕሉ እቲ እግዚሄር:-
  ሓይሊ ይሃበና ምልክነት ከነባርር::

  ንሱ?
  ንሱስ መን ነጻ ገርይርዎ:
  ዝነብር ሸይጣን ተቆጻጺርዎ:
  ገብረ ሸይጣን ቀደም ሓሊፍዎ:
  እሱር እንድኣሉ መዓስ ጥዒምዎ::

  ደግፍቱ ኸ ?

  ወሽላኻት ዘመን ዝፈንፈኖም:
  ክብረት ኣልቦ ዝሰበሩ ዕድሎም:
  ጽሉኣት ንሱ ‘ውን ዘይፍትዎም:
  ዘሕዝኑኻ እሱራት እዚኦም እዮም::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Horizon, Abi and other Ethiopians and readers ..

  ………ሰላም ያቸንፋል……….

  ኣንድነት “ በሃይል” ብለው እያሰቡ:-
  ሰውን ኣስጨረሱት እያደባድቡ:-
  መቸ ጠቀሟቸው እልህ እና ጸቡ:-
  እነሱም ጠፉ ህዝቡንም ኣራቡ::

  ባለፈው ኣንጸጸት ማንም ኣይመልሰው :-
  ያለፍው ታሪክ ነው ሁሉም ለብጎ ነው:-
  ኣሁን ብቻ እንስራ ኣስበን ለመጪው:-
  ተለያይቶ መኖር ማንን ነው ሚብጀው:-
  ሁሉ ተባብሮ ነው ተፈጥሮን የሚያቸንፈው::

  ግን ህሉም ብየፊናዋ እንደሚፈለግ ሁሉ:-
  በየ ቦታው ይክበር ባገሩ በባህሉ:-
  ይቻላል:- ኣንድነት ደንበሩን ሳይዘሉ:-
  ይቻላል:- መጠቀም ሰዎችን ሳይገድሉ:-
  መስጠት ና መቀበል እየተቻቻሉ:-
  ብህግ ና ደንብ እየከፋፈሉ::

  ኣንድነት በሃይል ውድቀት ካስከተለ:-
  መለያየትም በሃይል ሰላም ከከለከለ:-
  ድብልቁ ጉዞ ቢሞከር ምን ኣለ:-

  ኣገር ኣገር ተብሎ ራሱን ኣስተታድሮ:-
  የወንድሙን ፍላጎት ይስጠው ተመካክሮ:-
  ወደቡ ይከፈት ኣይዝጋ ጎሮሮ:-
  ሃበሻ ይኑር ዘልዓለም ተባብሮ::

  ወደብ ኣልባነት ኢትዮጵያን ሲጎዳት:-
  ማን ነው የጠበቀ ኤርትራን ሊጠቅማት:-
  ኣላህ ኣይወደውም መቸ ፈቀድላት:-
  ኣሰብ ድሃ ሁና ግመልም ናቀቻት::

  6 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ምትከፍለው;-
  ሁለቱም ባደጉበት በተነሱ ፈጥነው:-
  በመከባበራቸው ዓለም ባከበራቸው:-
  ወንዱሙን ያላከበረ ሁሌ እንደ ረከሰ ነው::

  ቀረው ምን ይሆን ?

  የኤርትራው ህዝብ ኣብዮትን ኣቀጣጥሎ:-
  ህግደፍን ሰብሮ ዲሞክራሲን ተክሎ:-
  ኣዲስ ጉዞ ሲጀምር ስርዓት ኣስተካክሎ:-
  ማየት ያስፈልጋል ኣሁኑኑ ቶሎ:-

  እና ሰላም ያቸንፋል ልብ ብለን ካስብነው
  ሁሉም ይደረሳል — ፈጣሪም ፍቅር ነው::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  …ክንዮ ሞት ዘሎ ዓወት….

  እቲ ዓርከይ ዝፈትዎ ዝፈትወኒ:-
  ዓመታት ዘሕለፈ ሰላም ከይበለኒ:-
  ሓዲስ ምዕራፍ ከፊቱ ይቅሬታ ይሓተኒ:-
  ዘይተጸበኹዋ ፍሰሃ ይወርሰኒ::

  እወ!!!
  ዓዕሩኽ ሲ ዓዕሩኽ እና ካብ ልቢ ንፋቶ:-
  እንታይ እሞ ክንገብር እንከላ ዘራጊቶ:-
  ክንደይ ዘመድ ዓርኪ ነይራ ቢሒታቶ:-
  ንዓመታት ከይሪ ኡ ዓይኖም ሸፊናቶ:-
  እዝኖም ከይሰምዕ ሎኺኻቶ:-
  ሕልነ ኣኦም ጨውያ ጸረ ሓፋሽ ገይራቶ:-

  ..ወዮ ዚ ሓዘን ኣዝዩ መሪር:-
  …ለካስ ሞት እዩ ኣዋህ ምንባር:-
  ……ለካስ መስዋእቲ እዩ ንኽንተርር
  …….ለካስ መልእኽቲ እዩ ንኽንሰምር
  ………….ንኽቃላዕ ‘ቲ ጸረ ምክብባር
  ………………..እቲ ዝደቀሰ ክበራበር::

  ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ‘ባ ተቃሊዑ:-
  ናይ ሓባር ስምዒታትና ‘ ውን ተሰሚዑ:-
  መን ኣሎ ዘይበለ ዋይ; ዋይ ተጠሊዑ:-
  ፍቅርን ሓልዮትን ዘነበረ ተሓቢኡ
  ……………………………………………………….እነሆ ነቲዑ::

  እእእም፣ እንተሓሰብካዮ ኩሉ መልእኽቲ
  ፈጣሪ እዩ ዘርእየና ብመስዋእቲ::

  ‘ምብ ኣር ኣዋጅ እዩ ነይሩ:-
  ኣምላኽ ብሲናይ ብባሕሪ ምንጋሩ:-
  ኣዋጅ እዩ ጻውዒት ናይ ስመሩ
  …………….ብሓደ ተጓዓዙ ተፋቐሩ::

  ምበር ህይወት ድኣ ከይዳ ከይዳ:-
  መንግስተ ሰማያት እንድኣሉ ዓዳ:-
  ንሱ ዝውንና ዝፈትዋ ልዕሊና :-
  ካብ ረቢ ንላዕሊ መዓስ ለዋሃት ኮይና::

  ስለ’ዚ

  እዞም ብስቃይ ዝሓለፉ:-
  ናበይ ከየብሉ ብፈጣሪ ይሕቀፉ:-
  ጀና ይኣትዎ ዘንቦም ጸፊፉ:-
  ውይኦም ድኣ ከይተማህሩ ዘተረፉ::

  ክንድ’ቲ ሓዘናን ልዕሊኡን ንተሓጎስ:-
  ብደስታ ንቅበሎ ደጋፊ ህግደፍ ክምለስ:-
  ሓዲሽ ምዕራፍ ከፊቱ ታርኹ የሐድስ:-
  ብናይ ሓባር ቅልጽም ይደምሰስ ድያሎስ::

  ክብሩ ይስፋሕ ጎይታ ይኹን ዝተምስገነ
  ክብረቱ ይቀንጠጥ ምስ ህዝቡ ዘይወገነ::

  ኣሜን::

  KS .. 2013

 • Kokhob Selam

  Hi Awate

  The bellow english poem was written by Saay7..4 years back..

  “Numbered Coffins

  Our family friend and his best friend,
  On a pilgrim to get a glimpse of heaven,
  We detoured to a dead-end.
  Then,
  Our family learned:
  The best friends are estranged.

  Our family friend and his estranged friend,
  And our caravan of kith and kin,
  Then,
  Our family learned:
  We stacked debts to buy coffins,
  And traded maps with color-coded pins.

  Our family and our estranged friend,
  On a fools errand to Devils Bend:
  Then,
  Our family learned:
  The route is for car pools not caravans
  And,
  Dead weights, dead souls are all the same.

  Our frightened family and our foe,
  Peace banished, we feasted on war,
  We race and trample to open the door,
  Now exiled, scattered forevermore.

  You the living counting coffins;
  You the life-deniers shocked by the awakening;
  You the gatherers gathering;
  Knock now till you hear the creaking;
  For we the coffins await our dwelling:
  A dwelling visited by the living.”

  saay
  10/19/13

 • Kokhob Selam

  …. ሰውራ ሰውራ ሰውራ !!! …

  መን ኢኻ ‘ ዚ —- ኣርክብ :-
  ንቅድሚት ሰዓብ :-
  ኣይትበል ዘርጠብጠብ :-
  ሓይልኻ ኣይትቆጥብ:-
  ፍጥነት ኣይትገድብ ::

  ሓውኻ ከይእዘ :-
  ጸላእቱ ዘፍዘዘ ::

  ቅድሚት ተወንጨፈ :-
  ድሕሪት ከይተረፈ ::

  ሃየ!!! ሰውራ ሰውራ :-
  ድሓን ኩኒ ሽጣራ :-
  ሓቂ ኣልቦ ዕባራ :-
  ሓፍሽና ነይጾራ ::

  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ድሑራት :-
  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ምኩሓት ::

  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ገበቲ :-
  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ኣሰርቲ ::

  ሰውራ ንሕርነት :-
  ስሙድ ሃየ ጽናዓት :-
  መጅድ ‘ወ ቀጻልነት :-
  ጸረ ሰደት ጥፍኣት::

  ሰውራ መእንቲ ሕጊ :-
  ሰውራ ጸር ሓለንጊ ::

  ኣርክብ ኣይትበል ቀልባዕ :-
  ወዲ ጀግና ቃልስኻ ስራዕ :-
  በሎ ሰይጣን ይቀጻዕ :-
  ደልዲልካ ርገጽ ተመርከዝ ድፋዕ ::

  ሰውራ !!!!

  Kokhob Selam

 • Fanti Ghana

  Hello Everyone,

  Eid Mubarek!
  Is it my imagination or this Ramadan passed a little too quickly?

  • Kokhob Selam

   Hello Fanti,

   Eid Mubarek to you too..

   KS..

  • saay7

   Hey Fanti:

   Happy Eid buddy.

   Hmmm, objectively, the length of the day in the northern hemisphere (the fasting period) was anywhere between 13 hours and 15 hours. Summer solstice (longest day of the year) fell on June 21.

   Saay

 • Kokhob Selam

  Dear awate Friends

  I wish you all happy ..1438 Eid for every- body really ! keep visiting Jebena ..

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear awate participants ..

  …..ድሓን ኩኒ ግምባር…..

  ደጊም የለን ሓፋሽ ምድንጋር፡
  ብድልየት ህዝቢ ምጭዳር፡
  ብሽም ነጻነት ምዕግርጋር፡
  ኣይፋል ንዝበለ መእሳር፡
  ኣጸናጺንካ ምጭዋይ ምኽታር፡
  ነገር መድላይ ዶብ ምስጋር
  ኣብ እንዳማትካ እድካ ምንባር።

  ዘመን ተወዲኡ ደጊም፡
  ክንደይ ኣሎ መዕዝምዛም፡
  ሰብ ምትላልኪ እዩ ዘስደምም፡
  እቲ ጻዕዳ ቅኑዕ ብኣኺ ክጽልም ፡
  እቲ ዓሻ ኣድናቂኺ ክጠልም፡
  እቲ ለባም ብሓው ክሓምም፡
  ኣየ’ወ ሃሊፉ እቲ ክሉ ሃተምተም፡
  ከንደይ ዘይተባህለ ጨረምርም።

  ጃህራ ጉራ ‘ቲ ኩሉ ፈራዕራዕ፡
  ኣየ’ወ ቲ ኩሉ ምሰዕሳዕ
  ኣነ እናበልካ ቦጣዕጣዕ፡
  መጋድልትኻ ምውንጃል ምኽዳዕ፡
  ኪዲ ደኣ ይበልኪ ጸላዕላዕ፡
  ቀታሊ ኣእዳውኪ ይመናዕ፡፡

  ትዝ ይብለኒ እቲ እቲ ሽጣራኺ፡
  ነቲ ኣንብሳ ክትጨዊ እንከለኺ፡
  ተስፋ ኣልቦ ክትገብሪዮ እንከለኺ፡
  ክትክእልሉ ምህራም ዓላማኺ፡
  ኣየ’ወ እቲ ክእለትኪ ጉርሒኺ
  ንጽቡቕ ክንደይ ምስ ኣፍረኺ፡
  ገበነኛ ይፍረድ ጎይታኺ
  ተቃሪቡ ደጊም መወዳእታ ዛንታኺ፡:

  Kokhob Selam

  • Haile S.

   Hi Kokheb Selam,
   I hope all is going well for you.

   እዛ ግንባር ትበሃል ለጊባ ኣብ ልዕሊ ዓይንና
   ኣይገድፈኩምን ኢላ ትሰርር ርእስና
   ዋልኳ ‘ተንደና ኬን ክንብላ ንድሕረና
   አንተተገልበጥና አንተተጣዋወና
   ኣይምሕረኩምንን ኢላ ጠቢቓ ኣብ መዓኮርና
   ምሳና ትጉዓዝ ተኸቲላትና ከም ሓደ ኣካልና
   ሰላይት ኮይናድ’ያ ክትከታተለና
   ፈታዊት ኮይናድ’ያ ካብ ጸላኢ ክትክውለና
   እንታይ ፈሊጥና ተደናጊርና
   ኩለን በብወገነን ይፈታተናና
   ከምዛ ሓርነት ትበሃል ሓውታ ፈታዊትና
   ብማዕዶ እትዛረብ ሰባኺትና
   ለጊባ ኣብ መዓጓጉርትና

   ንሳ’ውን ክትሰርር ትህቅን ኣብ ክሳድና
   ክኾነኩም አንዳበለት ዓንዲሕቖና
   ተዕልል ትዛረብ ንሳውን ብወገና።

   ንሰን ይዛረባ ይለፍልፋ፣ ልቢ ንግበር ንሕና
   ምፍልላይ ገዲፍና ምርድዳእ ይኹን ዘረባና
   ምውንጅጃን ገዲፍና ንጠምት ንቕድመና
   ኣጉዶ ኣጉዶ አትረፍ መሕለፊ ጊዜና
   ቅልስን እናጥቆ ናይ ቀደም ጸወታና
   ንጉዓዞ ነዊህ እዩንቕድመና
   ብዙሕ እዩ እቲ ዝጽበየና
   ግንባርን ሓርነትን እዘን ጎራዙትና
   ቀደም’ውን ሓወልቲ ሕጂውን ሓወልቲ ናይ ጉዕዞ ኣካላትና
   ነቕ ዘይብል ሓውልንቲ ንህነጸለን ነቐምጦ ኣብከብደን ተዘክሮታትና
   ንህነጽ ቦታ ዕንባባ ነቐምጠለን ብዝተዘካራና
   ርእስና ነድንነሉ ወይ ነመሳቕለሉ ኣእዳውና
   ከም ኣታሓስስብና ከም እምነትና።

   • Kokhob Selam

    Thank you Haile S.

    you are doing excellent job..

    KS..

 • Kokhob Selam

  DEAR FRIENDS,

  …… ፱፰ > ፪ ……. 98% >2%

  መን ይበዝሕ ውጹዕ ዶ ወጻዒ –
  መን ይበዝሕ ሓፋሽ ዶ በላዒ –
  መን ይበዝሕ ሕዙን ዶ ሳዕሳዒ –
  ምን ይበዝሕ እሙን ዶ ከደዒ::

  ……….. ጀኔቫ ውን ተመስክሮ ባዕላ –
  ……….. ዓለም ብዓለማ ትፍለጦ ብኹላ –
  ……….. ጃንዳ ህግደፍ ደጊም ነይሓልፈላ –
  ……….. ሃየ ንበግሰ ዋይ ዋይ ከነብላ ::

  ምእንቲ ክስማዕ ድምጺ ናይ ታ ወላዲት –
  … ኣብ ሓዘን ትነብር ኣደ ቶም ሰማእታት –
  ምእንቲ ክስማዕ ድምጺ ናይ ህጻናት –
  … ወለዶም ዝስኣኑ ዝኾኑ ዘኽታማት::

  ምእንቲ ክስማእ ድምጺ መንእሰያት –
  …ቀለብ ማእከላይ ባሕሪ ሽሻይ ቶም ዓሳታት –
  ኮታ እኩብ ድምር ናይ ኩሉ በደላት –
  ….ኮታ እኩብ ድምር ናይ ነዊሕ ዓመታት :
  ክልተ ካብ ሚእቲ ቁንጣሮ እኩባት –
  … ተዓቢሎም ይጥፍኡ ብብዝሒ ዕውታት ::

  KS

 • Kokhob Selam

  Dear Awatesta , All without exception..

  Just remember me —

  Three years back exactly at this day June 21st ..I wrote the bellow poem ..to say something about the late Mewael ( መዋእል ) .. Facebook said just “they care ” and ” remind me ” that every post of mine… ..

  መዋእል ዘመን እዩ ብዘመን ዝትካእ :-
  ሰብ ግን ሓላፊ እዩ መትከል እዩ ዘይንካእ ::

  እወ —
  ኣያ መዋእል ንጹሕ መዋእሉ :-
  ዘመን እዩ ሓሊፉ ጸኒዑ ኣብ መትከሉ :-
  ክብረት ተሓንጊጡ ኢደይ ኣይብን እሉ :-
  ኣያ ሓፍሽ ታሪኹ ይምስክረሉ ::

  ምስ ኩሉ ዝምባሌታት ገፊሑ ጸቢቡ :-
  ኣትሪሩ ዝተጋድለ ንፍቅሪ ቀሪቡ :-
  ሓልዮት ተገዳስነት ንኹሉ መጊቡ :-
  ጣዕሳ ኣይነበሮን ነይሩ እዩ ዓጊቡ ::

  ኣቦታት ሰብ መትከል ክኸዱ ገዲፎምና :-
  ክንቅጽል መገዶም ሕድሪ ኣሎ ኣብ ሕቆና ::

  መንግስተ ሰማያት የዋርስ :-
  ዕረፍቲ ይሃብኩም ቅዱስ መንፈስ :-
  ወሉድ ወለዶኹም ይሓድስ ::

  ኣሜን
  ኮኾብ ሰላም :–

  • Kokhob Selam

   Dear All ,
   my Facebook Friend name– Habte Teclemariam

   “I knew him well from the time he played for Adulis, to the time he moved to Asmara, graduated in Law and became a public prosecutor. hen run for Parliament successfully and was elected as a repreasentative fom Asmara to the National Parliament in Addis Ababa. While there he was selected to join the group on commission of inquiry on draught and starvation in Ethiopia with Mesfin Woldemariam and Bereket HabteSelassie. His older brother was Ato Abraham Mebrahtu, who used to work for the Commercial Bank of Ethiop[ia. a very elegant bachelor who lived at a town house near the Italian Consulate past Capitol; nice neighborhood. Died sometime ago in Asmara.”

   He Said after reading the poem …

   KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awatesta , All without exception..

  MS has written in his face book page.. “Tomorrow Eritreans will observe martyr’s Day, contemplating about and revising Eritrea’s independent journey. For many of us, the day will be filled with the rewinding of memories of fallen heroes, key events and circumstances of the journey that marked the independence of Eritrea. Many stories and images will be re-lived. I’m confident the majority of Eritreans are going to give the day its due respect by coming together, regardless of their political affiliations. We may disagree on how to put our house in order, but we will never question the cause those heroes died for. Eternal Glory to You Precious Sons and daughters of Eritrea.”

  I know why I have copied it and then just paste it here..but can you Imagine why? I am expecting him MS to say his say ..

  I don’t see the reason behind but last month when were celebration of mothers day he was the one who oppose saying why we celebrate especially on this particular day and then I 2nd him making me his follower…

  Now he is telling us “”Tomorrow Eritreans will observe martyr’s Day,…”

  • Haile S.

   Hi Kokheb,
   Great poem on introspection, especially on a week where we tilt our heads to remember those who gave their precious for a better future of their brothers and sisters.

   • Kokhob Selam

    Dear Haile S. & Everybody ..

    Thank you that was exactly what I was feeling when I wrote this sensitive poem — remembering the past and looking the current and hoping the best for us horn in general..

    watch the link bellow to the end ..

    https://www.youtube.com/watch?v=OZKh6HXHtTA&feature=share

    now, today we should show to all alive and dead heroes …our sympathy to our heroes who paid their only precious soul to our independent.. it just a must to remember them all for it will strength to stand together.

    My best regards,,

    KS..

 • Kebessa

  Hello Jebenistas,
  Time for some funny clip before the town of Jebena and its Mayor, Mayor Kokhob close for the whole week.
  I like this teacher…he pronouces names the way we Habeshas would pronounce – just as written.
  https://www.youtube.com/watch?v=Dd7FixvoKBw

  • Kokhob Selam

   Dear Kebessa,

   I can’t stop laughing ! what a funny clip is that! The kebessa way of naming..

 • Haile S.

  ሰላም ኮኸብ ሰላም፡

  ኣብዘላኻ’ሊኻ ተቐበል ሰላምታና
  ኣብ ቤትካ ኮነ ኣብ ትሕቲ ዓቃቢ-ጥዕና
  ሓሳብ ኮነ ኩሉ ተወዲኡ ክትምለሰና

  ጀበና ትጽበ’ላ ንግዚኡ ደስኪላ
  ንዓኻ ትጽበ ሓዊ’ኣ ደጒላ
  ጽን ኢላ ተስምዕ ውሽጣዊ ምህለላ
  ቅልቅል ብዝበልካ ከተእልል ዓው ኢላ
  ካብ መዓሙቕ ዝገንፈለ ትምኒታ/ና አንሆ le voilà.

  • Amanuel Hidrat

   Selam Hailat,

   Beautiful poem for the beloved awatista Kokhob selam. Your message will surely represent us, and therefore we thank you.

  • Kokhob Selam

   Thank you Haylat..

   I was going and coming to this site and others frequently ..and I was following every post here in awate famous site thinking about you all ..

   …sparks of inspiration,…

   with sparks of inspiration,
   the journey embarked,
   a code of life,
   created to help,

   with readers came,
   abundance grew,
   the lives that changed,
   who would have knew,

   with Haile S….
   I extend my hand,
   endless support,
   thank you,
   my dear friend

   SK..
   —–

   • Haile S.

    Hi Kokheb,
    Great to hear from you. Inspiration? Yes you are inspiration in a lot of ways. Thank you for inspiring me to taste the world of poetry!

 • Haile S.

  Best wishes to Kokheb,
  ሰላም ኮኸብ ሰላም በዓል ሙሉእ ተስፋ
  ትምኒተይ ተቐበል ነዚኣ ብዓወት ክትሓልፋ
  ሞራልካ ሓፍ ኣብል ሓንጎልካ ኣትርሮ
  መታን ጽቕጥ ኣቢሉ ነቲ ዝተቐብረ ኪነው ከሳፍሮ

  ቆጸራ ሓዝ፡ ናብ መርበብ ምስተመለስካ
  ከዓ መጸ መጸ ኢለ ብግጥሚ ክደርፈልካ
  ካብ ዱር ሒዝካያ ዝመጻኻ ንጎዱፍ ክንድርብያ ከረሳስዓካ
  ሃይለ

 • Kokhob Selam

  Awate community

  ………ንፍቕረ ኣፍቂረ…………

  “ፍቅሪ ሕሱም ኣሚነ” በለ ደርራፋይ:-
  ኣመና ምስ ተገርፋ በቲ ተሪር ስቓይ:-
  ኣየ እወ! እዚ ፍቅሪ ንመን መሓራይ:-
  ሃብታም ኣይገደፈ ንድኻ መስኪናይ::

  ሄዋን ‘ሲ እንታይ ገዲፋ “ተዘዝ ተዘዘዝ”:-
  እናበለት ደሪፋ ዓይና ክብል ቅብዝብዝ:-
  እምብዛ ሃሪፋ ነቲ ጽቡቕ ጎበዝ:-
  ተዓኒዳ ተሪፋ እናበለት ፍዝዝ::

  ፍቅሪ ሃገር ‘ሲ መዓስ ቀሊል ኮይኑ:-
  ሓዊ ዘጥብሰካ ጉልበትካ ኣሕኒኑ:-
  ዋዛ ኣይኮነን ክንደይ እንድዩ ደፊኑ:-
  ነዊሕ እዩ ቀርኑ በሊሕ እዩ ኣስናኑ::

  ኩሉ ዓይነት ፍቕሪታት ተሓዚ የድሊዮ:-
  ድኹም ጎድንታቱ ግርም ዘለልዮ:-
  ጠቓሚ ሸነኹ መእንቲ ክሓርዮ:-
  መእንቲ ሰላም ዓልም ግርም ዝጸጽዮ::

  ግን፥፡
  ስለምንታይ ነፍቅር ንሃይማኖት ብሄር:-
  ንሕብሪ ባህልታት ንኣህጉር ንሃገር:-
  ኣዚና ነምክት ንወጽእ ካብ መስመር?:-
  ነብሰ ምስፍሕፋሕ እዩ እቲ ሚስጥር::

  ዋንነት እወ ግን መጠኑ ኣይሕለፍ:-
  ዝውንና የለን ነዛ ዓልም ጥፍጣፍ:-
  ሓንቲ ነይጠቅመና ምጽራፍ ምግራፍ:-
  ልቦና እዩ ጥዑም ጽቡቕ ጌርካ ምሕላፍ::

  ብሓቂ

  ቅዲሚ ንቋንቋ ዝገልጽ ንብሄር:-
  ቅድሚ ሰብ ሰርሖ ዶብ ዝበሃል ሃገር:-
  ቅድሚ ‘ቲ ሰፊሕ ዞባ ኣህጉር :-
  ደቂ ኣዳም ኢና ወለዶ እንተዝዝርዘር:-
  ሓደ መሰርትና ፈጣሪና እግዚሄር:-

  ኢለ ኣስተንቲነ ርሑቅ ምስ ከድኩ:-
  ምስ ዘይፈልጦ ዓልም ተጸንበርኩ:-
  ኣልፋን ኦሜጋን ብሓንሳብ ተሞከርኩ:-
  እመኑኒ ኣሕዋት ንፍቕሪ ኣፍቀርኩ::

  Kokhob Selam

 • Kokhob Selam

  Read the poem of the day ..ኣሰየ

  ……..ኣሰየ ኣሰየ ……
  ክብረት ይሃበለይ እንዳዓበይቲ:-
  እንዳ ሰላም ዕርቂ ተፈተውቲ :-
  ብሩኻት ምዕሩጋት ኩኑልና በዛሕቲ-
  ኣብ ጉዳይ ሃገሮም መኸርቲ ዘተይቲ ::

  ኣጀኻትኩም ኣይትሕመቚ ደቀይ:-
  ኣብ ጎኑኹም ኣለኹ ዝዓቅመይ ክእለትይ::

  “ጭሩ ዝዓቅማ ትሕጎም ” እዩ ነገሩ:-
  ሕማቅ የለን ኣዓቅሙ እንተገይሩ :-
  ክኸውን ክኸውን ምስ ህዝቡ እንተሓቢሩ :-
  ነብሱ ገጥ ኣቢሉ ዕላምኡ ኣትሪሩ ::

  እቲ ለም ቅነ ናይ ጀበና ዕላል :-
  ኩዕሶ ወሲኽካ እዩ ምንክብላል ::

  ሕብረት ቶም ዓሰርተ ተጻወቶ :-
  ሓላው መርበብ ሒዙ ዝዕትዕቶ :-
  ዕስራን ክልተን ሰባት ስሓቦ ጉቶቶ :-
  ዝገርም እዩ ዓለም ውራይ ኢላቶ :

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Horizon…since you already start accepting our heroes:

  https://www.youtube.com/watch?v=XhlH_o0NYTY

  • Selam K.S.,
   I was wondering if K.S. is one of these guys in the background pictures.

   • Kokhob Selam

    Dear Horizon..

    I you noted yes …But very young ,,,

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear All

  …. ሓዲኡ ድኣ ይርገጽ …..

  ጉዱ ተቀሊዑ ጉዳም ተበላጺ :-
  ዝነበረ ትማሊ ቀታሊ ዓመጺ :-
  ጥቅሙ ምስ ጎደሎ ሃዳሚ ሃጻጺ :-
  ደላይ ፍትሒ መሰል ክልተ ረጋጺ ::

  ፍርዲ እንድዩ ፈሪሑ ጌጉኡ ከይኣምን:-
  ኣብ ሞንጎ ዝቅርቀር ጸጋምን የማንን:-
  ብዋጋ ሞት ጥፍኣት ሽጣራ ዝቆንን:-
  ጉዱ ተቀሊዑ ደጊም ዓሻ የለን :-

  ሓደው ይቅረ ሕተት ተንበርኪኪኽካ ስገድ :-
  ….ምስ ሓፋሽ ተሰራዕ ተሰለፍ ተኣንገድ :-
  ሓደው ንዓ ግጠም ትቁረጽ ትቅርደድ :-
  ….ካልእ ምርጫ የለን ሃለውለው ኣይትዕበድ::

  ኢልኩም ንገሩለይ ገለ እንተሰምዐ:-
  ዋዛ ኣይኮነን ኣሕዋት -ደምና ተጮንጎዐ:-
  እቲ ንሕና ክንጠሚ ንሱ እናበልዐ:-
  ህግደፍ ዘርሰነ ሓይላ ዘጠጠዐ::

  ይኣክል ደጊም’ሲ ሓዲ ኣላ ሎሚ :-
  መድርኽ ይተዓጾ ሃተፍተፍ ጠላሚ:-
  ኣይነሳስን በለጽ ከም ትማሊ ከም ዓሚ :
  ሓዲኡ ድኣ ይርገጽ ‘ቲ ግፉፍ ሃዳሚ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear All ,,It is worth reading.. I found the bellow poem written by hand from old files…

  …. ክንደይ ትጽብቕ፡ …

  ክንደይ ትጽብቕ፡
  ከም ጽሓይ ትበርቕ፡
  ተብለካ ሕቅቕ፡
  ካብ’ዛ ዓለም ምሉቕ።

  ኩለን ድየን ኣዋልድና ምልኩዓት፡
  ኢለ ክመራመር ኣካየድኩ መጽናዕትታት፡ :

  እቲ ሚስትጥር ረኺብዮ ፍሉይ ዝገበራ፣
  ንወጽዓ ነጺጋ ምስ ህዝባ ምስማራ፡:

  ኣየ ‘ወ ኤርትራዊነታ፡ ዱልዱል መርገጻታ፡
  ሰላም ምልክታ፡ዘይብላ መሰታ፣ ርኣዩዋ እንዶ ‘ታ፡:

  ‘ምበር ቁንጅና ድኣ ቆርበት ዝዕምቆቱ ንግዚኡ እንዳ ኣሉ፡
  ዝርሳዕ እንተሞይቱ፡ ነገር ዓለም ምሉእ ዘይብሉ።

  ኮኾብ ሰላም

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም ኮኸብ ሰላም

   እንታይ ክወጾ:: ንበረለይ ሐወይን ብጻየይን::። ምሉእ ጥዕና ክትረክብ ብዓል ብዙሕ ተስፋ እየ::

   ብጻይካ አማኑኤል

   • Kokhob Selam

    ሰላም ሰላም : ኣያይ (ብጻይ) ኣማኑኤል:–

    ክብረት ይሃበለይ ዝሓወይ ::

    ብጻይካ ኮኸብ ::

 • Kokhob Selam

  Dear all..

  Today is Friday in horn (Africa ) ..and his Excellency SGL is live about the development the conflicts.. CBS

  http://www.sbs.com.au/yourlanguage/tigrinya/ti/content/interview-saleh-gadi-johar-sbs?language=ti

 • Kokhob Selam

  …………….ኣይፋል…………..

  ኣይፋል ንተንበርካኽነት: ኣይባህልናን ነውሪ:
  ኤርትራዊ ሃገራውነት: ዋጋ ኣለዎ ክብሪ::
  ኣይፍል ንምልካውነት : ቀታሊ ኸታሪ:
  ኤርትራዊ መስዋእትነት: ሕድሪ እዩ ሕድሪ::

  ኣይፋል ንወገንነት: ከፋፋሊ ሰባባሪ:
  ኤርትራዊ ዛንታታት : ሓቛፊ ጠማሪ::

  እምቢ ኢልና ኣለና : ንኹሉ ዓማጺ:
  እምቢ ኢልና ኣለና: ንኽሉ ፍላጺ:
  ብውሑዳት ነይውሰን: ህዝቢ እዩ መራጺ:
  ህዝቢ እዩ ሰራሒ ህዝቢ እዩ ሃናጺ::

  ዓንዲ መትካል ኮይኑ ታሪኽና ይቕጽል:
  መጻአኢት ኤርትራ ንኹሉ ትውክል:
  ቅዋማ ዘርጊሓ ባንዲራ ተንበልብል:
  ብኩለን ብሄራት ኮሪዓ ትምእከል::

  Kokhob Selam

 • Kokhob Selam

  …….ጉፍ!!!!……….

  ዕላል ደጋፊ ነበር ህግደፍ ኣብ መርበብ:-

  ከይተረኣኣዩ ዓመታት ዘሕለፉ:-
  ምስተራኸቡ ይተሓቓቀፉ:-
  ከም ሓደ ሰብ ይጠላለፉ:-
  ሕንቕንቅ ይብሎም ንብዓቶም ረጊፉ:-
  ኣብ ልቦም ኣትዩ ሓይሎም ሰኒፉ
  ተዘክሮታት ይመጾም ተንሳፊፉ
  ኣብራኾም ረድ ረድ ተንዘፍዚፉ

  “ኣንታ ዓርካይ ናይ ቀደም ሰብ:-
  እዋይ!!! ሓቂ እዩ ዘይሞተስ ይራኸብ
  ክላ ክላ ምፍልላይ ዓገብ “
  ይበሃሃሉ ብዘይምጽግ ጋብ

  ዳሕራይ ደጊምካ ሕቆፎ ‘ሞ:-
  “ኣንታ ሩህ ሩህ ዓቢ ሰብ” እናበልካ ስዓሞ::

  እንተ ምስ ሰላይ ህግደፍ :-
  ሃንደበት ምስ ዝብለካ ጎፍ:-
  ዝተረግመት መዓሊቲ ትመሰል ዘይትሓልፍ:-
  ልቢ ክልቲኹም ይብላ ሃተፍ:-
  ትጠንቂካ እዩ የለን ሃለፍለፍ:-

  ወዲ ሓላል እንተኾይኑ እካ:-
  ክንደይ ከይጎድ ኣካ:-
  ከም ዝሕለፍ ሓሊፍካ:-
  ምርሓቅ ተጣቢብካ::

  ወዲ ኾማሪት እትነኾይኑ:-
  ክብሪ ኣልቦ ገጹ ደቢኑ:-
  ነገርካ ይደልየካ ሒዝካ ክዓኑ:
  ሕርቅምቅም ይጅምራ ኣስናኑ::

  “ወይ ጓዶ ኣብ’ዚ እነሆ ኽሳራ” ትብል:-
  ክቡር ህይወትካ ንሑሱር ክትከፍል::

  ከመይ ገይሩ ይኸውን ንስኻ ክቡር:-
  በዚ ርኹስ ከንቱ ትልወጥ ትቅየር:-
  መራሒ ኡ ‘ኳ ኣብ ስልጣን ዝነብር:-
  ሽምካ ክዝከር እዩ እነሻዕ ዝብህርር:-
  በተን ኣእዳውካ ሕቁ ኡ ከይስበር::

  ብዝኾነ ካብ ተሞክሮኻን ሜላኻን ‘ ዶ ከይሓልፍ
  ዘይውርደትኛ እዩ ሰላይ ናይ ህግደፍ
  ቀደም ነበረ እምበር ሎሚ ነይንሰንፍ
  ከጽድፍ ዝመጸ እነሆ ነጽድፍ:-

  “ካብ እታ ዝገብሩኻ ‘ታ ዘምህሩኻ” ዶ በልኩም
  ኣቤት እወ ክንደይ እዮም በሊዖም:-
  ከይተማሃርና ሜለኦም:-
  እንተ ሎሚ ሓሊፍናዮም :- ኣዛብእ ኮይናዮም

  ሎሚቅነ እዩ ኣብ መርበብ ሓበታ:-
  ንሱ ኣይሰሓተኒ ኣነ ‘ዶ ጽዋታ:-
  ተፋሊጥና ኣለና መን ምስ መን ኮታ:-
  ጎፍ ተባሃልና ምስ ምውቅ ሰላምታ::

  እቲ ል ኡኽ ህግደፍ
  ሰላይ ብሃሊ ሃነፍነፍ
  ንጠቅሙ ዝጸድፍ
  ጀመረ ክልፍልፍ

  “ሰላም ኮኾብ ድሓን ‘ ዶ ከመይ”
  ጽቡቕ ይብሎ እናወሰኸ ትርግታይ:-
  ደጊሙ “ከመይ” “ ከመይ”
  ብልበይ ይብል ወዳኢተይ:-
  ጽቡቕ ክንደይ ‘ ኳ ክንደይ:-
  “ስድራ ከመይ ኣለው ከመይ”
  ጽቡቕ ‘ታይ ክወጾ ሊላይ ሊላይ:-

  ንስኻ ኸ ከመይ ኣለኻ ይብሎ
  ነቲ ተገዳስነቱ ‘ቲ ዘምሰሎ
  ክመልሰሉ ከቐብሎ
  ድላዩ ክብል እንተቀለሎ::

  ወደያት ዋዝ ድዩ “ጽቡቅ ኣለና:-
  “ከምዘይንበር የለን ንሕልፍ ግዜና”

  ይብሎ– ኢሂ ‘ታይ ኣሎ ጸገም :-
  ድሓን ዶ ኣይኮንካን ኣብ ‘ዛ ዓለም::

  “እዋእ!! መቸም ኣለካ ሙሽ
  ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ ትጥፍሽ”

  ኣይዋ:- ኢለ ይጽብዮ ክዛረብ:-
  ንሱ ኸኣ ዶንገየ ክሓሳብ::

  ሻሂ ቡን ከይንብል እኳ ኣብ እንተርኔት:-
  እውን ዓለም ዘይኮነ ዕላልና ብርሕቀት::
  እንተበልኩዎ:-

  ወዲ ማእምን ዘረባ ኣስማዓኒ
  “ብዘይካ እንዳ ዓዋተ ጀበና የለን” ይብለኒ

  ‘ሞ ኣነ ዶ ቀሊል:-
  ይፈቱ እንድየ ከም’ዚ ዕላል:-
  ከይነጠርካ ምዝላል:
  ቃላትካ ምዝልዛል::

  ኣንታ እንታይ ድኣ ቀደም ዘይነገሩኻ:-
  ሰዓት ምስ ሓለፈ በጺሑ ናባኻ:
  ክትፈቱ መእንቲ ባህሊ ዓድኻ:-
  እሂም ሚሂም ቡንካ እንዳቖለኻ::

  “እታ ጀበና ቆልኻ ኣተሲ ኣ ኢሎማ
  ዘረባኻ ተሰሚዑ ብቱ ‘ውን ሓሚማ”

  ብቱ ድኣ ሕማም ናይ ቀደማ:-
  ሑሕ እንድያ ትብል ሓጺን ተሰኪማ::

  “ሓጺን ‘ ሲ ነይርዋ ኣይምተሳእነን
  ኣካላ ግን ደኺሙ ክትስከም ኣይከ ኣለትን”

  እሞ በቃ ኣሪጋ ትኸውን
  ዓለም ዘይ ከምኡ እያ ኣይንዘል ኣለምን::

  ድሃር ከኣ ዕጣን ወዲ ጃዊ:-
  ኣይትሕመቁ ግርም ከተእዊ:-

  “ምእዋይ ‘ሲ ኣይሓመቀትን ብከላ ኮይንና:-
  ብቀጻሊ ሁከት እዝንና ጸሚምና”

  እንታይ ድኣ ሕጂ ብከላ ኢልኩሞ:-
  ተደቢርኩም ጅኒ ከምዘይኸደምኩሞ::

  “ሽዑ ድኣ ‘ ሞ ነይረን ቆነጃጁ
  ዓጀብቲ ምሳና ከም ህያብ ንብጁ”

  ሕጅስ ናበይ ከይደን ኣጣል ዶ ስኣና:-
  ምሕራድ እንድ ኣሉ ሽምጣጣ ናይ ዶብና::

  “ጉዳይ ዶብ ኣልዒልካ ግደፎ ሸምጠጣ
  መዘናግዒ እዩ ጸወታ ገበጣ”

  “ጎዶ ቦ ስግረ ዘሎ ጭቃ ዓዲ
  ይሕይል እይ ዘሎ ይኣኻኽብ ሰልዲ”

  ፍራንክ ድዩ ዶላር ወይስ ጂኔ
  ዘሐይሎ ዘሎ ዝህቦ ስልጣኔ

  “ኣይ!!!!! ‘ ቲ ሓቅስ ብር እዩ ዘሎ ዘበራብር”
  መዓስ ከቢድዎ ድላዩ ክምንዝር”

  ካብ ናቅፋ ዝወጸ ኣብ ናቅፋ ይሓድር
  ምስ ነብሱ ክኾልል ጽርውርው ይስበር

  “ኣንታ ድሓን ነይሩ ከም ሻሙ
  ሃብተስ ምተረፈ ድሙ ከም ቀደሙ
  ውሕ ውሕ ገደደና ከይዕረ ለቢሙ
  ኣበየ ‘ኮ ሰላም ተሓሲሙ

  ኣባይ እንድ ኣሉ ካብ ቀደም ኣባይ
  ከም ‘ዛ ተግደሰ እናበለ ሰለይ

  “ስለኻ ስ ኣይክ ኣለን ደጊም ክሓስብ
  ኣይዝክረካ ‘ ኳ ብኣኻ ኣይዛረብ”

  እሞ ጸሎት እምበር ጸሎት ናይ ፈጣሪ
  ንሱ እንድ ኣሎ ዘዕሪ ዘጽሪ
  ንሕና ድማ ኣይንሰስዕ ኣብ’ዛ ሓጻር ዕምሪ
  ንበድልን ወጽ ዓን ንመክት ብትሪ

  “ላለባዕኻ እናነባዕኻ በለ ወዲ ትግራይ:-
  ሰበይቲ ት ህረም ስኣን ሕራይ
  እንታይ ገደሲኒ ዝተርፍ ኣብ ውራይ
  ዘይስዕስዕ ዘይቆጻጸ ከም ሰበይ ከም ሰበይ”

  ድሓን በል ልቢ ያሃብካ እንታይ ይበሃል ኮይኑ:-
  ሙኽዳድ ትገድፎ ብዕራይ ምስ ተሰብረ ቀርኑ

  “እዞም እንዳ ዓዋተ የንብቦም እየ ኣነ
  ይኣምን ኣይክሕዶን ሽሞም ከምዝገነነ”

  ሕብርታት ጀበና ኸ ይዓጅበካ ‘ዶ ሎ
  ብጭ ኡ ቀጠልይ ኡ ክሸራሸር ከሎ

  “ይዓጀበኒ እወ ሰማይ ሕብረታቱ
  ቀስተ ድምና እዩ ግርም እዲያቱ”

  ቆለ ወዲ ቆለ ካብ ኮነ ምስላ:-
  ዘረባ ክልቴና ቦታ ርኸበላ::

  “ቀናያይ እየ ኣነ ምቅናይ ዝፈቱ:-
  ቃላተይ ምስክር ውቃጠ ስርዓቱ::”

  ምቅናይ ‘ ሲ ጽቡቅ ቀኒ ‘ም ቀኒ:-
  ዕድሜኻ ነዊሑ ከይትርስዓኒ::

  ድሓን ኩን ይቀንየለይ

  “ግን ኣይትጥፋእ”

  እወ ኣይንጠፋፋእ!!!!

  KS..

 • Kokhob Selam

  DEAR AWATE , POET LOVERS :-

  …… Kokhob,…….

  I believe in you Kokhob,
  Even when you don’t.
  ..,,,I know you are a miracle,
  Even when you forget.

  I am thankful for YOUR extraordinary,
  …,..Even when you feel like you’re not enough.
  Whatever you struggle with,
  I know you can survive…
  And prevail!

  Whatever you resist,
  ……I know you can allow…
  Harmoniously.
  Whatever you dream,
  I know you can experience…
  And expand into even more.

  Whenever you fall and wonder if you,,,,
  can get up again…
  Remember, I believe in you – even when you don’t.
  You ARE extraordinary!

  P.S. Let’s kick off the summer brilliantly…

A Thorny Path: the Life of Woldeab Woldemariam,…

14 Jun 2017 Dawit Mesfin Comments (25)

There were very few actively engaged citizens who withstood the test of time and lived through Eritrea’s past struggles.  One…

Eritrea Might Sever Diplomatic Ties with Qatar

13 Jun 2017 Gedab News Comments (30)

In a press release issued by the Ministry of information yesterday, the Eritrean government supported the cutting of diplomatic ties…

Isaias’ Never Ending Border Drama

07 Jun 2017 Awate Team Comments (553)

Since the decision on the delimitation of the Border was delivered by The Eritrean Ethiopian Border Commission on 13 April…

Archives: Reasons To Doubt Reliability of ICG’s Report

02 Jun 2017 awatestaff Comments (186)

Today’s archive material is a Gedab News report from November 8, 2007. Since then, at least once every year, an…

Music

Cartoons

Links

Follow Us

Email
Print