Wednesday , December 1 2021
Home / ትግርኛ / ኤርትራ: ሃገራዊ ኣፈርክቡ

ኤርትራ: ሃገራዊ ኣፈርክቡ

ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ሓዲሽ ኩነታት ዳርጋ ንነብሰወከፍ ኤርትራዊ ተረዲኡዎ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብኡ ኣትየ ብዙሕ ኣይክዛረብን እየ።እቲ ኣታሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ’ዩ። እቶም ኣብ ሰደት ዘለና ኽ እንታይ ክንገብር ይግባኣና፣ እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ዝብል እዋናዊ ሕቶ’ዩ። ናይ ደንበ ተቓውሞ ኣብ ስደት ሓደ መለለዪ ባህሪ ኮይኑ ዘሎ፣ለውጢ ብውሽጢ ክመጽእ ከምዝእል ኣሚንና ምጽባይን ምምናይን እምበር ኣካል ናይ ውሽጢ ለውጢ ክንከውን ኩነታት ኣይፈቐደልናን ንሕና’ውን ከም ሓቂ ኣይፈተናን. እቶም ኣብ ኤረትራ ዘልዉ ወታሃደራውን ሲቪላውን ሰበሰልጣን ካባና ወላዕሊ ይጉህዩን ይሕመሱን ከምዘለዉ ንፈልጥ። ሓደ ብዓል ስረ ከም ወዲ ዓሊ ቦሎኽ ክብል ከምዝኽእል ውን ንፈልጥ። እቲ ዘሰክፍ ግን ብውሽጥን ብደገን ክንወድቕ ተኽእሎታት ምህላዉ’ዩ። ከምኡ ክኸውን ዘኽእሎ ድማ ሓደ ክንጥንቀቐሉን ክንሰርሓሉን ዝግባኣና ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ድማ እቶም ምሁራት ናይ ማሕበራዊ ኣታሓሳስባ (Social Psychologist) ባይስታንደር ኢፈክት (Bystander effect) ኢሎም ዝጽውዕዎ እዩ። እዚ ምስ እዚ ኩነታትና ኣታሓሒዝካ ክግለጽ ከሎ፣ ካልኦት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣብ ክንዲ ኩልኻ ናይ ምድሓን ግቡካ ትገብር፣ካልኦት ክገብርዎ ምጽባይ ማለት’ዩ። እቶም ኣብ ስደት ዘለና ” ጀጋኑ ተጋደልትን ኣገልግሎትን ክፍንቅልዎ እዮም፣ ሎሚ ጽባሕ ክቐትልዎ እዮም” እናበልና ንጽበ ኣለና። እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓያላት ኮረነላት ድማ “ኮረነል ገብራይ ክገብራ ዩ፣ ኮረነል ምሓመድ ክገብራ’ዩ” እናበሉ ኣይ ካብ ገብራይ ኣይ ካብ ምሓመድ ሓዲግ ከትርፉና ዓቢ ተኽእሎልታት ኣሎ።

ስለዚ እንታይ ድኣ ይገበር፧ እቶም ምስ ወታሃደራት እኹል ርክብ ዘይብልና እቲ እንኮ ኣማራጺ ኩሉ ጓል መንገድን እቲ ዓዲ ዘይእቱ ዘይረብሕ ቅርሕንትን ገዲፍና ናይ ዓርቢ ሓርነት ሞደል ተኸቲልካ ኣብ ከተማታትን፣ ገጠራትን፣ ወታሃደራዊ ማዕስከራትን፣ ቤት ትምህርትታትን ወረቐት ምዝርጋሕ፣ ሮቦኮል ምግባር፣ ሳተላይት ረድዮ ብቐጻሊ ምንጉድጓዱ ወዘተረፈ ከይተሓለልና ብዑቱብ ብዑቱብ ክስርሓሎም ኣለዎ። እታ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ምንጪ ክትከውን ትኽእል ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ንሎሚ ከይትጠቅመና ኣቐዲሙ ስለዝዓጸዋ ህዝቢ ናዕቢ ናይ ምግባር ተኽእሎ ዉሑድ እኮ እንተኾነ፣እኩባት ኣህዛብ ዝርከብሉ ቦታ ኣላሊኻ ወረቐት ዝዝረጋሓሉን ዝልጠፈሉን መንገዲ ክድለ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ኣገልግሎት ማዓስከራት፣ ት/ቤት፣ ቤተክርስትያን፣ መስግድን (ሓሙስ ምሸት) ዕዳጋን ምጥቃስ ይካኣል’ዩ። እቶም ወታሃደራውን ሲቪላውን ሰብሰልጣን ዝነበርኩም ሕጂ ኣብ ስደት ትርከቡ ዜጋታትት፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ርክብ እንተልይኩም ሕጂ እዩ እቲ ግዜ ተጠቀምሉ።
______
ህጹጽ ናይ ኣፈርክቡ ጉያ (urgency)

በቲ ንዕዘቦን ንሰምዖን ዘለና እንተኾይኑ ምፍራስ ናይ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ምድርን ኤርትራ ኣብ መስርሕ’ዩ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ወታሃደራዊ ሓይሊ ኣፍሪስካ ብኢትዮያውያን ዝዕብለል ሓንፈጽ (hybrid forces) ወታሃደራዊ ሓይሊ ምቛም ዘሎ ተኽእሎታት ዓቢ’ዩ። ምቕልቓል ወዲ ኢሰያስ እምባኣር ምስ እዚ ፍጻመ ብቐጥታ ዝተታሓሓዘ እዩ። ቕድሚ ሕጂ ምናልባት ወዱ ናብ ስልጣን ናይ ምምጻእ ሕልሚ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ይኸውን’ዩ።እንተኾነ ግን ን52 ዓመታት ዝሰርሓሉ ናይ ወታህደራዊን ሰለያውን ምሓውር ንኢሰያስ ጥራሕ ከምዝስርሕ፣ እቶም ተግበርቲ ድማ ንኢሰያስ ጥራሕ ከምዝሰምዑ ስለዝተሰርሑ ኣይሽንኳይ ዶ ንናይ ፖለቲካዊ ዕሸል፣ ምስኦም ዝመጸ ካልእ ተጋዳላይ ካብ ምብሉዑ ድሕር ከምዘይብሉ ስለዝፈልጥ ወንዚፍዎ ጸኒሑ። እንተ ሕጂ ግን ወታሃደራት ኢትዮጵያ ከሳልይዎን ክሕልውዎን ተኽእሎ ስለዘሎ ንወዱ ኣፍልቦ ነፊሑ ናብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት ከላልዮ ጀሚሩ ኣሎ።

ስለዚ ኣቡኡ ሰለስተ ወለዶታት ዘጥፎኦ ከይኣክል ወዱውን ካልእ ሰለስተ ወለዶታት ከጥፍእ ይምልመልን ይዳሎን ኣሎ። ስለዚ ክገብር ዝኽእል ወታሃደራዊ ባዓል ስልጣን እንተልዩ ኣሃድኡ ከይፈረሰ ከሎ ዝግበር ክገብር ዝግብኦን ዘለዎን ስዓት ሕጂ’ዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢሰያስ ዓማጺ ምዃኑ ካብ ኩልና ንላዕሊ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሰለማዊ ሰልፊን ክልእን ኣገዳሲ እኮ እንተኾነ ግዜ ስለዘየለ ሁጹጽነት ናይ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ተረዲእና እቲ ገንዘብን ጉልበትን ናብ ጎስጓስ ውሽጢ ዓዲ ክጠፍእ ኣለዎ።

ህዝቢ ክነቕሓሎም ዘለዎም ናይ ኢሰያስ ሓደሽቲ ፖለቲካዊ ጸወታታት

ሀ) ሰባ ዝራሕራሓ ሃገር ንዓመጽን ጎበጣን ምችእቲ’ያ

ዶብ ተኸፊቱ ኣብ ክልተ ሰሙን ዘይመልእ ዳርጋ 17,000 ኤርትራውያን ክስደዱ ዝተደልየሉ ምኽንያት እምብኣር ኤርትራ ህዝባ ምስገደፋ ከም ምብራቅ ጀርመን ክትፈርስ ስለ ተደልየ’ዩ።ከምቲ ናይ ምብራቅ ጀርመን ድሕሪ ከንደይ ዓመታት ዶብ ስለዝተኸፍተ እቲ ተጮቊኑን ተዓጽዩን ዝጸንሐ ህዝቢ ሆጭ ኢሉ ምህዳም ባህሪያዊዩ። ከምቲ ምዕራብ ጀርመን ዝገበረቶ ኢትዮጵያ እውን ንኤትራውያን ዜግነት ክትዕድሎም ክምትፍትን ክንጽበዮ ዘለና ዘይተርፍ ፍጻመ እዩ ።እንተኾነ ግን ዜግነት ኣብ ጁባ፣መንነት ድማ ኣብ ርእሲ ስለዝኾነ በዚ ጉዳይ ክንሻቐል የብልናን። ጹቡቕ ጎድኒ እውን ስለ ዘለዎ እቲ ታሓሲቡ ዘሎ ናይ ዕንወት ጥጅእ ናብ ጥቕምና ከነውዕሎ ይግባኣና ። ኤርትራ ምብራቕ ጀርመን ኣይኮነትን ። ኢትዮጵያ ድማ ምዕራብ ጀርመን ኣይኮነትን ። ኤርትራውያን ካብ ኢሰያስ እምበር ካብ ሃገሮም ይሃድሙ የለዉን። ምብራቅ ጀርመን ናብ ምዕራብ ክስደዱ ከለው ካብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባዊን ጭቆና ምብራቕ ጀርመን ጥራሕ ዘይኮኑ ዝሃድሙ ነይሮም ፣ ናብ እታ ብታንኪ ዘይጨፍለቐቶም፣ዓመታት ዘየድመየቶም፣ኣጥባት ኣደታቶም ብሳንጃ ዝይቆረጸትሎም፣ብናፓል ህጻናትን ኣደታትን ዘይኣቃጸለትሎም፣ካብ ሙዉቅ መነባብርኦም ዘየከላበተቶም፣ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለኒን ኢላ ዘይሰጎጎቶም ምዕራብ ጀርመን እዮም ዝስደዱ ነይሮም ። ሓደ ቛንቛን፣ሓደ ሃይማኖት፣ሓደ ዓለት ምዃኖም ድማ ከይተጋየሹ ክዋሃሃዱ ሓጊዝዎም’ዩ ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ረቋሒ ድማ፣ ምዕራብን ምብራቕን ን41 ዓመታት ወላ ተፈላልየን ይጽናሓ እምበር፣ምብራቕ ጀርመን ንምዕራብ ጀርመን ክስደዱ ከለዉ መንነቶም ከይተሓኸኸ ኣብ ቦቱኡ እዩ ጸኒሕዎም።ስለዚ እቲ ዝትዓደሎም ወረቐት ዜግነት ዘይኮነ መንነት’ዩ ነይሩ።እዚ ኢትዮጵያ ክትዕድሎ ትፍትን ግን ዜግነት ስለዝኾነ ለውጢ ምስተረኽበ ንኽትሓኮን ክትቐዶን ወርሒ ኣይወስድን’ዩ ። ስለዚ ኢትዮዽያ ንኤርትራውያ ዜግነት ምዕዳል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ።

ካብቲ ብዙሕ ጥቕምታት ንግዚኡ ኣብ ሓንቲ ጥራሕ ከተኩር።ዜጋታትና ካብ ኢትዮጵያ ከይራሓቑ ክጽበዩና ክሕግዘና’ዩ ። ኢትዮጵያ ዜግነት ምዕዳል ማለት፣ወላ እቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስዳድ ዝግበር መስርሕ’ውን ደው ክብል’ዩ ማለት’ዩ።ማሕበር ስደተኛታት (UNHCR) እቲ ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምስዳድ ትገብሮ መስርሕ እታ ኣአንገዲት ሃገር(host) ኣብ ሃገረይ ክነብሩ ጸገም የብሎምን፣ዜግነት’ውን ክዕድሎም ስለ ዝኾንኩ ከም ማንም ዜጋ ሰሪሖም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም እንተይላ እቲ መስርሕ ድው ናይ ምባል ተኽእሎ ዓቢ እዩ።ዉሑዳት ፍሉጥ ናይ ጸጥታ ሽግር ዘለዎም ዘጋታት ገዲፍካ ማለት’ዩ ። ከምቲ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ገድሊ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናጽነት ምስ መጸት ዜግነት ዝነበሮምን ዘይነበሮምን ድሕሪ ሰላሳ ዓመታት ናብ ዓዶም ክዉሕዙ ሓገዝ ናይ መንግስትን ናይ ውዱብ ሑቡራት ሃገራትን ከማን ዘይተጸበዩ፣ኤርትራውያን ካብ ኢትጵያ ምምላስ ብፉጹም ኣይእግሞምን እዩ ። እቲ ሽግር ግን ኢሰያስ ነዚ ጉዳይ ኣጸቢቁ ስለ ዝፈልጥ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ኣርሒቖም ሃጽ ዝብሉሉ መንገዲ ካብ ምንዳይ ድሕር ኣይክብለን’ዩ ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓደ ንስደተኛታት ዘርዕድ ናይ ሓሶት ዜና ተዘርጊሑ ነይሩ።ንሱ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝብል እዩ ነይሩ።እቲ ዕላማ ብሓጺሩ፣ነቲ ዑቕባ ክደሊ ዝሃድም ዘሎ ዜጋ “ኣርከብናካ! ኣርከብናካ! ንምባል እዩ እምበር ኣብዚ ስዓት እዚ ናይ ህግደፍ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ሰብ ክጨውዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉሉ ምኽንያት ብዙሕ ኣይክህሉን’ዩ. ምኽንያቱ ሎሚ ኢትዮዽያ ንኢሰያስ ወኪላ ኣብ ናይ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ እናመደረት ንኢሰያስ ዘድልይዎ ሰባት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓኒቓ ዘይተረክበሉ ምኽንያት የለን።

ለ) ናይ ኣእምሮ ኲናት ንወታሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ንምልማስ

ኣብቲ ሓጺር ናይ ካቢነ ሚኒስተራት ኣኼባ ዝተገብረ ናይ ኢሰያስ መደረ “ክሳብ ሎሚ ካልእ ጉዳይና በዚሑና ነይሩ እንተ ሎሚ ግን እቶም ብብልሽውና ዝተቆማጣዕኩም ክንእስረኩም ኢና “ዘስምዕ መደረ ንኹሎም ሰበሰልጣ ህግደፍ ዓዲ ገዲፍኩም ህደሙ ኢሉ ኣተንቢህሎም። “ድሕሪ ሕጂ ዝሃደሙ ሰበስልጣን እንተሰሚዕኩም ክገርመኩም የብሉን” ይብል ኢሰያስ።ኣብዚ ጉዳይ እቶም ንጹሃት ብጣዕሚ ውሑዳት ስለዝኾኑ በዚ ጉዳይ ዘይተባህደለ ኣይክህሉን’ዩ።መናልባት እቲ ናይ ህደሙ መልእኽቲ ተቐቢሎም ከፍ ከይብሉ መታን፣ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኢሰያስ ተወሳኺ መፈራሪሒ ወሲዅዎም ኣሎ።ብዘይፍላጥ ኢሰያስ ሊሑኹ ዝተባህለ ዘዋሪ ወረቐት፣ 75 ሰበስልጣን ካብ መገሻ ታኣጊዶም (Travel ban) ዝብል’ዩ።ዶብ ኤርትራን ኢትዮዽያን ጋህ ኣቢልካ ከፊትካ ክተብቅዕ ከይትገሹ ከልኪለኩም ኣለኹ ምባል እንታይ ማለት ምዃኑ ምምርማር ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን።

ሐ) ቁጠባዊ ዕንወት ንዕብለላ ባይታ ምንጻፍ

እቲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ኣብ ህዝብና ዝወረደ ናይ ሰብኣውን፣ማሕበራውን፣ቁጠባውን፣ ሞራላውን ስነ ኣእምራውን ኣደራዕ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን፣ ነቲ ኩሉ ኣደራዕ ናይ ህግደፍ ስርቅን ዓምጽ ን18 ዓመታት ተጻዊሮም ካብ ጉቡኦም ንላዕሊ ግብርን ቀረጽን እናኸፈሉ ንህዝቢ ኤርትራ ቀረብ ኣብ ምምጻእ ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገበሩ ነጋዶ ኤርትራ ክሳብ እዛ ስዓት እዚኣ ስኖም ነኺሶም እዮም ተቓሊሶም። ሕጂ ግን ግዳይ ዕንደራ ኢሰያስን አቢን ኮይኖም እቶም ናይ መጨረሻ ናይ ቁጠባ ስውኣት ኮይኖም ኣለዉ። ዘይታኣደነ ቀረጽን ግቦን ከፊሎም ዘእተዉ ነጋዶ ምስ እቶም ብዘይቀረጽ ካብ ኢትዮጵያ ዘእትዉ ዘሎው ነጋዶ ብፍጹም ታኣምር ክዋዳደርሉ ኣብዘይክእሉሉ ኩናት ተጠቢሶም ኣለዉ።እቶም ኣብ ካልእ ኣፍሪቃታት ሃገራት ዘለዉ ኤርትራውያን ነጋዶ’ውን እንተኾነ ክኣትዉ ሓቲቶም እኮ እንተበሩ 2% ዝኸፈልሉ ቅብሊትን ዝርዝር ንብረቶምን ዘሪኢ ዶኩመንትን ከቕርቡ ታሓቲቶም ካብ ንዝመውት ዘሎ ስርዓት ምኽፋል ኮፍ ኢልካ ምጽባይ ይሓይሽ ኢሎም ይጽበዩ ኣለዉ። ካልእ እቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ትግሪኛ ከበሳን ተጋሩን ዝጸንሐ ውድድርን ቅርሕንትን ምስ ግዜ ክጠፍእ እዩ ዝብል እምነት እኮ እንተነበረ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ናብ ዝኸፍኤ ኰወርድ ተኽእሎታት ኣሎ። ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ስቃይ ንገሊኦም ተጋሩ ነጋዶ ከም ዕድል ኮይኑ ስለዘተራእዮም ኤርትራውያን ጹቡቅ እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሰላም ኣብ ካልእ ሃገር የለን ብምባል ብብደዔ ክዛረቡን ንንግዲ ክጓየዩን ክትሰምዕን ክትርእን ከለኻ “ዘይወግሕ መሰኢልዋ ሲ ኣብ ቦኽራ ታሓርእ” ትብል። ተጋሩ የሕዋትና፣ መታን ጽባሕ ሰላምን፣ ፍቕርን፣ ምክብባርን፣ ሰናይ ጉርብትና ክህልወና ልዕሊ ዝኾነ ናይ ታሪኽ ግዜ ሎሚ ምስትውዓል ክሓተኩም እዩ።

መ) ስደት ናቕፋን ዶላርን ናብ ትግራይ

ምስ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምኽፋት ፣ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ትግራይ ዝሃድም ዘሎ፣ ናቕፋን ዶላርን እውን ይስደድ ኣሎ። ኤርትራውያን ናብ ትግራይ እናኸዱ ብናቅፋን ዶላርን እዮም ንብረት ዝሽምቱ ዘለዉ። ወላ እኳ ትሕዝቶ ናይ ናቕፋ ትሕቲ ብር ይኹን እምበር ተጋሩ ናብ ኣስማራ ዘሞጽእዎ ንብረት ግን ወይ ብዶላር ወይ ብናቅፋ ጥራሕ ኢና ንሸይጥ እናበሉ ብር ምቕባል ይኣብዩ ኣለዉ። እንታይ ማለት እዩ እዚ፧ ስለምንታይ ከ እዚ ኩሉ ሃጸፍጸፍ ናቕፋን ዶላርን ምእካብ፧ እቲ ቀንዲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ናቕፋ ምሉእ ብምሉ ካብ ኤርትራ ክጉሕጋሕ እሞ መንግስቲ ሰራሕተኛታቱ ክኸፍል ኣብዘይ ክእለሉ ደርጃ ወዲቑ ኩሉ ህዝባዊ ኣገልጉሎታትን መንቕስቓሳታትን ደው ክብል፣ ሃገራዊ ምክልኻል ድማ ክሕመስ። ካልኣይ፣ ኩሉ ናቕፋ ምግሓጥ ማለት ናይ ዶላር ጸሊም ዕዳጋ ምቁጽጻር ማለት እዩ። ከምኡ እንተቐጺሉ ኩሉ ኣብ ስደት ዘርከብ ኤርትራዊ ኣብ ክንዲ ኣብ ኤርትራ ዶላር ዘሽርፍ ኣብ ትግራይ ከይዱ ከሽርፍ እዩ ማለት እዩ ።

ረ) ገንዘብ ህዝብን ሃገርን ኣብ ዘንቢል ውልቐሰባት

ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራን ገለን ዓመታት ብስርቂ ድዩ ብሕጋዊ ዝታኣከበ ናይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾነ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ኣበይ ከምዘሎ ክልተ ሰባት ጥራሕ እዮም ዝፈልጥዎ። ንሶም ድማ ኢሰያስን ሓጎስ ክሻን እዮም። ሕጂ ሓጎስ ተሰዊሩ ይባሃል ኣሎ። ካብ ኢሰያስ ድዩ ተሰዊሩ ወላስ ብኢሰያስ እዩ ተሰዊሩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ጉዳይ እኮ እንተዘየሎ፣ እዚ ሰብ እዚ ገዛ ደፊኑና ከይዱ ስለዘሎ ናቱ ምስዋር ከም ተራ ዝሃደመ ባዓል ስልጣን ጌርካ ብፉጹም ታኣምር ክውሰድ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ዜጋ ብዑቱብ ክከታተሎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እቲ ገንዘብ ብስም ሃገር ዘይኮነ ብስም ውልቀሰባት ተዘርጊሑ ስለዘሎ ክሳብ ጉዳይ ኤርትራ ተረጋጊኡ ንኪኢላታት (either with the help of Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative or through paid financial forensics, fraud and money laundering experts etc) ገንዘብ ከፊልና ገንዘብ ሃገር ንደሊ፣ እንተተኻኢሉ ኩሉ ሰብ በብዘለዎ ማሓውራት (network including family members, relatives, friends, acquaintances etc) ናይ ሓጎስ ክጸናጸን ይግባእ።

ሰ) ሓድሽ ሕጊ ንቐጻልነት ውልቀ-ምልክን ንጎረቤት ጥቕምን

ሕጂ ካብ ኢሰያስ እንታይ ክንጽበ ንኽእል፧ ኢሰያስ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣዋጅ ክእውጅ ክንጽበዮ ይግባእ። እቲ ኣዋጅ ከም ወግዓዊ ናይ ንግድን፣ ምሕደራን፣ ፖለቲካን፣ ጸጥታንውን፣ ወታሃደራውን መቆጻጸሪ መሳርሒ ክጥቀመሉ እዩ። እዚ ናይ ሸፈጥ ኣዋጅ፣ ሕጊ ንግዲ፣ ሃገራዊ ምሕድራ፣ምፍራስ ሃገራዊ ሰራዊት፣ ምፍጣር ሓንፈጽ ሰራዊት ብስም ኤርትራን ኢትዮዽያን ናይ ቁጠባውን ጸጥታውን ምውህሃድን ካልእን ዝብል ሸፈጥ ከጠቓልል ይኽእል’ዩ ። ኣብ ኤርትራ ስርዕተሕጊ ወይውን ንህዝቢ ዝውክል መራሒ ዘይምህላውና ንኣቢ ዘይኮነ ንባዕልና ኢና ንሓሚ። እንተኾነ ግን ካብ ኣቢ ንጽበዮ ነገር ድማ ኣሎ። መባእታዊ መሰል ደቂሰባት (fundamental human rights) ንሓደ ህዝቢ ሂብካ ንኻልእ ህዝቢ ዝንፈግ ሃላኺ ንብረት ስለዝይኮነ፣ ብልቢ ንዲሞክራሲን ህዝባዊ መስለን ሓርነትን ትኣምን እተኾይንካ፣ ነቲ ንህዝብኻ ክህልዎ ትመነዮ ንካልኦት ኣህዛብ ክትምነየሎም ባህርያዊ’ዩ። ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ክትካረዮም ቁቡል እኳ እንተኾነ፣ ምክራይ ንብረት ወይ ካብ ዋና ወይ ድማ ካብ ወኪል ጥራሕ ኢኻ ክትካረ ትኽእል። ኢሰያስ ዋና ኣይኮነ ወኪል ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለዘይኮነ ዝኾነ ምስኡ ዝግበር ስምምዕ ስርቅን ዘይሕጋውን እዩ። ንስኻ ናይ ሰላምን ፍቕርን መዝሙር ምዝማርካ ዘይታሓጎሰ ኤርትራዊ የለን ክባሃል ይክኣል።

ካብ ታሪኽዊ ተመኩሮናን ካብ ተመክሮ ካሎኦት ሃገራት እንማሃሮ ሓደ ሓቂ እንተሎ ግን ንዓመጽን ዓማጻይን ደጊፍካ ዝመጸ ነባሪ ፍቅርን ሰላምን ክሳብ ሕጂ የለን። ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ፓርላማ መደረኻ ዝተማሃርናዮ ነገር እንተሎ፣ ንነባሪ ሰላምን ጹቡቕ ጉርብትናን ኣሚንካ ነቲ ንኽልቲኡ ህዝብታት ጅሆ ሒዝዎ ዝጸንሐ ናይ ዶብ ጉዳይ ብቕንዕና ክትፈትሖ ድሌትን መደብን ከምዝነበረካ’ዩ። ምስ ኢሰያስ ምስ ተራኸብካ ግን “ዶብ ኣገዳሲ ኣይኮነን፣ ዶብ ካልኣዊ ጉዳይ እዩ፣ ንሕና ህዝብታት ክድመሩ ኢና ንደሊ” ዝብሉ መዝሙራት ክትዝምር ጀሚርካ። ምስ ኢሰያስ እንታይ ዘቲኻ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይንገሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ። ህዝቢ ኤርትራ ዓዳዕዲዑ ዝፈልጦ ሓቂ እንተሎ ግን፣ንናይ ኢትዮጵያ ዓመጽን ጎበጣን ንምእላይ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ንልዕሊ 100,000 ህይወት ዜጋታቱ ምስዎኦምን ምስንካልምን’ዩ። ምስ ጎረቤት ተፋቂርካ ምንባር ሕልሚ ኩሉ ኤርትራዊ እኮ እንተኾነ፣ ብልእላውነት ኤርትራ ምፍትታን ግን መቐጸልታ ናይ ሃይለስላሰን ደርግን ኵናት ስለዝኾነ ነዚ ሓላል ህዝቢ ናብ ኵናት ክኣቱ ኣይተገድድዎ። ምስ ውልቐመላኺ ምስምማዕ ዝደለኻዮ ነገር ብኣቆራጭ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን፣ነባሪ ፍቕርን ፣ ሰላምን፣ ምትእምማን፣ ሰናይ ጉርብትናን ብኣቆራጭ ስለዘይርከብ ንግዝያዊ ረብሓ ክትብል ነባሪ ጽልኢ ከይትተክል ሓደራ። ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ጉርብትናን ቁጠባዊ ውህደትን ጽቡቕ እዩ፣እንተኾነ ግን ካብ ህዝቢ ታሓቢእካ ዝግበር ውሳነታት ግን መጨረሽኡ ኲናት’ዩ።በቲ ካልእ ወገን ድማ ፣ ኢትዮጵያ ዝተዓደላ ሕጋዊ መሬታ ሒዛ ነቲ ትማል ኣሽሓት ዜጋታት ዝኸፈልናሉ መሬት ኤርትራ ግን ጎቢጣ ሒዛቶ ከተብቅዕ ብፍቓድ ውልቀሰብ ወደባት ኤርትራ ክትሕዝ ምጉያይ ንህዝቢ ኤርትራ ድርብ ጸርፊ’ዩ። ምናልባት እቲ ዶብ ኣየገድስን’ዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ኢሰያስ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል’ዩ፣ እንተኾነ ግን እቶም ልዕሊ 19,000 ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ዶብ ዝወደቁን ዝሰንከሉን ደቂ ህዝቢ እምበር ደቁ ኢሰያስ ከምዘይኮኑ ምዝኽኻር ዘድሊየካ ኣይመስለንን።

ሸ) ኤርትራውነት በዘይ መለለዪ ወረቐት ታሴራ

ሓዲሽ ሃገራዊ ታሴራ ክዕደል እዩ ብዝብል ምስምስ ኩሉ ኤርትራዊ ታሴራ ካብ ህዝቢ ካብ ዝምንዝዖ ሰለስተ ዓርባዕተ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ ክግበር ተደልዩ ኣዛራራብን ኣስጋእን ዛዕባ እኮ እንተኾነ፣ ንኤርትራዊ መለለዪ ወረቐት ዳግማይ ምዕዳል ካብ ኩሉ ዘመናት ንላዕሊ ዝቐለለ ሕጂ’ዩ። ንኤርትራዊ ሓዲሽ መለለዪ ወረቐት ክትዕድሎ እኮ ከቢድ እንተዘይኮነ ኣብዚ ስዓት እዚ ግን ብዙሕ ስግኣትን ሕንፍሽፍሽን ከምጽእ ስለዝኽእል ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ካልእ መለለዪ ወረቐቱ ክዕቅብዎ ይግባእ።

ዘይተሓሰበ ጸጋ (Blessing in Disguise)

ሀ) መርገም ዝበልካዮ ምርቓ ኮይኑ ክጸንሕ ከሎ

ቅድሚ ሕጂ ክንዛረበሉን ክንጽሕፈሉን ዘሰክፈና ዘነበራ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ብኢትዮጵያ ዝወረደና ንፍርቂ ዘመን ዝኣክል መዳርግቲ ዘይብሉ ኣደራዕን፣ ስቓይን ፣ጭቆናን፣ጎበጣን መንነት ኤርትራውነት ክህነጽ ከሎ ብፍቕሪ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብጽልኢ ኢትዮጵያ እዩ ትሃኒጹ።ስለዚ ከም ኢትዮጵያ ገይሩ ንኤርትራውያን ክሕብር ዝኽእል ባእታ ብፍጹም የለን።እቶም ብፍቅሪ ኤርትራ ዝሓሩ ዜጋታት ንልዕሊ ዕስራ ዓመት ሃገርን ህዝብን ይበርስ ኣሎ ኢሎም ነቢዖም እዮም። ህዝቢ ግን ሓቢሩ ክስዕቦም ኣይካኣለን። ንኣብነት፣ 366 ኤርትራውያን ኣብ መዲተራንያን ምስ ሞቱ፣ ኤርትራውያን ሓቢርና ንየሕዋትናን ደቅናን ክንቀብርን ክንሓዝንን ኣይካኣልናን። ወታሃደራት ኢትዮጵያ ባጽዕ ኣትዮም ዘብል ዜና ግን ን6 ሚልዮን ኤርትራውያን ክሕብር ዝኽእል ዜና እዩ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ረግጺ ነቲ ተዳሂኹ ፈርከሽከሽ ኢሉ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ሃገርዊ ወንን ጥምረትን ዳግም ከበራብር ዝኽእል ሂያብ ስለዝኾነ ንጠቐመሉ።

ለ) ብኸብዱ ጥራሕ ክሓስብ ጽጸንሐ ዜጋ ብርእሱ ክሓስብ ክጅምር’ዩ

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብሕሰምን ጥሜትን ጮቆቖ ክብል ዝገበሮ ብኸብዱ እምበር ብፖለቲካ መታን ከይሓስብ ተባሂሉ ዝተገብረ ውጥን እዩ። ሕጂ ግን፣ ምስ እዚ ብነጻ ቀረጽ ዝግበር ዘሎ ናይ ቀረብ ውሕጅ እቲ ውጥን ክፈርስ እዩ።

ሐ) ብኢትዮጵያውያን ዝሕሎ “መራሒ” ኤርትራ

ድሕሪ ሕጂ ንኢሰያስን ወዱን ዝሕልዉዎ ወታሃደራት ኤርትራ ዘይኮኑ ወታሃደራት ኢትዮጵያ እዮም ክኾኑ። እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ተቓወምቲ ስግኣትኩም ካብ ኢሰያስ ዘይኮነ ካብ ኢትዮዽያ እዩ ክኸውን። ስለዚ እቲ ዝበለጸ ምዕቆቢ ቦታኹም ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እዩ። እቶም ዑጡቓት ወታሃደራት ኣለዉና ትብሉ ተቓወምቲ ውድባት፣ዝፈርስ ግንባር ስለዘየለ ነዞም ካብ ህዝብን ወተሃደራትን ተነጺሎም ዘለዉ ኩፋኣት ስድራቤት ምስ ህዝቡኹም ኮንኩም ንኽትኣልዩ ዶብ ተኸፊትልኩም ኣሎ።

መ) ምምላስ ካብ ሩሑቕ ስደት ናብ ሃገር ወይ ናብ ጎረበት

ኢሮጳውያንን እስራኤላውያንን ንኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክሰጉኦም ማዓልትን ዕድልን ጥራሕ እየን ዝጽበያ ዘለዋ። ናቶም ምምላስ ንኢሰያስ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ስለዝኾነ ሕራይ ክብል ኣይክእልን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣነ እየ ኣዲኦም ክትብል ስለትኽእል ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምስጏግ ተኽእሎታት ኣሎ።እዚ እንተ ኣጋጢሙ በቲ ፍጻመ ምጉሃይ ዘይኮነ ብኸመይ ኤትርዊ ዓቕሚሰብና ኣብ ገበላ ዓዶም ክጸንሑ ንዕቅቦን፣ ንሕብሕቦን፣ንጥቀመሉን ምድላውን ምውጣንን ከድሊ እዩ። ኩነታትና ከምዚ እንተቐጺሉ ከምቲ ናይ ቐደም ካብ ኤሮጳን ኣመሪካን ናብ ሜዳ ዝወርድሉ ዘነበሩ ኩላትና ምምላስ ዘይተርፈና እዩ። ኲናት ዝፈቱ ህዝቢ የለን፣ናይ ዉሑዳት ውልቀሰባት ጌጋን ኣሽካዓላልን ግን ኣህዛብ ግዳይ ኲናትን ሞትን ስደትን ይኾኑ። ኢሰያስ ባዓላዊ ናይ ኲናት ኣዋጅ ክእውጅ ንሕና ከነተግብር ን24 ዓመታት ህይወት ብዙሓት ከፊልና ። ኢሰያስ ዘይተጸንዐ ባዕላዊ ፖሊስታት ክሕልፍ ንሕና ድማ መዳርግቲ ዘይብሉ ዋጋ ከፊልና። እቲ ዝርዝር ንታሪኽ ገድፍና፣ተጸበይቲ ዕንወት ጥራሕ ምዃን ኣብ እዚ ዘለናዮ ደረጃ ስለዘውደቐና ወሰንቲ ንሃገራዊ ዓወት ክንከውን ሓጻር ዕድል ዘላትና ሕጂ’ያ። ደቅናን ደቂ ደቅናን ኲናት መታን ከይነውርሶም ነዚ ዘርኢ ኲናት ዝተክል ዘሎ ውልቀሰብ ኣብ ምምሓው ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ዝሓለፈ ዓመታት ዝበዝሕ ሓይልናን ገንዘብናን ደድሕሪ ዝተፈጸመ ዕንወት ክንሓዝንን ከነስተንትንን እምበር ኣብ ጠንቂ ዕንወትና ኣትኲርና ነቲ ዝዕኑ ዘሎ ባእታ ቀዲምናዮ ክነዕንዎ ስለዘይካኣልና ኣብ ገዛእ ውራይና እንትርፎ ክንሓዝን እምበር ኣብ ዕድል መጻኢ ሃገርና ክንውስን ዘይንኽእል ጏኖት ክንከውን በቒዕና ኣለና። ድሕሪ ደጊም ዘመን ኣሽካዓላል ኣብዚ የብቅዕ!

About Bahlbi Y. Malk

Check Also

Eritrea and the Ethiopian Civil war

[9 mnts. reading] Writers or speakers who discuss everything under the sun should not shy …

 • B. Malk

  Selam HaileTG, thank you for the comment. However, it is not entirely correct translation. Let me give you a perspective so that you can have a realistic and full picture of the message. Be it for a political consumption or out of willful historical blindness, some people tend to paint a rosy historical narrative. I would love to learn if there was a time where Eritrea and Ethiopia had coexisted in peace and harmony(with the exception of 1991-1997). Ethiopian history of aggression, violence, raid, and massacre did not start during and after the illegitimate federation years. It goes way back to 18c and beyond where Michael Sehul, Wube HM, Alula Aba Nega and others had terrorized Eritrea societies. The resentment against the Abyssinian cruelty had marked the beginning of Eritrean national political consciousness, albeit, not in a collective and unified form. It is also worth noting that most of the Eritrean population welcomed the Italian colonial occupation in search of protection from the Abyssinian warlords. The magnitude of cruelty and human depravity Eritrea and Eritreans had endured during the Dergue and Haile Selassie regime are in the history books for you to read. So, the bottom-line is that the relationship between Eritrea and Ethiopia was never built on love and trust. Eritrea and Ethiopia are yet to build a peaceful coexistence based on mutual respect, trust, and understanding. Eritreans love their country. The opposition are opposing the government because they love their country; the supporters are supporting the government because they think the government is protecting the country they love. But both the opposition and supporters would always come together when the perceived or real threat comes from Ethiopia. Eritreans would not react the same way if Djibouti, Sudan or Yemen threatens Eritrea. Therefore, there is no more unifying factor for Eritreans than a perceived/real threat from Ethiopia.

 • haileTG

  ሰላማት ባህልቢ:

  This is a nice article that uses rich observation of current events and suggest ways to use them to speed up the struggle for justice. I have one problem with your point [ሀ] ዘይተሓሰበ ጸጋ (Blessing in Disguise). For readers sake, a rough translation is that “Eritrean nationalism is founded more on hating Ethiopia than loving Eritrea per se” And you give the example that “even if most Eritreans couldn’t overcome their differences to even pay respect to the Lampedusa victims together, however a news of Ethiopian troops in Massawa can unite 6 million Eritreans. Therefore we need to use Ethiopian violations [anti Ethiopia sentiment] as a unique gift that can mobilize our people” . This is the gist of what you stated and not exact translation. Hopefully, you think it is a fair capture of what you wished to say.

  The above is a dangerous ploy. We can’t instigate and foment hatred and division among people of Ethiopia and Eritrea in order to achieve some political gains. Morally questionable and practically untenable. I believe you are floating this idea out of good intentions. But you haven’t thought it out long enough. It would create a worse curse than the one we are in. I hope you understand this and withdraw that point from you otherwise nice article.

  Thank you.

  • Acria

   Selam haileTG,

   No foreign entity, especially Ethiopian soldiers, should occupy any Eritrean land, period. It’s okay to make peace and create an environment that lends to economic development. It’s okay for Ethiopians to invest in Eritrea so that we both can benefit. Nevertheless, an Ethiopian military station in Eritrea will be an absolute disaster for our sovereignty and definitely will be a uniting force to dispose the regime. Therefore, I concur with the idea of unexpected ‘HiYab”. I might be hesitant for ‘HadHed WeGe’e’, but never to foreign invasion, directly or indirectly.

   • haileTG

    Hi Acria,
    I understand what you mean but as a general rule that should and is the case with any invasion. But only to count on past bad blood to defend a nation is rather a curse, not a gift. What if the Sudan station troops? What if KSA or UAE do so? Is it commitment to your land or just not Ethiopia but couldn’t care less for anyone else?

    • Acria

     Selam haileTG,

     I think we are being unfair to Mr. Bahlebi’s other ideas. He has brought some brilliant ideas how to depose this unhinged dictator of ours. The idea of Ethiopian soldiers stationed in Eritrea is just another small complement to unite the people of Eritrea to hopefully wakeup and start liberating Eritrea from our DIA and his sycophants. Let’s not forget why we fought for our independence since 1962. Nevertheless, it doesn’t necessary mean we are going to fight the Ethiopians per say now. On the contrary, the Ethiopian soldiers might help the Eritrean masses to have an easy coup d’état instead. The Eritrean people don’t want any war with anybody anymore, especially with Ethiopia.

     • haileTG

      Hi Acria,

      I think his overall work is great. I hope that it finds receptive ears in those close enough to effect it. But whatever we say or do we need to be careful and not careless. Our history with Ethiopia has been intertwined for good and for bad. Let”s steer it in the right direction.

     • Acria

      Selam haileTG,

      It looks like we in the diaspora have ideas but we can’t implement them on a practical level. People inside Eritrea have the capacity but are unable to do anything…..they just gave up! Therefore, ideas alone cannot change anything if they can’t find ‘receptive ears’, to borrow your phrase. It is very sad what is going on in Eritrea. Eritrea is bleeding in human resources: just recently many have crossed to Ethiopia. Sadly many are recent graduates of higher education. That is a curse, for sure.

      Therefore, Bahlebi’s ideas are great but impractical. The main guiding principle for any movement is when you have support at home. As long as we don’t have reliable support at home, the only option is to make peace with Ethiopia when it serves both peoples interests: regardless of boundary or country. We should participate in the democratization of the Horn of Africa to create pressure on our DIA and on Dr. Abiy’s administration to make forced reform. I believe that is the only practical option we have at this time in our history.

     • haileTG

      Hi Acria,

      I understand that sometimes things are so bad in many fronts that retreat appears to be the only relive and safety. But remember that for every cloud there is a silver lining. Our quest, however seemingly impossible, was never wrong. The violation against the dignity and rights of the human and of the person must be stopped is our singular call. There is no substitute for that no matter the highs and lows of the road travelled. It is sacred principle that has no second. PFDJ and its supporters are wrong and we are right. We should not doubt the correctness of our ground. It is not us who should compromise because there is nothing to compromise on basic dignity. It has to get really dark to see the stars shining. But our people seem to be short tempered and impatient and keep trying their hand on many other distractions as migration. We need to speak with certitude that ultimately there is no other outcome than our long held quest. We should not be surprised by every raising wave or passing cloud. Stay firmly rooted on the rightness of our case and the right conditions will surely araise.

     • Acria

      Selam haileTG

      Thank you for the well thought uplifting message. Greatly appreciated.

  • Kim Hanna

   Selam Haile TG,

   It is really sad there are folks who still go to the same old well.
   This time around it will be rejected by Eritreans themselves. You didn’t give it a second thought to say, in a clear voice, NO. For that thank you.

   Mr. K.H

   • haileTG

    Selam K.H.

    You are right. Even going further than that Eritreans have rejected such tendecy all along. If they weren’t to reject it we wouldn”t be here now despite what we went through for more than a century. It shows you how the bond is solid and strong at the base.

  • Selam haileTG,

   It is unfortunate that the writer could present his own bias and personal sentiment as that of the eritrean people. I would rather call it hopelessness and frustration.

   Eritrean elites tried to form an eritrean nationalism founded on hating ethiopia and ethiopians with a gun pointed at their head, and the blunder committed by ethiopian rulers has helped them to a certain extent. Nevertheless, the hate was skin deep and never permanent.

   Do the last events show the writer that eritreans hate ethiopians? Could he be blind to the way asmarinos received the ethiopian pm? Many say that asmara saw such event, first, on independence, and the second was the visit by the ethiopian pm. What about the 400 eritreans crossing the border to ethiopia every day and about 150K who are already in refugee camps, if we leave out those who are already living within the ethiopian society? What does he say about the anger of young eritreans who are now in ethiopia, for the lie eritrean elites and the regime told them for so long about ethiopians, and destroyed their lives? Do all these mean to him hate.

   Bringing out old hidden skeletons from the basement to use them when everything is changing in front of their eyes, show how much stuck they are in the past, and how much they are hindering eritrea from moving forward.

   The irony is that when he says “Eritrean nationalism is founded more on hating Ethiopia than loving Eritrea per se”, this statement shows us that there is no eritrean nationalism as such, as much as he is concerned, or otherwise, it is founded on a superficial foundation, and everything is about hating ethiopia. This is the first example of nationalism where love for one’s own country is in question, or not deeply embedded in the psych, as he says, and founded only on hate for others. Even the nazis loved germany, and fascists loved italy, although they hated almost everybody else. Nothing could be more weird. What he said about eritrean nationalism is equivalent to defaming eritrean sentiment to ethiopians.

   The gift that can mobilize the eritrean people, as he says, is already there. Only that he does not want to look in the eye at the elephant in the room, the ethiopian soldiers in badme. He doesn’t have to wait for ethiopian boots in massawa.

   Fortunately, ethiopians know very well that eritreans except the elites (even then only some of them, who try to use eritreans for their selfish political ambitions) do not hate ethiopians. Unlike some eritrean elites, ordinary eritreans know very well that they are bound to live side by side with their ethiopian brothers and sisters. Fortunately, the peoples of ethiopia and eritrea know much much better.

   (Sorry for directing my comment to you. I have no idea what else the writer could have said. Thank you for being fair, unbiased and a democrat.)

   • haileTG

    Thank you brother Horizon,

    Ultimately, it all boils down to recognizing that our best interests are in each others best interest. Fear projected into the past is nothing but anger and sadness, while fear projected to the future is anxiety and mistrust. But as you said if we look at what is here and now, we have a lot to be optimistic about both people. Let us be conscious of that and things will move in the right direction.

  • B. Malk

   Selam HaileTG, thank you for the comment. The translation, however, is not entirely correct. “Eritrean nationalism is founded more on hating Ethiopia than loving Eritrea per se”? Not really. Let me give you a perspective so that you can have a realistic and full picture of the message. Be it for a political consumption or out of willful historical blindness, some people tend to paint a rosy historical narrative. I would love to learn if there was a time where Eritrea and Ethiopia had coexisted in peace and harmony(with the exception of 1991-1997). Ethiopian history of aggression, violence, raid, and massacre did not start during or after the illegitimate federation years. It goes way back to 18c and beyond where Michael Sehul, Wube HM, Alula Aba Nega and others had terrorized Eritrea societies. The resentment against the Abyssinian cruelty had marked the beginning of Eritrean national political consciousness, albeit, not in a collective and unified form. It is also worth noting that most of the Eritrean population welcomed the Italian colonial occupation in search of protection from the Abyssinian warlords. The magnitude of cruelty and human depravity Eritrea and Eritreans had endured during the Dergue and Haile Selassie regime are in the history books for you to read. So, the bottom-line is that the relationship between Eritrea and Ethiopia was never built on love and trust. Eritrea and Ethiopia are yet to build a peaceful coexistence based on mutual respect, trust, and understanding. Eritreans love their country. The opposition are opposing the government because they love their country; the supporters are supporting the government because they think the government is protecting the country they love. But both the opposition and supporters would always come together when the perceived or real threat comes from Ethiopia. Eritreans would not react the same way if Djibouti, Sudan or Yemen threatens Eritrea. Therefore, there is no more unifying factor for Eritreans than a perceived/real threat from Ethiopia.

   • haileTG

    Merhaba Bahlbi,

    Winston Churchill once said “I know history will be fair to me because I intend to write it myself”. Our entire Ghedli was a singularly pointed effort for independence from Ethiopia. Hence, reality was distorted to some degree to fit that scenario. The people of Ethiopia and Eritrea not only experienced unbroken chain of conflict and turmoil, but also experienced continuous and uninterrupted bond and closeness at the same time. The experience of the century was not one of conflict alone or peace alone. It was substantially influenced by both conditions. It is because of such reality that IA regime was literally maintained tight grip by appealing to the conflict side of the equation for the last 17 years and was able to flip instantly to the point of declaring we are one people by simply turning to the other half of the equation that is closeness and bonding.

    Throughout the long history you alluded to, Eritreans have engaged in so much horrendous betrayal of each other in almost every single step of the way. I don’t know however if it was betrayal of each other as such or they simply haven’t fully bought to the Eritrea concept completely. The first referendum resulted in 48% choosing for union with Ethiopia. Going back to the era you mentioned, Raisi Weldenkiel was no saint and a criminal in today’s HR environment. Many Eritrean Derg officials or even HS dignitaries were on the dolling out side of the occupation. Even during 1991-1998 IA was more of a confederation guy. It is only 2001 – 2018 that it had become a death sentence (so to speak) crime to have anything to do with Ethiopia. That was done purely to satisfy the evil wishes of IA. To demonstrate that the IA regime left out Ethiopia in a song dedicated to East Africa during the Asmara Cecafa games of U17. How childish but it shows you that the so called permanent enemity between Ethiopia and Eritrea is only one side of the story, one that was imposed on rather than willed by Eritreans.

    Coming back to current times, from tactical point of view, we need to hold our ground. For the last 17 years, the Eritrean struggle for justice was cheated by making out the opposition pro Ethiopia. Now in a sudden twist of things, the opposition that paid so much for the peace of both peoples, is contemplating to ditch this approach because IA’s regime has changed sides. Why would the opposition abandon the ground? It is perfectly plausible to push for democracy in Eritrea and peace and reconciliation to take root with Ethiopia. That would require us to have a sober look at our changing positions throughout our history. Appealing to narrow anti-Ethiopia sentiment may be out of date now and unhelpful in any rate.

    Otherwise, I enjoyed your article, it is very thoughtful and practical at all levels.

    HTG

    • Haile S.

     Selam meKusi (HaileTG), B-Malk & all,

     MeKusi, I agree with all your your respinse to B-Malk and ti Bahlbi as well. Perfectly put.
     B-Malk, I don’t agree with the way you framed the Eritrean Ethiopian relationship before the 20th century, particularly with the sentence that says “It is also worth noting that most of the Eritrean population welcomed the Italian colonial occupation in search of protection from the Abyssinian warlords”. Yes there were Abyssinian warlords suffocating the life of other people, in this case the people beyond-Mereb (Eritrea), more than they suffocated their own people on whom their muscle depended. But they were equally merciless when it comes to their bellies. However, presenting the beyond-Mereb (Eritrean people) or the whole whole Eritrean people at large as people who preferred the foreign more than their own oppressors looks like a simplified story tailored to substantiate a solid differentiating factor between the oppressor (Ethiopia) and the oppressed (Eritrean) people as you put it. The Abyssinian people and environs were in constant floods of war, famine, locast invasion and warlord taxations for centuries. When war breaks, they were looking for the immediate end and the coming of a peace so that they plough their land and harvest for the next war. Meaning, when a leader looses, everyone submits to the winner. It was unwritten law. ‘Eritreans’ faught & resisted against the Italians as much as they can on their own way or together with the rulers of the period, Alula & Yohannes. Once Yohannes lost his life in Metema and the tide turned, several of the Eritrea nobility gave up to Italians to be almost immediatelly sent to NaKura to their certain death. The Italians knew that keeping these fierce and rebellous people around was dangerous. We shouldn’t present these courageous forefathers as naive lambs who went to the hyenas den. Italian colonization was an inhumane rule that devastated our country. Not only leaders of beyond-Mereb, but many of the Tigray warlords changed their allegiances between Italians and Alula/Yohannes and vice versa several times. For all them it was a question of staying alive whether we consider it as unpatriotic or not.

     • Saleh Johar

      Ahlan HaileTG and HaileS, (Bahlbi and Aklil)
      First let me register my admiration for my two talented and extremely intelligent friends: Bahlbi and Aklil.

      Generally, what Haile is saying seems true on the surface–there were no Eritreans who preferred the Italians to the warlords. I would like to point your attention to something I know from family history, stories that I have included in “Of Kings and Bandits” and here is an excerpt from the book:

      “They faced a similar fate. But the Saho tribes had other Muslims lands behind their back—Dankalia and the land of Naib, the open Red Sea. The Jeberti had no exit, surrounded by Abyssinian chieftains, their numbers decreased because of exile and uprooting. In later years, the Protestants and the Catholics went through the same fate—Yohannes wanted his kingdom to adhere only to one faith, his faith.”
      _______

      Asmelash felt that only under Janhoi did his people become equal to Europeans and not relegated to an inferior status, and Janhoi had promised more modernization. Asmelash resented the Italians fascists and resented the people who had flooded to support the Italian invaders, the same people who now fiercely opposed Janhoi.

      [Asmelash’s] grandfather had explained why the Muslims had flooded to the village of Htmlo to enlist in the Italian colonial army: “They saw an opportunity to be armed and drive Abyssinian chieftains off the land.”

      Asmelash asked, “Why?”

      “The king ordered them to convert to his religion or go into exile.” He went into a deep thought and then added, “If the Italian occupation had delayed a decade, today there wouldn’t be any Muslims left around here,” he had explained.

      That is “QunTaro” of the mostly untold story. Therefore, I believe we have to see the topic within context though context could have different narrations depending on how we see things. I also think our intellectual capacity has failed us (add the so many taboos in telling our history). But there is a lot to be expected from our scholars. We need to delve deep into our history to understand and explain our current situation, our predicament.

     • B. Malk

      Selam HaileTG, Horizon,Haile S, Saleh, Acria and others,
      Thank you for your input. It is very enlightening. The historical ups and downs between Eritrea and Ethiopia are too long and too complicated to simplify it in a comment section. HaileTG, I agree with many of your points. Yes,like many African countries, Eritrea and Ethiopia may have had “continuous and uninterrupted bond and closeness ..“ Yes, we have some cultural, linguistic and religious similarities. But when we speak about Eritrean and Ethiopian socio-cultural, political, linguistic,and religious similarities or historical connections, we tend to narrate a homogenized version of Eritrean ethnic, religious, cultural and genealogical backgrounds. But not all Eritrean ethnic groups have historical/cultural/religious/ linguistic connections with Ethiopia. Not all Eritrean ethnic groups/regions see Ethiopia through the same prism. But again, for Ethiopia, the highlanders are Eritrea. When Ethiopians describe Eritrea and Eritreans, they tend to take Eritrean highland as a representative of Eritrea (ኣንድ ሃይማኖት ኣንድ ህዝብ). Abiy was welcomed by few Eritreans from Asmara but here is how he described it. “የኤርትራ ህዝብ የተቀበለን ኣቀባበል በኢትዮጵያ ኣገራችን ያላቸው ፍቅር መግለጫ ነው.” This is because, historically, the Christian highlanders had shown some sympathy for Ethiopia and sense of belonging with Ethiopia. I strongly believe that the highlanders were largely responsible for Eritrean federation. If you had a chance to go through the pre-federation survey, you would see that most of the 48% you mentioned was from highland Eritrea. Hence, the“Bevin-Sforza Plan” project was orchestrated to divide Eritrea across religious lines with a plan to give Sudan the Muslim lowlanders(west).As you may know, after the second world war, Ethiopia had shopped around for ports and potential federation of Somalia or Djibouti with Ethiopia but they both rejected it. Like many other African colonies who were given their independence, all Italian colonies were given their independence (Libya and Somalia) except Eritrea.Now, reading some of the comments, I have sensed that some people have misunderstood my message. I want to clarify one thing. The historical tension, resentment and hatred was not against particular Ethiopian ethnic group(s). The struggle for independence was not against Ethiopian ethnic groups(population). It was all against Ethiopian leadership. But as a political rallying point, the notion of “Amharay Adgi” was necessitated to project the resentment and anger towards a homogenized enemy: the Amhara. The 80 plus Ethiopian Ethnic groups had probably participated in the struggle for Eritrean occupation, but in the eyes of Eritreans, they were all Amharas.
      My comment regarding Eritrean reaction to different foreign threats shouldn’t be taken as” Eritreans would rise up to defend their country from Ethiopia but not from others..” Due to the history of war, betrayal, abuse, aggression and violence of Ethiopian governments against the Eritrean people, Ethiopia is viewed as a historical enemy of Eritrea and Sudan as a natural ally of Eritrea. So, I believe Eritrean reaction to any threats from the aforementioned countries is more likely to be different. Saleh, HaileTG and others, we may not have a concrete data as to the numerical figure of the population who preferred Italy to Abyssinian aggression but there is sufficient number of literature on the Eritrean reception of Italy and why. The evidence suggest that many Eritreans have indeed welcomed Italy for protection from the Abyssinian aggression. By the time they learned that the Italians were worse than the Abyssinian, it was too late. Please read Prof. Abdulkader Mohammed Saleh (2013). Competing Identities and the Emergence of Eritrean Nationalism between 1941 and 1952. He has done an extensive research on the subject matter.

     • Mez

      Dear B Malk,

      In your presentation of things, I feel,
      1) historical social happenings are mixed up, (like “cut and past” style.
      2) untrue narrations are tolerated and further concocted (you mentioned “Amhara…”; the interesting thing is you can go over such distortions and misconcepts comfortably. How disastrous it is.
      3) Do you expect pmaaa should send statistician or tenth graders to head-count “how many there were” in his Asmara reception (from Blen tribe or Hamasien Highlands, just to comfort you)?
      ….
      for the sake of scientific curiosity, I would think, the contemporary Eritrean political dynamics is primarily driven by:
      4) the internal geopolitics of the country,
      5) new population centers, with new players of political challenges, (just check the junior schools student number distribution across the nation),
      6) The unwillingness of the current government to make fundamental revisions on any of its major policies (be it within or outside Eritrea–except (probably the imposed? peace agreement on PIA/PFDJ),…..
      7) between your line of thinking, and that of the PIA/pfdj, there is one key striking similarity: a) for all sicknesses of our society, you want to invoke the “Ethiopian against the Eritrean souverginity”, as the best unifying medication.
      b) The PIA/pfdj (as we observe things today) want to continue their StaSi concept/ideology based nation building by enslaving their’s own power center, namely their fellow population; now some one may ask:
      b.1) How could the Eritrean government reconcile its deed at home and regional developments/new agreements, it signed, across the region.
      b.2) my theory is, (for all practical purposes) it is impossible to reconcile the new Eritrean regional peace treaty with what is happening in the country.
      b.3) So, probably the pia and co. are telling untruth to the new peace partners; or they are doing it rather to their people; or they are doing it to “every one they meet on the road”. You simply may call them “the masters of deceptions”.
      8) The interesting thing is, you are doing exactly the same thing–albeit from a weak position.

      Thanks

     • Reclaim Abyssinia

      Hi Saleh J,
      I like that አፈ ታሪክ, I used to be told a lot of them by my grandfather but it was falling on the ear of a young man. It was as juicy as the bible story. I now appreciate what i remember, i guess thats why im on this discussionboard. BTW, I have a way to facilitate a phd Scholarship for the right candidate, if you have access to our people candidates.
      Cheers,
      Reclaim

   • Selam B. Malk.,

    This chain of fallacies show that unfortunately you see things superficially to prove your wrong assumption about ethio-eritrean relations throughout history. Saying that “eritreans accepted italian colonialism and enslavement to protect themselves from abyssinian warlords”, is worse than saying “eritrean nationalism is founded on hating ethiopia”. In addition, when you speak of “Eritreans would not react the same way if Djibouti, Sudan or Yemen threatens Eritrea.”, i fail to understand where this really fits, for aggression is the same wherever it comes from, unless you want to say that the ones you mentioned above are incapable of launching a threat to eritrea.

    At least as much as highland eritreans are concerned, these are people with more or less the same genes, language, religion, culture and tradition, with those to the south of the mereb, otherwise abyssinians and habeshas themselves, whether they accept or not, and you try to show that they are completely different, as if the river mereb is an ocean hundreds of miles wide that separated the two adjacent regions for centuries up to now with impassable body of water. There were movements and settlements of people throughout history, as rightly pointed out by others.

    Simply, you fail to understand that prescribing the same poison and not even medicine (i.e. hate and war) continuously over and over again, when they have hurt the people so much, is futile and insensitive. One should try for a change, peace, love, reconciliation and rapprochement. These are in the air today. This is the new way forward for the two people.

    Egoistic position entertained by some hardliners will never soften the predicament of the ordinary eritrean back home, nor that of an ethiopian. Let us wish a better day for both people. What is the use of complaining that they have yet to see peaceful coexistence based on mutual respect, trust, and understanding, as long as the same hardliners are becoming the stumbling block on the people’s way as they try to move forward.